Download
1 / 27

Geneza powstania STOP-u i projektu nowej dyrektywy - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Geneza powstania STOP-u i projektu nowej dyrektywy. Brak zadawalających efektów CLE wobec celów długoterminowych Opracowanie strategii tematycznej ochrony powietrza (STOP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geneza powstania STOP-u i projektu nowej dyrektywy' - baris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Geneza powstania stop u i projektu nowej dyrektywy
Geneza powstania STOP-u i projektu nowej dyrektywy

Brak zadawalających efektów CLE wobec celów długoterminowych

Opracowanie strategii tematycznej ochrony powietrza (STOP)

 • dalsze ograniczanie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i ekosystemy, zwłaszcza przez pyły najdrobniejsze

 • wprowadzenie nowych standardów jakości powietrza dla pyłu drobnego PM2,5 (75-90 % PM10).


Dlaczego py 2 5
Dlaczego pył 2,5?

 • zanieczyszczenie w ok. 50% „wtórne”, o zmiennym składzie, pochodzenia naturalnego i antropogenicznego;

 • Brak progu, poniżej którego nie stwierdza się skutków zdrowotnych

 • powstaje w znacznej mierze w wyniku reakcji między substancjami w atmosferze - prekursorami pyłu PM2,5 są przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu, amoniak, lotne związki org. (LZO); zawiera także metale ciężkie, WWA (m. in. benzo(a)piren) i inne trwałe zw. org. (TZO);

 • ze względu na zawartość substancji szkodliwych i jednocześnie małe rozmiary (średnica poniżej 2,5 mikrona daje zdolność bezpośredniego wnikania do układu oddechowego i krwionośnego) jest uznawany za zanieczyszczenie szczególnie szkodliwe dla zdrowia, które może być przyczyną, m.in. chorób płuc, chorób krążenia, a także schorzeń nowotworowych

  „wypadkowa emisji zanieczyszczeń”

  osiągnięcie standardów PM2.5 wymaga redukcji pierwotnej drobnych cząstek a także prekursorów emitowanych w postaci gazowej: SO2, NOx, NH3, LZO


Miertelno wywo ana ekspozycj na pm 2 5 w roku 2000 i 2020 realizowanie dotychczasowej polityki
Śmiertelność wywołana ekspozycją na PM 2,5 w roku 2000 i 2020 (realizowanie dotychczasowej polityki)

 • Poprawa do 2020 roku wskutek CLE-u:

 • - 1.1 miliona traconych lat życia mniej

 • mniej o 76 000 przedwczesnych zgonów

 • wydłużenie życia statystycznie o 2.5 miesiąca

Problemy, które pozostaną po roku 2020 (bez realizacji STOP-u):

- 2.5 miliona traconych lat życia

- 272 000 przedwczesnych zgonów

- skrócenie życia nadal statystycznie o 5.5 miesiąca


Kuchnia tworzenia stop u zamykanie luki cele d ugoterminowe lto ekosystemy i zdrowie
Kuchnia” tworzenia STOP-u>zamykanie luki-cele długoterminowe (LTO)-ekosystemy i zdrowie

 • .Rok bazowy 2000

 • NEC 2010............

 • CLE-2020.............

 • MFTR-UE-25 bez EURO 5 i 6

 • MFTR-UE-25z EURO 5 i 6

 • MFTR-EU-25 emisja ze statków

 • MFTR-Europa-emisja ze statków

 • Ładunki krytyczne (LTO)

 • Zerowa ekspozycja PM 2,5(LTO)

  Stosunek koszt redukcji/korzyści zdrowotne 1:4 lub nawet 5

Zamykanie luki

Poziom ambicji STOP


Emisje pm 2 5 i dwutlenku siarki prekursora aerozoli wt rnych pm 2 5
Emisje PM 2,5 i dwutlenku siarki-prekursora aerozoli wtórnych PM 2.5

NEC

LCP

MFTR/CAFE


Poprawa wskaźników zdrowotnych i stanu środowiska wtórnych PM 2.5w wyniku wdrażania STOP-u na tle scenariusza CLE(rok bazowy 2000)

Uszkodzenia lasów (ozon)

stan aktualny-CLE

efekt STOP-u

Eutrofizacja

Zakwaszenie jezior

Zakwaszenie ekosystemów

Zakwaszenie lasów

Zdrowie (ozon)

Zdrowie (pył 2,5)Sk adowe st enia pm 2 5
Składowe stężenia PM 2,5 PM 2.5

 • Źródła naturalne

 • Hot-spots

 • Warunki meteo

 • Tło regionalne-RAINS

  (emisja pierwotna i aerozole wtórne nieorganiczne)

 = 25 g/m3


Projekt dyrektywy pe i rady w sprawie jako ci powietrza i czystszego powietrza w europie
Projekt Dyrektywy PE i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w Europie

 • projekt dyrektywy powstał w procesie CAFE (potoczna nazwa dyrektywy: dyrektywa CAFE)

 • prace nad projektem w fazie uzgodnień w łonie Rady UE po I-szym czytaniu w PE

 • udział przedstawicieli MŚ w pracach w ramach Grupy Roboczej Rady ds. Środowiska, samej Rady i „lobbingu” wobec parlamentarzystów z RP

 • proces legislacyjny projektu:

  http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=193497


Za o enia og lne projektu dyrektywy
Założenia ogólne projektu dyrektywy czystszego powietrza

 • konsolidacja przepisów dyrektywy ramowej nr 96/62/WE i 3 dyrektyw córek (1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE) w ramach ulepszania prawa>better regulation

  projekt nie obejmuje zagadnień dyr. 2004/107/WE

 • dostosowanie i poszerzenie wymogów i zapisów umożliwiających wdrożenie STOP, w szczególności wobec PM2,5

 • Zarządzanie jakością powietrza III-ciej generacji


Zanieczyszczenia dla kt rych standardy ju obowi zuj pm10 so 2 co pb
Zanieczyszczenia, dla których standardy już obowiązują: PM10, SO2, CO, Pb

 • możliwość wydłużenia okresu osiągnięcia standardów(LV) n.p. PM10 do trzech lat po wejściu w życie dyrektywy (31 grudnia 2007) t.j. do 31 grudnia 2010 r. ???

 • Warunki derogacji>plan jakości powietrza zawierający wiarygodne przedsięwzięcia dla osiągnięcia celu

 • Cel planu>zapewnienie jakości powietrza dla tych zanieczyszczeń, lecz działania naprawcze nakierowane na osiągnięcie standardów (a nie standardów + marginesów tolerancji), gdyż standardy już obowiązują

 • działania naprawcze były lub powinny były być uruchamiane w przypadku przekraczania standardów i marginesów tolerancji łącznie (dla PM10 przed 2005)

 • Standardy dla tych zanieczyszczeń obowiązują wszędzie, lecz ocena ich przestrzegania nie jest już powszechna


Zanieczyszczenia, dla których standardy mają być osiągnięte do 1 stycznia 2010 r.: NO2 i benzen (oraz nowy: PM2,5 )

 • możliwość wydłużenia okresu osiągnięcia standardów maks. o 5 lat (do 1 stycznia 2015 r.)– możliwość starania się o derogację

 • marginesy toleracji obowiązują takie, jak dotychczasowe (do 1 stycznia 2010 r.) – aneks XI

 • możliwe wdrażanie planów jakości powietrza dla tych zanieczyszczeń – działania naprawcze uruchamiane w przypadku przekraczania standardów + marginesów tolerancji

  cel: osiągnięcie do 2010 r. standardów


Nowy element regulacje dla pm 2 5

Rada UE-Prezydencja* osiągnięte do 1 stycznia 2010 r.: NO

W 2010 r. wartość celowa 25 μg/m3, która w 2015 staje się wartością graniczną (MoT 20 %)

Redukcja narażenia 2020/2010 (2-3 letnia średnia) o 20 %

Monitoring PM 2,5 od 01.01.2008 (9)

Przegląd sytuacji w 2013

doc.13761/06 z 17.10.06

Parlament UE (I-sze czyt.)

Wartość celowa 20 μg/m3

Wartość graniczna b.zm.

Roczny standard PM 10 obniżony z 40 do 33μg/m3

Ilość dni>24h LV 55#35

Redukcja ekspozycji b.zm.

Większa elastyczność w planach i programach

Nowy element: regulacje dla PM2,5


Derogacje od obowi zku dotrzymania warto ci dopuszczalnych
Derogacje od obowiązku dotrzymania wartości dopuszczalnych osiągnięte do 1 stycznia 2010 r.: NO

Warunki:

 • uchwalenie planu jakości powietrza zawierającego m.in. informacje nt. statusu wdrożenia 13 dyrektyw UE i wprowadzającego środki, które pozwolą na dotrzymanie standardu* (abatement plan)

 • przesłanie dokumentacji do KE (dla PM10 do końca b.r.)

 • KE ma 9 miesięcy na ew. zakwestionowanie dokumentacji (możliwe żądanie od Państwa Członkowskiego ponownego wykonania planu jakości powietrza)

  * wpływ transgraniczny i ze źródeł naturalnych, w tym piaskowanie i solenie ulic


Monitoring pm 2 5 od 01 01 2009
Monitoring osiągnięte do 1 stycznia 2010 r.: NOPM2,5od01.01.2009

 • pomiary PM2,5 i PM10 powyżej dolnego progu oszacowania (pomiary PM10 na dotychczasowym poziomie)

 • dodatkowo, na obszarach miejskich pow. 100000 mieszk. pomiary PM2,5dla potrzeb oceny exposure reduction target (39 miast>100.000 M)

 • pomiary składu PM2,5 na stacjach tła regionalnego (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+, węgiel elementarny, węgiel organiczny) – 1 stacja / 100 tys. km2


Raportowanie do ke
Raportowanie do KE osiągnięte do 1 stycznia 2010 r.: NO

 • utrzymanie w mocy dotychczasowych przepisów (dyr. ramowa)

 • równoległe prace nad projektem nowej decyzji UE dot. raportowania

 • konsolidacja wszystkich dotychczasowych obowiązków sprawozdawczych (dane ozonowe, EoI, wyniki oceny jakości powierza, programy, diagnozy pod programy)

 • obowiązki sprawozdawcze na podstawie projektu nowej dyrektywy i dyr. 2004/107/WE

 • raporty na CDR Europejskiej Agencji Środowiska

 • informacje o charakterze przestrzennym (GIS, INSPIRE):

 • mapy: rozkład stężeń, zasięg przekroczeń, narażenie ludności; metadane

 • narzędzie na poziomie UE do oceny zgodności wyników pomiarów z wynikami ocen jakości powietrza

 • Przesyłanie planów ochrony powietrza uzasadniających derogacje>obowiązek administracji rządowej i samorządowej-rola WIOŚ???


Prace nad projektem dyrektywy cafe trwaj
Prace nad projektem dyrektywy CAFE trwają... osiągnięte do 1 stycznia 2010 r.: NO

 • GIOŚ będzie na bieżąco informował WIOŚ o istotnych sprawach dot. projektu dyrektywy (zakres dyrektywy, proces legislacyjny, harmonogram wdrażania)

 • dyrektywa może zostać uchwalona w przyszłym roku (w ostatnim kwartale)>konieczne II-gie czytanie w PE

 • po uchwaleniu dyrektywy zadania dla WIOŚ:

  • wdrażanie dyrektywy, m.in.: modernizacja sieci ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku pomiarów PM2,5 w większych miastach (tło miejskie)> przewidywany termin uruchomienia monitoringu wg nowej dyrektywy: 1 stycznia 2008 (9) r.

  • Uwrażliwienie partnerów na zakres nowych dyrektyw i konieczność wspólnego działania na rzecz programów naprawczych


Stosowane instrumenty maj ce na celu osi gni cie i utrzymanie standard w jako ci powietrza
Stosowane instrumenty mające na celu osiągnięcie i utrzymanie standardów jakości powietrza

osiągnięcie standardów PM10 i PM2.5 wymaga redukcji pierwotnej drobnych cząstek a także prekursorów emitowanych w postaci gazowej: w szczególności SO2, NOx, NH3, LZO

 • Działania krajowe/sektorowe – instrumenty ustalane centralnie

 • Działania europejskie np.. Euro 5 i Euro 6

 • Działania lokalne - wdrażanie i egzekwowanie działań europejskich i krajowych/sektorowych oraz

  lokalne dodatkowe działania


Ku pami ci i uwadze 1
Ku pamięci i uwadze (1) utrzymanie standardów jakości powietrza

 • Przekroczenia PM 10 w UE są powszechne, nieliczne „plany i programy naprawcze” wg Art.. 8 (3) Dyrektywy Ramowej>konieczność budowy planów ponadstrefowych z uwagi na komponent transgraniczny (co najmniej 50 %-obliczenia EMEP)

 • szereg aglomeracji pozwanych przed ETS (w 2005 roku m.im. BERLIN)

 • Pomimo malejących emisji sytuacja w Polsce ulega względnemu pogorszeniu (niższe standardy więcej stref ponadnormatywnych)


Ku pami ci i uwadze 2
Ku pamięci i uwadze (2) utrzymanie standardów jakości powietrza

 • PEP-2025 a PEUE-2020 (gaz-57%, OZE-29%, biomasa/węgiel-6% i jądrowa-2%)>nowa PEP

 • Synergia polityki klimatycznej i ochrony powietrza

 • Ogólnokrajowy>regionalny>lokalny program ochrony powietrza (niskie źródła emisji i transport)

 • Konieczność pełniejszej inwentaryzacji emisji i rozwoju narzędzi prognostycznych>modelowanie zintegrowane w ramach PMŚ (3 bloki), w tym modelowanie stanu zanieczyszczenia powietrza jako element oceny

 • Margines tolerancji w 2005 roku 0-więcej stref z przekroczeniami-ile ????

  Dziękuje za uwagę


Struktura sektorowa emisji pyłu zawieszonego utrzymanie standardów jakości powietrzaz uwzględnieniem udziału frakcji PM10 i PM 2,5 w pyle zawieszonym całkowitym w 2004 roku


Plany i programy wg dyrektywy cafe 2006
Plany i Programy wg dyrektywy CAFE>2006 utrzymanie standardów jakości powietrza


Dzi kuje za uwag a jagusiewicz@gios gov pl

Dziękuje za uwagę utrzymanie standardów jakości [email protected]


ad