Emergències, urgències i llits de crítics a la ciutat de Barcelona - PowerPoint PPT Presentation

bardia
emerg ncies urg ncies i llits de cr tics a la ciutat de barcelona n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Emergències, urgències i llits de crítics a la ciutat de Barcelona PowerPoint Presentation
Download Presentation
Emergències, urgències i llits de crítics a la ciutat de Barcelona

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Emergències, urgències i llits de crítics a la ciutat de Barcelona
219 Views
Download Presentation

Emergències, urgències i llits de crítics a la ciutat de Barcelona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Emergències, urgències i llits de crítics a la ciutat de Barcelona Situació actual i recomanacions dels llits de crítics

  2. Els malalts crítics des de la perspectiva de les UVI no terciàries J. Masip i J. Páez - UVI Hospital Creu Roja de Barcelona

  3. Experiència d’una UVI polivalent no terciària Hospital Creu Roja de Barcelona Nombre de llits UVI : 6 Relació llit/metge : 2.4 Nombre de llits hospital: 225 Relació llit/infermera : 2 Ingressos/any: 400 VM : 20 % VMNI : 7 % Mortalitat : 9-10 % Estada mitjana : 4 dies IAM 25 % Angina inestable 12 % ICC/EAP/taponament 10 % Arítmies 10 % Diagnòstics Postoperatori 20 % Insuf. respiratòria 10 % Hemorràgia 5 % Pneumònia/sèpsia 5 % Altres 4 % UCC Quirúrgica UCI

  4. Experiència d’una UVI polivalent no terciària Hospital Creu Roja de Barcelona - Any 2001 Trasllats urgents : 22 pacients (6 %) (17 via SEM) Diagnòstics Trasllats Total(% relatiu) IAM 4 50 (8 %) IAM no Q 3 45 (7 %) Angina Inestable 11 46 (24 %) Hemoptisi 1 3 (33 %) Aneurisma aòrtic 1 - - HSA 2 2 (100%)

  5. Altres hospitals no terciaris amb UVI polivalent Trasllats via SEM Any 2001 Hospital Emissor CR PR NR IR TR AR HCR Barcelona 17 7 2 2 0 0 6 HCR Hospitalet 38 20 0 9 1 4 4 H Granollers 196 79 4 39 1 59 14 CH Manresa 83 34 0 16 0 22 11 HG Manresa 48 4 2 10 3 21 8 Hospital Receptor CR PR NR IR TR AR HCR Barcelona 61 55 1 2 0 0 3 HCR Hospitalet 62 50 5 3 2 0 2 H Granollers 66 45 12 2 2 3 2 CH Manresa 73 52 7 0 1 5 8 HG Manresa 12 8 1 2 0 0 1

  6. Les UVI dels centres no terciaris • Totes són polivalents • Tenen disponibilitats diferents en funció del centre, existint totes les combinacions • El més determinant sembla ser la disponibilitat de: • Depuració extrarrenal • Hemodinàmica-Cirurgia cardíaca • Serveis de suport (c. vascular, c. toràcica, ecografia, • neurocirurgia, angiorradiologia, TAC-RNM)

  7. La possibilitat d’una derivació adequada • sol dependre de múltiples factors : • De la indicació clara del trasllat en cada cas individual • De l’habilitat, contactes i disponibilitat de temps (pel “peregrinatge”) del metge solicitant. • De les disponibilitats del servei receptor contactat. • De la predisposició del metge receptor contactat. • Del moment en què es sol·liciti. • En menor grau, de la capacitat del SEM per procedir al trasllat immediat.

  8. Malalts que precisen trasllat • En l’actualitat no existeix una sectorització o xarxa. • Els lligams més o menys regulars amb centres d’alta • tecnologia es solen establir per criteris històrics o • personals, no sectorials. • El SEM sol resoldre els trasllats dels malalts coronaris • però en la resta de patologies, en general és el metge • emissor qui sol fer la gestió • L’opinió, en general, és que en los casos greus, sense • dubtes en quant a les alternatives, s’aconsegueix • traslladar els malalts a temps

  9. Propostes • Cal potenciar els sistemes de transmissió de dades • i imatges via mòdem en tots els centres • Cal disposar de guies clíniques de procediments i • de tractaments susceptibles de trasllat • Pot ser útil disposar d’un llistat de les capacitats i • disponibilitats de tots els centres de Catalunya • Cal dissenyar una xarxa de centres de referència • cap a un verdader mapa de sectorització