ประชุม หน่วยขึ้นตรง ครั้งที่ 8/51
Download
1 / 22

?????? ??? 28 ?.?. 51 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

ประชุม หน่วยขึ้นตรง ครั้งที่ 8/51. จันทร์ ที่ 28 ก.ค. 51. กองแผนและโครงการ. สถานภาพงปประจำปี 51. สรุปถึง 25 ก.ค. 51. เสนอขอเบี้ยเลี้ยงฯเพิ่มอีก 500,000 บ. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 บ.ค่าไปรษณีย์ ฯ 5,000 บาท ค่าน้ำประปา 32,000 บ. ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท ยังไม่ได้รับจัดสรร.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ??? 28 ?.?. 51' - barbara-maxwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
28 51

ประชุม หน่วยขึ้นตรง ครั้งที่ 8/51

จันทร์ ที่ 28 ก.ค. 51

กองแผนและโครงการ


28 51

สถานภาพงปประจำปี 51 ครั้งที่ 8/51

สรุปถึง 25 ก.ค. 51

เสนอขอเบี้ยเลี้ยงฯเพิ่มอีก 500,000 บ. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 บ.ค่าไปรษณีย์ ฯ 5,000 บาท ค่าน้ำประปา 32,000 บ. ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท ยังไม่ได้รับจัดสรร


28 51

1000 บาท ครั้งที่ 8/51

x

ปี 50

เปรียบเทียบการใช้งป.เบี้ยเลี้ยงฯแยกตามเดือน

ปี 51

600,802

541,499

494,924

441,884

373,446

328,959

299,412

294,794

273,087

224,412

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

เปรียเทียบการใช้ งป.ทำงานนอกเวลาฯแยกตามหน่วยผู้ใช้

x

1000 บาท

141,240

129,030

82,290

42,300

40,590

21,150

11,760

กง.ชย.ทร.

กฟฟ.ชย.ทร.

กงช.ชย.ทร.

กพด.ชย.ทร.

กชธ.ชย.ทร.

กอบ.ชย.ทร.

กรก.ชย.ทร.

หมายเหตุ ตัวเลขการใช้ไม่รวมวงเงินล่วงเวลาการทำงานแบบอาคาร บก.ทร.ใหม่ ของ กอบ.ชย.ทร. 336,600 บ.


28 51

กราฟแสดงค่าไฟฟ้าต่อเดือน

เปรียบเทียบระหว่าง ปี 49 – ปี 50

109,466

บาท

110,000

105,451

103,192

105,000

101,520

103,540

98,650

98,650

100,000

95,474

95,078

95,000

97,279

เฉลี่ยปี 50 91,215 บ.

94,082

90,000

85,700

89,427

85,000

87,929

82,701

81,202

86,404

80,063

80,000

77,161

75,000

76,704

ปี 51

70,000

72,238

71,399

ปี 50

65,000

60,000

55,000

50,000

มิ.ย.

มี.ค.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

เม.ย.

พ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


28 51

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 50 ทั้งหมด (เบิกเหลื่อมปี)


28 51

สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งป.50 งานที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายไว้(หลัง 31 มี.ค. 51)

หมายเหตุ งานที่ขีดเส้นใต้หมายถึงงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากการรายงานครั้งที่แล้ว


28 51

สรุปความก้าวหน้าการแผนจัดซื้อจ้างปี 51ซึ่งเป็นรายการตามแผนขณะนี้

ดำเนินการแล้วทั้งหมด คงเหลือเฉพาะรายการที่เป็นวงเงินสำรองซ่อมตามร้องขอ

ซึ่งใช้ตลอดปี โดยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และสถานภาพของวงเงินสำรองซ่อมที่

เหลืออยู่ มีดังนี้

หมายเหตุ รายการสำรองซ่อมเครื่องมือกลเครื่องทุ่นแรง วงเงินที่แบ่งไว้หมดแล้ว หากมีงานขอให้

พิจารณาใช้เฉพาะเร่งด่วนจำเป็น กผค.ฯจะพิจารณาจัดวงเงินที่เหมาะสมให้


28 51

สถานภาพยอดพัสดุทั่วไป ชย.ทร. ปี 51 สรุปถึง 25 ก.ค.


28 51

งานโครงการก่อสร้าง ปี 51 มีรายการงานก่อสร้างที่ ชย.ทร. รับผิดชอบ จำนวน

30 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 447,313,100 บาท ในจำนวนนี้ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ

งบประมาณ จำนวน 16 งาน วงเงินรวม 298,075,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 14

งาน วงเงิน 149,238,100 บาทหน่วยเจ้าของงานเป็นหน่วยถือ งป. และ ชย.ทร.

เป็นผู้จัดทำแบบส่งให้หน่วย ดำเนินการจัดจ้างเอง

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 51(งบรายจ่ายลงทุน) มีงานที่ ชย.ทร.รับ- ผิดชอบ จำนวน 2 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 13,300,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร Aและ B 10,000,000 บ.

- วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ.

 • ความก้าวหน้า

 • งานที่ถือ งป. เองทำแบบแล้วเสร็จจำนวน 16 งาน เสนอขออนุมัติแบบ พร้อมให้

 • กพด.จัดจ้างแล้วทั้ง 16 งานทราบผลจัดจ้างแล้วทั้งหมดโดยทำสัญญาแล้ว13 งาน

 • อนุมัติจ้างแล้วยังไม่มาทำสัญญา 1 งาน รออนุมัติจ้าง ทร. 2 งาน

 • -งานที่หน่วยเจ้าของงาน เป็นหน่วยถือ งป. จำนวน13 งาน ทำแบบแล้วเสร็จ

 • จำนวน 13 งาน จัดส่งแบบให้หน่วยแล้ว 13 งาน

 • -งานโครงการอนุรักษ์ฯ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 งาน


28 51

งานก่อสร้าง 16 รายการที่ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งป.


28 51

สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ออกจ้างแล้วสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ออกจ้างแล้ว

 • งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี

 • ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร Aและ B 10,000,000 บ.

 • สัญญา 70/51 วงเงิน 9,999,209 บ. 10 งวด เริ่ม 24 ก.ค.51 – สิ้นสุด 19 ม.ค.52

 • วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ.

 • สัญญา 56/51 วงเงิน 3,269,171 บาท 5 งวด เริ่ม 13 มิ.ย. แล้วเสร็จ 10 ก.ย. 51


28 51

งานแผนงานสำรอง ปี 51สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ออกจ้างแล้ว ทร.อนุมัติแผนงานสำรองปี งป. 51 มี 394 งาน ในวงเงินรวม

904,594,500 บ. ให้หน่วยถืองป. ดำเนินการจัดซื้อจ้างโดยสงวนสิทธิไว้ก่อน แล้วเสนอผลการ

จัดจ้างให้ สปช.ทร.อนุมัติ งป. ก่อน 31 ก.ค. 51 ตามแผนฯครั้งนี้ ชย.ทร.ถือ งป. 87 งาน วงเงิน

รวม 156,254,700 บ. และจากจำนวน 87 งาน ได้พิจารณาและแจ้ง สปช.ทร. แล้วว่าจะสามารถ

ดำเนินการได้ทัน 79 งาน ส่วนที่เหลือจะนำไปเข้าแผนปี 52 ซึ่งมีงานต่างๆดังนี้


28 51

จากจำนวน 79 งาน ขณะนี้มีรายละเอียดพร้อมดำเนินการจัดจ้างแล้ว 59งาน ในจำนวนนี้ได้รับงบประมาณแล้ว 1 งาน ได้ผลการจ้างเสนอ สปช.ทร. แล้ว อยู่ระหว่างคอยงบประมาณ 5 งาน คงเหลืองานที่รายละเอียดยังไม่พร้อมดำเนินการอีก 20 งาน ดังนี้


28 51

งานสำรอง 51 ที่รายละเอียดยังไม่พร้อมดำเนินการ (ต่อ)


28 51

รายการงานสำรองปี 51 ที่เสนอเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นงานจัดซื้อและจ้างซ่อมรถ ซึ่ง กผค.ฯจะรับผิด

ชอบประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเอง (ตัวหนังสือสีเขียวออกเรื่องไปแล้ว) มีงานที่ต้องรอแบบ

รายละเอียดประกอบการจ้าง 1 งาน คืองานซ่อมโรงเก็บแบ็ตเตอรี วงเงิน 450,000 บาท (


28 51

งานโครงการก่อสร้าง ปี 52

ทร. อนุมัติให้ปรับรายการและงบประมาณ งานโครงการปี 52 ตามที่อนุมัติไว้เดิมแล้ว ซึ่งการปรับ

ครั้งนี้เป็นไปตามที่ ชย.ทร. เสนอ เนื่องจากได้ตรวจสอบพื้นที่งานแล้ว เห็นว่าจำเป็นต้องปรับเพิ่ม

ลดวงเงิน และงานบางรายการเพื่อความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
28 51

กบ.ทร. เห็นชอบกรอบวงเงินจัดสรร งป.จัดซื้อจ้าง สาย ชย. ปี 52 ตามที่ ชย.ทร. ขอปรับแล้ว การดำเนินการต่อไป คือต้องจัดแบ่งวงเงินจัดสรรให้หน่วยต่างๆ แล้วแจ้งให้ สปช.ทร.ทราบเพื่อปรับโอนวงเงินให้หน่วยต่างๆ และนำวงเงินที่เหลือมาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 52 เสนอให้ ทร.อนุมัติต่อไป


28 51

จบการบรรยาย เห็นชอบกรอบวงเงินจัดสรร งป.จัดซื้อจ้าง สาย ชย. ปี 52 ตามที่ ชย.ทร. ขอปรับแล้ว การดำเนินการต่อไป


ad