slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Se completează doar de persoanele fizice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Se completează doar de persoanele fizice - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Cum completăm declaraţia 200 pentru veniturile obţinute în 2011. Se completează doar de persoanele fizice. Parcurgeţi prezentarea cu click pe butoane. Nu toate veniturile dvs. trebuie declarate. Nu trebuie să completaţi această declaraţie dacă aţi avut venituri, de exemplu:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Se completează doar de persoanele fizice' - baldasarre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Cum completăm declaraţia 200

pentru veniturile obţinute în 2011

 • Se completează doar de persoanele fizice

Parcurgeţi prezentarea cu click pe butoane

slide2
Nu toate veniturile dvs. trebuie declarate.

Nu trebuie să completaţi această declaraţie

dacă aţi avut venituri, de exemplu:

 • numai din salarii
 • din pensii
 • din salarii din străinătate
 • din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit (cu excepţia celor pentru care nu s-au stabilit încă plăţi anticipate)
 • din premii sportive sau jocuri de noroc
 • din dobânzi şi dividende
 • din agricultură (cu excepţia arendei şi a metodelor intensive, adică sere, solarii, pepiniere ...)
 • din moşteniri, donaţii, burse, alocaţii de maternitate, de şomaj, etc.
 • (De altfel, nici nu le găsiţi tipărite în formular )
slide3
Declaraţierectificativă:

dacăaţidepusdejadeclaraţia 200 şidoriţisăcorectaţi o eroare, treceţiaici un X şicompletaţideclaraţia cu toatedatelecorecte.

Codul numeric personal sauNumăr de identificarefiscală : copiaţi-l din actul de identitate.

Adresa: nuuitaţisăcompletaţitoatedatele, în special adresa de e-mail; astfelveţiputeaprimi diverse informaţii utile.

Banca, cont bancar: dacădoriţi ca plăţilesaurestituirilesă se facăprinbancă, fără a vămaideplasa la Trezorierie.

slide4
Capitolul II se referă la veniturile obţinute, pe surse şi categorii. Dacă aţi avut venituri din mai multe surse / categorii, completaţi Anexadin pagina 3 a formularului; repetaţi Anexa de câte ori e nevoie şi numerotaţi-o. Ataşaţi anexele la formular.

Venituricomerciale: Bifaţi dacă aţi avut venituri realizate din comerţ de către persoane fizice (indivizi), sau de asocieri fără personalitate juridică, din prestări de servicii (altele decât profesii libere, despre care veţi citiţi mai departe), sau cele dinpracticarea unei meserii. De exemplu: activităţi de producţie; activităţi de cumpărare făcute în scopul vânzării; organizarea de spectacole; contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare; vânzarea în regim de consignaţie; activităţi de editare, imprimerie, multiplicare; transport; alte fapte de comerţ definite în Codul comercial.

slide5
Venituri din profesiilibere: Sunt acele venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent.
slide6
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea. Dacă aveţi astfel de venituri de la mai mulţi plătitori, depuneţi o singură declaraţie (treceţi totalul lor).
slide7
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente:Dacăaţi avutvenituridintr-un numărmai mare de 5 contractede închirieresausubînchiriere la sfârşitulanului fiscal, acestevenituri intrăîncategoriaveniturilor din activităţi independente. Detalii aici: OPANAF 2333/2007
slide8
Veniturile din cedareafolosinţeibunurilor:

În această categorie intră veniturile din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.De exemplu, venituri din închirierea locuinţei, caselor de vacanţă, garajelor, terenurilor şi altele asemenea, în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare şi altele asemenea, inclusiv a unor părţi din acestea, utilizate în scop de reclamă, afişaj şi publicitate. (Dacă aveţi mai mult de 5 contracte, completaţi doar căsuţa precedentă)

Nu depuneţi declaraţia dacă: chiria este stabilită în lei, nu calculaţi venitulnet în sistem real (adică nu ţineţi contabilitate) şi nu aţi avut peste 5 contracte.

slide9
Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract: Se completează de către persoanele care au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale
slide10
Nu depuneţi declaraţia dacă aţi vândut produsele agricole după recoltare, în stare naturală, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de prelucrare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare (În acest caz, cumpărătorul v-a reţinut impozitul, de 2%).

Veniturile din activităţiagricolesunt venituri din următoarele activităţi: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. Aceste venituri se impozitează cu 16%.

slide11
Câştiguri din transferul titlurilor de valoare: se completează de persoanele care au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. Se trece separat câştigul/pierderea din transferul titlurilor în perioade diferite, conform formularului.
slide12
2. Determinareavenitului net: Venitul net obţinut se calculeazăînmaimulte moduri.

- Însistem real: cei care ţin evidenţa bazatăpedatele din contabilitateaînpartidăsimplă (facturi, alte documente)

- Pebazacotelorforfetare(adică stabilite prin lege):Venitul net din drepturi de proprietateintelectualăşi din cedareafolosinţeibunurilor se calculeazăpebazaunor cote forfetare de cheltuieli(dacănuaţioptatpentrusistemul real)

- Pebazanormelor de venit: depun doar cei care au activităţi independente impuse pe bază de norme de venit,care au depus declaraţiile de venit estimativ în decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.

slide13
3. Forma de organizare:

Bifaţicăsuţa corespunzătoare, dacăaţiacţionatîn mod individual,într-o formă de asociere, sau într-o societate civilă profesională (avocaţi, practicieni insolvenţă) supusă regimului transparenţei fiscale. Căsuţa “modificarea modalităţii” se bifează în cazul reorganizării activităţii independente în timpul anului 2011.

4. Obiectul principal de activitate:

Dacă sunteţi persoană fizică autorizată, treceţi denumireaactivităţiiprincipalecare vă aducevenit, precumşicodul CAEN al acesteia

slide14
5.Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa : Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal. Persoanele care au venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti. Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor. De exemplu: pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.); b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.
slide15
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare - se înscriu numărul şi data documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă. Dacă desfăşuraţi activităţi în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completaţinumărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării.

Dacă aţi avut venituri din cedarea folosinţei bunurilor completaţi rubrica după cum urmează: se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în funcţie de natura contractului încheiat între părţi; se înscriu numărul şi data sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi.

slide16
7,8. Data începerii/încetării activităţii - completaţi numai dacă aţi început/încetat activitatea în cursul anului 2011. Dacă aţi avut venituri din chirii sau arendă, înscrieţi data prevăzută pentru începerea derulării contractului, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului.
slide17
1B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
 • Alegeţi tipul de venit, apoi daţi click pentru explicaţii:
 • activităţi comerciale, profesii libere
 • drepturi de proprietate intelectuală
 • cedareafolosinţeibunurilor (chirie, arendă)
 • activităţiagricole
 • titluri de valoare
 • vânzare /cumpărare de valută la termen
slide18
ACTIVITĂŢI COMERCIALE ŞI PROFESII LIBERE :

a) Dacă aţi activat în mod individual:

a.1) În sistem real şi/sau venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate ca activităţi independente (peste 5 contracte), completaţi pe baza datelor din evidenţa contabilă (facturi, alte documente).

rd.1. Venit brut –veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

rd.2. Cheltuieli deductibile - cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie făcute în 2011.

rd.3. Venit net anual - diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent activităţilor independente, pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.2)Pe bază de norme de venit, şi dacă aţi depus declaraţie de venit estimativ în luna decembrie 2011 şi nu s-au stabilit plăţi anticipate.

rd.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

slide19
ACTIVITĂŢI COMERCIALE ŞI PROFESII LIBERE

b.1) Dacă aţi activat într-o asociere care nu dă naştere unei persoane juridice, sau într-o formă supusă regimului transparenţei fiscale:

rd.3.Venit net anual = preluaţi suma din coloana 5, la rândul cu numele dvs., din tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică 204.

rd.5.Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = se preia suma înscrisă în col.7 din aceeaşi declaraţie.

b.2) Dacă aţi fost într-o asociere constituită între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice:

rd.1. Venit brut - preluaţi suma din coloana 5, la rândul cu numele dvs., din tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică 204.

rd.2. Cheltuieli deductibile – suntcontribuţiile sociale obligatorii plătite de asociaţii persoane fizice.

rd.3. Venit net anual – este diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale, adică dintre rd.1 şi rd.2.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă - se preia suma de la rd.3.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - preluaţi suma din coloana 6, la rândul cu numele dvs., din tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică 204.

slide20
VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă

rd.1.Venit brut = veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură.

rd.2. Cheltuieli deductibile = cheltuielile făcute în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie făcute în 2011; se includ şi contribuţiile sociale obligatorii plătite.

rd.3.Venit netanual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile deductibile (rd.2). Completaţi numai dacă venitul este mai mare decât cheltuielile.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului = venitul net rămas, după ce plăţile anticipate în contul impozitului au fost reţinute de plătitor

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1). Completaţi numai dacă cheltuielile sunt mai mari decât venitul.

slide21
VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Pe baza cotelor forfetare de cheltuieli (cote acordate prin lege)

rd.1. Venit brut - veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele.La stabilirea veniturilor brute se au în vedereatât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuţiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.

rd.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite. Cheltuielile deductibile se determină astfel: aplicaţi o cotă asupra venitului brut (dacă aţi realizat artă monumentală, cota este de 25%, altfel cota este de 20%); adunaţi la rezultat contribuţiile sociale obligatorii plătite

rd.3. Venit net anual - diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

slide22
VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În cazul veniturilor transmise prin succesiune, din suită sau remuneraţie compensatorie pentru copia privată:

rd.1. Venit brut = veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură.

rd.2. Cheltuieli deductibile = suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd.3.Venit netanual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).

slide23
VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR

Nu depuneţi declaraţia dacă: chiria este stabilită în lei, nu calculaţi venitulnet în sistem real (adică nu ţineţi contabilitate) şi nu aţi avut peste 5 contracte.

Declaraţia se completează pe baza contractului încheiat între părţi.

rd.1.Venit brut = suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Dacă chiria (sau arenda) este în valută, venitul brut se calculează astfel: înmulţiţi chiria (arenda) din fiecare lună cu cursul în lei al valuteidin ultima zi a lunii, comunicat de Banca Naţională. Apoi adunaţi venitul în lei din toate lunile şi veţi obţine venitul brut. Dacă arenda se achită în produse, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole.

Dacă aţi optat pentru determinarea venitului net în sistem real, se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinţei bunului, pe baza datelor din evidenţa contabilă.

slide24
VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR

rd.2.Cheltuieli deductibile – se înscrie, după caz:

= dacă aţi optat pentru sistemul real (adică ţineţi contabilitate), treceţi suma reprezentând cheltuielile făcute pentru obţinerea venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie făcute în 2011;

= dacă aţi optat pentru cote forfetare de cheltuieli, treceţi suma rezultată prin aplicarea unei cote de 25% la venitul brut (rd.1)

rd.3.Venit netanual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2). Completaţi numai dacă cheltuielile sunt mai mici decât venitul.

rd.5.Pierdere fiscală anuală/Pierderea netă anuală = diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1). Completaţi numai dacă cheltuielile sunt mai mari decât venitul şi dacă aţi optat pentru sistemul real.

slide25
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

Este vorba de venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, adică pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

a) Dacă desfăşuraţi activitatea în mod individual

rd.1.Venit brut = veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură

rd.2. Cheltuieli deductibile = cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie făcute în 2011

rd.3.Venit netanual = diferenţa dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2). Completaţi numai dacă venitul este mai mare decât cheltuielile.

rd.5.Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1).Completaţi numai dacă venitul este mai mic decât cheltuielile.

Nu depuneţi declaraţia dacă aţi vândut produsele agricole după recoltare, în stare naturală, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de prelucrare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare (În acest caz, cumpărătorul v-a reţinut impozitul, de 2%).

slide26
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

Este vorba de venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

b) Dacă aţi desfăşurat activitatea într-o asociere dintre persoane fizice, care nu dă naştere unei persoane juridice:

rd.3.Venit net anual = preluaţi suma din coloana 5, la rândul cu numele dvs., din tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică 204.

rd.5.Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală = se preia suma înscrisă în col.7 din aceeaşi declaraţie.

Nu depuneţi declaraţia dacă aţi vândut produsele agricole după recoltare, în stare naturală, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de prelucrare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare (În acest caz, cumpărătorul v-a reţinut impozitul, de 2%).

slide27
VENITURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, privind tranzacţiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

rd.4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare,altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare,altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

slide28
VENITURI DIN VÂNZARE/CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate.

rd.4. Câştig netanual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului 2011, din operaţiuni de vânzare – cumpărare de valută la termen. Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare,din operaţiuni de vânzare – cumpărare de valută la termen. Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

slide29
Dacăaveţivenituri din maimultecategorii, completaţişi Anexa. Listaţi Anexa de câte ori vă trebuie. Depuneţi Anexa odată cu formularul, nu mai târziu. Dacă trebuie să corectaţi ceva, depuneţi altă declaraţie 200, bifând  căsuţa “declaraţie rectificativă.
slide30
Se completează dacă:
 • aţi făcut în cursul anului 2011 cheltuieli pentru acordarea de burse private (detalii aici) şi solicitaţi restituirea acestora , sau:
 • doriţi virarea unei sume, reprezentând până la 2% din impozit, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care funcţionează în condiţiile legii, sau a unităţilor de cult. Puteţi solicita transmiterea acestei sume către un singur beneficiar.
 • Completează acest formular şi contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei.
slide31
1. Bursa privată: căsuţa se bifează dacă aţi efectuat cheltuieli în anul 2011 cu burse private şi solicitaţi restituirea acestora.

Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Sumaplătită– treceţi sumaplătităînanul2011 pentrubursaprivată.

Documente de plată nr./data – treceţi numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul şi documentele se prezintă în original şi în copie. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

slide32
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – dacă vreţi ca o sumă de până la 2% din impozit să fie transferată unei entităţi nonprofit (ex. asociaţie, fundaţie, ONG), sau unităţi de cult (ex. biserică).

Denumireentitatenonprofit/unitate de cult, Cod de identificarefiscală a entităţiinonprofit/unităţii de cult, Contbancar (IBAN) – aflaţi-le de la beneficiarul sumei donate de dvs.

Suma - se completeazăcusumace doriţi să fieviratăîncontulentităţiinonprofit/unităţii de cult.

Dacă nu cunoaşteţisuma care poate fi virată, nu treceţi nimic, cazîn care organul fiscal va calcula şi va vira sumaadmisă. Dacăsumasolicitată a se vira cătreentitateanonprofit/unitatea de cult, cumulatăcusumaplătităpentrubursaprivată,depăşeşteplafonul de 2% dinimpozit, atuncisumatotalăluatăîn calcul este limitată la nivelulacestuiplafon, avândprioritatecheltuielileefectuateîncursulanului de raportarecubursaprivată.

slide33
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completeazănumaiîncazulîn care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de cătreîmputernicituldesemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

slide34
De unde se obţine formularul 200?

Descărcaţi aici Formularul 200 şi instrucţiunile de completare,

sau cereţi-l de la sediul unităţii fiscale

Găsiţi aici adresa unităţii fiscale de care aparţineţi.

Ultima zi: vineri 25 mai 2012

Cum depuneţi declaraţia 200:

sau

Prin poştă, cu plic recomandat

Direct la sediul unităţii fiscale

Prin portalul

e-guvernare.ro, dacă aveţi certificat de semnătură digitală

slide35
Aveţiîntrebări? Sunaţi la Centrul nostru de apeluri: 031-403.91.60

AgenţiaNaţională de AdministrareFiscală

Direcţia generală de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor

2012

Acesta este un material simplificat pentru orientarea dvs., care nu conţine tot textul dispoziţiilor legale din domeniu.

Gata

ad