reglementering paracycling januari 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reglementering Paracycling Januari 2011.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Reglementering Paracycling Januari 2011. - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Reglementering Paracycling Januari 2011. Samenvatting UCI reglement. Inleiding. Paracycling is in volle ontwikkeling. De eerste ontmoetingen tussen de UCI en het IPC, die bepaalde wat er binnen het kleine wereldje van de paracycling gebeurde, dateren van 2002.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reglementering Paracycling Januari 2011.' - azriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reglementering paracycling januari 2011
ReglementeringParacyclingJanuari 2011.

Samenvatting UCI reglement

Th. Diederen/ D. Simons

inleiding
Inleiding
 • Paracycling is in volle ontwikkeling.
 • De eerste ontmoetingen tussen de UCI en het IPC, die bepaalde wat er binnen het kleine wereldje van de paracycling gebeurde, dateren van 2002.
 • Sinds begin 2007 tracht de UCI binnen de Paracycling dezefde rol op zich te nemen zoals ze dat doet in de andere disciplines van het wielrennen.
 • In augustus 2007 vonden in Bordeaux de eerste wereldkampioenschappen paracycling plaats.
 • Sinds begin 2009, aanvaardt de UCI enkel nog de nationale wielerfederaties als officiële gesprekspartner voor de paracycling.
 • De UCI mikt erop om jaarlijks op 4 wereldbekerwedstrijden op de weg en 4 wereldbekerwedstrijden op de piste te organiseren.
 • De eerste wereldbekerwedstrijd vond plaats in het Spaanse Segovia in het jaar 2010.
 • Dit jaar zullen er 3 wereldbekerwedstrijden plaatsvinden (Spanje, Autralië en Canada).

Th. Diederen/ D. Simons

inleiding1
Inleiding
 • De rennersdeden en doennogsteedsenormeinspanningen om zich te buigennaar de strikte regels die de UCI oplegt in hetkader van de ontwikkeling van hun en onze sport.
 • Noodaan « goedestructuren ».
 • Respect van de atletendooronskennen en kunnen.

Th. Diederen/ D. Simons

organisatie van de
Organisatie van de

Structuur( idem traditioneelwielrennen):

 • UCI CommissieParacycling.
 • Technische UCI-Afgevaardigden .
 • Internationale UCI-commissarissen.
 • InternationaalUCI-classificeerder
 • Nationale commissies in de federaties.
 • Nationale commissarissenparacycling.
 • Nationaalparacyclingclassificeerder.

Th. Diederen/ D. Simons

paracycling
PARACYCLING

4 categorieën: :

 • - B (tandem, visuele handicap),
 • - C1-2-3-4-5 (2-wielers, fysieke handicaps + CP),
 • - T1-2 (CP, 3-wielers, hersenverlamming),
 • - H1-2-3-4 (handbikes, beperkingen van hetbewegingsapparaat, amputatiesinbegrepen).
 • Elke categoriebestaatzowelvoor de mannen (M) alsvoor de vrouwen (W)

Th. Diederen/ D. Simons

paracycling1
PARACYCLING

Het wielrennen is eenparalympische sport sinds 1988 (discipline ‘weg’, demonstratiesport in Seoul ). Vanaf 1992 (Barcelona) wordt het eenolympische discipline en vanaf 1996 (Atlanta) komt de discipline ‘piste’ erbij. In 2004 (Sidney) volgt het handbikenvoormannen en in 2008 (Peking) het handbikenvoorvrouwen.

disciplines :

- De piste :

Tegen de tijd 500/1.000 m, individueleachtervolging (3/4.000m), de sprint (laatste 200 m) en de teamsprint.

- De weg:

Wedstrijd op de weg (RR) of wedstrijden in lijn (somscriterium) waar de rennersallemaalsamenstartenvooreenafstand, aangepastaanhunkunnen.

De tijdrit (TT), ookgenoemd “de proef van de waarheid” want de rennerstaateralleenvoor en rijdttegen de tijd. De rennersvertrekkenom de beurt op geregeldetijdstippen , het klassementwordtopgemaakt in functie van de verstrekentijd.

Nieuw : (TTT), Handcyclingtegen de tijd per ploeg in de vorm van eenaflossing.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement
Reglement
 • Elke atleet moet in het bezit zijn van een UCI-vergunning afgeleverd door zijn nationale federatie (ook de piloten van de tandem).
 • Je moet weten dat er beperkingen zijn wat betreft de toelatingsvoorwaarden als tandempiloot binnen de proeven van de Paracycling ( 16.3.004 ).
 • Tijdens een proef , kan een blinde of slechtziende atleet slecht beroep doen op één piloot.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement1
Reglement

Afstanden en bijzonderheden van de proeven op de weg :

 • Zoalsvoor de wedstrijden op de wegbinnen het traditionelewielrennen , bestaat er eensamenvattendetabel die de maximum toegelatenafstandenvermeldtvoorelkeklasse en elkecategorie (16.7.002, ligne et 16.7.009, Ctm )
 • De start van de verschillendecategorieënmoetgegevenworden met eeninterval van minstens 2 minuten om zo te voorkomendat de groepen of categorieënelkaarinlopen.
 • In eenwedstrijdwaarin de verschillendecategorieënsamenvertrekken (aanvankelijkgegroepeerd), mogen de atletengebruikmaken van de voordelen die zo’ngezamelijkestartbiedt.
 • In alleanderewedstrijden, wordtelkerenner die anderenhindert of profiteert van het « wiel » van eenrenneruiteenandereklasse of groep, gediskwalificeerd.
 • Bevoorradingistoegestaangedurende de helewedstrijd met uitzondering van de eerste en de laatste ronde.
 • Er zalaanweerszijden van de wegeenbevoorradingspostwordeningericht met eentussenafstand van minstens 50m.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement2
Reglement

Rode helm:

C 5 mannen en vrouwen

T 2 mannen en vrouwen

H 3 mannen en vrouwen

Tandem mannen

Witte helm:

C 4 mannen en vrouwen

H 2 mannen en vrouwen

Tandem vrouwen

Blauwehelm:

C 3 mannen en vrouwen

H 1 mannen

Zwartehelm:

H 4 mannen en vrouwen

C 2 mannen en vrouwen

T 1 mannen en vrouwen

Gelehelm:

C 1 mannen en vrouwen

H 1 vrouwen

Naasthetfeitdathetdragen van eenhelmverplichtis, wordt per categorie nu ookeenhelmkleurtoegewezen. Dit om zowel de wedstrijdcommissarisals de atleet te helpenbij de herkenning van de klasse.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement3
Reglement

De algemeneverplichtingen:

 • Renners die eencatheterdragen, moeten die voortdurenddragen en dit zoweltijdens de training, competitieals de classificatie.
 • Het dragen van eenhelmisverplicht.
 • Gebruik van communicatiemiddelenisverboden.
 • Geenenkeleprothesemagvastverbondenzijn met de fiets, de prothesemaggeendeeluitmaken van de fiets.
 • De fietsen, de tandems, de handbikes en de driewielers, gebruiktvoor de wedstrijden op de weg, moetenvoorzienzijn van tweeonafhankelijkeremsystemen.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement4
Reglement

Bijzonderhedenvoorhandbikers:

 • De handbike heeftdriewielenaangedrevendoorarmkracht,
 • Hetvoorstewielmageenanderediameterhebben dan de achterstewielen.
 • Hetvoorstewielwordtaangedrevendoormiddel van handgrepen en eenketting.
 • De handbikewordtuitsluitendvoortgedrevendoor de handen, de armen en het bovenlichaam.
 • De handbike isbestuurbaar.
 • Als er eenremsysteemaanwezigis op de achterstewielen, moet dit inwerken op beidewielen.
 • De handbiker die zich in eenliggendepositiebevindt, moeteenduidelijkzichthebben: in « koershouding » moet de horizontale ooglijnboven de trapaskomen.
 • De handbiker die zichtijdens de wedstrijd in eenliggendehoudingbevindt, moet op zijnhelm of fietseenachteruitkijkspiegelhebben (zodathijookachterzich kan kijken).

Th. Diederen/ D. Simons

reglement5
Reglement

Bijzonderhedenvoorhandbikers:

 • In kniehoudingmoeten de benen en de voetenondersteundworden en beschermdworden van de weg.
 • Behalvetijdenswedstrijden in peleton, mogen de handbikersvollewielengebruiken,
 • Eenhandbikeisminstens 250cm lang en maximum 70cm breed.
 • Het grootstekettingwielmoetwordenafgeschermddooreenkettingkast om de renner te beschermen. De kettingkastmoetbestaanuitstevigmateriaal en moet de volledigebreedte van de kettingoverkappen en minstens de helft van zijnomtrek.
 • Niet-functioneleaerodynamischeonderdelenzijnverboden.
 • Eventuelevoet- en beensteunenwordenzoaangebrachtdat de onderstestatischeledematenbeschermdwordenvoorallebewegendedelen.
 • Handbikersmoetenvoldoendestevigschoeiseldragendat de volledigevoetomvat .
 • Indien de handbike voorzienis van eenbeschermendeschelp (die ervoorzorgtdat de voetenbeschermdzijn) en er isgeenrisicodat de voetenuit het omhulselkomen, is het niet nodig om schoenen te dragen. Het dragen van kousenblijftwelvereist.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement6
Reglement

Bijzonderhedenvoor de handbikers:

 • In proeven op de wegmoet de handbike met tweeachterwielenuitgerustzijn met eenveiligheidsstaaf. De staafmag de reikwijdte van de achterwielen niet overschrijden en elkventiel van de bandenmoetafgeslotenzijn. De veiligheidsstaafmoetzich op 15 mm (+/- 2 mm) achter de verticale van de wielassensitueren. Zemoetvervaardigdzijnuitstevigmateriaal en eenminimuumdiameterhebben van 18 mm. De staafmoet op 208 mm (+/- 10 mm) van de grondbevestigdworden. De structuur en de bouw van de veiligheidsstaafmoetengaranderendat « normale » botsingentijdenseenwedstrijd de veiligheidsfunctie van dezestaaf niet beïnvloeden.
 • Tijdens de wedstrijdmaggeenenkeldeel van de handbike aangepastworden (stoel, veiligheidsstaaf, …). Alleaanpassingenmoetenvóór de startaangebrachtworden.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement7
Reglement

Bijzonderhedenvoor de driewielers:

 • De driewieleriseenfiets met driewielen met gelijkediameter.
 • De diameter van de wielen van eendriewielerligttussen 55 en 70 cm.
 • De breedte van de dubbelewielenmoettussen de 60 en 85 cm liggen.
 • De driewielermag niet langer zijn dan 200 cm en 95 cm breed.
 • Voorwiel(en) is/ zijnbestuurbaar.
 • Achterwiel(en) wordt/ wordenaangedrevendoorpedalen en eenketting.
 • In proeven op de wegmoet de driewieleruitgerustzijn met eenveiligheidsstaaf. Dezestaafmoet op dezelfdehoogtebevestigdwordenals de as van de achterwielen. De andereverplichtingenzijndezelfdeals de veiligheidsvoorschriftenvoor de handbikes.
 • Het remsysteem op de achterwielenmoet impact hebben op beideachterwielentegelijkertijd.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement8
Reglement

Bijzonderhedenvoor de tandem :

 • De tandem iseenfietsvoortweerenners met tweewielen van gelijkediameter die voldoetaan de algemenefabricatienormenvoorfietsen. De voorsterenner , de piloot, moet het voorwielkunnenbesturen. Beiderennerskijkennaarvoor en nemeneentraditionelefietshoudingaan. Het achterwielwordtdoorbeiderennerssamenaangedrevendmvpedalen die inwerken op eenketting. De atleetis de blinde of de slechtziende. Hijisook de renner die het rugnummerdraagt.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement9
Reglement

Bijzonderhedenvoortweewielers:

 • Eenrenner met eenprotheseboven de kniemageensteungebruikenvoor de dij op voorwaardedatdeze (owvveiligheidsredenenbijeen val) niet bevestigdisaan de fiets.
 • Het isverboden om systemen te gebruiken die de dijfixeren.
 • De steunenmogen over niet meer dan 10 cm geslotenzijn
 • De tweewielersrespecterendezelfdenormenals in het traditionelewielrennen.

Th. Diederen/ D. Simons

reglement10
Reglement

Ranglijst:

 • De UCI maakteenranglijst op wereldvlak van de atleten in elkedivisie en per soort. De rankingstartvanaf 0 op 1 januari.
 • 4 categorieën van proevenkomen in aanmerking: de wereldkampioenschappen of Paralympischespelen, de wereldbekerwedstrijden , de P1 en P2 wedstrijden.. ( zie16.18.001, ;.. )
 • In etappewedstrijdengeeft de UCI enkelpuntenvoorhetalgemeenklassement. Bijgebrekaaneenalgemeenklassementmoet de etappe die in aanmerkingkomtvoor de puntenduidelijk op voorhandaangekondigdworden.
 • Wanneer de verschillendecategorieënsamenrijden, wordteen globale uitslagopgemaakt . Tijdenshetwedstrijdverloopwordtrekeninggehouden met de verschillendecategorieën. De puntenzullenaltijdverdeeldworden per categorie en elkecategoriemoet dus ook in de uitslagverschijnen.

Th. Diederen/ D. Simons

ad