d lba pr ce specializace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE - PowerPoint PPT Presentation

azizi
142 Views
Download Presentation

DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE Historicky 1.forma dělby práce = přirozená dělba práce (muži – ženy, mladí – staří,..) společenská dělba práce (zemědělci – pastevci) další fáze – vydělila se řemesla, obchod, služby,.. Dělba práce = rozčlenění výr.procesu na jednotl.etapy Spolu se specializací produktivitu práce a efektivnost Nutný důsledek dělby práce a specializaceSMĚNA zboží a služeb PENÍZE

 2. VÝVOJ PENĚZ Směna v počátcích….naturální charakter (barter) Fci zprostředkovatele směny plnily komodity – sůl, plátno, rýže, koření, dobytek, otroci,…= zbožové (komoditní) peníze! Později fci peněz plnily drahé kovy (zlato, stříbro, měď) papírové peníze (zpočátku kryty zlatem) bankovní peníze (elektronické, bezhotovostní na účtech bank, plat.kartách,..- jen částečné krytí rezervami)

 3. Funkce peněz • Peníze jako prostředek směny • Peníze jako zúčtovací jednotka • Peníze jako uchovatel hodnoty Dnešní papírové peníze = neplnohodnotné peníze s „nuceným oběhem“ tzn., že na základě rozhodnutí vlády se stávají zákonným platidlem!

 4. 3 základní ekonomické otázky: • Co a kolik vyrábět? • Jak vyrábět? • Pro koho? podle toho, jak společnosti na tyto 3 zákl.otázky odpovídají různé typy ekonomik: • Zvyková ekonomika • Centrálně plánovaná ekonomika • Tržní ekonomika

 5. Dnešní společnosti = smíšenými ekonomikami! tzn., že „neviditelná ruka“ trhu je doplněna „viditelnou rukou“ státu!.......... (A.Smith) (o 3 zákl.ekon. otázkách rozhoduje tržní mechanismus = systém cen, trhů, zisků a ztrát, pobídek a odměn + vláda, která zasahuje do ekonomiky – právní rámec, státní správa, regulace ŽP,…)

 6. TRH Trh lze chápat: • prostorově (tržiště, obchod,burza CP,..) • funkčně (vztah prodávajících a kupujících) Na trhu cena + množství prodaného resp.nakoupeného zboží a služeb! Miliony firem a spotřebitelů vstupují do vzájemných interakcí na trzích a tím určují ceny a výstupy!

 7. Typy trhů • trh zboží a služeb • trh výrobních faktorů • trh finanční (trh peněz + kapitálu) • trh místní • trh národní • trh mezinárodní • trh dílčí (trh bytů, trh ropy,..) • trh agregátní (situace na všech dílčích trzích)

 8. SCHÉMA TRŽNÍHO MECHANISMU TRH VÝROBKŮ + SLUŽEB Nabídka výrobků a služeb Poptávka po výrobcích a službách DOMÁCNOSTI FIRMY TRH VF Nabídka VF Poptávka po VF

 9. Trh, poptávka, nabídka • Jak funguje pohyb cen? • Jak tržní mechanismus uvádí nabídku a poptávku do rovnováhy? Odpověď v Teorii nabídky + poptávky! Teorie ukazuje, jak preference spotřebitelů určují spotřebitelskou poptávku po zboží a službách, zatímco náklady firem leží v základech nabídky zboží a služeb!

 10. Cíl: pochopit nabídkovou a poptávkovou křivku k ilustraci tržní ceny! Poptávka = demand (D) = množství zboží, které chtějí kupující koupit na trhu za urč.cenu! P Q = f (P) Q…….poptávané množství zboží P…….cena jednotky zboží D…….křivka poptávky D Q

 11. Poptávka: • individuální • tržní • agregátní Křivka poptávky…..klesající sklon Zákon klesající poptávky = s růstem ceny určitého zboží za jinak stejných okolností (ceteris paribus) klesá jeho poptávané množství!

 12. Tab.: množství džusu kupovaného spotřebiteli při různých cenách P A 20 B 17 D 150 225 Q

 13. Teoretické zdůvodnění zákona klesající poptávky v analýze substitučního a důchodovéhoefektu změny ceny! Substituční efekt – při růstu ceny zboží snaha nahradit substitutem (mandarinky – pomeranče) Důchodový efekt – při růstu ceny zboží klesá popt.množství –spotřebitel může ze svého důchodu nakupovat méně!

 14. Faktory ovlivňující poptávku: • Důchod spotřebitelů • Velikost trhu • Ceny příbuzných produktů • Očekávání spotřebitelů ohledně budoucího vývoje cen, důchodů,.. • Specif.faktory D1 D2… pokles poptávky D1 D2……růst poptávky P P D2 D1 D1 D2 Q Q

 15. Nabídka = S (supply)= množství zboží, které firmy chtějí na trzích prodat za určitou cenu (vztah mezi různými cenami a nabízeným množstvím) Nabídková fce: Q = f (P) Q……..nabízené množství zboží P…….cena jednotky zboží s P S Q

 16. Nabídka: • individuální • tržní (dílčí) • Agregátní Křivka nabídky…..rostoucí sklon Zákon rostoucí nabídky = prodávající budou nabízet za jinak stejných podmínek při růstu ceny větší množství zboží a služeb!

 17. Tab.: množství džusu nabízeného výrobci při různých cenách P s 20 17 150 300 Q

 18. Faktory ovlivňující nabídku: • Cena produktu • Ceny jiných produktů • Ceny VF • Technologie • Počet výrobců • Jiné faktory S1 S2…..růst nabídky S1 S2….pokles nabídky P P S2 S1 S1 S2 Q Q

 19. Determinace tržní ceny Jak vzájemný vztah nabídky a poptávky určí tržní cenu? Rovnovážná cena = cena, při které se nabízené množství zboží = poptávanému množství( Q = Q ) = cena, která je výsledkem vzájemného působení sil nabídky a poptávky! s D

 20. TRŽNÍ ROVNOVÁHA E = tržní rovnováha P S E P = 18 E D Q Q =200 E E

 21. POJMY K ZOPAKOVÁNÍ • DĚLBA PRÁCE, SPECIALIZACE • SMĚNA, PENÍZE, FUNKCE PENĚZ • CO, JAK, PRO KOHO • TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS • POPTÁVKA - ZÁKON KLESAJÍCÍ POPTÁVKY • NABÍDKA – ZÁKON KLESAJÍCÍ NABÍDKY • TRŽNÍ ROVNOVÁHA Samuelson, Nordhaus str.37 – 71+ Liška, Sedláček str. 14 - 22