1 / 16

Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна , вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок)

Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «Логічні блоки Дьєнеша». Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна , вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок) Спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради. Мета.

azia
Download Presentation

Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна , вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «Логічні блоки Дьєнеша». Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна, вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок) Спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради

 2. Мета. Створення умов для розвитку елементарних прийомів логічного мислення як способів пізнавальної діяльності у дошкільників через використання логічних фігур і блоків Дьєнеша.

 3. Завдання вихователя. • формування основнихприйомівлогічногомислення; • розвивати мовлення; • розвитокпізнавальнихінтересів, творчоїуяви; • вихованнякомунікативнихнавичок. • розвивативміннявиявлятивластивості в об'єктах, називатиїх; • пояснюватисхожість і відмінностіоб'єктів. • розвиватипізнавальніпроцеси, розумовіоперації; • розвиватитворчіздібності, уяву, фантазію.

 4. Взаємодія учасників педагогічного процесу

 5. Система роботи з дошкільниками Взаємодія з батьками і старшими дошкільниками Діагностика розвитку логічного мислення Взаємодія з батьками та старшими дошкільниками Створення розвиваючого середовища Використання дидактичних ігор та вправ з блоками Дьєнеша Використання блоків Дьєнеша в самостійні діяльності

 6. Логічні блоки Логічні блоки Дьенеша представляють собою набір з 48 геометричних фігур: а) чотирьох форм (коло, трикутник, квадрат, прямокутник); б) чотирьох кольорів (червоний, синій, жовтий); в) двох розмірів (великий, маленький); г) двох видів товщини (товстий, тонкий). Кожна геометрична фігура характеризується чотирма ознаками: формою, кольором , розміром, товщиною. У наборі немає жодної однакової фігури.

 7. Ефективність використання для: • Ознайомлення дітей з геометричними фігурами і формами предметів; • розвитку зв’язного мовлення; • розвитку розумових вмінь; • порівняння, аналізування, класифікування, узагальнення; • засвоєння елементарних навичок культури мислення; • розвитку творчих здібностей; • Розвитку пізнавальних процесів.

 8. Блоки Дьєнеша – універсальний дидактичний матеріал, що дозволяє успішно реалізувати завдання пізнавального розвитку дітей, поставлені в новому базовому компоненті. Перш ніж приступити до ігор і вправ, нехай дитина самостійно Використовує їх на свій розсуд в іграх. Як правило, діти з задоволенням з них щось будують. У ході таких ігор блоками малюк встановить, що вони мають різну форму, колір, величину і товщину.

 9. Безсумнівний плюс блоків Дьєнеша в тому, що ігри на їх основі може створити сам вихователь, змінюючи лише сюжет і завдання в залежності від віку та індивідуальних особливостей дитини.

 10. Форми роботи з батьками Анкетування Пізнавальні ігри для дітей та батьків Консультування, батьківські збори Майстер -класи Виготовлення буклетів, пам'яток, статей.

 11. Форми роботи зі старшими школярами по експериментальному майданчику «Розробка педагогічної технології соціально-особистісної взаємодії та виховання дітей дошкільного та старшого шкільного віку« Сьогодні підлітки-завтра батьки » Анкетування Робота учнів та дошкільників Творча робота в групах “ Придумай цікаву казку з використанням Блоків Дьєнеша ” Майстер - класи

 12. Результативність Аналізроботи з дошкільниками показав, що у дітей сформованітакіпервинніпоняття, як логічнідії, структура і алгоритми виконаннядій. Дітивміютьдумати, стежити за координацієюрухів і використовуватибільш складніграматичніструктуриреченьу мовленні на основіпорівнянь і поєднаньодноріднихпредметів. Дітивміютьвиявлятивластивостів об'єктах, називатиїх, узагальнювати об'єкти за їхвластивостями, пояснюватисхожістьі відмінностіоб'єктів.

 13. Висновок Всі ігри та ігрові вправи можна розділити на 4 групи з поступовим ускладненням: - для розвитку умінь виявляти і абстрагувати властивості; - для розвитку умінь порівнювати предмети за їх властивостями; - для розвитку дій класифікації та узагальнення; - для розвитку здатності до логічних дій та операцій.

 14. Отже, система роботи з розвитку логічного мислення дошкільнят з використанням логічних блоків Дьєнеша сприяє більш успішному формуванню у дітей основних прийомів логічного мислення,розвиває творчі здібності, уяву, фантазію і зв’язне мовлення.

 15. Список використаних джерел • Логіка і математика для дошкільнят: Методичний посібник/Авт.-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомняща. - СПб.: Акцідент, 1997. - 79 с. • Немов Р.С. Психологія. - У 3-х кн. - Кн.2. - 2-е. изд. - М.: Просвещение: Владос, 1995. - 496 с. • Математика до школи: Посібник для вихователів дитячих садків та батьків. - Ч.1: Смоленцева А.А., Пустовойт О.В.; Ч.2: Ігри-головоломки/Сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомняща. СПб.: Дитинство-Прес, 2002. - 191 с. • Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Розвиток логічного мислення дітей. - Ярославль: ТОО В«Академія розвитку В», 1996. - 240 с. • http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?products_id=118 • http://www.bayun-school.com/handmade/h3-5/mathematics-3-5/blocks-denesha.html

More Related