SESJA EGZAMINACYJNA
Download
1 / 79

SESJA EGZAMINACYJNA w 2014 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

SESJA EGZAMINACYJNA w 2014 roku. Program spotkania. Przekazywane materiały Terminarz Procedury Obserwacje Na co zwrócić uwagę. Przekazywane materiały. Na dzisiejszym spotkaniu przekazane zostały: Naklejki z kodami kreskowymi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SESJA EGZAMINACYJNA w 2014 roku' - azana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program spotkania
Program spotkania

 • Przekazywane materiały

 • Terminarz

 • Procedury

 • Obserwacje

 • Na co zwrócić uwagę


Przekazywane materia y
Przekazywanemateriały

Na dzisiejszym spotkaniu przekazane zostały:

 • Naklejki z kodami kreskowymi

 • Informacja o miejscu i terminie przekazywania arkuszy po sprawdzianie / egzaminie gimnazjalnym


Naklejki kodowe
Naklejki kodowe

Po powrocie do szkoły prosimy o sprawdzenie naklejek z kodami kreskowymi:

 • czy są właściwe (czy nie zawierają błędów w peselu ucznia i identyfikatorze szkoły),

 • czy są przygotowane dla wszystkich zdających,

 • czy nie występują błędy drukarskie (nieczytelność, rozmazanie lub uszkodzenie mechaniczne).

Stwierdzone błędy i braki należy natychmiast zgłosić pisemnie do OKE w Łodzi.


Naklejki kodowe1
Naklejki kodowe

 • Szkoły mogą przekazywać naklejki migrujących uczniów w ramach OKE w Łodzi.

 • W przypadku uczniów migrujących z obszaru innej komisji prosimy zwrócić się na piśmie do OKE w Łodzi w celu uzyskania naklejek.


Punkty roke
Punkty ROKE

W punktach redystrybucji przekazujemy do OKE:

 • protokół zbiorczyprzebiegu egzaminu z wymaganymi załącznikami

 • kopię listu przewozowego (specyfikacji dostawy arkuszy egzaminacyjnych)

 • kopię protokołu zdawczo/odbiorczego dokumentacji egzaminacyjnej.

W bieżącym roku nie przekazujemy protokołów przebiegu egzaminu

w poszczególnych salach.


Punkty roke1
Punkty ROKE

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag co do pracy punktów redystrybucji w ubiegłym roku.

Krzysztof Mirowski, Kierownik WOA : mirowski@komisja.pl


Przekazywane materia y1
Przekazywane materiały

Uczestnicy zebrania (wszyscy) potwierdzają udział w szkoleniu podpisem na liście obecności.

Odbiór materiałów na odrębnej liście potwierdza osoba upoważniona do odbioru materiałów.


Procedury egzaminacyjne
Procedury egzaminacyjne

Sprawdzian / Egzamin gimnazjalny

 • Dostosowania

 • Laureaci

 • Panel

 • Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych

 • Organizacja i przebieg egzaminu

 • Zadania zespołu nadzorującego

 • Sposób opisu kopert bezpiecznych

 • Redystrybucja


Podstawowe r d a informacji
Podstawowe źródła informacji:

o terminach przeprowadzania sprawdzianu/egzaminów:

komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

o dostosowaniach:

komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

o sposobie i warunkach przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego :

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowe (na 2013-2014)

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego(na 2013-2014)

DOSTĘPNE NA STRONACH CKE I OKE


O dostosowaniach
O dostosowaniach

§ 37 ust 3. Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczeniao stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym niż 15 października, niezwłoczniepo ich otrzymaniu.


Dostosowania warunk w egzaminacyjnych
Dostosowania warunków egzaminacyjnych

 • wydłużenie czasu pracy (zdający może, ale nie musi być w osobnej sali; czas pracy z zestawem zapisujemy na tablicy)

 • nauczyciel wspomagający

 • pisanie na komputerze

 • głośne odczytanie tekstów dłuższych niż 250 słów

Osobna sala/osobne sale dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych.


Nauczyciel wspomagaj cy
Nauczyciel wspomagający

 • szczegółowa instrukcja w Procedurach…

 • egzamin musi odbywać się w oddzielnej sali

 • arkusz dla nauczyciela wspomagającego zamówiony zgodnie z zasadami jest pakowany razem z arkuszem dla zdającego

 • arkusze należy zakodować w ten sam sposób i opisać odpowiednio: „arkusz zdającego”, „arkusz nauczyciela wspomagającego”

 • w przypadku samodzielnego rozwiązywania przez ucznia niektórych zadań w arkuszu zapisujemy adnotację „uczeń wykonał samodzielnie”


Nauczyciel wspomagaj cy1
Nauczyciel wspomagający

 • w przypadku uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, nauczyciel motywuje ucznia do pracy

 • jeśli nauczyciel zapisuje dyktowane przez ucznia rozwiązania, to egzamin musi być rejestrowany(NIE WOLNO do tego celu używać telefonu komórkowego)

 • nośnik z nagraniem należy opisać(rodzaj zestawu, kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL)

 • arkusz ucznia, arkusz nauczyciela wspomagającego oraz nośnik z nagraniem należy spakować do jednej opisanej koperty

Nie wykonujemy kserokopii arkusza

dla nauczyciela wspomagającego!!!


Pisanie na komputerze
Pisanie na komputerze

 • komputer połączony z drukarką, bez dostępu do Internetu i bez automatycznego sprawdzania pisowni

 • trzeba zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii (drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka CD)

 • na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację:

  Odpowiedzi zdającego znajdująsięna wydruku komputerowym,

  lub Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym


Pisanie na komputerze1
Pisanie na komputerze

 • zdający przekazuje swoje odpowiedzi w formie wydruku opisanego kodem szkoły, trzyznakowym kodem ucznia i numerem PESEL

 • odpowiedź musi być poprzedzona numerem zadania

 • zestaw i wydruk pakujemy do jednej koperty opisanej adnotacją: praca pisana na komputerze

 • pliki zdającego należy usunąć z twardego dysku i z kosza

Podstawą oceny jest wydruk oraz zapisy - w przypadku wskazania - w arkuszu egzaminacyjnym


G o ne odczytanie d u szych tekst w przez cz onka zn
Głośne odczytanie dłuższych tekstów przez członka ZN

 • wyłącznie w przypadku głębokiej dysleksji

 • w oddzielnej sali

 • w sali może być więcej niż jeden zdający uprawniony do odczytania tekstów

 • członkowie ZN sprawdzają w arkuszu rezerwowym, czy arkusz zawiera teksty liczące 250 słów lub więcej

 • członek ZN odczytuje jeden raz głośno wszystkie teksty dłuższe niż 250 słów

 • czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem zapisujemy po skończeniu czytania


Laureaci
Laureaci

§ 39.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych […] organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianemlub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednioze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

2. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, jest równoznacznez uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.


Laureaci konkurs w gimnazjalnych z j zyka obcego
Laureaci konkursów gimnazjalnych z języka obcego

§ 4.

W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty […] z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarowałw części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.


Panel
Panel

 • uczniów zwolnionych (ze względów zdrowotnych lub losowych, albo ze względu na niepełnosprawności sprzężone) nie należy usuwać z panelu

 • uczniowie zwolnieni otrzymują zaświadczenia z wpisem „zwolniony” / „zwolniona”

 • panel z listą zdających jest otwarty do dnia egzaminu

 • można nanosić zmiany (np. poprawki w pisowni imienia/nazwiska)

 • nie nanosimy poprawek powodujących zmianę zamówienia materiałów egzaminacyjnych bez porozumienia z OKE


Panel1
Panel

 • liczba zestawów zamówiona dla szkoły znajduje się w Panelu Dyrektora w zakładce

  Zgłoszenia uczniów , Szczegóły zamówienia na arkusze

 • prosimy kontaktować się z Krzysztofem Mirowskim Kierownikiem WOA w celu zamówienia dodatkowych arkuszy oraz ustalenia sposobu ich odbioru

  mirowski@komisja.pl

  42 664 80 63,605 435 598

  (nie wcześniej niż na 10 dni przed sprawdzianem/egzaminem)Procedura przydzielania rezerw
Procedura przydzielania rezerw

jeśli szkoła zamawia arkusze (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie)


Przed egzaminem
Przed egzaminem

 • PSZE w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi; sprawdza, czy nie została ona naruszona

 • odbioru może dokonać upoważniony pisemnie członek SZE w obecności innego członka SZE (Załącznik nr 11)

Bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki należy skontrolować zawartość i sprawdzić zgodność z wykazem i zapotrzebowaniem.

Następnie osoba odbierająca zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem.


Przed egzaminem1
Przed egzaminem

Jeśli paczki z materiałami egzaminacyjnymi

 • są naruszone lub

 • ich zawartość nie jest zgodna z zapotrzebowaniem,

  należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora OKE.

  Dyrektor OKE informuje o dalszym postępowaniu.

sekretariat@komisja.pl

tel. 42 664 80 50

mirowski@komisja.pl

tel. 42 664 80 63 lub kom. 605 435 598


Przed egzaminem2
Przed egzaminem

Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu, PSZE powiadamia dyrektora OKE, który w porozumieniu z dyrektorem CKE podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu.

Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej.

Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych!


Odbi r materia w egzaminacyjnych przez pzn
Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez PZN

PZN w obecności przedstawiciela zdających (1 uczeń) odbiera od PZSE materiały egzaminacyjne:

 • odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu

 • odpowiednie płyty CD do arkusza z języka obcego

 • listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE

 • druk protokołuprzebiegu egzaminu w danej sali (Zał. nr 8)

 • naklejki z kodem kreskowym

 • zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych


Miejsce i warunki przeprowadzania egzaminu
Miejsce i warunki przeprowadzania egzaminu

 • Kartka z:

 • imieniem i nazwiskiem

 • trzyznakowym kodem

 • nr PESEL

 • naklejki z kodem


Przygotowuj c sal zapewniamy
Przygotowując salę zapewniamy:

 • osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy)

 • właściwą liczbękrzeseł

 • właściwe nagłośnienie (egzamin z języka obcego)

 • zegar widoczny dla wszystkich zdających

 • tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

 • kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL

 • zapasowe przybory do pisania i rysowania


Zadania przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego egzamin
Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin

Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) odbiera od PSZE informację o uczniach:

 • mających zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu i przestrzega tych zaleceń

 • uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy te warunki zostały spełnione


Zadania przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego egzamin1
Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin

PZN

 • odpowiada za to, aby podczas egzaminu w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującegooraz – ewentualnie – obserwatorzy

 • nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu


Zadania przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego egzamin2
Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin

PZN przypomina zdającym o

 • konieczności sprawdzenia kompletnościzestawu

 • o sposobie kodowania

 • o obowiązku zapoznania sięz instrukcją wydrukowanąna pierwszej stronie arkusza


Zadania przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego egzamin3
Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin

PZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi:

 • pierwszyraz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań

 • drugiraz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym


Zadania przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego egzamin4
Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin

PZN odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego w czasie trwania egzaminu

 • zachowali ciszę

 • nie chodzili po sali bez wyraźnego powodu

 • nie zaglądali do prac zdających

 • w inny sposób nie zakłócali ich pracy


Opuszczanie sali przez zdaj cego
Opuszczanie sali przez zdającego

W uzasadnionej sytuacji PZN zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania sięzdającego z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).


Procedura zbierania prac od zdaj cych kt rzy uko czyli prac przed czasem
Procedura zbierania prac od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem

 • zdający zamyka arkusz, odkłada na brzeg stolika i podnosi rękę

 • zdający pozostaje na swoim miejscu

 • PZN lub wyznaczony członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz

 • w obecności zdającego sprawdza czy kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi

 • zdający otrzymuje pozwolenie na opuszczenie sali


Procedura zbierania prac od zdaj cych po up ywie czasu przeznaczonego na prac
Procedura zbierania prac od zdających po upływie czasu przeznaczonego na pracę

 • PZN informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika

 • zdający pozostaje na swoim miejscu

 • PZN lub wyznaczony członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz

 • w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi

 • zdający otrzymuje pozwolenie na opuszczenie sali

 • na sali pozostaje zdający, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych


Usterka p yty cd
Usterka płyty CD

Od roku szkolnego 2012/2013 teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki:

Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD.


Usterka p yty cd1
Usterka płyty CD

Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., PZN:

 • zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD

 • wymienia płytę CD na rezerwową

 • zapisuje na tablicy czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio

 • przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD i odtwarza nagranieSesja egzaminacyjna w 2014 roku

S--142

Symbol rodzajuarkusza:

1 – dla ucznia bez dysfunkcji, ucznia z dysleksją rozwojową

2 – dla ucznia z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

4 – dla ucznia słabowidzącego

5 – dla ucznia słabowidzącego

6 – dla ucznia niewidomego

7 – dla ucznia niesłyszącego/ucznia słabosłyszącego

8 – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

49


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

G- -142

Symbol części egzaminu lub symbol języka obcego:

H – część humanistyczna

M – część matematyczno-przyrodnicza

A – język angielski

N – język niemiecki

R – język rosyjski

F – język francuski

E – język hiszpański

W – język włoski

50


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

G- -142

Symbol zakresu egzaminu lub poziomu egzaminu z języka:

GH-H – część humanistyczna - historia i WOS

GH-P – część humanistyczna - język polski

GM-P – część matematyczno-przyrodnicza - przyroda

GM-M – część matematyczno-przyrodnicza - matematyka

egzamin z języka obcego: P – poziom podstawowy

R – poziom rozszerzony

np. GA-Pczęść trzecia z języka angielskiego poziom podstawowy

51


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

G- -142

Symbol rodzaju arkusza:

1 – dla ucznia bez dysfunkcji, ucznia z dysleksją rozwojową

2 – dla ucznia z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

4 – dla ucznia słabowidzącego

5 – dla ucznia słabowidzącego

6 – dla ucznia niewidomego

7 – dla ucznia niesłyszącego/ucznia słabosłyszącego

8 – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

52


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

G- -142

Symbol sesji:

rok 2014

sesja 2 (główna)

53


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

PRZYKŁAD:

GM-P8-142

M– część matematyczno-przyrodnicza

P– zakres – przyroda

8– arkusz dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim

142 – sesja 2 w roku 2014

54


Po egzaminie przekazanie prac w punkcie roke
Po egzaminie – przekazanie pracw punkcie ROKE

 • osoba oddelegowana przez dyrektora szkoły musi znać zawartość przesyłek

 • na koperciedokładnie zapisujemy: język obcy, poziom i liczbę arkuszy

 • arkusze z różnych języków obcych i poziomów powinny być zapakowane osobno


Obserwacje
Obserwacje

 • Obserwator z OKE wchodzi jako obserwator bez upoważnienia na podstawie legitymacji służbowej.

 • Obserwator OKE może przechodzić między salami.


Obserwacje1
Obserwacje

W czasie tegorocznej sesji egzaminacyjnej, szczególnej kontroli podlegać będzie miedzy innymi:

 • prawidłowość stosowania procedur związanych z dysleksją, pisaniem na komputerze i nauczycielem wspomagającym

 • zasadność dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu do specyficznych potrzeb edukacyjnych zdającego

 • prawidłowość powoływania zespołów nadzorujących


Na co zwr ci uwag
Na co zwrócić uwagę?

 • najczęściej występujące problemy

 • niesamodzielność


Najcz ciej wyst puj ce problemy
Najczęściej występujące problemy

 • zaklejenie wersji arkusza

 • brak naklejki (jeżeli naklejka jest jedna priorytetem jest karta odpowiedzi)

 • odpowiedzi w brudnopisie


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

P8

P1

GH-P8-142

GH-P1-142


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

Błędy na karcie odpowiedzi utrudniające przypisanie wyniku zdającemu:

Numer pesel inny niż na naklejce

Kod inny niż wpisany przez zdającego

Brak naklejki w wyznaczonym miejscu


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

Zdający z autyzmem, wyniku zdającemu:w tym z zespołem Aspergera, podczas sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego zaznaczają odpowiedź w arkuszu otaczając literę A, B, C lub D kółkiem. Nie przenoszą tej informacji na kartę odpowiedzi.

P2


Przyk adowe arkusze
Przykładowe arkusze wyniku zdającemu:


Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

Przykładowe arkusze wyniku zdającemu:


Niesamodzielno
Niesamodzielność wyniku zdającemu:

Obecnie są już ogólnodostępne urządzenia (w stosunkowo niskiej cenie) umożliwiające kopiowanie i przesyłanie obrazów czy filmów.

Od czujności i reakcji zespołu nadzorującego zależy, czy zostaną wniesione i wykorzystanena sali egzaminacyjnej!


Wa ne kontakty
Ważne kontakty wyniku zdającemu:

Wydział Badań i Analiz

Krzysztof Jurek – Kierownik Wydziału

tel. 42 664 80 56, e-mail: wbia@komisja.pl

Mariusz Jarosz – Zastępca Kierownika Wydziału

tel. 42 664 80 85, e-mail: mariusz@komisja.pl


Wa ne kontakty1
Ważne kontakty wyniku zdającemu:

Wydział Organizacyjno -Administracyjny

Krzysztof Mirowski – Kierownik Wydziału

tel. 42 664 80 63, e-mail: mirowski@komisja.pl

Andrzej Węgliński– Zastępca Kierownika Wydziału

tel. 42 664 80 65, e-mail: weglinski@komisja.pl


Wa ne kontakty2
Ważne kontakty wyniku zdającemu:

Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur

Andrzej Chruściany – Kierownik Wydziału

tel. 42 664 81 96, kom. 691 300 603,

e-mal: egzaminy@komisja.pl

Joanna Kowalska – Zastępca Kierownika Wydziału

tel. 42 664 81 95, kom. 695 200 326,

e-mail: joanna.kowalska@komisja.pl


Wa ne kontakty3
Ważne kontakty wyniku zdającemu:

Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur

Koordynatorzy:

Sprawdzian – Marek Zapieraczyńskisprawdzian@komisja.pl

Egz. Gim. w części hum. – Małgorzata Michalska m.michalska@komisja.pl

Egz. Gim. w cz. mat.- przyr. – Sławomir Sapanowski egzaminator@komisja.pl

Egz. Gim. z języka obcego – Joanna Kowalska joanna.kowalska@komisja.pl


Wa ne kontakty4
Ważne kontakty wyniku zdającemu:

Biuro OKE w Kielcach

Jan Korczyński – Kierownik Biura

tel. 41 342 19 60, email: kielce@komisja.pl

Juliusz Zaborowski tel. 41 342 15 62

Marta Mucha-Krogulec tel. 41 342 19 59


Dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę wyniku zdającemu:

Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Maturalnych