met dy soci lnej pr ce so skupinou komunitou a spolo nos ou komunitn soci lna pr ca l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metódy sociálnej práce so skupinou, komunitou a spoločnosťou (komunitná sociálna práca) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metódy sociálnej práce so skupinou, komunitou a spoločnosťou (komunitná sociálna práca)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Metódy sociálnej práce so skupinou, komunitou a spoločnosťou (komunitná sociálna práca) - PowerPoint PPT Presentation


  • 308 Views
  • Uploaded on

Metódy sociálnej práce so skupinou, komunitou a spoločnosťou (komunitná sociálna práca). Prednášajúci: Doc. PhDr. Tibor Loran, PhD. ► Predmet Metódy SP so skupinou, komunitou a spoločnosťou je 6 kreditovým štátnicovým predmetom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metódy sociálnej práce so skupinou, komunitou a spoločnosťou (komunitná sociálna práca)' - axl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
met dy soci lnej pr ce so skupinou komunitou a spolo nos ou komunitn soci lna pr ca

Metódy sociálnej práce so skupinou, komunitouaspoločnosťou(komunitná sociálna práca)

Prednášajúci:

Doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.

slide2
► Predmet Metódy SP so skupinou, komunitou a spoločnosťou je 6 kreditovým štátnicovým predmetom.

► Získanie 6 kreditov je determinované vykonaním skúšky a to ústnou formou.

odpor an liter rne zdroje pre samo t dium a pr pravu na sk ku
Odporúčané literárne zdroje pre samoštúdium a prípravu na skúšku

LEVICKÁ, J. 2002.Metódy sociálnej práce. Trna-

va: ProSocio,2002, 122 s. ISBN 80 - 89074-38.

PAVELOVÁ, Ľ., TVRDOŇ, M. 2006. Komunitná

sociálna práca. Nitra: FSV a Z, 2006,175 s. ISBN

80-8050-983-2.

HARTL, P. 1997.Komunita občanská a komunita

terapeutická. Praha:Slon,1997, 221 s. ISBN 80-85

850-45-1.

slide4
MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metódy a rízení

sociální práce. Praha: Portál, 2003, 380 s. ISBN

80-7178-548-2.

SLOVÁK, P., VEREŠ, M. 2006. Metódy sociálnej

práce II. Bratislava: VŠZ a SP sv. Alžbety, 2006,

120 s. ISBN 978-80-89271-19-1.

sylabus predmetu t zy na sk ku
Sylabus predmetu (tézy na skúšku)

1.Terminologické vymedzenie vybraných poj- mov v kontexte s názvom predmetu

2.Metódy SP so skupinou

3.Metódy SP s komunitou

1 terminologick vymedzenie pojmov v kontexte s n zvom predmetu
1. Terminologické vymedzenie pojmov v kontexte s názvom predmetu

► Aby nedochádzalo k pojmoslovnému chao-

su, termínovej svojvôle a za účelom vzájomné-

ho porozumenia si, je potrebné hneď na začiat-

ku prednášky si ujasniť podstatu niektorých

pojmov. Ide najmä o tieto pojmové kategórie:

Skupina – ide o zoskupenie 2 - ch a viac osôb,

ktoré spája určitý znak. Napr. príbuzenský, či

priateľský vzťah, spoločné ciele, záujmy, hod-

noty, normy, spôsob správania, atď.

slide7
Komunita– ide o súhrn osôb, ktoré žijú v ur-

čitom vymedzenom priestore, v ktorom vyko-

návajú každodenné svoje aktivity a obvykle

tvoria autonomnú jednotku.

Spoločenstvo– označované aj ako pospoli-

tosť. Ide o typ ľudského spolčovania sa v

societách, ktoré spočíva na inštinktívnych

alebo zvykových formách ľudského spájania

sa (napr. pokrvné spoločenstvá, susedská ob-

slide8
čina, obec, náboženská obec, atď.). Spoloče-

nstvo môže vznikať aj účelovo, napr. pri spo-

ločnom uskutočňovaní istého cieľa, prináša-

júceho úžitok všetkým zainteresovaným.

Spoločnosť– ide o špecifický sociálny útvar,

v ktorom žijú jednotlivci, skupiny, komunity,

spoločenstvá na územne vymedzenom teritó-

riu (štátu). Spoločnosť má svoj systém hodnôt

a noriem, prostredníctvom ktorých uskutočňu-

slide9
je svoje ciele.

Metodológia SP– náuka o vedeckých metó-

dach, výklad metód určitého vedného odboru,

disciplíny.

Metodika SP– ucelený súbor vedecky akcepto-

vaných metód, postupov a techník, ktoré sú

používané v praktickej a teoretickej rovine

sociálnej práce.

slide10
MetódaSP–vyjadruje pracovný nástroj SP,

cestu v riešení problémov klienta. Ide o taxa-

tívne stanovený sled následných krokov, ktoré

za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa sú

usporiadané do rôznych pracovných činností

príslušného sociálneho pracovníka.

Technika SP– chápeme ju ako návod, spôsob

na použitie metódy SP v praktickom riešení

(napr. rôzne druhy komunikácie – gestikulácia,

slide11
mimika, ošetrovateľská pomoc, návšteva v

rodine a dohľad nad ňou, finančná pomoc,

pomoc orientovaná na oblasť hygieny, psy-

chologická pomoc a i.).

Sociálna práca– je transdisciplinárnou sústa-

vou teoretických a praktických poznatkov, kto-

rých cieľom je preventívne odhaľovanie, vys-

vetľovanie, zmierňovanie a riešenie sociálnych

problémov klientov (jednotlivcov, skupín...).

slide12
Slovesná prípona „trans“ vyjadruje cez, za,

pre, čo vyjadruje smerovanie z jednej oblasti

do druhej, presahovanie, prekročenie nejakej

hranice.

met dy sp so skupinou
Metódy SP so skupinou

► Práca so skupinou sa začala rozvíjať pre-

dovšetkým ako špecifická metóda SP organi-

zovaná v rámci rôznych náboženských a svoj-

pomocných hnutí najmä koncom 19. storočia.

Napr. v rokoch 1855-1865 vznikali medzinárod-

ne uznávané mládežnícke organizácie ako

YMCA a YCCA. Ďalej anglické hnutie zame-

rané na zakladanie mestských centier v naj-

chudobnejších štvrtiach, ktoré začali poskyto-

slide14
vať sociálnu pomoc prostredníctvom skupino-

vej interakcie. Práve táto umožňovala mnohým

jednotlivcom rozvoj ich osobnosti, čo skvalit-

ňovalo ich vlastný život.

► V praxi si SP so skupinou získala uznanie už

koncom 20-tych rokov 20. storočia.

► SP so skupinou bola oficiálne zaradená

medzi hlavné metódy SP v roku 1935 na Ná-

rodnej konferencii SP, kde boli prijaté nasle-

slide15
dovné ciele SP so skupinou:

1. Pomáhať členom skupiny, aby sa učili aktív-

nej účasti na živote skupiny a prostredníctvom

toho rozvíjali vlastné chápanie problémovej

situácie a posilňovali svoju občiansku zodpo-

vednosť a aby sa začali zaujímať o sociálne

dianie v spoločnosti.

2. Prostredníctvom rozvoja skupiny, prispieť

k rozvoju individuálnych potenciálov jednot-

slide16
livých členov a k obohateniu ich života.

3. Zabraňovať sociálnej dysfunkcii u členov

skupiny.

4.Poskytovať pomoc a oporu jednotlivcom,

ktorí žijú v dysfunkčných sociálnych vzťahoch,

alebo tým, ktorí to potrebujú vzhľadom na ich

soc. situáciu.

slide17
► SP so skupinou môžeme chápať ako metódu

rozvoja osobnosti, pri ktorej skupina predsta-

vuje hlavný nástroj. Skupinová SP má za cieľ

nápravu dysfunkčných vzťahov skupiny a do-

sahovanie spoločne vytýčených cieľov. Teda

práca so skupinou je metódou orientovanou na

odstraňovanie alebo elimináciu prekážok v ob-

lasti soc. interakcie jej jednotlivých členov, na

schopnosť tvoriť a dosahovať spoločné ciele.

slide18
Môžeme aj povedať, že cieľom SP so skupinou

je zlepšenie individuálnej kvality života prost-

redníctvom účasti v skupine, diferencovane, v

súlade s potrebami skupiny.

► Metóda SP so skupinou osôb môže napo-

môcť skupine:

1.Dosiahnúť spoločne stanovené ciele.

2.Dosiahnuť zmenu požadovanú členmi sku-

piny, ktorí majú problémy.

slide19
3.Napomôcť členom k samorozvoju a k svoj-

pomoci.

4.Využiť skupinovú terapiu.

► Ciele a úlohy SP so skupinou sú závislé na

výbere konkrétneho modelu práce: Ide o tieto

modely:

  • Sociálne orientovaný model – model spo-

ločných cieľov. Tento model obsahuje činnosti

zamerané na realizáciu skupinových záujmov

slide20
a často býva uplatňovaný na základe očakáva-

ní takých súčastí spoločnosti, akými sú napr.

občianske organizácie, rodičovské výbory,

susedstvá, atď. (hlbšie doštudovať zo zdroja

od Levickej).

2. Nápravný model – alebo aj ako terapeutický

model je orientovaný klinicky. Skupina tu plní

rolu činiteľa vyvolávajúceho a posilňujúceho

očakávané zmeny. Uplatňuje sa najmä v ne-

slide21
mocniciach, nápravných inštitúciách, rodin-

ných vzťahoch, v poradenstve na školách, v

strediskách zdravia, atď. (hlbšie doštudovať zo

zdroja od Levickej).

3. Interakčný model – ide o model opierajúci sa

o vzájomnosť, spolupatričnosť členov skupiny.

Soc. pracovník tu plní úlohy facilitátora, me-

diátora. Úlohou je naučiť tvoriť a udržiavať

potrebnú sociálnu sieť, prijímať a dávať soc.

slide22
oporu, hľadať nové možnosti riešenia (hlbšie

doštudovať zo zdroja od Levickej).

► Zásady SP so skupinou doštudovať zo zdro-

ja od Levickej.

etapy pr ce so skupinou
Etapy práce so skupinou

1.Etapa kreovania skupiny – v tejto etape spra-

covávame primárne informácie o jednotlivých

členoch skupiny a vyberáme najvhodnejšie

metódy práce s ňou. Zároveň zisťujeme sa-

motný princíp vzťahov medzi členmi a moti-

váciu u nich pre zotrvanie v skupine + char.zn.

2.Etapa formovania skupiny – dochádza k voľ-

be vodcu skupiny, k tlaku na očakávané sprá-

vanie a následné hierarchické usporiadanie

slide24
pomerov v skupine. V závere tejto etapy už jed-

notlivci môžu pociťovať podporu na základe

interpersonálneho pôsobenia. Zároveň sa vyt-

vára vlastná skupinová identita, ktorá však

môže prerásť k výraznému presadzovaniu in-

dividuálnych záujmov.

3.Etapa vnútornej diferenciácie a konfliktov –

prejavuje sa vyhranenými konfliktnými situá-

ciami potrebnými na vyčistenie atmosféry v

slide25
skupine. Po upokojení často nastáva zlep-

šenie fungovania skupiny a k dosahovaniu jej

cieľov.

4.Etapa ukončenia práce so skupinou – v tejto

etape zhodnotíme celkovú prácu, rekapitulu-

jeme vytýčené ciele a ich napĺňanie a splnenie.

funkcie soci lneho pracovn ka v skupine
Funkcie sociálneho pracovníka v skupine

Sociálny pracovník vykonáva vo svojej odbor-

nej činnosti v skupine množstvo funkcií, ktoré

sa vzájomne prelínajú. Najčastejšie ide o tieto

funkcie v skupine:

  • Poskytovateľ služieb alebo opatrovateľ –

pomáha klientom skupiny v ich dennom živote

tam, kde vzhľadom na postihnutie, chorobu

alebo inej neschopnosti sami nezvládajú vyko-

návať dôležité činnosti.

slide27
B) Sprostredkovateľ služieb – pomáha klien-

tom získať kontakt s potrebnými zariadeniami,

prípadne inými zdrojmi odbornej pomoci.

C) Učiteľ sociálnej adaptácie – napomáha

klientom modifikovať ich správanie tak, aby

mohli účinnejšie riešiť svoje problémy.

D) Poradca alebo terapeut – pomáha klientom

získať náhľad na ich postoje, pocity a spôsoby

slide28
jednania, so zámerom napomôcť ich osob-

nostnému rastu alebo adaptabilnejšiemu jed-

naniu (chápe sa ako psychosociálna diagnos-

tika a poradenstvo soc. pracov. v skupine).

E)Prípadový manažér – soc. pracov. sa usiluje

o zabezpečenie, koordináciu, vhodný výber a

súvislé poskytovanie kontinuálnych služieb,

najmä u klientely s väčším množstvom sociál-

nych a zdravotných potrieb (prípadová diag-

slide29
nostika, plánovanie služieb alebo terapie, nad-

väzovanie väzieb s iným poskytovateľom soc.

služieb, pravidelné sledovanie poskytovaných

služieb a obhajovanie záujmov klienta).

F)Manažér pracovnej náplne – plánuje načaso-

vanie a dávkovanie intervencie, sleduje kvalitu

poskytovaných služieb a priebežne spracúva

informácie.

slide30
G)Personálny manažér – ide o zabezpečovanie

výcviku a výuky, samoštúdia, konzultácií a

riadenie ďalších pracovníkov skupiny.

► Častou formou skupinovej SP je napr. sku-

pinová terapia (s využitím psychoterapeutic-

kých techník), socioterapia, svojpomocné sku-

piny, linka dôvery, atď. Psychoterapiou chá-

peme liečbu psychologickými prostriedkami,

slide31
ako liečebný postup, v ktorom sa odstraňujú

poruchy a obnovuje sa stav úplnej telesnej,

duševnej a sociálnej pohody. Socioterapiou

chápeme odstraňovanie narušenej rovnováhy

medzi prostredím a jedincom. Teda ide činnosť

soc. pracovníka zameranú na obnovovanie,

zlepšenie a ozdravenie určitého sociálneho

stavu. Základnou zložkou psychoterapie je

skupinový rozhovor (diskusné skupinové se-

denie).

met dy sp s komunitou
Metódy SP s komunitou

► Komunita – spoločenstvo, je sociálny útvar

charakterizovaný vonkajšími a vnútornými

znakmi na dvoch úrovniach:

1.väzby medzi členmi v komunite,

2.väzby medzi členmi v širšom prostredí. Čiže

ide o sociálnu štruktúru, ktorá je funkčne integ-

rovaná do širšej spoločnosti, má vlastný spô-

sob života, kultúru a tradície (existujú aj komu-

nity, ktoré nie sú funkčne inkluzované).

slide33
►SP s komunitou chápeme ako metódu SP,

ktorá pomáha ľuďom žijúcim na určitom územ-

nom celku pri riešení konkrétnych životných

situácií.

► Strategickým cieľom SP s komunitou je vyt-

vorenie siete vzájomnej pomoci, zapojenie

dobrovoľníkov a posilnenie susedskej pomoci.

► Práca s komunitou je zároveň aj práca so

skupinami a jednotlivcami, ktorí danú komuni-

slide34
tu tvoria. Preto sociálny pracovník využíva aj

metódu individuálnej a skupinovej práce.

►Potreba sociálnej práce s komunitou vzniká

v prípadoch patologickej poruchy v spoločnos-

ti (sociálna diskriminácia konkrétnej komunity,

znevýhodnenie komunity, vznik a návrat

sociálnopatologických javov, atď.) a v prípade

spoločensky žiaduceho ovplyvňovania kultúr-

nej, politickej, hygienickej úrovne komunity.

slide35
► SP s komunitou sa zameriava na nasledovné

aktivity:

+ komunitnú starostlivosť,

+ komunitný rozvoj,

+ komunitné plánovanie,

+ komunitné vzdelávanie,

+ komunitné akcie. Etapy SP s komunitou doš-

tudovať zo zdroja od Levickej.