design n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Design PowerPoint Presentation
Download Presentation
Design

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Design - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Design. Eksperimentelle design. Ikke-eksperimentelle design. Ekte eksperimentelle design. Longitudinelle design. Kvasi-eksperimentelle design. Tverrsnittsdesign. Ikke-eksperimentelle design. Hovedfokus: Sammenhenger mellom variabler Fellestrekk:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Design' - awentia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
design
Design

Eksperimentelle design

Ikke-eksperimentelle design

Ekte eksperimentelle design

Longitudinelle design

Kvasi-eksperimentelle design

Tverrsnittsdesign

ikke eksperimentelle design
Ikke-eksperimentelle design

Hovedfokus:Sammenhenger mellom variabler

Fellestrekk:

Ingen manipulasjon av uavhengig variabel. Det gjøres altså ikke forsøk på endring gjennom noen form for påvirkning som for eksempel undervisning eller behandling.

Uavhengig variabel Avhengig variabel

Prediktor variabel Kriterievariabel

ikke eksperimentelle design1
Ikke-eksperimentelle design

Ikke eksperimentelle design har svakere indre validitet enn ekte eksperimentelle design. Manipulering av uavhengig variabel er en forutsetning for randomisering, som igjen er en forutsetning for full eksperimentell kontroll.

MEN: Manipulering av uavhengig variabel uten randomisering gir ikke kontroll på andre påvirkningsfaktorer. Et svakt kvasi eksperimentelt design vil derfor ikke nødvendigvis være bedre med hensyn på indre validitet enn et ikke-eksperimentelt design.

I tillegg har nye og bedre statistiske analyse metoder også bidratt til å styrke indre validitet gjennom å kompensere for manglende design kontroll ved hjelp av statistisk kontroll i ikke-eksperimentelle design.

ikke eksperimentelle design2
Ikke-eksperimentelle design

Vanlige ikke eksperimentelle design:

Korrelasjonsdesign (concurrent):

Målinger av sammenhengen mellom ulike variabler for et utvalg på ett gitt tidspunkt.

Ulemper: Ikke egnet til å belyse kausalitet

Kausal komparativt design:

Forskjeller på avhengige variabler (eller variabel) undersøkes gjennom at utvalget deles inn i grupper basert på egenskaper knyttet til en uavhengig variabel (for eksempel uavhengig variabel leseferdigheter, der barna deles inn i dyslektikere- ikke dyslektikere).

Varianter: Matchede grupper, ekstreme grupper.

Ulemper: Vanskelig å trekke kausale slutninger, fordi vi ikke kjenner til om den uavhengige variabelen gruppene er inndelt etter, er årsaksvariabelen.

ikke eksperimentelle design3
Ikke-eksperimentelle design

Kryss seksjonalt design:

Data er innsamlet på ett gitt tidspunkt, men hos grupper med ulik alder eller utviklingsnivå (for eksempel elever med store lesevansker i 3 klasse og elever med store lesevansker i 7. klasse).

Ulempe: Ikke kontroll på endring over tid

Longitudinelt design:

Data fra et utvalg målt på ulike tidspunkter der man har til hensikt å studere endringer eller kontinuitet i karakteristika ved sampelet.

Ulempe: ressurskrevende

Akselerert longitudinelt design:

Data fra to eller flere grupper målt på ulike tidspunkter, der det siste måletidspunktet for den første gruppen overlapper det første måletidspunktet hos den andre gruppen (eks. 2-4 år, 4 – 6 år).

ikke eksperimentelle design4
Ikke-eksperimentelle design

Forskningsprosjekt:

I hvilken grad er det sammenheng mellom fonologisk bevissthet og leseferdigheter hos barn i 2. klasse?

Forsker bestemmer seg for å måle leseferdigheter og fonologisk bevissthet hos en gruppe 2 klassinger på en skole.

statistisk validitet korrelasjon og signifikanstesting
Statistisk validitetKorrelasjon og signifikanstesting

Statistisk validitet: Er styrken på sammenhengen mellom to variabler rimelig sterk og signifikant?

statistisk validitet korrelasjon og signifikanstesting1
Statistisk validitetKorrelasjon og signifikanstesting

Pearsons r = 0.50,

Hvor stor er denne sammenhengen? Kan uttrykkes på to måter.

 • Signifikanstesting av korrelasjon

Scenario 1, gitt H0

Scenario 2, gitt H1

Lesing

PA

Lesing

PA

Pop.

Pop.

Lesing

PA

Utvalg

PA

Lesing

Utvalg

statistisk validitet korrelasjon og signifikanstesting3
Statistisk validitetKorrelasjon og signifikanstesting

H0 samplingsfordeling

r = 0.50, p < .05

-1

0

1

Korrelasjon leseferdigheter -PA

statistisk validitet korrelasjon og signifikanstesting4
Statistisk validitetKorrelasjon og signifikanstesting

0.50*

Lesing

PA

Sammenhengen mellom lesing og verbalt

korttidsminne er signifikant forskjellig fra 0

statistisk validitet forklart varians og prediksjon
Statistisk validitetForklart varians og prediksjon

2. Prosentvis forklart varians

 • r = 0.50,
 • r² = 0.25

Dvs. fonologisk bevissthet kan forklare 25% av variasjonen i leseferdigheter. Derfor, å vite hva et barn skårer på en fonologisk bevissthets test, gir 25% større sjanse for å gjette riktig (predikere) hva barnet skårer på lesetesten, enn hvis vi ikke hadde hatt denne informasjonen.

statistisk validitet regresjon2
Statistisk validitetRegresjon

Fra Heiman (1996), s. 227

statistisk validitet multippel regresjon
Statistisk validitetMultippelRegresjon

Flere prediktorvariabler (x) for å predikere kriterievariabel (y)

For eksempel: leseferdigheter er avhengig av en rekke andre ferdigheter enn bare fonologisk bevissthet. Gjennom multippel regresjon kan vi bruke flere variabler samtidig til å predikere variasjon i leseferdigheter.

y = a + bx1 + bx2 + bx3…………..

indre validitet prediksjon versus forklaring pedhazur 1997
Indre validitetPrediksjon versus forklaring:(Pedhazur, 1997)

Prediksjon:

Hovedhensikt med prediksjonsstudier er å finne prediktorvariabler som kan forklare variasjon i kriterievariabel (avhengig variabel). Hensikten med slike studier er ofte av praktisk art, eller som en innledende, eksplorerende studie innenfor et felt. Teori og empiri kan i slike studier brukes som en guide når man velger prediktorvariabler, men hovedhensikten med studien er ikke å utvikle ny teori.

Eks: Hva kan predikere hvem som vil fullføre videregående skole?

Valget av prediktorer er primært baser på hvor mye av variasjonen i kriterievariabel de evner å forklare.

Cook & Campbell (1979): For purely forecasting purposes it does not matter whether a predictor works because it is a symptom or a cause

indre validitet prediksjon versus forklaring
Indre validitetPrediksjon versus forklaring:

Prediksjon

Eksempel på prediktiv studie:

Coleman, Report & Armor (1972):

En indeks om hvorvidt en husholdning var i besittelse av ni ulike gjenstander (for eks tv, telefon, kjøleskap, ordbok) viste seg å være gode prediktorer som kunne forklare variasjon i vokabular for barna i husholdningen

Ren prediksjon, ikke fokus på årsaker eller forklaring!

v1

C

v4

v2

v3

indre validitet prediksjon versus forklaring1
Indre validitetPrediksjon versus forklaring:

Forklaring:

Hovedhensikt er å utvikle en bedre forståelse av et fenomen. Det er interessant både hvilke prediktorvariabler variabler som evner å forklare variasjon, og også hvilke variabler som ikke gjør det. I tillegg er det unike bidrag i forklaring interessant, dvs hvilke variabler som kan forklare variasjon når bidraget fra andre variabler er fjernet.

Pedhazur, (1997): explanation is… identifying variables, and determine their relative importance in order to understand the process by which they lead to.

Men: Selv om det er viktig å skille mellom prediksjon og forklaring, er disse relatert til hverandre.

indre validitet forklaring
Indre validitetForklaring
 • Dersom man er interessert i kausalitet og forklaring, vil en korrelasjonskoeffisient gi lite informasjon.
 • En korrelasjon mellom variabler kan skjule ulike typer kausalrelasjoner.
indre validitet forklaring1
Indre validitetForklaring

*

v1

v2

V1 forårsaker V2

*

v1

v2

*

V2 og v1 påvirker hverandre

*

v1

v2

V2 forårsaker V1

indre validitet forklaring2
Indre validitetForklaring

*

*

v1

v3

v2

V2 medierer sammenhengen mellom v1 og v3

v2

*

*

v3

*

*

v2

v1

v1

*

V1 og V2 forårsaker v3, v1 og v2 korrelerer

v3

V1 forårsaker v2 og v3 (v1 er ”confounding variable”)

indre validitet forklaring3
Indre validitetForklaring

v1

*

v3

*

*

v2

*

Resiprokt kausalt forhold mellom v2 og v3

v2

*

*

v1

*

v3

V1 påvirker v3 både direkte og indirekte

indre validitet forklaring4
Indre validitetForklaring

Trusler mot indre validitet:

-Retning

-3. variabel problemet

-seleksjon

indre validitet forklaring5
Indre validitetForklaring

Kontroll muligheter i ikke-eksperimentelle design:

Designmessig kontroll

For eksempel. Homogene gruppe, matching, flere måletidspunkter.

Statistisk kontroll

Kontrollere statistisk for mulige bakenforliggende variabler.

indre validitet forklaring6
Indre validitetForklaring

Forrige eksempel viste en klar sammenheng mellom lesing og fonologisk bevissthet. Imidlertid er det også mange studier som viser at det er en sammenheng mellom VKTM og lesing.

Hva kan best forklare variasjon i leseferdigheter; fonologisk bevissthet eller verbalt korttidsminne?

indre validitet forklaring9
Indre validitetForklaring

Resultat multippel regresjon (hierarkisk):

Ordavkodingsferdigheter

indre validitet forklaring10
Indre validitetForklaring

V1 og V2 forårsaker v3,

v1 og v2 korrelerer

?

v1

*

?

v2

*

v3

*

*

v2

*

*

v3

*

Resiprokt kausalt forhold

mellom v2 og v3

v1

?

v2

*

*

v1

*

v3

V1 påvirker v3 både direkte og indirekte

indre validitet

Indre validitetForklaring

Indre validitet
 • Longitudinelle studier
 • Eksperiment
begrepsvaliditet
Begrepsvaliditet
 • Operasjonaliseringer:
  • Leseferdigheter
  • Verbalt korttidsminne
  • Fonologisk bevissthet
  • Barn 2. klasse

Hvilke variabler skal måles? Hvor mange kan delta?

referanser
Referanser
 • Forfatter: Nybakken, Gunn. Tittel: Andrespråklig leseforståelse Årstall: 2007 høst. Språk: Norsk Bokmål. BIBSYS: BIBSYS.
 • Statistisk analyse:

Knut-Andreas Christophersen (2004). Databehandling og statistisk analyse med SPSS. Unipub

forskningsprosessen lund 2001
Forskningsprosessen(Lund, 2001)

Valg av

Forskningsdesign

Validitetskriterier

Valg av

operasjonelle

variabler/faktorer

Individvalg

Situasjonsvalg

Pilotstudier

Sammen

fattende

konklusjon

og

diskusjon

 • Teoretisk ramme
 • Generelt formål
 • Forskningsproblem
 • -Begreper
 • -individer
 • -Situasjoner
 • -Tider

Konkret

måling og

data

Analyse

Resultater

Konklusjoner