Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adı:Mehmet Emin Soyadı:TEKİN Sınıfı:10/B No:323 Öğretmen:Murat Tuncer Tunç PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adı:Mehmet Emin Soyadı:TEKİN Sınıfı:10/B No:323 Öğretmen:Murat Tuncer Tunç

Adı:Mehmet Emin Soyadı:TEKİN Sınıfı:10/B No:323 Öğretmen:Murat Tuncer Tunç

388 Views Download Presentation
Download Presentation

Adı:Mehmet Emin Soyadı:TEKİN Sınıfı:10/B No:323 Öğretmen:Murat Tuncer Tunç

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Adı:Mehmet Emin Soyadı:TEKİN Sınıfı:10/B No:323 Öğretmen:Murat Tuncer Tunç

 2. Kanunname-i Ali Osman

 3. Kanunname-i Osmani veya Kanun-ı Kadim olarak da bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde cezalandırma, yönetim ve maliye alanlarında şer'i hukuka uygun olmak koşuluyla padişahın koyduğu yasadır.

 4. Kanunları geniş bir şekilde inceleyen Osmanlı hukukçuları, kavanin-i şeriyeyle (dinsel yasalar) kavanin-i örfiyeyi (töresel yasalar) birbirinden ayırmışlardır. 

 5. Kamu ve özel hukuku ilgilendiren töresel kaynaklı yasaların en önemli örnekleri Fatih Kanunamesi ve Sultan Süleyman Kanunnamesi'dir

 6. Bu düzenlemeler hükümdarın mutlak töresel yetkilerinden kaynaklanan hükümleri içerdikleri için, yasayı çıkaran hükümdarın adıyla anılmıştır.

 7. Fatih Kanunnamesi'nden sonra Sultan II. Bayezid döneminde (1481-1512) şer-i vergilendirme ilkeleri ile tımar işlemlerinin yasallaştırıldığı Kanunname-i Sultani BerMuceb-i Örf-i Osmani adlı kapsamlı bir yasa derlemeleri yapıldı

 8. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise kanunname çalışmaları kapsamlı ve sistemli bir hale getirildi.

 9. Böylece Divan-ı Hümayun'un ve eyaletlerin yürürlükte olan sistemlerinde ayrıntılı düzenlemeler yapıldı.

 10. Bu düzenlemeler, Tımarlı sipahilerin hak ve sorumluluklarından pazar düzenine, kılık kıyafet zorunluluklarına kadar bir çok alandaki değişiklikleri kapsıyordu.

 11.  Yeni fethedilen ülkeler ve bölgeler için de o bölgeye ait yeni kanunnameler hazırlanıyordu.

 12. Bölge kanunnameleri birbirinde oldukça farklıydı.

 13. Bu nedenle ülke içinde yer değiştiren yükümlü, yerleştiği yerin kanunnamesinin yükümlülüğüne girer, eski yükümlülüğünden kurtulurdu.

 14. Ayrıca Müslümanlar ve gayri müslimler için de kanunnamelerde farklı düzenlemeler vardı. 

 15. 17. yüzyılda Osmanlı Kanunnameleriyle ilgili ilk önemli çalışma Hazerfen Hüseyin Efendi tarafından hazırlanan Osmanlı kanunnamelerinin özet ve yorumlarının yer aldığı Telhisü'l-Beyan fi Kananin-i Al-i Osman'dır.

 16. İzlediğiniz İçin Teşekkürler