vaje cpp posebni postopki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaje CPP Posebni postopki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaje CPP Posebni postopki

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Vaje CPP Posebni postopki - PowerPoint PPT Presentation

awen
183 Views
Download Presentation

Vaje CPP Posebni postopki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vaje CPPPosebni postopki dr. Andrej Ekart 20. maj 2010

 2. Sklep II Ips 66/2004 z dne 15.04.2004 - razmerja med starši in otroki - načelo oficialnosti - preiskovalno načelo; Lešnik Aljaž (skupina B), Bedenk Tina (skupina A) • Sodišce prve stopnje je razsodilo, da mora toženec placevati tožniku od 1.1.2000 dalje na 27.125 SIT in od 1.1.2001 na 17.000 SIT zvišano preživnino, tožnici pa mora placevati od 1.1.2001 dalje 14.700 SIT preživnine, medtem ko je v presežku zahtevek obeh tožnikov zavrnilo (do zneska 49.500 SIT za tožnika in do 39.100 SIT za tožnico). V pritožbi je žena kot novoto navajala, da ima toženec stanovanjem v Ljubljani, ki je v njegovi lasti, in garsonjero v Kranjski gori, ki jo ima v solastnini s svojo (drugo) ženo. Ali so te novote upoštevne?

 3. Zakonski in družinski spor • Žena je vložila pri Okrožnem sodišču v Mariboru tožbo na razvezo zakonske zveze. Tekom postopka je sodišče ugotovilo, da oče, pri katerem so otroci, izvaja nad njimi nasilje. To je povedala tožnica na petem naroku za glavno obravnavo, čeprav je za to dejstvo vedela že prej. Kaj lahko stori sodišče? • Sodišče je tožbi na razvezo zakonske zveze ugodilo. V tožbi žena ni zahtevala, da se otroci dodelijo njej? Kaj bo storilo sodišče?

 4. Sklep II IPs 386/2003 z dne 11.12.2003 - verodostojna listina - menica - original listine - overjene zasebne listine, Madžarac Mateja (skupina B), Suzana Belec (skupina A) • Upnik je vložil tožbo na plačilo 5000 EUR ter predložil overjeno kopijo menice s protestom. Kaj naredi sodišče?

 5. VSL sklep I Cp 1389/2002 z dne 20.02.2003, motenje posesti, Letnar Živa (skupina B), Bele Primož (skupina A) • Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo v delu, v katerem je tožnik zahteval ugotovitev, da ga je toženka motila v posesti stanovanjske hiše, K 60 v Ljubljani, s tem, da je 16.1.2001 zaprla ventil, dne 17.1.2001 pa ga je odlomila. Hkrati je ustavilo postopek zaradi umika dajatvenega dela tožbe na vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja oziroma stanja, kakršno je bilo pred 16.1.2001. Ali je ravnalo pravilno?

 6. Sklep II Ips 380/2007 z dne 05.06.2008, - spor majhne vrednosti – zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja – pooblastila sodišča druge stopnje, Jerneja Požar (skupina B), Bečan Domen (skupina A) • Sodišče prve stopnje je razsodilo, da ostane sklep o izvršbi V IVL 1390/95 z dne 14.3.1995 v celoti v veljavi in mora tožena stranka tožeči stranki plačati 13.130 SIT. Kot nosilni razlog je navedlo, da čeprav je 1.12.1994 upravnik sporne stanovanjske hiše postal S., to ne pomeni, da tožeča stranka sočasno ne bi mogla biti upravnik. Pogodba o upravljanju namreč ni bila odpovedana, upoštevaje pri tem trimesečni odpovedni rok, niti ni bila tožeča stranka razrešena. Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbi tožene stranke in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je citirani sklep o izvršbi razveljavilo in tožbeni zahtevek zavrnilo. Presodilo je, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ko je štelo, da je bila tožeča stranka v spornem obdobju upravnik. Ali je ravnalo pravilno?

 7. Sklep II Ips 488/2002, spor majhne vrednosti - pritožba proti sodbi - napačen pravni pouk • V sporih majhne vrednosti sodba razglasi takoj po koncu glavne obravnave, ob razglasitvi sodbe pa mora sodišče navzoče stranke poučiti, pod katerimi pogoji se lahko pritožijo. Sodba sodišča prve stopnje je vsebovala pravni pouk, da se pritožba vloži v 15 dneh. V tem roku jo je stranka tudi vložila, sodišče pa zavrglo kot prepozno, saj je 8 dnevni zakonski rok za pritožbo pretekel. Je ravnalo prav?

 8. Spor majhne vrednosti • Tožnik je vložil tožbo na plačilo kupnine v višini 1500 EUR. Tožba je bila pravilno vročena tožencu, ki nanjo ni odgovoril. Kaj stori sodišče?

 9. Gospodarski spor? A. d.d. je vložilo proti B. d.o.o. tožbo na ugotovitev, da je A na podlagi priposestvovanja postal lastnik nepremičnine parc. št. 103, k.o. Maribor Center, ki je v zemljiški knjigi vknjižena na B. Ali gre za gospodarski spor?

 10. Sklep II Ips 308/2000, dogovor o arbitraži - priložnostna arbitraža 22. clen sporazuma pravdnih strank se glasi: • "Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta eventualna nesoglasja - spore reševali prvenstveno sporazumno z interno komisijo. • V primeru, da se na ta nacin ne reši nesoglasja - spora, bosta predložili nesoglasje v reševanje triclanski arbitražni komisiji, v katero imenujeta vsaka enega zastopnika, ta dva pa si izbereta tretjega clana, ki bo predsednik arbitražne komisije. • Ce se tudi z arbitražo ne reši nesoglasja - spora, se le-ta preda v reševanje pristojnemu sodišcu." Po izdaji arbitražne odločbe je ena od strank vložila tožbo. Sodišče prve stopnje je na ugovor toženca tožbo zavrglo z argumentom, da sodišča ne morejo postopati v arbitražnem postopku kot arbitraže višje stopnje. Je ravnalo pravilno?

 11. VSL sklep III Cp 4120/2005 z dne 03.11.2005 • Tožnik je dobavljal vodo uporabnici B. M. na naslov S. 5 v L. Ker računi niso bili plačani, je poslal opomin pred tožbo na naslov uporabnice. Takrat je šele ugotovil, da je uporabnica umrla in se je javil njen sin J.M., ki je podedoval nepremičnino na S. 5 Ker upnik torej ni vedel za spremembo uporabnika, je še naprej račune izdajal na pokojno B. M.. • Sedaj želi vložiti tožbo na izdajo plačilnega naloga zoper sina in v dokaz prehoda obveznosti na dolžnika predloži zemljiškoknjižni izpisek. Kaj naredi sodišče?