การตั้งและตอบคำถามด้วย
Download
1 / 9

??????????????? Yes - no questions ????????????? ????? ???? ???????? ???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no / Questions ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3. คำถามที่ตอบด้วย Yes - no questions จะต้องถามด้วย กริยา ช่วย เท่านั้น เช่น Are you a student ? Yes, I am . or No , I’m not .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????? Yes - no questions ????????????? ????? ???? ???????? ????' - avital


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yes no questions

การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no / Questions ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3

คำถามที่ตอบด้วย Yes - no questions จะต้องถามด้วย กริยา ช่วย เท่านั้น เช่น

Are you a student ? Yes, I am . or No , I’m not .

Is he a teacher ? Yes , he is . or No, he is not .

Is it a ruler ? Yes , it is . or No, it is not .

Am I a teacher ? Yes , you are . or No, you are not .

Are they students ? Yes, they are . or No , they are not .


Yes no questions

 • ข้อควรจำ

 • 1. ถ้าถาม you ต้อง ตอบ I / ถ้าถาม I ต้อง ตอบ You

 • 2. ตอบได้ 2 แบบ เท่านั้น Yes หรือ No

 • 3. การตอบมี 2 แบบ

 • 1. แบบ สั้น

 • 2. แบบยาว

 • 4. การตอบแบบสั้น Yes, I do. Yes, I am. Yes, they are. Yes, she is . Yes, he is. Yes, it is .

 • No, I do not. No , I am not. No ,they are not. No, she is not .

 • No, he is not

 • 5. การตอบแบบสั้นที่ใช้รูปย่อ

 • Yes,I am ย่อ เป็น Yes , I’m. Yes ,they areย่อ เป็น Yes, they’re .

 • No ,I do not. ย่อเป็นNo,Idon’t. No, she does not. ย่อเป็น No, she doesn’t.

 • 6. การตอบแบบยาวให้เติมประโยคคำตอบด้วย เช่น

 • Is he a famer ? Yes, he is . He is a farmer . Is he a teacher ? No, he isn’t. He is a student

 • 7. ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ


Yes no questions

การตั้งและตอบคำถามด้วย Yes - no questions

คำสั่ง จงนำตัวอักษร a-e มาใส่หน้าตัวเลข ให้ข้อความสัมพันธ์กัน

...............1 Is he a lawer ? a. Yes , I am .

...............2 Is it new ? b. No , she isn’t .

................3 Are you o.k. ? c. Yes , they are .

................4 Are they happy ? d. No , it is not .

................5 Is she sad ? e. Yes , he is .


Yes no questions

 • คำสั่ง อ่านคำถาม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

 • Is he a teacher?

 • 2. Is he a student ?

 • 3. Is she a nurse ?

 • 4. Is it a washing machine ?

 • 5. Is it a moon ?


Yes no questions

เฉลย

 • คำสั่ง จงนำตัวอักษร a-e มาใส่หน้าตัวเลข ให้ข้อความสัมพันธ์กัน

 • 1 e 2. d 3. a 4. c 5. b

 • คำสั่งอ่านคำถาม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

 • 1. No , he isn’t .

 • 2. No , he isn’t .

 • 3. Yes , she is .

 • 4. Yes, it is .

 • 5. No, it isn’t .


Yes no questions

การตั้งและตอบคำถามด้วย Wh- Questions ชุดที่1

 • คำถาม Wh- Questions ได้แก่ คำถามต่อไปนี้

 • What - แปลว่า อะไร ตอบเป็น ชื่อสัตว์ สิ่งของ

 • Where – แปลว่าที่ไหน ตอบเป็น ชื่อสถานที่

 • When – แปลว่า เมื่อไร ตอบเป็น เวลา

 • Who – แปลว่า ใคร ตอบเป็น ชื่อคน ชื่ออาชีพ

 • Which – แปลว่า อันไหน สิ่งไหน ตอบเป็น ชื่อ สิ่งของ สัตว์ สถานที่

 • What time – แปลว่า เวลาอะไร ตอบเป็น เวลา

 • Whose- แปลว่า ของใคร ตอบเป็น ชื่อคน

 • How – แปลว่า อย่างไร ตอบเป็น การเดินทางว่ามาอย่างไร เช่นเดินมาขึ้นรถ

 • How much ?-แปลว่า เท่าไร ตอบเป็น ราคา

 • How many ?- แปลว่า มากเท่าไร ตอบเป็นจำนวนนับ

 • How often?- แปลว่า บ่อยเท่าไร ตอบเป็น จำนวน ปี จำนวนครั้ง


Yes no questions

ตัวอย่าง

1. What’s this ? It’s a book.

2. Where is your house ? My house is in Nontaburee.

3. When is your birthday ? My birthday is on Sunday .

4. Who is she ? She is KrooPatchanee. or She is a teacher .

5. Which place do you like ? I like Chinorot school.

6. What time is it ? It is 7 :48 a.m.

7. Whose shirt is it ? It is Daeng ’s shirt .

8. How do you go to school ? I go to school by bus.

9. How much is it ? It is 100 baht .

10.How many students are there ? There are 45 students .

11.How often do you go to see movie ? I go there once a month .


Yes no questions

แบบฝึกหัด power point เรื่อง การตั้งและตอบคำถามด้วย wh- questions ชุดที่ 1

คำสั่ง ให้นักเรียนดูคำที่ขีดเส้นใต้แล้วตั้งคำถามด้วยwh- questions

ตัวอย่างWhat ?1. It’s a book.

……… 1. It is a pen .

……… 2. They are at school.

………3. Her birthday is on Sunday .

………4. They are students.

………5. It is an umbrella.

……… 6. It is 10.00 p.m.

………7. It’s somsak’ cup.

………8. I go to school by car .

……… 9. It is 12 baht .

……… 10. There are 20 .

……… 11. Twice a month .


Yes no questions

เฉลย

1.What

2.Where

3.When

4.Who .

5.Which

6.What time

7.Whose

8.How

9.How much

10.How many

11.How often