Cerut - PowerPoint PPT Presentation

nassor
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cerut PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Cerut
169 Views
Download Presentation

Cerut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cerut Centrum för forskning om regional utveckling cerut.kau.se

 2. Vision Cerut skall vara en regionalt välkänd, nationellt respekterad och internationellt uppmärksammad centrumbildning inom forskningsområdet regional utveckling. cerut.kau.se

 3. Vad är Cerut? • En mötesplats och arena för forskare och företrädare för offentliga myndigheter, organisationer och företag. • Ett centrum för att samla och vidareutveckla forskningen om regional utveckling vid Karlstads universitet. cerut.kau.se

 4. Cerutsuppgift Att skapa och utveckla kunskaper kring regionala utvecklingsfrågor i bred dialog med det omgivande samhället. cerut.kau.se

 5. Sprida kunskap • www.cerut.kau.se • Ceruts nyhetsblad • Seminarier och konferenser • Publicering av forskningsrapporter. cerut.kau.se

 6. Länsstyrelsen och Cerut - exempel • Regionala utvecklingsinitiativ inom besöksnäringen (2002) • Det började med en idé - 5 lokala utvecklingsinitiativ i • Sunne (2003) • Värmlands relationer till och samarbete med Norge (2004) • Bredband – attityder och förväntningar (2005) • Värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006) • Processutvärdering av det regionala tillväxtprogrammet • (2007) • Arvikafestivalen / Galaxen (2008) • Mer företagare än bonde – Landsbygdsprogrammet (2009) • Den globala finanskrisen och Värmland (2010) • Samhällsentreprenörskap (2011) cerut.kau.se

 7. Läs mer på www.cerut.kau.se cerut.kau.se

 8. ”BERÄTTELSE” • Uppföljning och utvärdering • Varselsamordnaruppdraget • Bokslut • Det gemensamma komihåget • För framtida bruk • I krisens spår… cerut.kau.se

 9. Rapportens disposition • Inledning • Strukturkriser… • Det finns ingen krisfri framtid • Varselsamordnaruppdraget • Värmland ska gå stärkt ur krisen • Lokala exempel • Avslutning och reflektioner cerut.kau.se

 10. Samtalen • Med: • Varselsamordnarna • Regionala aktörer • Arvika och Hagfors • Om: • Hur började krisen? • Hur yttrade den sig? • Motkrafterna? • Varselsamordnarupp- • draget? • Regeringens agerande? • Före och efter krisen? • Krisen och RUP- • arbetet? cerut.kau.se

 11. Fenomenet ”KRIS” • Finns många olika slags… • Hör inte det normala till, men är vanliga • Före – under – efter • Problem och möjligheter • Förlorare och vinnare • Regler och resurser • Diskussion om framtiden och stora frågor • Ha kriser i åtanke… cerut.kau.se

 12. ”Med nästan masochistisk känslighet hade han ängslat sig igenom de flesta kriser”- om Tage Erlander i Underbara dagar framför oss. En biografi om Olof Palme, Henrik Berggren cerut.kau.se

 13. Småföretagen och krisen De viktigaste tillväxthindren för småföretagen i Vämlands län, procent Källa: Småföretagsbarometern

 14. Lokala exempelArvika och Hagfors cerut.kau.se

 15. ArvikaVarför industriskola? • Arbetslösa skulle få nytt arbete genom att gå • kompetenshöjande utbildningar • Bevara och utveckla kompetens för industrin i • Värmland cerut.kau.se

 16. Hagfors Varför konjunkturavdrag? • Undgå varsel • - Åldersstrukturen skulle rubbas • - Kompetens skulle försvinna cerut.kau.se

 17. Konjunkturavdraget • Tidsperiod 2009-03-01 – 2009-06-30 = 4 månader • 10 % dras av på ordinarie månadslön • Studier 8 h/v – Offensiv satsning på kompetens- • utveckling, friskvård och hälsa • Vid eventuellt varsel upphör överenskommelsen • omedelbart och alla återgår till 100 % lön • Om konjunkturen förbättras kan överenskommelsen • brytas tidigare efter lokal förhandling cerut.kau.se

 18. Gemensamma nämnare: • Initiativtagande • Samverkan • Snabb mobilisering cerut.kau.se

 19. Tidigare kriser och den nuvarande - en summarisk jämförelse • 1890-talet: • Den brittiska banken Baring Brothers spekulerar bort • stora pengar i Sydamerika. • Banken går omkull och en global kreditåtstramning slår • ut mängder av industriföretag. • Nya verkstadsföretag växer fram i en andra industriell • revolution. cerut.kau.se

 20. 1930-talet: • Den stora depressionen med börskraschen 1929. • Krisen började i USA och spred sig till övriga världen. • Massarbetslöshet drev så småningom fram stora • infrastruktursatsningar från regeringar för att få fart • på ekonomin. cerut.kau.se

 21. 1970-talet: • Oljekrisen 1973 avbröt en närmast kontinuerlig • högkonjunktur sedan andra världskriget. • Två år tidigare bröt det finansiella • växelkurssystemet Bretton Woods samman. • Effekten på världsekonomin blev flera år av • recession, stora statliga budgetunderskott, hög • inflation och stigande arbetslöshet. cerut.kau.se

 22. Den aktuella krisen: • En kraftig ökning av konsumtionskrediter på den • amerikanska marknaden • Spekulationsekonomi som kulminerade hösten 2008 • Investmentbanken Lehman Brothers går i konkurs och • utlöser en bank- och finanskris såväl i USA som i en rad • andra länder • Krisen i den amerikanska bilindustrin ger återverkningar • globalt • Euroländerna enas om en gemensam europeisk • åtgärdsplan. Betydande nationella finansproblem i • PIIGS- länder cerut.kau.se

 23. Varselsamordnaruppdraget • Kraftsamling som sällan skådats • En dörr in • Dialogmöten, kommunbesök och rapporter till • regeringen • Gemensamma bilder • Någon hopplöshet var det aldrig tal om cerut.kau.se

 24. Fler varsel och ökad arbetslöshet • Förstärkt statsbidrag till kommunerna • Satsningar inom utbildningsområdet • Företagen påverkades • Tanken om kriser mer närvarande i ….. • Projektkulturen • Differentiering – minskad sårbarhet • Krisen - en början på något större? Värmland ska gå stärkt ur krisen cerut.kau.se

 25. Krisen pekar för Värmlands del på • Behovet av robusthet och differentiering i det lokala • och regionala näringslivet • Behovet av utbildning och kompetensutveckling • Behovet av flexiblare regler och mer regionalt inflytande • över resurser • Behovet av ett väl förankrat regionalt tillväxtarbete cerut.kau.se

 26. Nya problem – nyakriser – nyalösningar • Livsmedelskrisen • Klimatkrisen • Vattenkrisen • ? - krisen cerut.kau.se

 27. Tack för uppmärksamheten! cerut.kau.se

 28. RapportenKrisenkomplötsligtfinnssompdfpåwww.cerut.kau.seunder publikationer/forskningsrapporter cerut.kau.se