LOGISTYKA PRODUKCJI - PowerPoint PPT Presentation

logistyka produkcji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOGISTYKA PRODUKCJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOGISTYKA PRODUKCJI

play fullscreen
1 / 79
LOGISTYKA PRODUKCJI
1200 Views
Download Presentation
aurelia-bass
Download Presentation

LOGISTYKA PRODUKCJI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ

 2. Zakres merytoryczny przedmiotu Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z: rolą i miejscem logistyki w przedsiębiorstwach różnego typu, generowaniem podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów logistycznych. istotą i znaczeniem logistyki produkcji w przedsiębiorstwie, a także warunkami, jakie należy spełniać, aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować jako uczestnik – ogniwo łańcucha dostaw. kształtowanie umiejętności logistycznych niezbędnych do spełniania funkcji menedżerskich w wyżej określonych obszarach logistyki. . 2

 3. Literatura podstawowa i uzupełniająca

 4. Obróbka skrawaniem - toczenie

 5. Obróbka skrawaniem - frezowanie

 6. Odlewnictwo

 7. Spawalnictwo

 8. TOKARKI

 9. CENTRUM OBRÓBCZE

 10. GILOTYNA KRAWĘDZIARKA PRASA

 11. PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY

 12. PRACOWNIK PRZY OBRABIARCE NUMERYCZNEJ

 13. TEMAT: Produkcjai modele przepływów produkcjiMiejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją.

 14. PRODUKCJA- filozofia, procesy PROCES zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących działań, które przekształcają wejście w wyjście proces WEJŚCIE WYJŚCIE działanie - operacja, podproces, transformacja; wejście - stan początkowy, przedmiot transformacji; wyjście - stan końcowy, skutek transformacji.

 15. PRODUKCJA- filozofia IN PUT OUT PUT PROCESY PRODUKCJI PROCESY ZASILANIA PROCESY DYSTRYBUCJI

 16. DEFINICJE PROCES PRODUKCYJNY jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy naturalne), aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. W działaniach tych wykorzystywane są określone zasoby do przekształcania danych wejściowych w dane wyjściowe.

 17. Proces produkcyjny zawsze dotyczy:· określonego wyrobu (jest to suma operacji produkcyjnych wykonywanych w uporządkowanej kolejności i mających na celu wytworzenie określonego wyrobu);· określonych komórek produkcyjnych (jest sumą operacji produkcyjnych występujących w określonej komórce produkcyjnej)

 18. OPERACJA PRODUKCYJNA jest to część procesu produkcyjnego, obejmująca zespół celowych działań (operacje produkcyjne mogą występować jako: operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe, itp.). PROCES TECHNOLOGICZNY jest sumą operacji technologicznych, inaczej mówiąc jest to część procesu produkcyjnego, w czasie, którego materiały zmieniają swój kształt, wymiary, wygląd zewnętrzny, własności fizyko-chemiczne, a w odniesieniu do montażu poszczególne elementy zmieniają miejsce i wzajemne położenie

 19. OPERACJA TECHNOLOGICZNA jest to część procesu technologicznego, wykonywanego na jednym przedmiocie (lub grupie kilku jednocześnie obrabianych przedmiotów) przez jednego lub kilku operatorów, bez przerwy dla wykonania innej pracy na danym stanowisku roboczym. Operacja technologiczna charakteryzuje się, więc stałością obrabianego przedmiotu, urządzenia, stanowiska i wykonawców. ZABIEG jest to część operacji technologicznej wykonywana za pomocą tych samych narzędzi pracy, przy tej samej technologii obróbki i w tych samych warunkach pracy maszyny oraz przy tym samym zakresie pracy. Zmiana jakiejkolwiek z powyższych okoliczności oznaczać będzie początek nowego zabiegu (np. jeśli powierzchnia detalu obrabiana jest na tej samej maszynie początkowo nożem zdzierakiem, a następnie nożem gładzikiem, to będą tu dwa zabiegi jednej operacji, gdyż nastąpiła zmiana narzędzia pracy).

 20. CZYNNOŚĆ jest to część zabiegu (lub operacji - przy operacjach jednozabiegowych) obejmująca pewną liczbę ruchów (człowieka lub mechanizmów maszyny), których kolejne wykonywanie daje pewien określony efekt działania człowieka lub maszyny (np. włączenie napędu maszyny, włączenie mechanicznego posuwu, zamocowanie przedmiotu, wzięcie przedmiotu, itp.)Rozróżnia się czynności wykonawcze, tzw. główne (w wyniku, których następuje zmiana wymiarów, kształtu, właściwości lub składu wykonywanych wyrobów - np. skrawanie warstwy materiału przez maszynę, piłowanie, grzanie w piecu hutniczym, wkręcanie śruby) i czynności pomocnicze (np. zamocowanie narzędzia na wrzecionie, wkładanie przedmiotu do pieca, zamocowanie przedmiotu w przyrządzie, przenoszenie).

 21. RUCHY ROBOCZE I RUCHY ELEMENTARNE ruch roboczy jest to podstawowy element czynności (np. uchwycenie, uwolnienie, przesunięcie, obrót przedmiotu obrabianego, narzędzi lub elementów maszyny). Ruchy robocze składają się z ruchów elementarnych (np. ruch ramienia, przedramienia, dłoni, palców, głowy) USTAWIENIE jest to usytuowanie przedmiotu na maszynie (stanowisku roboczym) w celu wykonania zamierzonych robót. Wykonanie wszystkich zabiegów koniecznych do wykonania całej operacji może wymagać jednego lub kilku ustawień przedmiotu na maszynie lub w uchwycie POZYCJA jest to odpowiednie usytuowanie narzędzia (lub narzędzi) względem ustawionego i zamocowanego na maszynie przedmiotu, w celu wykonania jednego lub kilku zabiegów (np. ustawienie wrzeciona obrabiarki w osi jednego z otworów, które mają być wytoczone)

 22. Modele przepływów produkcji 25

 23. Typowe modele przepływów produkcyjnych. • Z punktu widzenia procesów logistycznych produkcji i stopnia złożoności nimi możemy wyróżnić procesy produkcyjne: • aparaturowe; • obróbczo-montażowe;

 24. Typowe modele przepływów produkcyjnych. • najczęściej spotykane rozwiązania procesów obróbczo-montażowych: • linie potokowe stałe, zsynchronizowane; • linie potokowe stałe, niezsynchronizowane; • linie potokowe zmienne; • gniazda podmiotowe o produkcji powtarzalnej; • gniazda o produkcji niepowtarzalnej.

 25. Kryterium stałości przepływu Produkcja potokowa – kierunek przebiegu przedmiotów pracy pomiędzy stanowiskami jest stały – stanowiska pracy są rozmieszczone w kolejności odpowiadającej poszczególnym etapom przebiegu procesu. Produkcja niepotokowa - kierunek przebiegu przedmiotów pracy pomiędzy stanowiskami jest zmienny – każde stanowisko pracy może współpracować z różnymi stanowiskami i kolejność operacji technologicznych jest zmienna.

 26. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego STACJONARNE NIEPOTOKOWE POTOKOWE GNIAZDOWE W jednym zakładzie produkcyjnym, usługowym mogą współistnieć różne formy organizacji procesu produkcyjnego

 27. PRZEPŁYW PRODUKCJI NIEPOTOKOWE Formy organizacji procesu produkcyjnego Cele form niepotokowych: Skoncentrować kwalifikacje Osiągnąć wysokie wykorzystanie maszyn Wady form niepotokowych: Część stanowisk czeka na ukończenie prac na poprzednim Współzawodnictwo o wykorzystanie zasobów – w efekcie przekazanie do magazynu

 28. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY NIEPOTOKOWE A SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA Grupowanie stanowisk zgodnie z rodzajem wykonywanych przez nie funkcji. Cechy formy niepotokowej uwzględniającej specjalizację technologiczną: Zadanie przebywa w jednostce organizacyjnej chociaż nie jest ono w jakikolwiek sposób przetwarzany, przez czas znacznie dłuższy od czasu odpowiadającego pracochłonności zadania. Stwarza problemy organizacyjne – szczególnie w przypadku kilku zadań o podobnym „ciągu” technologicznym Wymaga śledzenia przebiegu każdego z zadań co stwarza problemy ze zbieraniem i przetwarzaniem danych. W efekcie prowadzi do zaniechania realizacji zadań sterujących – działanie odbywają się na zasadzie „wyjątku” lub „ gaszenia pożaru”

 29. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY NIEPOTOKOWE A SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA Zalety specjalizacji technologicznej: Elastyczność: łatwo można zmieniać kolejność i priorytety realizacji zadań. Wysoki stopień wykorzystania wyposażenia produkcyjnego Wysoka specjalizacja i duże umiejętności robotników Łatwa kontrola wyników pracy w wyspecjalizowanej grupie robotników Niedostępność pojedynczych zasobów dla realizacji procesu nie powoduje zatrzymania prac – inne zasoby są przecież dostępne

 30. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Cele organizacji potokowej: Ulepszony przepływ materiału i przebieg prac Węższe, bardziej specjalistyczne przygotowanie pracowników Szybszy przyrost wartości dodanej i szybsze tempo realizacji prac Zastosowanie form potokowych oznacza konieczność bezpośredniego przekazywania zadań po zakończeniu realizacji któregokolwiek z etapów.

 31. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizacji potokowej jest:  Znaczna stabilność popytu Wyroby lub usługi muszą być znormalizowane Dostawy materiałów muszą odbywać się o czasie i zgodnie ze specyfikacją Wszystkie operacje zadania muszą być zdefiniowane Wykonanie prac musi odpowiadać przyjętym normom jakości Każdemu ze stanowisk pracy muszą być zapewnione sprawne maszyny i urządzenia Obsługa eksploatacyjna musi mieć charakter wyprzedzający Przeprowadzanie kontroli musi być włączone w sekwencję pozostałych operacji Synchronizacja musi dotyczyć wszystkich stanowisk

 32. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Korzyści formy potokowej  Zmniejszenie robocizny bezpośredniej Powtarzalność, dokładność, precyzja Szybkie wychwytywanie odstępstw od norm Minimalny poziom robót w toku Zmniejszenie powierzchni magazynowych Zmniejszenie zakresu transportu wewnętrznego Uproszczenie kontroli Natychmiastowe stwierdzenie wad Dokładniejsze planowanie zapotrzebowania materiałowego Szybszy zwrot inwestycji w maszyny i materiały

 33. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Próba połączenia zalet form niepotokowych i potokowych 1. Identyfikacja podobieństw zadań – tworzenie ich „rodzin” 2. Zasoby potrzebne do realizacji łączy się w „gniazda” lub „komórki” Korzyści: Łatwiejsze planowanie prac Lepsze stosunki międzyludzkie

 34. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Implikacje techniczne Implikacje społeczne Implikacje kierownicze

 35. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Cechy skutecznej organizacji gniazd: • Zespół – grupa składa się z określonej liczby samodzielnie lub grupowo pracujących robotników • Wyrobu (zadania) – gniazda wykonują określoną „rodzinę” – zbiór wyrobów lub usług • Maszyny i urządzenia – gniazda wyposażone są w określony zestaw maszyn i urządzeń wykorzystywanych indywidualnie lub przez całą grupę robotników • Specjalizacja przedmiotowa – maszyny i urządzenia usytuowane są w przestrzeni zarezerwowanej dla danej grupy autonomicznej

 36. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Cechy skutecznej organizacji gniazd: • Cel – robotnicy w grupie autonomicznej mają wspólny cel produkcyjny • Niezależność – gniazda powinny być jak najbardziej niezależne od siebie • Rozmiary – powinno ograniczać się grupom możliwość zmniejszania liczby ich członków

 37. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Wybór rodziny wyrobów: • Jakie obciążenie dla gniazda? • Jakie zdolności i umiejętności? • Czy jest możliwe zorganizowanie gniazda przedmiotowego? • Czy niezbędne maszyny i urządzenia są dostępne lub możliwe do uzyskania?

 38. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Korzyści ze stosowania form gniazdowych Skrócenie czasu przygotowania gniazda do pracy Szybsze tempo uczenia się – krótsze czasy wykonania Zwiększenie wydajności Zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn Krótsze czasy transportu wewnętrznego

 39. PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Korzyści ze stosowania form gniazdowych Uproszczenie procedur planowania Zmniejszenie zakresu magazynowania Skrócenie cykli produkcyjnych Prostsze zarządzanie Lepsze stosunki międzyludzkie

 40. LOGISTYKA PRODUKCJI- typowe modele przepływów produkcyjnych Metody międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji (najważniejsze): • taktu produkcji; • okresu powtarzalności produkcji; • programu i zapasów, • poziomu minimum – maksimum zapasów; • poziomu zapasu krytycznego; • wyprzedzeń.

 41. Zagadnienia produkcji w łańcuchu podażyRÓŻNE WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI Wytwarzanie komórkowe. • Metoda ta dzieli produkcję między zespoły odpowiedzialne za wytworzenie całego wyrobu bądź elementu • Stanowiska pracy ustawione są w kształcie litery U, tak aby każdy członek widział efekty działania zespołu. • Zadania produkcyjne różnią się między sobą, lecz robotnicy mają wszechstronne przygotowanie i mogą się podjąć każdego zadania w komórce

 42. Wytwarzanie komórkowe Stanowisko pracy Taśma montażowa

 43. Elementy składowe procesu produkcyjnego • Fazy technologiczne: • Faza przygotowawcza • Faza wytwórcza • Faza końcowa • Operacje: • Operacja produkcyjna • Operacja technologiczna • Operacja kontroli • Operacja transportu • Operacja magazynowania i składowania

 44. Typy organizacji produkcji Typ organizacji produkcji – system organizacji produkcji na stanowiskach roboczych obejmujący zespół stosowanych środków i metod produkcji wyrobów, określany przez stopień specjalizacji poszczególnych stanowisk.

 45. Wyróżnia się stanowiska robocze o: • masowym typie organizacji produkcji – wykonywanie tylko jednej, ściśle określonej części i operacji • seryjnym typie organizacji produkcji – okresowe wytwarzanie oznaczonej serii jednakowych wyrobów - wielkoseryjne (2 do 5-10 operacji) - średnioseryjne (5 do 25 operacji) - małoseryjne (25 do 50-100 operacji) • jednostkowym typie organizacji produkcji – niepowtarzające się lub powtarzające się nieregularnie wykonywanie nieograniczonej liczby operacji

 46. Modele procesowe systemu informacyjnego - założenia • każdą organizację można (należy) uznać za odrębny przypadek, gdyż będąc w interakcji z otoczeniem podległa ciągłemu procesowi dostosowań i modyfikacji procesów decyzyjnych, • gdy poddamy obserwacji i analizie (ograniczonej do przepływów informacji) funkcje i strukturę organizacji to otrzymamy „model fizyczny” systemu informacyjnego, • procesy przetwarzania realizowane przez dany system informatyczny są wyrażone (algorytmizowane) jego „modelem logicznym” (stanowiącym również metodę projektowania systemu informatycznego), • modele (fizyczny i logiczny) mogą być przedstawione za pomocą zbiorów diagramów funkcjonalnych i strukturalnych.

 47. Model fizyczny przedsiębiorstwa w łańcuchu logistycznym

 48. Model logiczny procesu „sterowanie potrzebami materiałowymi”

 49. Ogólny model przepływów materiałowych w sieci logistycznej

 50. Model logiczny „sterowania przepływami materiałowymi” w sieci logistycznej