stop dopalaczom
Download
Skip this Video
Download Presentation
STOP !!! DOPALACZOM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

STOP !!! DOPALACZOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

STOP !!! DOPALACZOM. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 35 C, 73-110 Stargard Szczeciński Tel. (91) 578 46 93, fax (91) 578 46 93

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STOP !!! DOPALACZOM' - august-allison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stop dopalaczom

STOP!!! DOPALACZOM

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim

ul. Pierwszej Brygady 35 C, 73-110 Stargard Szczeciński

Tel. (91) 578 46 93, fax (91) 578 46 93

e – mail: [email protected]

www.poradnia.stargard.pl

slide2
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno - pedagogicznej

Dyrektorzy placówek,

pedagodzy, psycholodzy

Dyrektorzy szkół,

pedagodzy, psycholodzy

Nauczyciele, Wychowawcy

Uczniowie

Rodzice

plan konferencji
Czym są dopalacze? Rodzaje substancji zastępczych, które mogą być używane jako środki odurzające.
 • Wpływ na organizm i skutki zdrowotne zażywania dopalaczy.
 • Stan prawny, i sytuacja w mieście i powiecie.
 • Strategie profilaktyczne.
 • Programy profilaktyczne.
 • Praca w grupach.
Plan konferencji
slide5
Profilaktyka 

Jest to system metod i środków mających na celu usuwanie przyczyn ujemnych zjawisk społecznych i stwarzanie warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju jednostek oraz grup społecznych

czynniki ryzyka czynniki chroni ce
CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI CHRONIĄCE
 • Modelowanie zachowań w domu i w szkole
 • Grupa rówieśnicza, w której normą jest zachowanie dysfunkcyjne
 • Przyjęcie norm społecznych prowokujących nieakceptowane zachowania
 • Brak życiowych celów
 • Wczesna inicjacja zachowań ryzykownych ( palenie papierosów, spożywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne, przestępcze)
 • Silna więź emocjonalna z rodzicami
 • Poczucie własnej wartości
 • Umiejętności społeczne (np. rozwiązywanie problemów, konfliktów, asertywność)
 • Przynależność do pozytywnej grupy
 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów
 • Poczucie własnej skuteczności
slide11
STRATEGIE PROFILAKTYKI
 • STRATEGIA INFORMACYJNA
 • STRATEGIA EDUKACYJNA
 • STRATEGIA DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH
 • STRATEGIA INTERWENCYJNA
 • STRATEGIA ZMNIEJSZANIA SZKÓD
 • STRATEGIA ZMIANY PRZEPISÓW SPOŁECZNYCH
slide12
STRATEGIA INFORMACYJNA

Dostarczenie adekwatnych informacji na temat zachowań ryzykownych i ich skutków oraz umożliwiających dokonywanie racjonalnych wyborów

slide13
STRATEGIA EDUKACYJNA
 • Edukacja rodziców do pełnienia roli pozytywnych wzorców :

grupy wsparcia

poradnictwo

terapia rodzinna

 • Edukacja liderów i wolontariuszy
 • Edukacja (materiały, warsztaty) dzieci i młodzieży dotycząca takich umiejętności jak:

porozumiewanie się z innymi

rozwiązywanie konfliktów

radzenie sobie z trudnościami

slide14
Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają sięganie po środki psychoaktywne.
 • Oferta może dotyczyć:
  • zajęć sportowych
  • zajęć artystycznych
  • wolontariatu

STRATEGIA DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH

slide15
STRATEGIA INTERWENCYJNA

Pomoc oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych osób mających trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów osobistych

slide16
STRATEGIA ZMNIEJSZANIA SZKÓD

Działanie na rzecz osób już uzależnionych poprzez chronienie ich samych, a także społeczeństwa przed skutkami ich zachowań

slide17
STRATEGIA ZMIANY PRZEPISÓW

Działania ukierunkowane na całą lokalną społeczność

np. zmiana przepisów sprzedaży alkoholu, nikotyny, dopalaczy

slide18
SPOSOBY PRACY NAD PROBLEMEM

POZIOM SZKOŁY:

 • Przeanalizować sytuację szkolną (ankiety, rozmowy)
 • Zorganizować dzień, tydzień poświęcony problemowi
 • Zapewnić większy kontakt z nauczycielami w czasie przerw
 • Zaproponować uczniom ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • Uruchomić skrzynkę kontaktową dla uczniów
 • Rozmawiać o problemie z rodzicami ( zebrania, warsztaty)
 • Zorganizować szkolenie dla nauczycieli dotyczące problemu
slide19
POZIOM KLASY :
 • Wprowadzić regulamin klasowy
 • Lekcję z wychowawcą poświęcić na omówienie zagadnienia
 • Uczyć uczniów współpracy podczas zajęć i przerw
 • Prowadzić zajęcia wzmacniające więzi uczniów
 • Prowadzić z uczniami indywidualne rozmowy
slide20
POZIOM JEDNOSTKI :
 • Bezpośredni kontakt z ofiarą i sprawcą
 • Rozmowy z rodzicami ucznia
 • Wprowadzić pomoc koleżeńską
 • Zaproponować pomoc specjalistyczną
 • Zmiana klasy lub szkoły
 • Zastosować udział ucznia w treningu : ART., asertywności, komunikacji
slide22
Rządowym organem odpowiedzialnym za wdrażanie w polskich szkołach działań z zakresu profilaktyki jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem problemowym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży zaczęto realizować w wielu szkołach od 1995 r.
 • W wyborze programów profilaktycznych pedagodzy szkolni korzystać mogą ze wsparcia, Ośrodek Rozwoju Edukacji będącego centralną placówką doskonalenia nauczycieli powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej.
zadaniem o rodka rozwoju edukacji
inicjowanie rozwiązań systemowych na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • opracowywanie, rekomendowanie i upowszechnianie programów ,
 • przygotowywanie kadry dla systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań, wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadaniem Ośrodka Rozwoju Edukacji
o rodek rozwoju edukacji upowszechnia m in nast puj ce programy
„Przyjaciele Zippiego” –przeznaczony dla małych dzieci – w wieku 5-7 lat. Program uczy dzieci, jak radzić sobie z codzien­nymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z trudnościami, (Ogółem w latach 2004–2009 program realizowano w ok. 1000 przedszkolach i szkołach podstawowych)
 • „Golden Five” – program dla nauczycieli uczących (gim­nazjach), przede wszystkim wychowawców klas pierwszych. Celem programu jest przygotowanie nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w nowej szkole, zapobiegania trudnościom w nauce i „wypadaniu ze szkoły”. Dos­tarcza nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie -wzmocnienie integracji klasy.
Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechnia m.in. następujące programy:
slide25
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” Wśród celów programu znalazły się m. in.: poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole, a także ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm) oraz przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.
 • „Program Domowych Detektywów" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, jego celem jest przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej. Program wzmacnia wybrane czynniki chroniące takie jak: umiejętności odpierania presji dotyczącej używania substancji, spostrzegane normy dotyczące używania substancji, komunikację pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz wiedzę uczniów na temat konsekwencji używania substancji. Prowadzony jest w formie zajęć w klasie szkolnej prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych oraz zadań wykonywanych w domu przez rodziców razem z dziećmi.
 • „Fantastyczne Możliwości" jest kontynuacją programu „Domowych Detektywów" przeznaczonym dla starszej młodzieży.
slide26
Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Telefon zaufania służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z wykwalifikowanymi psychologami i pedagogami, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych.
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców„(1996) to program profilaktyczny adresowany do osób mających kluczowy wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży- rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Celem programu jest pogłębienie umiejętności wychowawczych oraz kształtowanie postaw wychowawczych sprzyjających budowaniu podmiotowej relacji oraz więzi pomiędzy rodzicami (opiekunami) i dziećmi. Upowszechnianie programu jest koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
o rodek rozwoju edukacji prowadzi bank rekomendowanych program w profilaktycznych
34 rekomendowane programy podzielone na 7 kate­gorii:
 • realizacji w klasach,
 • do dużych grup,
 • do grup zwiększonego ryzyka,
 • dla liderów młodzieżowych,
 • dla nauczycieli i rodziców,
 • programy uliczne,
 • programy profilaktyki globalnej.

Są to min:

„Dziękuję-NIE”, „Zanim spróbujesz”, „Tak czy Nie”, „Spotkania”, „Myślę-Nie. Mówię-Nie”, „Cukierki”, „Archipelag Skarbów”, „Śnieżna Kula”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, „Szkoła Animatorów Profilaktyki”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi Bank Rekomendowanych Programów Profilaktycznych
slide29
Dopalacze ujawniły lukę w profilaktyce Brak programów profilaktyki i wczesnej interwencji adresowanych do młodzieży używającej okazjonalnie narkotyków.
badania janusza sieros awskiego z instytutu psychiatrii i neurologii w warszawie
Skuteczność działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły w znacznej mierze zależą od tego, na ile trafiają one w potrzeby i oczekiwania młodych ludzi.

Zabranie i analiza ocen tych działań dokonanych przez młodzież pozwoliła na sformułowanie rekomendacji dla budowania programów profilaktyki

i wczesnej interwencji adresowanych do młodzieży używającej okazjonalnie narkotyków.

Badania Janusza Sierosławskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
slide31
Badania obejmowały próby identyfikacji miejsca problemu narkotyków wśród innych problemów młodzieży spoglądając na rzecz z jej punktu widzenia.
 • Znaczenie pojęcia narkotyk w rozumieniu młodzieży.
 • Doświadczeniom z narkotykami jakie zgromadzili badani z intencją identyfikacji wzorów używania.
 • Wiedza na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz problemy doświadczane przez badanych w związku z używaniem substancji.
 • Dostępność – zobaczymy zatem jak jest ona oceniana przez młodzież.
 • Ocena reakcji społecznych z jakimi spotyka się okazjonalne używanie narkotyków. Analizie poddane zostały zarówno reakcje instytucji takich jak szkoła oraz reakcje nieinstytucjonalne, np. rodziców czy rówieśników.
„Analiza wzorów używania narkotyków oraz związanych z tym problemów wśród okazjonalnych użytkowników w dwóch miastach.”
slide32
Na pytanie:

„Jakie są reakcje społeczne na okazjonalne używanie narkotyków?” - Badano pytając uczniów o to, jak reagują rodzice i szkoła na przypadki używania narkotyków. Badani zdawali sprawę z tego, czego osobiście doświadczyli oraz co było udziałem ich znajomych.

Reakcje rodziców na okazjonalne używanie narkotyków są silnie zróżnicowane. Układają się na kontinuum, od ostrych histerycznych reakcji, poprzez lekceważenia, do prób pomocy a nawet akceptacji.

reakcje szko y na przypadki u ywania narkotyk w z punktu widzenia m odzie y
Reakcje szkoły na przypadki używania narkotyków przez młodzież są zróżnicowane. Jednak zdaniem większości badanych jednak typowa reakcją jest niedostrzeganie problemu. Reakcje szkoły na przypadki używania narkotyków z punktu widzenia młodzieży
je li podejmuje si jakie dzia ania to maj one zwykle charakter represyjny
Z cytowanej wypowiedzi badanego wyczytać można lukę w systemie poradnictwa. Badani uczniowie w większości nie dostrzegają wysiłków szkoły skierowanych na pomoc osobom używającym narkotyków. Jeśli podejmuje się jakieś działania to mają one zwykle charakter represyjny:
slide35
W Polsce prawo zobowiązuje szkołę do podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, a także do działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych czy trudnych. W realizacji tych zadań szkoła powinna współpracować z rodziną ucznia oraz różnymi instytucjami (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, sąd).

Szkoła ma prawny obowiązek reagowania w przypadku zidentyfikowania ucznia zagrożonego demoralizacją lub używającego substancji psychoaktywnych (m.in.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem – Dz. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

slide36
Oferta programów profilaktyki selektywnej, mająca charakter krótkoterminowej, wczesnej interwencji, jest obecnie wysoce niewystarczająca. Zidentyfikowane programy nie posiadają udokumentowanych wyników badań potwierdzających ich skuteczność w rozwiązywaniu problemu używania narkotyków.
 • Selektywność zakłada, że tylko mniejszość spośród młodych ludzi, którzy próbują narkotyków, będzie miała poważne problemy z narkotykami lub uzależni się od nich.
 • Podczas gdy profilaktyka uniwersalna traktuje grupy docelowe w sposób ogólny, profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka.
slide37
Dlatego też od początku 2008 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło wdrażanie programu wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych

„FreD Goes Net” - Wczesna interwencja wobec osób młodych po raz pierwszy notowanych z powodu narkotyków

Polska jest jednym z 17 europejskich krajów biorących udział w projekcie.

slide38
Poprzez współpracę ze szkołą możliwe będzie dotarcie do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu).
 • W związku z wyborem szkoły jako głównej ścieżki dotarcia do grupy docelowej, że do programu będą kierowane osoby w wieku pomiędzy 13. a 19. rokiem życia w związku z używaniem substancji psychoaktywnych.

W efekcie podjęcia współpracy z takimi instytucjami, jak policja i sąd, do programu może być kierowana również młodzież starsza – do 21. roku życia.

slide40
Informacja o ofercie. Przekazywana jest przez pedagogów szkolnych, psychologów, policję, prokuraturę, sądy i kuratorów w formie ujednoliconej ulotki, która zawiera informacje na temat treści oferty i możliwości nawiązania kontaktu z osobą prowadzącą. Ulotkę przekazuje się osobie młodej w sytuacji, gdy jest ona odnotowana przez szkołę lub policję.
 • Rozmowa indywidualna ze specjalistami poradni dla osób uzależnionych bądź mających problem z narkotykami. Rozmowa ma na celu bardziej szczegółowe przedstawienie oferty pomocy, omówienie sytuacji osoby młodej z perspektywy zażywania przez nią środków psychoaktywnych i zmotywowaniu jej do wzięcia udziału w programie. Ponadto spotkanie ma rozstrzygnąć, czy osoba kwalifikuje się do programu FreD (m.in. przez wyłączenie z niego osób zaburzonych psychicznie lub uzależnionych) oraz przekazać informacje na temat psychospołecznych form pomocy. W końcu kontakt indywidualny dla zainteresowanych osób pełni także funkcję pewnego rodzaju mostu prowadzącego do odpowiedniej na ten moment oferty pomocy.
slide41
Krótka interwencja. Ma kształt 8-godzinnego cyklu zajęć (cztery razy po dwie godziny bądź dwa razy po cztery godziny). Poszczególne moduły szkoleniowe są metodycznie i dydaktycznie przygotowywane przez specjalistów i merytorycznie ukierunkowane na takie tematy, jak: sytuacja prawna, wiedza o narkotykach, zdrowie, zachowania społeczne i system pomocy. W ramach zajęć przewidywane jest również korzystanie z wykładowców z zewnątrz (np. prawnicy, lekarze). Uczestnicy kursu otrzymują na własną prośbę zaświadczenie o wzięciu w nim udziału. Kurs jest pomyślany jako oferta dla grupy, po to, aby jego uczestnicy mogli nawiązać ze sobą kontakt, wspierać się i wzajemnie konstruktywnie motywować.

Wdrożenie projektu „FreD Goes Net” umożliwi wzbogacenie oferty programów skierowanych do młodzieży używającej narkotyków o program wyposażony w pełną procedurę, monitoring i narzędzia ewaluacyjne.

Projekt pilotażowy pozwoli z pewnością na sprawdzenie i weryfikację, czy będzie on równie skuteczny w polskich warunkach.

slide42
Od 2007 r. Fundacja Maraton we współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii adaptuje do polskich warunków Program Wzmacniania Rodzin
 • W2008 r. został pilotażowo wdrożony Warszawie, Głogowie i Olsztynie (6 grup rodzin). Następnie w 6 innych ośrodkach min w powiecie Stargardzkim gdzie zajęcia z grupami rodzin odbyły się w trzech szkołach SP w Strachocinie, SP nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Stargardzie.
 • Program Wzmacniania rodziny – Miłość i Granice” zawiera esencję metod i form przyjętych w procesie edukacyjno-korekcyjnym na rzecz rodzin, gdzie rodzice w pełni biorą odpowiedzialność za los i wychowanie swojego potomstwa. Bez względu na obecne: zaistniałe / istniejące / lub i też nie, problemy: wychowawcze, w komunikacji interpersonalnej, ryzykownych zrachowaniach, itp. zachowania utrudniające dobre relacje na poziomie rodzic / rodzice /rodzina. Nie ma ograniczeń wiekowych dla rodziców – jedynie dziecko biorące udział w zajęciach powinno być w wieku min. 10 lat maks. 14 lat.
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Jest to jedyny program gdzie jednocześnie pracują rodzice i dzieci.

Celem programu jest zmniejszenie używania alkoholu i narkotyków, zmiana problemowych zachowań wieku dojrzewania i rozwój umiejętności wychowawczych u rodziców/opiekunów. Ocena rezultatów w obecnie w opracowaniu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ad