Download
sistem perakaunan terimaan kerajaan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SISTEM PERAKAUNAN TERIMAAN KERAJAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SISTEM PERAKAUNAN TERIMAAN KERAJAAN

SISTEM PERAKAUNAN TERIMAAN KERAJAAN

3075 Views Download Presentation
Download Presentation

SISTEM PERAKAUNAN TERIMAAN KERAJAAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SISTEM PERAKAUNAN TERIMAAN KERAJAAN eTERIMAAN

 2. AGENDA • PENGENALAN • CIRI-CIRI SISTEM • REKA BENTUK SISTEM • PERANAN DAN CAPAIAN • PROSES KERJA eTERIMAAN • KAWALAN DALAMAN • SISTEM eTERIMAAN • LAPORAN_LAPORAN

 3. PENGENALAN • Sistem eTerimaan adalah satu sistem kutipan kerajaan (receipting system) dan seterusnya memperakaunkan kutipan tersebut • Sistem eTerimaan dibangunkan untuk: • mentransformasikan proses pungutan wang daripada kaedah manual kepada kaedah elektronik • menyeragamkan proses pungutan wang di Pusat Terimaan

 4. PENGENALAN • Mula dilaksanakan pada Julai 2008 dan sehingga 31 Oktober 2012, sebanyak 3,369 PT (96%) telah melaksanakan eTerimaan di seluruh negara. • Pelaksanaan eTerimaan telah mula diperluaskan kepada Agensi yang ingin berintegrasi dengan eTerimaan bermula Mac 2011. Sebagai contoh: KPDNKK (eLeseniaga) & Hospital Bintulu (HIS)

 5. CIRI-CIRI UTAMA • Menerimakutipandanseterusnyamenjanaresitsecaraelektronik: • Hasil / Bayar balikVot/ Amanah / Deposit • Pelbagaijeniscarabayaran: • Tunai • Cek • Wang Pos • Kiriman Wang • Bank Draf • PindahanTelegraf / EFT • Portal/Perbankan Internet • Kad Debit/KadKredit (Master Card & Visa)

 6. CIRI-CIRI UTAMA • PengemaskinianBukuTunaiCerakinandan lain-lain laporansecara auto – single point entry • MaklumatResitPerbendaharaandaripadaPejPerakaunandikemaskinisetiaphari • PenyediaanPenyataPemungutsecara auto danseterusnyadihantarkePejPerakaunan (GFMAS) secaraelektroniksetelahPerakuan 2 melaluieSPKB • Penjanaanlaporanpenyesuaianhasilsecaraelektronik

 7. CIRI-CIRI LAIN • Menggunakan rangkaian EG*Net • Saling berantaramuka dengan eSPKB • Menggunakan server laporan dan pangkalan data yang sama • Server Aplikasi dan Pangkalan Data terdapat di setiap Pej Perakaunan • Capaian masuk ke sistem menggunakan no. kad pengenalan sebagai ID Pengguna (tidak menggunakan kad pintar)

 8. CIRI-CIRI LAIN • Kemudahan Antaramuka dengan sistem kutipan Agensi yang lain: • Muat Naik – Resit dari sistem Agensi dimuat naik ke eTerimaan • Muat Turun – Resit dari eTerimaan dimuat naik ke sistem Agensi

 9. REKA BENTUK SISTEM Pejabat Perakaunan PTJ – eSPKB User eSPKB Pangkalan Data Pusat Terimaan – eTerimaan User eTerimaan Server Laporan

 10. PERANAN DAN CAPAIAN • Juruwang/Operator • Pendaftar Mel • Penyelia • Peraku I • Peraku II • ULOAD / DLOAD • Pentadbir Buletin • Pentadbir Sistem Pejabat Perakaunan • Pentadbir Sistem Pusat Terimaan

 11. PERANAN DAN CAPAIAN • Juruwang / Operator • Menerima kutipan wang dan mengeluarkan resit rasmi • Mengemaskini resit manual ke dalam sistem • Pendaftar Mel • Menerima kutipan melalui mel dan mendaftarkannya ke dalam eTerimaan • Tidak boleh mengeluarkan resit – AP 71 (a)

 12. PERANAN DAN CAPAIAN • Penyelia • Menyelia pungutan oleh Juruwang / Operator • Meluluskan resit manual • Membatalkan resit • Menyemak BTC setiap hari dan turunkan tandatangan ringkas – AP 80(b)

 13. PERANAN DAN CAPAIAN • Peraku I • MengesahkanPenyataPemungutdanPenyelarasanRekod • Peraku II • MeluluskanPenyataPemungutdanPenyelarasanRekod • Menyemak slip bank sebelummembuatPerakuan II keatasPenyataPemungut

 14. PERANAN DAN CAPAIAN • ULOAD / DLOAD • Memuat naik maklumat resit dari sistem kutipan Agensi ke eTerimaan • Memuat turun maklumat resit eTerimaan • Pentadbir Buletin • Bertangunggujawab atas penyelenggaraan buletin di eTerimaan

 15. PERANAN DAN CAPAIAN • PentadbirSistemPejabatPerakaunan • TerdiridaripadaPengarah/KetuaAkauntandan 2 pegawai lain(maksimum 3 org bagisetiap AO/SAD) • Mewujudkan Pusat Terimaan • Mewujudkan dan mengemaskiniPeranan dan tahap capaian • Melantik Pentadbir Sistem Pusat Terimaan • Menetapkan dan mengemaskiniAkaun Bank Terimaan • Mengaktifkan no. Siri bagi Pelan Pemulihan Bencana • Mengemaskinitempoh bagi Penyata Pemungut CIT

 16. PERANAN DAN CAPAIAN • Pentadbir Sistem Pusat Terimaan • Dilantik oleh Pentadbir Sistem Pej Perakaunan (maksimum 2 pegawai) • Tidak boleh terlibat dengan urusan pungutan • Mewujudkan dan menyelenggara ID Pengguna berdasarkan Surat Penurunan Kuasa (AP 69) • Mewujudkan Kod Penjenisan Terimaan serta membawa ke tahun berikutnya

 17. PROSES KERJA eTERIMAAN Pelanggan Terimaan di kaunter Jana Resit Jana Penyata Pemungut eSPKB Maklumat Penyata Pemungut dikemaskini di eSPKB dan dihantar ke GFMAS GFMAS

 18. PROSES KERJA 1 3 4 6 LAPORAN SERAHAN WANG PENYATA PEMUNGUT SLIP BANK RESIT KEW38E JURUWANG PENYELIA PERAKU 1 PERAKU 2 2 PENYATA PEMUNGUT 5 1 7 PENDAFTAR MEL 9 MAKLUMAT PENYESUAIAN MAKLUMAT RESIT PERBENDAHARAN MAKLUMAT CEK TAK LAKU GFMAS MAKLUMAT PENYATA PEMUNGUT 8

 19. KAWALAN DALAMAN • Peranan dan Tahap Capaian pengguna adalah dikawal oleh Pentadbir Sistem Pejabat Perakaunan (Admin AO) • Sbg cth: Resit hanya boleh dibatalkan oleh Penyelia • Resit Asal hanya boleh dicetak sekali sahaja • Maklumat Resit Manual yang dikemaskini ke dalam eTerimaan perlu disemak dan diluluskan oleh Penyelia sebelum dibuat serahan

 20. KAWALAN DALAMAN • PergerakanwangdirekodmelaluiLaporanSerahan Wang danperludiakuipenerimaanolehPenyelia • Semakankutipan yang direkod di eTerimaandengankutipan di tangan • Juruwangperlumenyerahkankutipan yang diterimasebaiksahajaselesaigiliran • Jikatidak, sistemtidakakanmembenarkanjuruwangmenjanaresitpadakeesokanharinya • Memastikanjuruwangtidakmenyimpankutipanterlalu lama

 21. KAWALAN DALAMAN • Post dated cheque tidak dibenarkan • Pegawai Perakuan II bagi Penyata Pemungut mesti pegawai berbeza daripada Pegawai Perakuan I • Memastikan amaun di Penyata Pemungut sama dengan amaun yang di bank-in • Pop-up message semasa: • Simpan resit • Luluskan Resit Manual • Luluskan Serahan Wang Operator

 22. KAWALAN DALAMAN • Data yang dikuncimasukdalamPendaftaran Mel tidakbolehdipindasemasapenyediaanresit • Sekiranyaterdapatkesalahan, juruwanghanyabolehkuiridanmaklumatdipindaolehpendaftarmel • Bagicarabayarancek, bank draf, EFT, KadKredit, MEPS Cash – hanya 1 resitakandijanabagisetiapno.rujukanberbeza. Iniadalahuntukmemudahkansekiranyaberlakukesseperticektaklaku.

 23. MODUL PENERIMAAN BAYARAN • TambahPenerimaanBayaran– menjanaresit Kew38E (auto) • Pendaftaran Mel – merekodkankutipanmelaluimel • TambahPenerimaanBayaran Manual – mengemaskiniresit manual Kew38 • BatalResit– membatalkanresit • CarianResit– menyenaraikanresit auto danresit manual • SenaraiResit Manual - menyenaraikanresit manual • Serahan Wang Operator – juruwangmenyerahkankutipankepadapenyelia • Terimaan Wang Penyelia– Penyeliamemperakukutipan yang diterimadaripadaJuruwang

 24. MODUL PENYATA PEMUNGUT • Penyata Pemungut • Resit yang dikeluarkan secara auto (KEW38E) • Juga dikenali sebagai Penyata Pemungut Auto (KEW305E) • Jenis Pungutan C • Penyata Pemungut Manual • Resit yang dikeluarkan secara manual (KEW38) dan auto (KEW38E) • Juga mengambilkira penyata pemungut manual (KEW305) • Jenis Pungutan C atau D • Penyata Pemungut Online • Mengakaunkan pungutan dan mengemaskini buku tunai bagi kutipan secara Perbankan Internet/Portal, Agen Pemungut dan SMS • Jenis Pungutan D sahaja (Default)

 25. LAPORAN TK100 – BUKU TUNAI CERAKINAN • Merekod kutipan harian berdasarkan maklumat resit dan penyata pemungut yang dijana serta maklumat Resit Perbendaharaan yang diterima daripada Pejabat Perakaunan. • Proses pengemaskinian: • resit yang dijana secara eT (KEW38E) – Simpan • Resit manual (KEW38) – Lulus • Resit integrasi – Perakuan 2 Penyata Pemungut • Penyelarasan Rekod eT – Perakuan 2 • Penyata Pemungut – Perakuan 2 • Resit Perbendaharaan – Penyata Pemungut berstatus 8

 26. LAPORAN TK100 – BUKU TUNAI CERAKINAN • Laporan ini menggantikan Buku Tunai Cerakinan manual (KEW 248). • Antara laporan utama yang dihantar untuk tujuan pengauditan KKWT

 27. LAPORAN TK101 – LAPORAN RESIT RASMI • Membolehkan pengguna mendapatkan maklumat berkenaan resit-resit auto yang telah dijana melalui eTerimaansamadayang berstatus lulus atau batal. • Memaparkan maklumat resit, nama operator, nama pembayar, jenis terimaan, amaun dan status resit. • Laporan akan dikemaskini sebaik sahaja resit disimpan dan akan dikemaskini sekiranya resit dibatalkan.

 28. LAPORAN TK102 – LAPORAN RESIT BATAL • Menyenaraikan maklumat-maklumat resit yang telah dibatalkan melalui eTerimaan. • Memaparkan maklumat resit, jenis terimaan, sebab batal dan maklumat resit gantian. • Laporan akan dikemaskini mengikut tarikh resit tersebut dibatalkan

 29. LAPORAN TK103 – LAPORAN RESIT MANUAL • Menyenaraikan semua maklumat resit manual (KEW38) yang dikunci masuk ke dalam eTerimaan berdasarkan tarikh resit dikeluarkan. • Memaparkan maklumat resit, jenis terimaan, tarikh dikemaskini, nama operator dan status resit. • Laporan ini akan dikemaskini di dalam laporan selepas maklumat resit dikunci masuk • Status resit:- • Sah - Selepas maklumat resit dikunci masuk oleh juruwang • Lulus - Selepas resit diluluskan oleh penyelia • Batal - Selepas resit dibatalkan oleh penyelia

 30. LAPORAN TK106 – LAPORAN RESIT ANTARAMUKA • Memaparkan maklumat resit yang dimuat naik (upload) daripada sistem pungutan agensi ke dalam eTerimaan. • Laporan dikemaskini sebaik sahaja resit dimuat naik ke eTerimaan

 31. LAPORAN TK110 – LAPORAN SERAHAN WANG • Memaparkan: • maklumat kutipan yang telah diserahkan oleh Juruwang kepada Penyelia • Maklumat akuan penerimaan oleh penyelia • Laporan ini perlu disediakan oleh Juruwang dan diserahkan kepada penyelia bersama-sama kutipan yang diterima. • Perlu dicetak dan ditandatangani Penyelia

 32. LAPORAN TK111 – LAPORAN RINGKASAN TERIMAAN • Memaparkan maklumat kutipan yang diterima oleh seseorang operator bagi hari yang tertentu. • Maklumat yang dipaparkan termasuklah no. Resit, nama pembayar, amaun, kod OSOL/Amanah dan status resit

 33. LAPORAN TK120 – LAPORAN MEL • Membolehkan pengguna eTerimaan mendapatkan maklumat terimaan melalui mel yang didaftarkan dalam sistem eTerimaan. • Pengguna boleh mengetahui samada mel tersebut telah dibuat resit atau pun tidak melalui maklumat resit di dalam laporan ini. • Antara maklumat yang dipaparkan adalah tarikh didaftarkan, no. Daftar mel, nama pendaftar, maklumat terimaan dan maklumat resit.

 34. LAPORAN TK121 – TK127 : LAPORAN MENGIKUT CARA BAYARAN • Laporan ini membolehkan pengguna mengetahui maklumat terimaan mengikut cara bayaran yang tertentu. • Dipecahkan mengikut laporan-laporan berikut:- • TK121 - Laporan Terimaan Melalui Tunai • TK122 - Laporan Terimaan Melalui Cek • TK123 - Laporan Terimaan Melalui Bank Draf • TK124 - Laporan Terimaan Melalui Wang Pos • TK125 - Laporan Terimaan Melalui Kiriman Wang • TK126 - Laporan Terimaan Melalui Kad Kredit • TK127 - Laporan Terimaan Melalui Lain-lain Cara Bayaran • Maklumat yang dipaparkan adalah tarikh dan no.resit, maklumat terimaan, kod OSOL/Amana, amaun dan status resit.

 35. LAPORAN TK130 – LAPORAN PENYATA PEMUNGUT • Laporan ini membolehkan pengguna mengetahui maklumat dan status PP yang telah dijana. • Memaparkan maklumat PP yang dijana secara auto atau manual berserta PP gantian (jika ada). • Antara maklumat yang dipaparkan adalah tarikh status PP, no. PP, amaun, no. Slip bank, status dan maklumat Resit Perbendaharaan.

 36. LAPORAN TK131 – LAPORAN PENYATA PEMUNGUT YANG TELAH DIBATALKAN • Laporan ini membolehkan pengguna mengetahui senarai dan maklumat PP yang telah dibatalkan serta maklumat PP gantian. • Antara maklumat yang dipaparkan adalah tarikh PP dan tarikh PP dibatalkan, no.PP dan no.PP gantian, amaun, no. Slip Bank dan maklumat Resit Perbendaharaan.

 37. LAPORAN TK140 – LAPORAN TERIMAAN MENGIKUT KOD TERIMAAN • Laporan ini membolehkan pengguna mendapatkan maklumat resit yang dijana / dikemaskini mengikut kod-kod penjenisan terimaan. • Pelarasan rekod eTerimaan juga akan dikemaskini di dalam laporan ini • Maklumat yang dipaparkan adalah tarikh dan no. Resit, cara bayaran, amaun dan status resit. • Laporan ini akan dikemaskini apabila: • Resit auto disimpan • Resit manual berstatus • Penyelarasan Rekod berstatus Lulus (Perakuan 2)

 38. LAPORAN TK141 – LAPORAN AKAUN HASIL • Membolehkan pengguna mengetahui maklumat dan baki terkini bagi sesuatu kod hasil. • Memaparkan maklumat seperti tarikh, kod Jabatan, kod PTJ/PK, Kod Urusniaga, perihal terimaan, no. Rujukan dokumen (PP), maklumat resit perbendaharaan dan jumlah (Debit/Kredit). • Laporan ini dikemaskini apabila: • Penyata Pemungut di Peraku 2 • Penyelarasan Rekod eTerimaan di Peraku 2 • Dokumen dari eSPKB yg berkaitan kod Hasil yang berstatus 8 (cth: Baucar Jurnal, Penyata Pemungut, etc).

 39. LAPORAN TK150 – LAPORAN RINGKASAN TERIMAAN BULANAN DAN TERKUMPUL • Membolehkan pengguna mengetahui maklumat terimaan berdasarkan kod objek secara bulanan dan terkumpul. • Memaparkan senarai kod objek yang diguna pakai, jumlah terimaan mengikut bulan dan jumlah terimaan terkumpul. • Laporan ini dikemaskini apabila: • Resit auto disimpan / dibatalkan • Resit manual diluluskan • Penyelarasan Rekod eTerimaan di Peraku 2

 40. LAPORAN PENYESUAIAN • Penyesuaian bulanan dilakukan secara auto • Laporan yang terlibat ialah: • TK190– Sijil Pengesahan Akaun Hasil • Sijil pengesahan yang perlu diperakukan oleh PTJ berkenaan jumlah hasil yang terdapat antara Pej Perakaunan dan PTJ. • TK191– Laporan Penyesuaian Akaun Hasil (Lampiran B) • Laporan ini menjelaskan perbezaan yang terdapat antara laporan terperinci hasil (C330) dan laporan akaun hasil . • TK192– Senarai A • Laporan ini memaparkan urusniaga kredit di akaun pejabat pembayar yang tidak diambil kira oleh PTJ/Pemungut hasil. • TK193– Senarai B • Laporan ini memaparkan urusniaga debit di Laporan Terimaan PTJ/PK Pemungut Hasil yang tidak diambilkira oleh pejabat pembayar. • TK194– Senarai C • Laporan ini memaparkan urusniaga Debit Di Akaun Pejabat Pembayar Yang tidak diambil kira oleh PTJ/Pemungut Hasil. • TK195– Senarai D • Laporan ini memaparkan urusniaga Kredit di Laporan Terimaan PTJ/PK Pemungut Hasil yang tidak diambilkira oleh pejabat pembayar.

 41. LAPORAN TK200 - LAPORAN SENARAI PENGGUNA • Membolehkan pengguna mengetahui senarai pengguna serta peranannya di Pusat Terimaan. • Memaparkan maklumat nama/ic pengguna, tempoh aktif, peranan dan capaian.

 42. MODUL PENYELENGGARAAN SISTEM • Jadual Rujukan DCS – memaparkan data yang tidak boleh diubah • Jadual Rujukan Bukan DCS – memaparkan data yang boleh diubah • Penyelarasan Rekod – menyelaraskan baki akaun Hasil Pejabat Pemungut • Pemadanan Manual – memadankan rekod yang tidak boleh dipadankan secara auto • Antaramuka – antaramuka dengan sistem kutipan agensi

 43. MODUL PENYELENGGARAAN PENGGUNA • Berfungsi mewujud, mengemaskini dan menyelenggara ID pengguna. • Memaparkan maklumat peranan dan tahap capaian yang ditentukan oleh Pejabat Perakaunan

 44. MODUL TUKAR PROFIL • Membolehkan pengguna menukar capaian ke Pusat Terimaan lain tanpa perlu keluar daripada sistem eTerimaan • Hanya terpakai kepada pengguna yang diberikan capaian kepada lebih daripada 1 Pusat Terimaan

 45. MODUL BULETIN • Mewujudkan, mengemaskini, menyelenggara dan memaparkan buletin • Membolehkan pengguna mencari semula buletin yang telah dipaparkan sebelum ini (di arkib)

 46. SEKIAN TERIMA KASIH