Download
membimbing dan menyokong pemikiran pelajar 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEMBIMBING DAN MENYOKONG PEMIKIRAN PELAJAR 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEMBIMBING DAN MENYOKONG PEMIKIRAN PELAJAR 1

MEMBIMBING DAN MENYOKONG PEMIKIRAN PELAJAR 1

207 Views Download Presentation
Download Presentation

MEMBIMBING DAN MENYOKONG PEMIKIRAN PELAJAR 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MEMBIMBING DAN MENYOKONGPEMIKIRAN PELAJAR 1 NOTA KULIAH 9

 2. MEMBIMBING/MENYOKONG (SCAFFOLDING) PEMIKIRAN • MENSTRUKTUR OPERASI KOGNITIF MENGGUNAKAN: 1. CARA LISAN 2. CARA VISUAL • PROSEDUR MENSTRUKTUR OPERASI KOGNITIF 1. URUTAN LANGKAH-LANGKAH BERFIKIR 2. ALAT BERFIKIR DIGUNAKAN SEMASA PROSES BERFIKIR

 3. ALAT BERFIKIR MEMBIMBING PEMIKIRAN PELAJAR SOALAN PENYOALAN SENARAI SEMAK PENYUSUN GRAFIK ? ? ? __________________

 4. ALATBERFIKIR: SOALAN Kenneth Chuska (1995) berpendapat: “semua pembelajaran bermula dengan menyoal. menyoal membawa kepada interaksi: berfikir, bertindak, berbual, atau berhujah. Jenis soalan menentukan dinamik interaksi dan bentuk soalan yang baik menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif dalam pembelajaran” ? ? ?

 5. Guru yang mahirmenyoalmembolehkanpelajar: Fokus perhatian kepada isu yang dipaparkan Menyepadu idea baru dgn pengetahuan sedia ada Mengenal pasti nilai/kepercayaan Mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi kehidupan Melakukan inkuiri Meneroka idea untuk pelbagai tahap pemikiran Membentuk tabiat berfikir Menjustifikasi pandangan/pendapat Memindahkan pengetahuan ke bidang lain Mereflek apa yang dipelajari

 6. LINGKARAN SOALAN REALITI PERIBADI Pengalaman, nilai & idea individu PERKARA Tajuk perbincangan REALITI LUAR Dunia : Pengalaman, sejarah & konsep budaya negara lain

 7. JenisPenyoalan (Taksonomi Bloom) Pengetahuan –siapa, apa, bila, dimana, yang mana, kenal pasti, takrifkan, senaraikan, ingatkan Pemahaman-interpret, bandingkan, apakah hubungan/kaitan, bezakan, huraikan dengan perkataan sendiri. Aplikasi-tunjukkan, bagaimana anda boleh guna, kemanakah anda dibawa, uji, aplikasikan. Analisis-Bagaimana, kenapa, apakah sebab musabab, apakah akibatnya, analisa, klasifikasi, hubung/kaitkan. Sintesis-reka cipta,apa lagi, apa akan terjadi sekiranya, kembangkan/bangunkan,reke bentuk, ramalkan. Menilai/Perihalkan-Mana yang terbaik, pilih, putuskan yang mana, bagaimana, mengapa.

 8. Jenis Penyoalan (Taksonomi Bloom)-sambungan Menyelesaikan masalah-Apa prosedur, apa puncanya, bagaimana, apa yang diperlukan, apa yang mungkin berlaku. Penilaian Reflektif-apa yang kamu fikirkan, apa yang saya maksudkan, mengapa ianya penting, apa perbezaannya Penilaian Induktif-apa rumusannya, apa yang anda nampak, perhatikan Penilaian Deduktif-Senaraikan, padankan, nyatakan

 9. SOALAN MENCUNGKIL PEMIKIRAN Penyoalan Socratic -menggalak pelajar untuk mengesahkan (confirm) menyoal, menjustifikasi, menyokong respons. Contoh penyoalan: 1.Bagaimana anda tahu? 2.Adakah anda pasti? 3.Boleh jelaskan maksud anda? 4.Boleh beri contoh? 5.Ada pemikiran lain? 6.Adakah anda setuju atau tidak ? Mengapa?

 10. SOALAN ARAS TINGGI (HOTS) Menganalisis Membanding Menginterpret Menghipotesis Mereflek Mereka cipta Menilai Mencari makna baru Melanjutkan imaginasi

 11. SoalanBertumpu(Convergent) Menumpukan idea/hujah yang hendak diketengahkan Jawapan didapati secara langsung daripada teks Berbentuk penaakulan /tafsiran tetapi tidak perlu diolah Jawapan bersifat objektif Skop-terhad dan spesifik Contoh: 1.Huraikan faedah berpuasa 2.Terangkan punca pencemaran air 3.Nyatakan 3 kebaikan penggunaan ICT.

 12. Soalanbercapah (Divergent) Memerlukan KBKK untuk menjawab Menumpukan idea /hujah yang ada kaitan Jawapan tidak terdapat secara langsung dalam teks Berbentuk penaakulan/tafsiran yang perlu diolah Jawapan bersifat subjektif Skop-luas dan terbuka Contoh: 1.Mengapa orang ramai prihatin kepada pencemaran? 2.Bincangkan bagaimana ibadat puasa berfaedah kepada kesihatan kita? 3.Pada pendapat anda, apakah kesan sampingan ICT kepada peradaban manusia?

 13. ALATBERFIKIR: SENARAISEMAK • EKSPILISIT DAN TAMPAKUNTUKMENYOKONGOPERASIKOGNITF. • BERBENTUKURUTANATAUCARTAALIRLANGKAHDEMILANGKAHPROSESOPERASIKOGNITIFBERLAKU. • MENUNJUKPERGERAKAN MENTAL SEMASAMENJALANKANPROSESBERFIKIR.

 14. KEGUNAAN SENARAI SEMAK 1. RANGKARUJUKANLANGKAH-LANGKAHOPERASIKOGNITIF YANG DIJALANKAN. 2. MEMBANTUMENJALANKANPROSEDURBERFIKIR DAN TAHUAPA YANG BERLAKUSETERUSNYA. 3. ALATMENYEMAKSEMULAPEMIKIRAN DAN MEMBUATPERUBAHANSEKIRANYAPERLU. 4. MEMBANTUSEMASAMEMBUATRUMUSANBAGIMEMASTIPROSEDURBERFIKIRDIIKUTI.

 15. CONTOH: MENGESAN BIAS DALAM IKLAN

 16. PENYUSUNGRAFIK “peta mental yang menampakkan pemikiran” (a mental map that makes thinking visible) (Burke 1993) “ peta kognitif menunjukkan aspek-aspek penting sesuatu konsep yang disusun secara visual” (Cassidy. 1989) ‘satu bentuk persembahan visual proses berfikir yang memperlihat hubungan idea, konsep, topik atau elemen cerita’

 17. PENYUSUN GRAFIK PROSEDUR BERFIKIR PRODUK BERFIKIR

 18. MEMBANDING & MEMBEZA RAJAH VENN

 19. MEMBANDING & MEMBEZA _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ RAJAH VENN

 20. MEMBANDING DAN MEMBEZA PERSAMAAN PERBEZAAN DARI SEGI KESIMPULAN

 21. RAJAH JARINGAN

 22. MENELITI PERHUBUNGAN BAHAGIAN-KESELURUHAN KESELURUHAN OBJEK BAHAGIAN-BAHAGIAN OBJEK APAKAH AKAN TERJADI KEPADA OBJEK SEKIRANYA TIDAK ADA BAHAGIAN INI? APAKAH FUNGSI BAHAGIAN? APAKAH PERHUBUNGAN ANTARA BAHAGIAN –BAHAGIAN DAN KESELURUHAN?

 23. GARIS MASA SELARI MEMBUAT URUTAN MENGIKUT JEDA MASA

 24. MEMBUAT URUTAN MENGIKUT PANGKAT ITEM: PALING SESUAI MENGAPA: BENDA YANG DIPANGKATKAN: ITEM: MENGAPA: TUJUAN: ITEM: MENGAPA: CIRI-CIRI PENTING: ITEM: MENGAPA: KURANG SESUAI

 25. CARTA ALIRAN

 26. CARTA ALIRAN SELARI

 27. SEBAB DAN KESIMPULAN KESIMPULAN SEBAB SEBAB SEBAB

 28. YA : √ TIDAK : X TIDAK PASTI : ? MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN APAKAH TINDAKAN YANG DIAMBIL? ANDAIAN YANG DIBUAT? PERKARA YANG MENYEBABKAN ANDAIAN DIBUAT APAKAH YANG HARUS DILAKUKAN? TINDAKAN DIAMBIL? Adakah andaian yang dibuat munasabah?

 29. MENENTUKAN KEBOLEHPERCAYAAN SUMBER SOALAN MAKLUMAT PENILAIAN MAKLUMAT + Menyokong -TaK Menyokong ? Tak Pasti SUMBER Sumber ini √ Boleh Dipercayai X Tak Boleh Dipercayai ? Tak Pasti

 30. MENERANGKAN SEBAB BUKTI YANG MUNGKIN *PENILAIAN BUKTI + Menyokong -TaK Menyokong ± Neutral o Tiada Bukti BUKTI SEBENAR Adakah sebab ini √ Mungkin X Tak Mungkin ? Tak Pasti SEBAB YANG MUNGKIN

 31. RANGKAIAN SEBAB SEBAB KESAN

 32. RAMALAN BUKTI YANG MUNGKIN BUKTI SEBENAR + Disokong - Tidak disokong APAKAH YANG MUNGKIN BERLAKU? PENILAIAN BUKTI √ Menyokong X Tak Menyokong ? Tak Pasti ADAKAH RAMALAN √ Mungkin akan berlaku X Tak Mungkin berlaku ? Tak Pasti UBAHSUAIAN JIKA PERLU

 33. GENERALISASI MEMBUAT GENERALISASI HURAIKAN SAMPEL YANG DAPAT MENYOKONG GENERALISASI INI HURAIKAN SAMPEL YANG DIGUNAKAN KEPUTUSAN YANG DIDAPATI DARIPADA SAMPEL SAIZ SAMPEL KECIL SEDERHANA BESAR PEMILIHAN SAMPEL SAMA SEPERTI TIDAK SEPERTI KUMPULAN KESELURUHAN GENERALISASI INI DISOKONG TAK PASTI BERAT SEBELAH SEKIRANYA SAMPEL INI TIDAK MENCUKUPI UNTUK MENYOKONG GENERALISASI INI, TERANGKAN MENGAPA. BAGAIMANA JADIKAN SAMPEL ITU MENCUKUPI?

 34. MENAAKUL MELALUI ANALOGI A : Atom SAMA SEPERTI B : Sistem Suria BAGAIMANA SAMA? Apa yang diketahui tentang B ( ) yang juga benar bagi A ( ): . . . . PERBEZAAN YANG PENTING DARI SEGI KESIMPULAN TENTANG A ( ): . .

 35. PENAAKULAN BERSYARAT TAJUK: HUJAH PERNYATAAN BERSYARAT Sekiranya ____________________________________________________________________ Maka _________________________________________________________________________ PREMIS MATLAMAT BARU (SEBENARNYA) ______________________________________________________________ KESIMPULAN _______________________________________________________________ SENARAI SEMAK UNTUK MENILAI HUJAH 1. Adakah keadaan ini merupakan “ Premis betul tetapi kesimpulan salah”? 2. Sila terangkan ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Kalau keadaan ini BUKAN merupakan “ Premis betul tetapi kesimpulan salah” hujah ini adalah SAH. Tanda pada anak panah di atas dengan cara: Ya Ya Tidak Tidak V ⁄

 36. SUMBANG SARAN UNTUK MENJANA IDEA-IDEA YANG MUNGKIN TUJUAN Apakah gunanya kemungkinan-kemungkinan ini? KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN JENIS-JENIS KEMUNGKINAN ________________________ _______________________ __________________________ ________________________ _______________________ __________________________ KEMUNGKINAN YANG LUAR BIASA

 37. CIRI-CIRI MENARIK DALAM KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN YANG DIJANA MATRIKS UNTUK MENJANA KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN ASLI CIRI-CIRI MENARIK DALAM KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN YANG DIJANA

 38. Perkara yang dihurai: • Apakah yang saya katakan tentang perkara itu? Benda-benda yang serupa: Metafora yang dicadang: MENCIPTA METAFORA BAGAIMANA DUA PERKARA INI SERUPA PERINCIAN PERINCIAN CIRI CIRI CIRI CIRI NYATAKAN METAFORA: __________________ADALAH SEPERTI_______________

 39. MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN Apakah yang boleh saya buat? PILIHAN SAYA AKIBAT CON (-) PRO (+) Apa akan terjadi? FIKIRKAN TENTANG PRO DAN CON KEPUTUSAN Adakah ini pilihan yang baik? Mengapa?

 40. MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH PENYELESAIAN YANG MUNGKIN PENYELESAIAN YANG DIPERTIMBANGKAN PENYELESAIAN BARU Bagaimana mengubahsuai penyelesaian untuk membaikinya?

 41. CATATAN METAKOGNITIF HURAIKAN JENIS PEMIKIRAN YANG DILAKUKAN HURAIKAN BAGAIMANA PEMIKIRAN DILAKUKAN MENILAI PEMIKIRAN ANDA MERANCANG PEMIKIRAN ANDA

 42. TERIMA KASIH