gaya pemikiran l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gaya Pemikiran PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gaya Pemikiran

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Gaya Pemikiran - PowerPoint PPT Presentation


 • 519 Views
 • Uploaded on

Gaya Pemikiran. Cabaran kepada penyelidik. Penyelidik mestilah berupaya mengenalpasti sumber maklumat yang berkualiti dan nilai tinggi yang akan mendatangkan hasil yang terbaik untuk sesuatu keputusan yang dihadapi oleh pengurusan. Sumber Maklumat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gaya Pemikiran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gaya pemikiran
Gaya Pemikiran

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

cabaran kepada penyelidik
Cabaran kepada penyelidik
 • Penyelidik mestilah berupaya mengenalpasti sumber maklumat yang berkualiti dan nilai tinggi yang akan mendatangkan hasil yang terbaik untuk sesuatu keputusan yang dihadapi oleh pengurusan

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

sumber maklumat
Sumber Maklumat
 • Ahli empirikal memperihalkan, menerangkan dan membuat ramalan melalui pengamatan
 • Ahli rasionalis pula percaya semua pengetahuan boleh dibuat deduktif dari peraturan atau kebenaran alam
 • Autoriti pula adalah sumber yang penting, tetapi mereka mestilah di adili dari segi integriti dan kesanggupan untuk membentangkan kes yang sama rata

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

cara berkomunikasi
Cara Berkomunikasi
 • Eksposisi
 • kenyataan deskriptif yang hanya membentangkan sesuatu tetapi tidak memberikan sebab
 • Hujahan
 • membenarkan kita untuk menerangkan, mempertahankan, melawan dan meneroka sesuatu maksud

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

ciri ciri asas sains
Ciri-ciri Asas Sains
 • Pengamatan langsung fenomena
 • Pembolehubah, kaedah dan prosedur yang didefinisikan dengan jelas
 • Hipotesis yang boleh di uji secara empirik
 • Kebolehan menyingkirkan hipotesis yang bertentangan
 • Kesimpulan yang berasakan justifikasi statistik
 • Proses pembetulan sendiri

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

perdebatan penting dalam penyelidikan
Perdebatan penting dalam penyelidikan
 • Deduktif adalah satu bentuk inferens yang membawa kepada kesimpulan
 • Induktif pula membina kesimpulan dari satu atau lebih fakta

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

proses induktif deduktif
Proses Induktif/Deduktif

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

induksi dan deduksi
Induksi dan Deduksi

A

B

Pengamatan/

Perihalan

Analisis

C

Penjelasan/

Hipotesis/

Teori

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

deduktif
Deduktif

Bentuk teori

Bentuk

hipotesis

Kutip dan

analisis data

Terima/tolak

hipotesis

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

induktif
Induktif

Bentuk

teori

Formulasi

perhubungan

Analisis corak

dan tema

Amati

fenomena

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

kombinasi deduktif dan induktif
Kombinasi Deduktif dan Induktif

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

kombinasi deduktif dan induktif12
Kombinasi Deduktif dan Induktif

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

asas kepada pembentukan teori
Asas kepada Pembentukan Teori
 • Konsep
 • Konstruk
 • Definisi
 • Pembolehubah
 • Proposisi dan Hipotesis
 • Teori
 • Model

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

memahami konsep
Memahami Konsep
 • Konsep adalah satu kumpulan maksud atau erti yang berkaitan dengan sesuatu kejadian
 • Konsep telah berkembang dengan peredaran masa melalui perkongsian kegunaan

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

kepentingan konsep dalam penyelidikan
Kepentingan Konsep dalam Penyelidikan
 • Berapa jelasnya konsepsualisasi kita
 • Sejauh mana orang lain memahami konsep yang di gunakan

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

apa dia konstruk
Apa dia konstruk?
 • Satu imej atau ide yang di cipta khas untuk sesuatu tujuan penyeldidikan

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

konstruk dan konsep
Konstruk dan Konsep

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

definisi dan definisi operasional
Definisi dan Definisi Operasional
 • Definisi adalah proses di mana kita menerangkan istilah utama penyelidikan secara terperinci selalunya menggunakan definisi kamus
 • Definisi operasional pula adalah definisi yang dinyatakan dari segi kriteria pengujian atau operasi

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

contoh
Contoh

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

pembolehubah
Pembolehubah
 • Secara ringkas, apa sahaja yang berubah-ubah
 • Adalah sesuatu simbol yang di berikan bilangan atau nilai
 • Pembolehubah diskrit dan selanjar

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

jenis jenis pembolehubah
Jenis-jenis Pembolehubah
 • Tak bersandar (Independent)
 • Bersandar (Dependent)
 • Penyederhana (Moderating)
 • Pencelahan (Intervening)
 • Gangguan (Extraneous)

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

proposisi dan hipotesis
Proposisi dan Hipotesis
 • Proposisi adalah kenyatan mengenai konsep yang boleh di adili benar atau palsu jika ia merujuk kepada fenomena yang boleh di amati
 • Bila proposisi di formulasi untuk pengujian secara empirik kita panggil hipotesis
   • Eksekutif dari Syarikat ABC mempunyai pencapaian lebih tinggi daripada purata

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

slide23

Proposisi adalah pada tahap abstrak

Concept A

Pengukuhan

(Reinforcement)

Concept B

Tabiat

(Habits)

Hipotesis pada tahap Empirikal

Bonus RM untuk

jumlah jualan

melebihi kuota

Selalu membuat

4 panggilan jualan

sehari

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

jenis jenis hipotesis
Jenis-jenis Hipotesis
 • Hipotesis Deskriptif
   • Lapan puluh peratus pemegang saham syarikat Didi setuju untuk meningkatkan bayaran dividen tunai
 • Hipotesis Berkaitan (Relational) terbahagi kepada korelasi dan sebab-musabab
   • Kereta import ditanggap oleh penduduk Malaysia sebagai lebih berkualiti berbanding kereta tempatan
   • Peningkatan dalam pendapatan keluarga akan membawa kepada peningkatan dalam peratusan tabungan

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

peranan hipotesis
Peranan Hipotesis
 • Mengawal hala tuju sesuatu penyelidikan
 • Mengenalpasti fakta yang relevan dan yang tidak
 • Mencadangkan rekabentuk penyelidikan yang paling sesuai
 • Memberikan satu kerangka bagi menyusun kesimpulan kajian

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

peranan
Peranan
 • Suami dan isteri setuju dari segi persepsi mereka mengenai peranan masing-masing dalam pembuatan keputusan pembelian

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

ciri ciri hipotesis yang baik
Ciri-ciri Hipotesis yang baik
 • Mestilah mencukupi untuk tujuan penyelidikan
 • Mestilah boleh di uji
 • Mestilah lebih baik dari lawannya

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

teori
Teori
 • Adalah satu set konsep, definisi dan proposisi yang saling berkait secara sistematik yang diutarakan untuk menjelaskan atau membuat telahan sesuatu fenomena (fakta)

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

nilai teori kepada penyelidikan
Nilai teori kepada penyelidikan
 • Mengurangkan julat fakta yang perlu kita kaji
 • Meringkaskan apa yang telah pun di ketahui mengenai objek kajian
 • Di gunakan untuk meramal fakta lain yang perlu di temui

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

theory of reasoned action tra 1980 and theory of planned behavior tpb 1991
Theory of Reasoned Action (TRA, 1980) and Theory of Planned Behavior (TPB, 1991)

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

model
Model
 • Perwakilan sesuatu sistem yang di bentuk untuk mengkaji sebahagian dari sistem atau pun keseluruhan sistem tersebut
 • Perbezaan antara teori dan model adalah peranan teori adalah sebagai penjelasan manakala peranan model adalah sebagai perwakilan (representation)

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

multi attribute attitude model 1973

Credit Card

Usage

Multi Attribute Attitude Model (1973)
 • Attributes
 • Attrib1
 • Attrib2
 • Attrib3
 • Attrib4
 • Attrib5
 • Attrib6
 • Attrib7
 • Attrib8
 • Attrib9
 • Attrib10
 • Attrib11
 • Attrib12
 • Attrib13

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

kerangka teori
Kerangka Teori
 • Model konsepsual bagaimana seorang penyelidik merumuskan perhubungan antara beberapa faktor yang telah di kenalpasti sebagai penting kepada masalah yang ingin di kaji dan hasil daripada
 • Kajian-kajian lepas
 • Logik dan kepercayaan
 • Membantu dalam menguji dan memahami pembolehubah

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

contoh kerangka teori

Self Efficacy

Perceived

Usefulness

Internet

Usage

Perceived Ease of Use

Organizational

Support

Computer

Experience

Contoh – Kerangka Teori

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

slide35

Pembentukan Kerangka Teori

Kenalpasti konsep

Pengoperasian

konsep

Definisi konsep

Teroka perhubungan

antara konsep

Kaedah Penyelidikan Perniagaan

ciri ciri kerangka teori yang baik
Ciri-ciri Kerangka Teori yang Baik
 • Pembolehubah yang penting mestilah dikenalpasti dan dilabelkan
 • Jelaskan perhubungan antara dua atau lebih pembolehubah berasaskan teori
 • Jika terdapat penyelidikan lampau maka hubungan antara pembolehubah sama ada positif atau negatif mestilah di jelaskan
 • Mestilah diterangkan dengan jelas mengapa perhubungan yang di nyatakan boleh ujud
 • Satu gambarajah schematic mestilah dibentangkan supaya pembaca boleh menggambarkan perhubungan dengan jelas

Kaedah Penyelidikan Perniagaan