turgut zal n vers tes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı  503-İSG MEVZUATLAR DERSİ Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Sunumu. Ders Hocası Yrd . Doç. Dr. Sabahattin IŞIK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turgut zal n vers tes

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 

503-İSG MEVZUATLAR DERSİ

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde

Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine

Dair Yönetmelik Sunumu

ders hocas yrd do dr sabahattin i ik
Ders Hocası Yrd. Doç. Dr. Sabahattin IŞIK

Sunumu Hazırlayanlar

400513059 Hayri AYBAŞ

400513065 Mesut ŞAHİN

sunum eri i
Sunum İçeriği
 • Mesleki Eğitim Nedir ?
 • Mesleki Eğitimin Tarihsel Gelişim Süreci
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler
 • Konu Soruları
mesleki e itim nedir
Mesleki Eğitim Nedir ?

Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi, ifade eder.

mesleki e itimin tarihsel geli im s reci
Mesleki Eğitimin Tarihsel Gelişim Süreci
 • OsmanlıİmparatorluğuDönemi
 • 1923 ve 1940 Yılları Arasında Geçen Dönem
 • II. DünyaSavaşından 1960’a Kadar Olan Dönem
 • 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem
 • 1980 sonrası dönem
a osmanl mparatorlu u d nemi
A-OsmanlıİmparatorluğuDönemi

Ahilik teşkilatı (XIII yy- XX yy) mesleki eğitimin önemli bir kısmını kaplamış durumdaydı. Daha sonra Lonca teşkilatı adıyla anılan Ahilik teşkilatında esnaf, zanaatkar ve çalışanlar bir çatı altında toplanmışlardı. Bu özelliği nedeniyle sanat okulu düzeyindeydiler.

Lonca teşkilatına alınanlar eğitim öğretim kurallarına uyarak çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa yükselebiliyorlardı. Ustalık belgesi alanlar iş yeri açabilirdi.

b 1923 ve 1940 y llar aras nda ge en d nem
B-1923 ve 1940 Yılları Arasında Geçen Dönem

Ulusal bir mesleki eğitim sisteminin oluşturulması 1923 ile 1940 yılları arasına rastlamaktadır. 16 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı "Tevhidi Tedrisat Kanunu", eğitimle ilgili olarak Cumhuriyet döneminin ilk temel yasasıdır. Söz konusu yasa, eğitim sistemini bütünleştirme ve ikilikten kurtarma amacına sahiptir. Ülke içindeki tüm okullar, Bu yasa ile, Milli Eğitim Bakanlığının yönetimine girmektedir. Ancak, o dönemlerde yönetimleri il özel idarelerine ve belediyelere ait olan meslek okulları, eğitimde bütünlüğü amaçlayan bu yasa kapsamında yer almamıştır. Bununla beraber, söz konusu yasa daha sonra mesleki eğitim kapsamında değerlendirilecek imam-hatip okullarına ilişkin düzenlemelere yer verirken, teknik niteliği olan, ülkenin gereksindiği teknik bilgiye sahip becerili insan gücünü yetiştirecek okullara ilişkin bir düzenlemeyi içermemiştir.

b 1923 ve 1940 y llar aras nda ge en d nem1
B-1923 ve 1940 Yılları Arasında Geçen Dönem

İl özel idareleri ve belediyeler 1927 yılına kadar meslek okulu açabilmekte ve bu okulların yönetim ve öğretim işlerini yürütebilmekteydiler. Cumhuriyet döneminin mesleki okullarla ilgili ilk yasası olan 26 Mayıs 1927 tarih ve 1052 sayılı "Meslek Mektepleri Hakkında Kanun" ile illere meslek okullarının mali sorumlulukları verilmekte, ancak, program donatım, öğretmen, memurlar ve öğretimle ilgili diğer yetkiler Milli Eğitim Bakanlığına devredilmektedir.

b 1923 ve 1940 y llar aras nda ge en d nem2
B-1923 ve 1940 Yılları Arasında Geçen Dönem

Meslek okullarının finansmanı 7 Haziran 1935 tarih ve 2765 sayılı Yasayla il özel idareleri ve belediyelerden genel bütçeye kaydırılmıştır. Böylelikle, Milli Eğitim Bakanlığı bu okulların finansmanından sorumlu olmuştur. Daha sonra 16 Haziran 1936 tarih ve 3007 sayılı "Kültür Bakanlığına (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlı Ertik(Meslek) okulları Öğretmenleri Hakkında Kanun"ile meslek okullarında görev yapacak öğretmenlerin nitelikleri ile igili olarak belirlemeler yapılarak, öğretmenlerin belli düzeylerde eğitim almış olması zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle öğretmen niteliğinin alt sınırı, meslek alanıyla ilgili bir okuldan diploma almış olmak şeklinde çizilmiştir. Cumhuriyet döneminde ilk olarak diploma ile meslek arasındaki ilişki de bu yasa ile kabul görmekte ve desteklenmektedir.

c i i d nya sava ndan 1960 a kadar olan d nem
C- II. DünyaSavaşından 1960’a Kadar Olan Dönem

Bu dönem hızlı bir yayılma ve sistemli bir gelişme dönemi olarak görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı olarak açılan teknik okulların yanısıra diğer bakanlıklara bağlı bazı teknik ve meslek okullarının kendisine bağlanmasıyla eğitimi yöneten Bakanlık konumuna gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulların diğer bakanlıkların gereksindiği teknik elemanları yetiştirmesini sağlamaya yönelik özel yasalara bu dönemde yer verilmiştir. Örneğin, 10 Temmuz 1945'de yayınlanan 4779 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Teknik Okullarda Yetiştirilecek Askeri Mühendisler Hakkında Kanun" ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarda askeri mühendis olmak üzere öğrenci okutulması bu dönemde çıkan yasalarla kararlaştırılmıştır.

d 1960 ve 1980 y llar aras nda ge en d nem
D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem

Mesleki Eğitim Sistemine ulusal bir nitelik kazandırılma çabalarının yoğun bir şekilde yer aldığı bu dönemde, temel sorun, mesleki ve teknik öğretime eğitim sisteminin bütünü içerisinde gereken önemin verilmesi ve ülkenin değişen ekonomisine ve sosyal koşullarına göre yeniden yapılandırılması olmuştur.

d 1960 ve 1980 y llar aras nda ge en d nem1
D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Bakanlık Makamının 1.3.1960 tarih ve 2180 sayılı kararıyla; genç kız ve kadınlara Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun vatandaşlık bilgileri vermek, evlerini sağlık, ekonomi ve zevk kurallarına göre yönetmek yollarını öğretmek, genç kızları teknolojik bilgi ve becerisi kuvvetli birer vatandaş olarak yetiştirmek üzere açılan her dereceli kız okul ve kursların yönetimini sağlamak, amacıyla kurulmuştur.

d 1960 ve 1980 y llar aras nda ge en d nem2
D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem

Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Makamı'nın1 Mart 1960 tarih ve 2179 Sayılı kararıyla; Türkiye'nin ekonomik ve ticari sorunlarının bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak için ticaret ve turizm alanında okullar, kurslar açmak, seminerler düzenlemek, ticaret ve ekonomi alanlarına nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

d 1960 ve 1980 y llar aras nda ge en d nem3
D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Makamının 1.3.1960 tarih ve 2180 sayılı kararıyla; büyük sanayi, küçük sanatlar, bayındırlık işlerinin çeşitli kademelerinde çalışan işçi, usta, teknisyen, tekniker ve diğer uzman elemanları yetiştirmek, Türkiye'nin endüstriyel alanda kalkınmasın ayardımcı olacak kurumları kurmak, yönetmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur .

d 1960 ve 1980 y llar aras nda ge en d nem4
D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem

Türk eğitim sistemini bütün olarak kapsayan ve temel amaç ve ilkelerini belirleyen yasa hala yürürlükte olan 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"dur. Milli Eğitim Temel Yasasının Türk milli eğitiminin genel amaçlarını belirleyen maddelerinde mesleki eğitim açısından önem taşıyan ve mesleki eğitime Türk eğitim sisteminin öncelikle yer verdiğini gösteren bazı hükümler bulunmaktadır.

d 1960 ve 1980 y llar aras nda ge en d nem5
D- 1960 ve 1980 Yılları Arasında Geçen Dönem

Milli Eğitim Temel Yasasının genel amaçları arasında meslek eğitiminin gereği de yer almıştır. Buna göre her bireyin meslek sahibi olmasını sağlamak Türk Milli Eğitimin genel amaçları arasındadır.

e 1980 sonras d nem
E-1980 sonrası dönem

a- Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu

20.6.1977tarih 2089 sayılı "Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu"nda çırak, kalfa ve ustalara uygulanan sınavlara ve yetiştirme yöntemlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Yasanın 28.maddesine göre kalfalık sınavının amacı, çırakların kendi mesleklerinin içerdiği maharet ve işlemleri yeterli bir emniyet ve ehliyetle ve yalnız başına uygulamaya muktedir olup olmadığı, mesleğinde kullanılan araç ve gereçlerin özellikleriyle bunların işletilmesi ve kullanılmasına ait gerekli meslek bilgilerine sahipbulunup bulunmadığı ve mesleği ile ilgili kuramsal meslek derslerinden kendisine öğretilen konuları iyice kavrayıp kavramadığı hususlarını belirlemektir.Bu yasa mesleki ve teknik öğretim okulları mezunlarına sınavsız ustalık belgesi verilmesine hükmetmiştir.

e 1980 sonras d nem1
E-1980 sonrası dönem

b- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu

05.06.1986 tarih ve 3308sayılı ‘’Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’’ ile, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlaması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında tavsiye kararları alınması ve görüş bildirilmesi için "Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu" kurulmuştur. Kurul, ayrıca çeşitli sektör ve branşta çıraklık eğitimi ile meslek eğitimi konusunda eğitim gereksinmelerini belirleme, teknolojik gelişmelerin ve iş hayatındaki değişmelerin meslek eğitimine etkilerini izleme ve bunları Milli Eğitim Bakanlığına bildirme gibi görevlere de sahiptir.  

e 1980 sonras d nem2
E-1980 sonrası dönem

b- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu

Çıraklık dönemi sonunda kalfalık sınavıyla çırakların, meslekleri ile ilgili bilgi beceri ve iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmadıkları belirlenmektedir. Kalfalık, çalışanlara becerili işçi statüsü kazandırırken, işyeri açma yetkisi ustalık düzeyindeki beceriye sahip kişilere tanınmaktadır. Kalfalar en az üç yıl çalıştıktan sonra ustalık eğitimi kurslarını ve sınavını başardıktan sonra veya beş yıl çalışıp ustalık sınavını başardıktan sonra ustalık belgelerini alabilmektedirler.

e 1980 sonras d nem3
E-1980 sonrası dönem

b- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu

Meslek lisesi mezunları da usta ünvanınıelde edebilmek için en az bir yıl çalışmak ve ustalık sınavına girmek zorundadırlar. Teknik lise mezunları da mesleklerinde en az bir yıl çalışarak bağımsız bir işyeri açabilmektedirler.  

Bu yasa ile Türkiye'de meslek eğitiminin finansmanında kullanılacak olan "Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" kurulmuştur. Fonun amacı; örgün, çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla mesleki ve teknik eğitiminyaygınlaştırılması, yetiştirilen insan gücünün sayı ve kalite olarak arttırılması, çıraklık eğitimi dahil örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimin bütün olarak desteklenip geliştirilmesi, mesleki ve teknik alanda iş öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının kamu ve özel bütün işyerlerinde verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek sürdürülmesidir.

e 1980 sonras d nem4
E-1980 sonrası dönem

c- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

06.06.2004 tarih ve 25494 sayılı bu yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

08.02.2013 tarih 28553 sayılı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

e 1980 sonras d nem5
E-1980 sonrası dönem

d- Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

07.10.2006 tarih ve 5544 sayılı bu kanunun amacıulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.

e 1980 sonras d nem6
E-1980 sonrası dönem

e- Meslekî Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı bu yönetmeliğin amacı ulusal meslekî yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesi için; teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, ulusal yeterlilik çerçevesinin oluşturulması, sınav ve belgelendirme esaslarının belirlenmesi, belgelendirme kuruluşları ile eğitim akreditasyon kuruluşlarının ulusal meslekî yeterlilik kapsamında yetkilendirilmesi ve eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

e 1980 sonras d nem7
E-1980 sonrası dönem

f- Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı bu tebliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde yer alan ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

03.09.2013 tarih 28754 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

e 1980 sonras d nem8
E-1980 sonrası dönem

g- Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı yönetmeliğe göre, İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunludur. Şantiyede yapılacak kontrollerde,  ustalar yaptıkları işe uygun yetki belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür.

slide30

Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1/1/2015 tarihine kadar müdürlük veya ilgili idareye başvurulması zorunludur.

Geçici Ustalık Yetki Belgesi 1/1/2017 tarihine kadar, ustalık yetki belgesi yerine geçer.

Bu belgelere haiz olan inşaat ve tesisat işlerinde çalışanlardan, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca ustalık yetki belgeleri istenmez.

slide33

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

slide34

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

MADDE 17 –  (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:

e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler.

slide35

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Mesleki eğitim zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

slide36

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6 –(1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

slide37

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6 –(1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

slide38

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6 –(1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

slide39

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6 –(1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

slide40

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6 – (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

slide42

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi

MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin birörneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

slide43

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’

Geçerli sayılan belgeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğegöre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır.

slide44

İş güvenligi uzmanına sormuşlar:

- Bir daha dünyaya gelirsen hangi mesleği seçerdin?- İmam olurdum.- Neden?- Çünkü mevzuat hiç değişmiyor...

slide45

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’ Ek 1 e göre,

Mesleki Eğitim Alınacak İşler;

slide82

1)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerini aşağıda verilen kurumlardan hangisi denetler?

 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • İŞGÜM
 • Sağlık Bakanlığı

Cevap : B

2) Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Formal Eğitim
 • İnformal Eğitim
 • Mesleki eğitim
 • Karma Eğitim

Cevap : C

3)Aşağıdaki işlerden hangisinde mesleki eğitim alma zorunluluğu yoktur?

 • Arama ve Sondaj İşleri
 • Yapı İşleri
 • Ev Hizmetleri
 • Gıda ile ilgili İşler

Cevap: C

slide83

4)Aşağıdaki belgelerden hangisini alanlar mesleki eğitim almış olarak kabul edilemez?

 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
 • Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi
 • Kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler
 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği olmayan ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler,

Cevap : D

5)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşverenler, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimleri yönetmeliği kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerini istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorunda değildir.
 • İşverenler, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimleri yönetmeliği kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak zorundadır
 • İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakları işe alırken mesleki eğitim belgesi olmayanları çalıştıramaz
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

Cevap : A

6)Aşağıda verilen iş kollarından hangisinde çalışan personelde mesleki eğitim belgesi zorunluluğu aranmaz?

 • Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri.
 • Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.
 • Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.
 • Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların faaliyetleri.

Cevap : D

slide84

7)Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’ e göre aşağıdakilerden hangisi mesleki eğitim alınacak işlerden değil?

 • Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri
 • Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).
 • 10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri
 • Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

Cevap : A

8)Aşağıdakilerden Hangisi Taş Ve Toprak Sanayi İle İlgil İş Kolundan Değildir ?

 • Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler)
 • Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.
 • Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler
 • Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri.

Cevap : D

9)Aşağıdakilerden hangisi Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden hangisi geçerli değildir.

 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma
 • Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları
 • Özel kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

Cevap : C

slide85

10)Aşağıdakilerden hangileri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’e göre mesleki eğitim alınacak işlerden değildir?

 • Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri
 • Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi)
 • Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri
 • Turistik tesislerde müşteri hizmetleri, servis, organizasyon ve tur düzenleme ve planlama işleri

Cevap : D

11)Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik'e göre; Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az ............. saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir. Boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

A)8 B)16 C)32 D)64

Cevap : C

12)Aşağıdakilerden Hangisi Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelgede Belirtilen İş Kollarından Biri Değildir?

 • İplik, Dokuma Ve Giyim Sanayi İle İlgili İşler
 • Gıda Sanayii İle İlgili İşler
 • Nakliye Benzeri İşler
 • Hazır Gıda Ambalaj İşleri

Cevap : D

kaynaklar
Kaynaklar
 • 16.03.1924 tarih ve 430 sayılı "Tevhidi Tedrisat Kanunu",
 • 26.05.1927 tarih ve 1052 sayılı "Meslek Mektepleri Hakkında Kanun’’
 • 16.06.1936 tarih ve 3007 sayılı "Kültür Bakanlığına (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlı Ertik (Meslek) okulları Öğretmenleri Hakkında Kanun’’
 • 10.07.1945tarih ve 4779 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Teknik Okullarda Yetiştirilecek Askeri Mühendisler Hakkında Kanun
 • 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanun’’
 • 20.06.1977 tarih ve 2089 sayılı "Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu"
 • 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı ‘’Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’’
 • 10.06.2003 tarih ve 4857 sayılı ‘’İş Kanunu’’
 • 06.06.2004 tarih ve 25494 sayılı ‘’Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’’
 • 07.10.2006 tarih ve 5544 sayılı ‘’Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’’
 • 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı ‘’Meslekî Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği’’
 • 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı ‘’Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ’’
 • 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı ‘’Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’’
 • 30.06.2012 tarih 6331 sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’
 • 13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’’
slide87

Ayırmış olduğunuz zaman ve göstermiş olduğunuz sabır için teşekkür ederiz.

400513059 Hayri AYBAŞ

400513065 Mesut ŞAHİN