1 / 7

MUNTLIG FREMFØRING

MUNTLIG FREMFØRING. PRESENTERE OPPGAVEN. Presenter dere selv først. Gi en ”overskrift”, påstand eller hypotese. Forklar raskt hva dere har tenkt å ta med i oppgaven. FREMFØRINGEN. Tenk nøye gjennom innholdet. Hva er det plass til innenfor rammene?

atalo
Download Presentation

MUNTLIG FREMFØRING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MUNTLIG FREMFØRING

  2. PRESENTERE OPPGAVEN • Presenter dere selv først. • Gi en ”overskrift”, påstand eller hypotese. • Forklar raskt hva dere har tenkt å ta med i oppgaven.

  3. FREMFØRINGEN • Tenk nøye gjennom innholdet. Hva er det plass til innenfor rammene? • Prøv å avslutte hver del med en overgang til neste delemne. • Hold en rød tråd i fremføringen.

  4. FREMFØRINGEN • Visualiser innholdet. • Filmsnutt • Skuespill • Kostymer • Powerpoint • Effekter • Musikk • Vis dybdekunnskap og breddekunnskap. • Fordyp dere i hvert deres delemne innenfor valgte hovedtema. • Trekk linjer bakover og fremover i tid. • Noen aktuelle hendelser som det kan refereres til? • Bruk kunnskaper fra 8. og 9. klasse. • Bruk kunnskaper fra andre fag – fortell gjerne i en bisetning at det er hentet fra det aktuelle faget.

  5. FREMFØRINGEN • Støtt hverandre dersom partneren trenger hjelp. • Øv inn fremføringen på forhånd. • Ta tiden. • Fremfør for noen andre som gir tilbakemelding. • Reflekter underveis. • Ta med stoff utenfor pensum dersom du satser på de høyeste karakterene

  6. Avslutt med tanker for fremtiden. • Disse bør ligge på et nivå som man behersker. • Helt til sist: Kilder. • Flere kilder • Gode kilder

  7. SPØRSMÅL • Det kan være lurt å lese godt på emner som man ikke har tatt med i fremføringen men som man vet er aktuelle. • Prøv å svare med lange setninger og forklaringer. Ta styringen over samtalen. Unngå for mange spørsmål fra lærer/sensor.

More Related