it project management n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IT Project Management PowerPoint Presentation
Download Presentation
IT Project Management

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

IT Project Management - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

IT Project Management. Tema 1: Menaxhimi i p rojektit ne shoqerine e sotme dhe projektet e sistemeve te informacionit. Gartner , Inc : top 10 strategic technologies 2012 . Media tablets and beyond : tablet sales will soon surpass laptop sales

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IT Project Management' - ata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
it project management

IT Project Management

Tema 1: Menaxhimi i projektitneshoqerine e sotme dhe projektet e sistemeve te informacionit

gartner inc top 10 strategic technologies 2012
Gartner, Inc: top 10 strategic technologies 2012
 • Media tablets and beyond: tablet sales will soon surpass laptop sales
 • Mobile-centric applications and interfaces: User interfaces will be mobile-centric, applications web apps.
 • Contextual and social user experience:
 • Internet of things: Internet usage will expand as sensors are added to physical items connected to internet, Near Field Communication
 • Cloud Computing, application stores and marketplaces for smartphones and tablets etc.
projekti dhe cikli i jetes
Projekti dhe cikli i jetes

Kosto

 • Qellimi:
  • Kryhet 1 here, rezultate te mirepercaktuara.
  • Kohe, kosto, varesi, performance,
  • koordinim me projekte te tjera
 • Cikli jetes:
  • Fillim i ngadalshem, rritje graduale, piku, renia
 • Ndervaresite
  • Marketingu, Prodhimi, Financa
 • Unikaliteti:
  • Projekt kerkim zhvillimi (shume unike) vs. projekt ndertimi (me rutine)
 • Konflikti
  • Projekte te ndryshme luftojne per burime te njejta

Cilesi Kohe

projekti si proces ndryshimi
Projekti si proces ndryshimi

Kufizimet:

Financiare

Ligjore

Etike

Te ambjentit

Logjike

Te kohes

Te cilesise

Efektet indirekte

Inputi:

Deshira,nevoja

Outputi:

Nevoja e plotesuar

Mekanizmat:

Njerezit

Eksperienca

Kapitali

Mjetet dhe teknikat

Teknologjia

percaktimi i menaxhimit te projektit
Percaktimi i menaxhimit te projektit
 • Teresia e parimeve, metodave dhe teknikave qe perdoren per planifikimin dhe kontrollin me efektivitet te projektit. Ai planifikon bazen per planifikimin efektiv, per skedulimin, alokimin e burimeve, marrjen e vendimeve, kontrollin dhe planifikimin.
sfidat gjate menaxhimit te projekteve
Sfidat gjate menaxhimit te projekteve
 • Veshtiresite qe ndeshen gjate projekteve:
  • Kompleksiteti i projektit
  • Kerkesat e vecanta te klientit dhe ndryshimi i qellimit
  • Ristrukturim i organizates
  • Ndryshime ne teknologji
  • Planifikim dhe llogaritje e cmimit me perpara
procesi i menaxhimit te projektit
Procesi i menaxhimit te projektit
 • Dimensioni teknik:
  • Qellimi
  • Struktura e Zberthimit te Punes (SZP)
  • Skedulet
  • Alokimi i burimit
  • Buxheti Baseline
  • Raportet e statusit
 • Dimensioni socio-kulturor:
  • Lidershipi
  • Zgjidhja e problemit
  • Grupi i punes
  • Negocimi
  • Politikat
  • Parashikimet e klientit
menaxheri i projektit dhe menaxheri funksional
Menaxheri i projektit dhe menaxheri funksional
 • Financa
 • Operacionet
 • Burimet njerezore
 • Cilesia
 • Marketingu
 • Blerja

Bordi i drejtoreve

roli i menaxherit te projektit
Roli i menaxherit te projektit
 • Menaxheri i projektit duhet te njohe:
  • Mjete dhe teknika sasiore
  • Strukturat e organizimit
  • Sjelljen organizative

Gjithashtu:

  • Nderton planin e projektit
  • Ekzekuton planin
  • Ben ndryshime
roli i menaxherit te projektit1
Roli i menaxherit te projektit

Inputet/Burimet:

Kapital

Materiale

Pajisje

Fasilitete

Informacion

Personel

 • Outputet:
   • Produkte
   • Sherbime
   • Fitime
roli i menaxherit te projektit2
Roli i menaxherit te projektit
 • Menaxheri i projektit si menaxher i lidhjeve:
  • Brenda grupit te projektit
  • Ndermjet grupit te projektit dhe njesive funksionale
  • Ndermjet grupit te projektit dhe menaxhimit te larte
  • Ndermjet grupit te projektit dhe klientit te brendshem apo te jashtem
roli i menaxherit te projektit3
Roli i menaxherit te projektit
 • Percaktimi komplet i punes
 • Percaktim i kerkeses per burim (+ nivel aftesie)
 • Grafik momentesh kryesore kritike
 • Bazat per matjen e performances
 • Percaktim i kerkeses per cilesi dhe besueshmeri
roli i menaxherit te projektit4
Roli i menaxherit te projektit
 • Sigurim qe njesite funksionale njohin pergjegjesite e tyre totale drejt arritjes se nevojave te projektit
 • Sigurim qe problemet qe rezultojne nga skedulimi dhe alokimi i burimeve kritike, njihen mire mire pare
 • Identifikim i hershem i problemeve qe mund te rrezikojne perfundimin me sukses te projektit, veprime korrigjuese dhe riplanifikimi per parandalim apo zgjidhje problemi
roli i menaxherit te linjes funksional
Roli i menaxherit te linjes/funksional
 • Menaxheri i linjes ndesh shpesh:
  • Kerkesa te pakufizuara per punen
  • Afate e limite te parapercaktuara
  • Numer te kufizuar burimesh
  • Mundesi te kufizuar burimesh
  • Ndryshime te paskeduluara ne planin e projektit
  • Mungese te paplanifikuar burimesh
  • Qarkullim i paplanifikuar te personelit
konflikt interesi menaxher funksional dhe projekti
Konflikt interesi: menaxher funksional dhe projekti
 • Nese:
  • Menaxheri funksional eshte njekohesisht dhe menaxher projekti (p.sh: nese eshte menaxher projekti tek 1 nga 6 projekte aktuale) atehere menaxheri i funksional mundet qe te ruaj burimet me te mira per tek projekti i tij dhe te anashkaloje te tjeret
  • Nevoje per lidhje te sakte mes menaxhereve te linjes dhe projektit
menaxhimi i larte dhe sponsori
Menaxhimi i larte dhe sponsori
 • Roli i menaxhimit te larte
 • Roli i sponsorit te projektit
projektet ne sistemet e informacionit
Projektet ne sistemet e informacionit
 • Projekte sistemesh informacioni (SI): zhvillim sistemesh te reja, permiresim i sistemeve ekzistuese, upgrade (migrim) apo zevendesim i infrastruktures se IT
projektet ne sistemet e informacionit1
Projektet ne sistemet e informacionit
 • Kosto qe tejkalon buxhetin
 • Tejkalim i afatave kohore
 • Performance e ulet teknike
 • Mosarritja e perfitimive (refuzimi i sistemit nga perdoruesi, zgjidhje manuale)
  • Interface e dobet
  • Webfaqe te pastrukturuara e te ngadalta
  • Cilesi e manget informacioni etj.
projektet ne sistemet e informacionit2
Projektet ne sistemet e informacionit
 • Sipas Standish Group vetem 29% e projekteve teknologjike mbarojne ne kohe, brenda limiteve te buxhetit dhe me funksionalitetin e specifikuar fillimisht (Levinson, 2006).
 • Sipas nje studimi te Tata Consultancy ne 2007, 30% deri ne 40 % e projekteve softuerike kapecejne limitet kohore dhe buxhetore dhe nuk performojne sipas planit (Blair, 2010).
projektet ne sistemet e informacionit3
Projektet ne sistemet e informacionit
 • Idete per projekte me te shumta se resurset
  • Perzgjedhja e projekteve duhet integruar ne strategjine e biznesit
 • Projektet e SI si pjese e planit te biznesit
 • Plani i biznesit i SI:
  • Vendimmarrje mbi blerjen e hardware
  • Telekomunikacionin
  • Centralizimin apo decentralizimin e te dhenave dhe autoritetit
  • Ndryshim organizacional (trajnime te menaxhereve dhe punonjesve, rekrutim, ndryshime strukturore dhe ne autoritet)
projektet ne sistemet e informacionit4
Projektet ne sistemet e informacionit
 • Per perzgjedhjesa me efektive:
  • Dokumentimiaplikacionevedheinfrastruktures se IT
  • Ndertimiiindikatoreve/metrikes per matjen e permiresimittecilesise se informacionit/vendimmarrjes (psh: BSC), faktoretkritiktesuksesit (CSF): individual vs. organizacional
software per menaxhimin e projekteve
Software per menaxhimin e projekteve
 • Project Professional 2010 ofron mundesi per projekte bashkepunimi ne Web
  • ruajtje te dhenash ne SQL Server Database.
 • Project Server 2010 eshte e integruar ngushte me Microsoft Windows SharePoint Services qe ben te mundur qe te dhenat te perpunohen nga interneti.
 • Tools te tjera per menaxhimt projektesh te bazuara ne web: EasyProjects.NET, Vertabase
 • Open Source: Project Workbench and OpenProj
 • PM sofware mund te merret edhe ne formen SaaS
diagrama pert dhe gantt
Diagrama PERT dhe GANTT

GANTT

Keneth C. Laudon, Jane P. Laudon 2011: Management Information Systems- Managing the Digital Firm, 12thEdition

PERT