disclosure belangen spreker n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Disclosure belangen spreker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Disclosure belangen spreker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Disclosure belangen spreker - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Disclosure belangen spreker. Kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte vanuit de ogen van de patiënt Symposium: Organisatie van de CVA zorg anno 2014. Dr. Nanne Bos Projectleider Stichting Miletus 14 maart 2014. Miletus. Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Disclosure belangen spreker' - ata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte vanuit de ogen van de patiënt

Symposium: Organisatie van de CVA zorg anno 2014

Dr. Nanne Bos

Projectleider Stichting Miletus

14 maart 2014

miletus
Miletus

Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg

Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg ten behoeve van de zorginkoop en -bemiddeling, en keuze-informatie voor de patiënt en steeds verder ontwikkelt!

opdracht miletus
Opdracht Miletus
 • Bevorder ontstaan en gebruik landelijke standaard patiëntervaringsvragenlijst (zoals CQI en PROMs)
 • Data bij voorkeur vanuit zorgaanbieders, mits toegang, vergelijkbaarheid en tijdigheid geregeld zijn
  • Zo niet, dan eigen meting door zorgverzekeraars
 • Collectief (voordeel: landelijk BM, kosten, geen overlap, geen versnippering, patiënt niet dubbel belast)
pati ntenperspectief
Patiëntenperspectief
 • Verschillende wijze van meten patiëntervaringen met ieder eigen voor- en nadelen:
  • Tevredenheid ↔ ervaringsvragen
  • Zorgproces ↔ zorguitkomsten
  • Thema’s ↔ losse vragen
 • Verschillende wijze dataverzameling:
  • Schriftelijk
  • Online
  • Mixed mode
  • PROM – moment van afname
cqi consumer quality index
CQi - Consumer Quality Index
 • Gebaseerd op CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) en QUOTE (Quality Of care Through the patient'sEyes)
 • Meten ervaringen van zorgconsumenten i.t.t. tevredenheidsvragenlijsten
 • Tri-partite draagvlak
 • Voordeel van vragen naar concrete ervaringen:
  • leveren concrete aanknopingspunten voor verbeteringen
  • (subjectieve) verwachtingen spelen een kleinere rol
  • Hanteert bij voorkeur thema’s
  • Vraagt m.n. naar proces van zorgverlening
 • Nadeel
  • Lengte van vragenlijst
  • Differentiërend vermogen, grootte steekproeven
verschil
Verschil
 • Tevredenheid

Bent u tevreden over de adviezen die u gekregen heeft gekregen over hoe u op de juiste manier kunt oefenen en bewegen?

  • Ja
  • Nee
 • Ervaring (CQI)

Heeft u adviezen gekregen over hoe u op de juiste manier kunt oefenen en bewegen?

  • Nooit
  • Soms
  • Meestal
  • Altijd
doel ontwikkeling cqi cva
Doel: ontwikkeling CQI CVA
 • Het ontwikkelen van een vragenlijst die de kwaliteit van zorg na een CVA meet, vanuit het perspectief van de zorggebruiker.
 • Valide en praktisch toepasbaar.
 • Deelonderzoek onder naasten van CVA patiënten.
cqi cva
CQI CVA
 • 87 vragen
 • Verdeeld over negen modules:
  • - Introductie (5 vragen)
  • - Acute zorg (4 vragen)
  • - Ziekenhuiszorg (23 vragen)
  • - Vervolgbehandeling en revalidatie (17 vragen)
  • - Controles (11 vragen)
  • - Samenwerking van zorgverleners (4 vragen)
  • - Informatie en ondersteuning (11 vragen)
  • - Over uzelf (13 vragen)
  • - Contactgegevens (1 vraag)
cqi cva1
CQI CVA
 • Ervaringsvragen: Luisterden de verpleegkundigen aandachtig naar u? (nooit; soms; meestal; altijd)
 • Feitvragen: Kreeg u van het ziekenhuis uw medische gegevens mee? (nee; ja)
 • Probleemvragen: Was de tijdsduur tussen het inschakelen van hulp en het krijgen van hulp een probleem? (groot probleem; klein probleem; geen probleem)
onderzoeksdesign
Onderzoeksdesign
 • Feb. en mei 2010 (selecte steekproef)
 • 5851 patiënten (TIA, hersenbloeding, herseninfarct)
 • 26 ziekenhuizen
 • Schriftelijke vragenlijst (Dillman methode)
 • Respons n=2323 (41%)
waardering door de pati nt
Waardering door de patiënt
 • Positieve aspecten
  • Ervaren wachttijden voor acute zorg, revalidatie en controles
  • Bejegening door zorgverleners specialisten en verpleegkundigen
  • Gem. waarderingscijfer(ziekenhuizen) = 8,1 (min. 7,8 – 8,7)
waardering door de pati nt1
Waardering door de patiënt
 • Verbeterpunten
  • Informatie over ondersteuning
  • Controles
  • Betrokkenheid mantelzorger
  • Begeleiding
  • ‘Meekrijgen van medische gegevens’
ervaringen naar type cva
Ervaringen naar type CVA

* Significant verschil tussen type CVA (min. 1 – max. 4)

sterrenverdeling ziekenhuizen
Sterrenverdeling ziekenhuizen

* Gecorrigeerd voor type CVA en aantal beperkingen (zelfrapportage)

conclusie
Conclusie
 • Positieve ervaringen met CVA zorgverlening in ziekenhuizen
 • Op 6 van de 11 kwaliteitsdimensies zijn verschillen tussen ziekenhuizen aan te tonen
 • Ervaringen verschillen tussen type CVA
 • Bron: den Brok W, Triemstra M, Rademakers J. CQ-index CVA: meetinstrumentontwikkeling. Nivel, 2011
discussie
Discussie
 • Effect ontwikkelen en meten met CQI CVA  kwaliteitsverbetering?
 • Hoe gaan we om met de resultaten?
  • Intern verbetermanagement
 • Op maat voor bepaalde groepen?
 • Voor welke gebruiker?
  • CQI CVA beoogt keten van CVA-zorg te meten
  • Gedifferentieerde analyse eenheden (instellingen of ketens)
toekomst
Toekomst
 • Geen herhaling van de huidige CQI CVA meting:
 • Proxy uitvraag (respons 10% );
  • Ervaringen overeenkomstig; waarderingscijfer lager
 • Combineren met de CQI revalidatie?
  • Setting: VV&T, revalidatiecentrum
   • Patiëntenpopulatie zonder TIA
 • Zorgzwaarte lastig in te schatten (niet gebruikt zorgverzekeraars)
 •  uitvragen via (pre)PROMs?
proms
PROMs
 • Patiënt Reported Outcome Measurements
 • Meten van uitkomst van de geleverde zorg, casemix gecorrigeerd
 • Reeds bestaande en gevalideerde vragenlijsten
   • Vragenlijst brengt in kaart of symptomen/klachten van de patiënt veranderd zijn door de behandeling
   • Vragenlijsten worden nu al door artsen gebruikt om klachten / beloop van de aandoening te meten
uitkomst proms
Uitkomst PROMs

Welk soort domeinen:

 • Generiek
 • Welzijn, kwaliteit van leven
 • Aandoeningsspecifiek
 • Mobiliteit
 • ADL / zelfverzorgend
 • Fysiekebeperkingen
 • Cognitieve beperkingen
 • Geheugen
 • Communicatie
 • Sociaal functioneren
 • Etc.

Meetinstrument:

 • SF36, EQ5D
 • Burden of strokescale (BOSS)
 • Stroke Impact Scale (SIS)
 • The Barthel Index
 • Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL)
 • Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 item (SAQOL-39)
 • Etc.

Bron: A structured review of patient-reported outcome measures (PROMs) for stroke. Patient-reported Outcome Measurement Group; Department of Public Health, University of Oxford, 2009

interpretatie
Interpretatie

Wanneer is verschil tussen aanbieders niet alleen statische relevant maar ook voor de patiënt relevant?

nps net promotor score
NPS – Net Promotor Score
 • In welke mate zou u zorgaanbieder X aanraden aan vrienden/familie/collega’s?
 • Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).
 • Als je bijvoorbeeld 25% promotors hebt, 55% passief tevredenen en 20% criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd.
uitkomst nps
Uitkomst NPS
 • Voordelen NPS:
 • Duidelijk en begrijpelijk kengetal
 • cliëntloyaliteit
 • Kanttekening bij de NPS:
 • Biedt geen info over oorzaken en effecten
 • houdt weinig rekening met de nuanceverschillen in de scores:
  • een 0 of een 6 worden als evenwaardig beschouwd, terwijl dit toch een groot verschil betreft.
  • geen verschil of er 70% promotors zijn en 30% criticasters t.o.v. 40% promotors en 0% criticasters. Beiden resulteren in een NPS van +40. Dit lijkt niet helemaal logisch te zijn.
  • Bezwaar i.v.m. culturele beïnvloeding
ontwikkelen en meten
Ontwikkelen en meten
 • Stichting Miletus streeft naar optimalisatie van de vragenlijst. Dit gebeurt door de CQi CVA te optimaliseren, aan te vullen met PROMs vragen en de NPS.
 • Alle drie de methodieken meten een ander aspect van de zorg en correleren nauwelijks.
 • Feedback op maat en korte feedback cycli
 • Bij het ontwikkelen van een vragenlijst dient met deze informatie rekening te worden gehouden.
samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies

Instructie bijeenkomst

Miletus

14 februari 2012

www.stichtingmiletus.nl

info@stichtingmiletus.nl