Bab 1 pengenalan kepada pangkalan data
Download
1 / 82

BAB 1 PENGENALAN KEPADA PANGKALAN DATA - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

BAB 1 PENGENALAN KEPADA PANGKALAN DATA. 1.0 PANGKALAN DATA . 1.1 Pengenalan Pangkalan data 1.1.1 Mengenalpasti pangkalan data 1.1.2 Mengenalpasti sistem Pengurusan Pangkalan data (DBMS)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAB 1 PENGENALAN KEPADA PANGKALAN DATA' - ata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bab 1 pengenalan kepada pangkalan data

BAB 1PENGENALAN KEPADA PANGKALAN DATA


1 0 pangkalan data
1.0 PANGKALAN DATA

1.1 PengenalanPangkalan data

1.1.1 Mengenalpastipangkalan data

1.1.2 MengenalpastisistemPengurusanPangkalan data (DBMS)

1.1.3 Mengenalpastiistilahpangkalan data : jadual, atribut, atributkekunci, atributkomposit, somain, rekod, perhubungan.

1.1.4 Merekabentukpangkalan data

1.15 Membinajadualdasarpangkalan data.


Sistem fail biasa
Sistem Fail Biasa

 • Sebelumkonseppangkalan data diperkenalkan, data dalamsistemberkomputerdisimpandenganmenggunakansistem fail biasa. Olehitu, sebelumandamendalamikonsepsistempangkalan data, andaperlumengetahuikonsep fail biasa. Keperluanmemahamimaksuddanmasalah yang wujuddalamkonsepfail biasamembolehkanandamenghindaridarimengulangikesilapan yang sama. Secaratidaklangsungandaturutmampumengendalikanprosesperalihansistem fail biasakepadasistempangkalan data.


Konsep fail biasa
Konsep Fail Biasa

Sistemfail digunakanuntukmenyimpansemuamaklumatdalamandanluaran yang berkaitandengansesuatuprojek, produk, tugas, pelangganataupekerja. Padakebiasaannyaterdapatbanyak fail dalamsebuahorganisasi, danuntuklangkah-langkahkeselamatan, setiap fail dilabelkandandisimpandikabinetberbeza yang dikunciataudilokasi yang selamat.


Sistem berasaskan fail

HEA

Fail Kuliah

Sistem Kuliah

Data Pensyarah

Data Dewan Kuliah

Data Pelajar

HEP

Fail Aktiviti

Sistem Aktitvi

Pelajar

Data Aktiviti

Data Pelajar

Bendahari

Fail

Biasiswa

Data Pelajar

Sistem Biasiswa

Data Penaja

SistemBerasaskan Fail

TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan


Kelemahan konsep fail biasa
KelemahanKonsep Fail Biasa
Contoh kegunaan pangkalan data
ContohkegunaanPangkalan Data

 • Perpustakaan

TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan


Contoh kegunaan pangkalan data1
Contoh kegunaan Pangkalan Data

 • Pasaraya

TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan


Contoh kegunaan pangkalan data2
Contoh kegunaan Pangkalan Data

 • Kad kredit

TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan


Contoh kegunaan pangkalan data3
Contoh kegunaan Pangkalan Data

 • Pelancongan

TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan


Pangkalan data
Pangkalan Data

 • Pangkalan data merupakanhimpunan data-data berkaitan yang dikongsibersamaolehpelbagaikategoripenggunabagimemenuhikehendakdankeperluanmaklumatsesebuahorganisasi.

“A database is a self-describing collection of integrated records”

David M. Kroenke


Jenis jenis pangkalan data
Jenis-jenispangkalan data


 • Data Vs Maklumat

  – Data : merupakanfaktamentahmengenaisesuatuperkaradanbelumdiproses

  • Eg:hargabarang, markahpelajar

  – Maklumat :merupakanhasildaripada data yang telahdiproses yang mempunyaimaknadanbergunakepadapengguna.

  • Eg:perbandinganhargamengikuttempat :Prestasipelajar


Bagaimanakomputermenyimpan data

– Bermuladari unit terkecilhingga yang terbesardalampangkalandataiaitu:

• Bit – byte – medan/field – rekod – fail – pangkalan data.

Bait /

Huruf

Bit

Rekod

Fail

Medan

Pangkalan Data

Fail

+ Metadata

+ Indeks

+ Aplikasi

+ Metadata

Bait /

Huruf

Medan

Bit

Rekod


Konsep pangkalan data
KonsepPangkalan Data

 • Konseppangkalan data timbulhasildaripadakeperluanuntukmembinasistempemprosesan data yang banyakbagimenyokongaplikasi-aplikasidiorganisasi yang memerlukannya. Organisasiinimemerlukansistempemprosesan data untukmenyimpan data tentangaktivitiharianmerekadaninteraksimerekadenganpersekitaranluar.


Sistem pengurusan pangkalan data sppd
SistemPengurusanPangkalan Data (SPPD)

 • SistemPengurusanPangkalan Data (SPPD) adalahsatusistemperisian yang membolehkanpenggunamentakrif, mencipta, menyusun, mengemaskini, mengurusdanmenyelenggarakanpangkalan data. SPPD turutmengawalcapaianterhadap data dalampangkalandata.


Sistem Berasaskan Pangkalan Data

 • Konsep:

  • program/aplikasi

  • pangkalan data

  • Sistem pengurusan pangkalan data (SPPD/DBMS)

Pengguna

Pangkalan data

DBMS


Pangkalan data1

HEA

SistemKuliah

Data Dewan

Kuliah

Sistem

Pengurusan

Pangkalan

Data

Data Pensyarah

HEP

Sistem Aktitvi

Pelajar

Data Pelajar

Data Aktiviti

Data Penaja

Bendahari

Sistem Biasiswa

Pangkalan Data


Pangkalan data2
Pangkalan Data

 • 2 jeniskaedahpenempatanpangkalandata:-

  • Berpusat (centralized)

  • Teragih (distributed)


Pangkalan data3
Pangkalan Data

 • Pangkalan Data Berpusat

  • Semua fail-fail yang berkaitandisimpandidalamsatulokasistoran.

  • Pangkalan data disimpandidalamkomputerbersaizbesarsepertikomputerkerangkautama.

  • Kebaikan

   • Menjimatkankospenggunaanbeberapabuahkomputer

   • Menyediakankemudahanpenguruspangkalan data

   • Memudahkanprosesbackup


LokasiPusat

Kuala Lumpur

Pangkalan Data Berpusat

Pengguna

Johor Bahru

Pengguna

Alor Setar

TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan


Pangkalan data4
Pangkalan Data

 • Kelemahan

  • Fail data hanyabolehdicapaipadakomputerhostsahaja

  • Jikaberlakukerosakanpadahost, keseluruhan data tidakbolehdicapai

  • Kesesakanpadarangkaian


Pangkalan data5
Pangkalan Data

 • Pangkalan Data Teragih

  • Sebahagianataukeseluruhanpangkalan data disimpanpadahost yang berasingan, khususnya yang dekatdengansesuatulokasipengguna

  • Terdapat 2 jenis:

   • Salinan

   • Sebahagian

  • Kebaikan

   • Capaian yang lebihpantas

   • Kemudahanbackup

  • Kelemahan

   • Kos penyelenggaraan yang lebihtinggi

   • Masalahkeselamatan


Pengguna

AlorSetar

LokasiPusat

Kuala Lumpur

Pengguna

Kuantan

Pangkalan Data Teragih

Pengguna

Johor Bahru

Alor Setar

Johor Bahru

Kuantan

Kota Baharu

Pengguna

Kota Baharu


Persekitaran sistem pangkalan data
PersekitaranSistemPangkalan Data

 • Terdiridrp 5 komponenutama:

 • Perkakasan

 • Perisian

 • - SistemPengopersian

 • - Perisian DBMS

 • - Perisianpenggunaan/aplikasi

 • Manusia @ Pengguna

 • Tatacara/prosedur

 • Pangkalan Data


Persekitaran sistem pangkalan data1
PersekitaranSistemPangkalan Data


Komponen persekitaran sppd
KomponenPersekitaran SPPD

 • Perkakasan

  • Komponeninimelibatkansemuaperantifizikalsistem. Contoh: microkomputer, minikomputer, kerangkautamadanperanti-perantikomputer

 • Perisian

  • Komponenini pula melibatkankoleksiaturcara yang yangdigunakanolehkomputerdalamSistemPangkalan Data, sistempengendalian , aturcaraaplikasidanmana-manaperisianrangkaianjikarangkaiandigunakan


Perisian popular

Perisian

i.Perisiansistemkendalian – (O/S, utility & perisianrangkaian)

ii. SistemPengurusanPangkalan Data (Database

Management System / DBMS)

iii. Perisianpenggunaan – (bahasaperingkat

tinggi/Structured Query Language)

PERISIAN POPULAR

 • Microsoft Access, dBASE III Plus,FoxBASE Plus, Oracle, MS SQL Server, SoftBASE, Clipper,Paradox


Cont…

 • Pengguna

  • PenggunaAkhirBiasa

   • Merupakanpelanggan yang menggunakan SPPD untukmendapatkanmaklumatataumenjalankantugasmereka. Merekajugamenggunakanaturcaraaplikasiuntukmelaksanakanoperasirutinorganisasi

  • PenggunaAkhirAtasan

   • Merupakanpenggguna yang terlatihdalammenggunakanbahasapertanyaansecaratalian. Kumpulan penggunainimengetahuistrukturpangkalan data dankemudahan-kemudahan yang ditawarkanolehSPPD. CthPengamalsistempangkalan data (developer): Pengaturcara, pentadbir data, pentadbirpangkalan data .


Cont…

Data

 • Iamerupakan data mentah yang disimpandidalam fail danhasildaripadaanalisisterhadaporganisasi yang terdiridaripadaentiti, atributdanperhubungannya

  Tatacara

  - komponenini pula meliputiperaturan, piawaiandanpanduanrekabentuksehinggalahkepadapenggunaanpangkalan data serta SPPD.


Cont…

 • PerekaBentukPangkalanData

  • Orang yang mempunyaipengetahuanteknikaltentangpangkalan data. Tanggungjawabnyaadalahmerekabentuk model logikaldanseterusnyamembangunkanpangkalan data fizikal

 • PengaturcaraanPengguna

  • Orang yang bertugasmenulisaturcarabagimelaksanakanfungsi-fungsitertentupangkalan data mengikutspesifikasi yang diberikanolehpenggunadanpentadbirpangkalan data

 • PentadbirPangkalanData (DBA)

  • DBA pula merupakanorangyang bertanggungjawabdiatasperancangan, ciptaan, rekabantuk, penyelenggaraandankawalanpangkalan data demimemenuhikehendakdankeperluanpengguna.


Kebaikan dan kelemahan sppd
KebaikandanKelemahan SPPD

Pangkalan data6

Entiti

AtributNama

Rekod

AtributNilai

Pangkalan Data

Persekitaran : Perpustakaan

Fail : BukuTerminologi pd1
TERMINOLOGI PD

ENTITI

Objekdunianyata yang bolehmenyimpan data dandapatdikenalpastidenganjelas. Iabolehwujudsecarafizikalsepertiindividu, tempat, bendaatausesuatu yang wujudsecarakonseptualsepertiperistiwa.


Cont…

 • Entitimewakiliorang, tempat, objek, konsepatauperistiwa.

 • Entitidilabelkandengankatanamadanmenggunakanhurufbesar.

 • Jenisentitimerujukkepadaentiti-entiti yang mempunyaiciri-ciri yang sama.

 • Entitiakandijelmakandalambentukjadualdalamfasarekabentuk.


Contoh entiti
Contohentiti


Jenis Entiti

Contoh

STAF, PELAJAR, PENSYARAH

Orang

Tempat

DAERAH, BANDAR, NEGERI

Objek

BANGUNAN, PERALATAN, PRODUK

Peristiwa

PENDAFTARAN, PERMOHONAN

Konsep

KURSUS, AKAUN

STAF

PELAJAR

KURSUS

Contoh Perwakilan Entiti dalam ERD

Contoh Jenis Entiti yang lazim digunakan

SIM3300/SIM3303


Entiti: PELAJAR

Setiap baris

Berikut merupakan

‘Instance entity’

Kepada entiti

Pelajar

SIM3300/SIM3303


 • i) ENTITI LEMAH

Iamempunyaiciri-ciri yang berlawanandenganciri-cirientitikuat. Kewujudanentitilemahbergantungkepadakewujudanentiti lain.

Contoh;

TanggunganPekerja


Iawujudkeranaadanyahubunganentiti yang kompleks. Iaadalahentiti yang dimudahkandarihubungan yang kompleksmenjadisatuentitikomposit.

Contoh;

Iamelibatkansatuhubungan yang kompleks. HubunganRawatbolehdijadikanEntitiKomposit agar hubunganinimenjadilebihmudah.

Rawat

Doktor

Pesakit


Jenisinidigunakanuntukmewakilisekumpulanentiti yang mempunyaiciri-ciriatausifat yang sama. Walaubagaimanapuniatidaksemestinyasama. Olehitukonsepsuperkelasdansubkelasdiperkenalkanuntukmewakilijenisentiti yang mempunyaiciri-ciri yang samatetapimempunyaibeberapaciri yang berbeza yang pentingkepadaorganisasi.

Contoh;

Superkelas: Pekerja

Subkelas: PekerjaKontrak, PekerjaTetap, Perunding


ATRIBUT

 • Huraianatauciri-cirisesuatuentiti.

 • Butiran-butiran yang memperihalkanciri-cirisesuatuentiti.

 • Atribut yang pentingsahajaditunjukkan.

 • ContohAtribut:

 • PELAJAR : No_matrik, Nama, Alamat

 • NEGARA : Kod_negara, Nama_negara


Nama

No_matrik

Alamat

PELAJAR

Perwakilan Atribut di dalam ERD


Menamakan atribut
MenamakanAtribut

 • Menggunakankatanama

  • Contoh : No_matrik, Nama, Alamat

 • Namaatributadalahunikdalamsatujenisentiti

 • Ikut format piawaiuntukkeunikan

  • Contoh : PELAJAR – Pel_no_matrik

   Pel_nama

   Pel_alamat

 • Namakanatribut yang samatetapientiti yang berbezadengannama yang berbeza.

  • Contoh : Pel_nama, Staf_nama


Domain

Atribut

Lulus, Gagal

Keputusan

Jantina

Lelaki, Perempuan

Markah

(0,100)

CGPA

(0,4)

Status

Aktif, Tangguh, Gagal,

Contoh Atribut dan Domain


Jenis atribut
JenisAtribut

 • AtributMudah

 • AtributNilaiTunggal

 • AtributNilaiKomposit

 • AtributNilaiBerbilang

 • AtributTerbitan


 • i) ATRIBUT MUDAH

Iahanyamempunyaisatukomponen, wujudsecarabebasdantidakbolehdipecahkan. Maksudbebasdisiniialahiatidakbergantungkepadaatribut lain.

Contohnya; nama, jantina, Tarikh_lahir,

ii) ATRIBUT TUNGGAL

Iamempunyaisatunilaisahaja. Iatidaksmestinyaatributmudah.

Contoh: No KadPengenalan, No Pelajar


Iii atribut nilai komposit

Alamat

Negeri

No_rumah

Jalan

Bandar

Poskod

iii) AtributNilaiKomposit

 • Atribut yang bolehdipecahkankepada unit-unit ataukomponen-komponen. Iamempunyaibanyakkomponen yang manasetiapnyawujudsecarabebas.

  Contoh : Alamat


Iv atribut nilai berbilang

mempunyai

STAF

TANGGUNGAN

1

M

No_Staf

Nama

iv) AtributNilaiBerbilang

 • Sukaruntukprosespenjelmaan

 • Untukmemudahkanprosespenjelmaan, atributnilaiberbilangdijelmakanmenjadientiti yang disebutsebagaientitilemah.

 • Entitilemahmerujukkepadaentiti yang bergantungkepadaentiti yang lain untukwujud.Iamempunyaibanyaknilai

EntitiLemah


V atribut terbitan

STAF

Umur

Tarikh_lahir

No_Staf

Nama

v) AtributTerbitan

 • Atribut yang diterbitkandaripadaatribut lain daripadaentiti yang samaatauentiti yang berlainan.

  • Contoh : Atributtarikh_lahirbolehmemberikannilaiatributumur.


Kekunci
KEKUNCI

 • Untukmemudahkanpencarianmaklumatdalampangkalan data, makadalamsetiaprekod yang disimpanakanmempunyaisatumedan yang dikenalisebagaimedankekunci

 • Kunciterdiridaripadasatuataubeberapaatribut yang bolehmembezakanentiti yang dihuraikan. Merupakanatribut yang digunakanuntukmengecamsesuatuentitisecaraunik.

 • Tigajeniskunciiaitu:

  • Kuncicalon ( Candidate key )

  • Kuncikomposit

  • Kunci primer ( primary key ) – jugadikenalisebagai identifier


Kunci calon
KunciCalon

 • Merujukkepadaatribut-atribut yang dapatmengecamentitisecaraunik

 • Entitibolehdicamsecaraunikmelalui

  • Atributnilaitunggal

   • Contoh : No_Staf, No_kp

  • Gabunganduaataulebihattribut

   • Contoh : Entiti Video – Tajuk_Video & Nama_Hero


Kunci primer identifier
Kunci Primer (Identifier)

 • Merujukkepadapemilihansatudaripadakuncicalonbagimengecamjenisentitisecaraunik.

 • Pemilihanberdasarkan yang manalebihmudahdiuruskanbagipenggunapangkalan data.

 • Contoh:

  No_KpdanNo_matrikmerupakankuncicalonuntukentiti PELAJAR, makaNo_matrikmerupakankunci primer kerananombormatriksudahcukupuntukmengenalpastisetiappelajar.


Nama

Matrik

Alamat

PELAJAR

AtributkuncibiasanyaakandigariskandidalammodulHubunganEntiti (ER) untukmembezakandenganatributbukankunci yang lain DAN menunjukkanbahawaiaadalah

kunci primer

TIP PENTING :-

Nilaiatributkunciinimestilahuntikdantidakbolehmempunyainilai nol.


DOMAIN ATRIBUT ( Data Type )

 • Iamerupakan set nilaisesuatuatribut

 • Contoh;

 • Domain atributnomborpekerjaadalah integer (1-30). Jenis-jenis integer ialah:

 • i) Aksara ( character)

 • ii) Nombor ( numeric)

 • iii) Tarikh ( date)

 • Terdapatbeberapajenis domain iaitu;

 • Aksara

 • Nombor

 • Tarikh

 • Teks

 • Memo

 • Currency

 • OLE

 • Ya/Tidak


Nilainolialahnilai yang tidakwujud, tidakdiketahuipadamasatertentuatautidakberkaitan. Dalamkeadaanininilaiatributdikosongkan ( tidakdiisidengansebarangnilai). Tetapiiatidakmermaksudnilaiituadalahsifar (0)

Contohnya;

No Pekerja. Nilaiinibolehdikosongkankeranaiatidakberkaitanbagimereka yang tidakbekerja.


Perhubungan

daftar

PELAJAR

KURSUS

Perhubungan

 • Merupakangam yang melekatkanpelbagaikomponendalamERD( entitiperhubungan)

 • Label yang digunakanbiasanyaadalahkatakerja (verb)

 • Contoh

  • Pelajarmendaftarkursus


Darjah perhubungan
DarjahPerhubungan

 • Merujukkepadabilanganentiti yang terlibatdalamsesuatuperhubungan.

 • Tigakategoridarjahperhubunganiaitu:

  • Unari (satuentititerlibat)

  • Binari(duaentititerlibat)

  • Ternari(tigaentititerlibat)

SIM3300/SIM3303


Perhubungan unari
PerhubunganUnari

Iamerupakanhubungan yang melibatkansatuhubungansahaja. Hubunganberlakudiantarakejadian-kejadiandidalamentiti yang sama.

Contohnya;PekerjaurusPekerja

PEKERJA

urus


Perhubungan binari
PERHUBUNGAN BINARI

HubunganBinari

HubunganBinariadalahhubungandiantaraduaentitidaniamerupakanjenishubungan yang paling biasadijumpaidalam model data.

Contohnya;

PELANGGAN membeli PRODUK

PELANGGAN

PRODUK

membeli

SIM3300/SIM3303


Perhubungan ternari
PERHUBUNGAN TERNARI

HubunganTernarimerupakanhubunganserentakdiantaratigaentiti.

Contohnya;

PENAJA tawarkan BIASISWA kepada PELAJAR

BIASISWA

PENAJA

BIASISWA

tawarkan


RingkasanKategoriDarjahPerhubungan

SIM3300/SIM3303


Kardinaliti
Kardinaliti

 • Kardinalitihubunganmenyatakanbilanganhubunganantarasatuentitidenganentiti yang lain.

 • Contoh;

 • PENSYARAH didalamuniversiti A mengajarsatusubjeksahajamanakala PENSYARAH didalamuniversiti B mengajarlebihdarisatusubjek.

 • Jenis-jenisKardinaliti;

  • SatukeSatu (1:1)

  • BanyakkeSatu (1:M)

  • BanyakkeBanyak (M:M)


Satu kepada satu 1 1

mengurus

STAF

JABATAN

SatukepadaSatu (1:1)

1

1

Satuorangstaf ( contohketuajabatan) akanmenguruskansatujabatandansatujabatanakanhanyamempunyaisatuketuajabatansahaja


Satu kepada banyak 1 m

1

M

membuat

PELANGGAN

membuat

TEMPAHAN

PELANGGAN

TEMPAHAN

SatukepadaBanyak (1:M)

Satuorangpelangganbolehmembuatbanyaktempahantetapibagisatutempahanadalahuntuksatupelanggansahaja

SIM3300/SIM3303


Banyak kepada banyak m n

M

N

mendaftar

mendaftar

PELAJAR

PELAJAR

KURSUS

KURSUS

BanyakkepadaBanyak (M:N)

satuorangpelajarbolehmendaftarbanyakkursusdan

satukursusbolehambilramaipelajar

SIM3300/SIM3303


Merekabentuk pangkalan data
Merekabentukpangkalan data

 • Pangkalan data direkabentukberdasarkan data yang diperlukanuntukkajian. Model data hubungandipilihuntukrekabentukuntukmemudahkanpenyimpanandanpencarian data disampingdapatmelakukanpelbagaifungsipertanyaan (query).


Reka bentuk pangkalan data
REKA BENTUK PANGKALAN DATA

Faktor-faktor yang dititikberatkandalammerekabentukpangkalan data:

 • Maklumatpenting yang diperlukan.

 • Operasipemprosesandankepenggunaan.

 • Kesesuaianprestasidengankonfigurasiperkakasan yang digunakan.

 • Pengoptimumanpenggunaancakerakeras.

 • Maksimum-ketepatan, integritidankonsisten data.

 • Fleksibiliti-modifikasidansusunan data. • PendekatanRekabentukPangkalan data

 • o `Bottom-Up

  • mulamentakrifatribut

  • - sesuaiuntukpangkalan data yang ringkasdengan

  • data kecil

 • Top-down

 • - bermuladenganpembangunan set data (high-level entities)


 • Aktiviti reka bentuk pangkalan data
  AKTIVITI REKA BENTUK PANGKALAN DATA

  • RekabentukKonseptual

   - pemodelan data

   • penormalan

   • Pengesahan model data

 • RekabentukLogikal

 • RekabentukFizikal • Ringkasan notasi rajah e r
  RINGKASAN NOTASI RAJAH E-R

  ENTITI

  HUBUNGAN

  ATRIBUT

  KUNCI ATRIBUT


  Ringkasan notasi rajah e r1
  RINGKASAN NOTASI RAJAH E-R

  DATA ITEM

  ATRIBUT BERBILANG NILAI

  ATRIBUT KOMPOSIT

  ATRIBUT TERBITAN


  1

  1

  E1

  E2

  R

  PENYERTAAN WAJIB

  1

  M

  KARDINALITI 1:M

  E1

  E2

  R

  M

  M

  KARDINALITI M:N

  E1

  E2

  R


  ad