slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utgångspunkter: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utgångspunkter:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
aspen-palmer

Utgångspunkter: - PowerPoint PPT Presentation

138 Views
Download Presentation
Utgångspunkter:
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riktlinjer för rehabilitering vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, (KOL).– Landstinget KronobergEva Edfeldt, leg. sjukgymnast

 2. Landstingsbeslut 2009: Utifrån bästa möjliga evidens och nationella riktlinjer ta fram gemensamma, standardiserade bedömnings-/behandlings- och rehabiliteringsriktlinjer m.m. • Hösten 2009: startade arbetet med fem olika rehabiliteringsriktlinjer • Våren 2010: fastslogMedicinska kommittén ”Riktlinjer för rehabilitering av personer med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)” • 2011: implementering

 3. Utgångspunkter: • SBU-sammanfattning år 2000: ”Rehabilitering som omfattar fysisk träning ger god effekt på livskvalitet, andnöd och funktionell arbetsförmåga hos patienter med måttlig KOL.” • Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av Astma/ KOL 2004: ”Fysisk träning ger god effekt på andnöd (grad 1), livskvalitet (grad 2) samt god effekt även på funktionell arbetsförmåga hos personer med måttlig KOL (grad 2)”

 4. Syftet med riktlinjerna • att rehabiliteringsinsatserna bygger på utvärderingar som är evidensbaserade/på beprövad erfarenhet • att en rehabiliteringsprocess bidrar till att patienter med KOL får rätt rehabilitering i rätt tid vid sjukdomens olika stadier • att tillgängliga rehabiliteringsresurser synliggörs och används så effektivt som möjligt • att rehabiliteringsinsatserna är övervakade och säkra i återkommande riskförebyggande arbete för att förhindra patientskada • att säkra patientens möjlighet att få likvärdig rehabilitering i alla delar av Landstinget Kronoberg

 5. Målet med riktlinjerna • Patienter med KOL, som får rehabilitering, blir trygga och självständiga och har själva bättre kontroll över sin sjukdom • Förbättrad livskvalitet med ökad aktivitetsnivå, minskad dyspné, viktstabilitet, förbättrat immunförsvar och framför allt ett minskat vårdbehov • De patienter med KOL som inte blir självständiga kan få möjlighet till fortsatt rehabilitering Konsekvenserna blir att tidig diagnos möjliggör tidig behandling och tidig rehabilitering, vilket kan förhindra en patienten att kommer över i ett svårare sjukdomsstadium. Medför både personliga och hälsoekonomiska vinster.

 6. Så här gjorde vi: Metod: Hösten 2009 tillsattes en processgrupp med arbetsterapeut, dietist, två sjukgymnaster och astma/KOL- sjuksköterska/samordnare Processgruppens förslag granskades av medicinska arbetsgruppen för andningsorganen/allergi/ hudsjukdomar Medicinska kommittén i Landstinget Kronoberg fastslog 2010 gruppens förslag till rehabiliteringsriktlinjer för KOL

 7. Implementering • 12 halvdagsutbildningar, totalt 250 deltagareAllmän utbildning i KOL för samtliga yrkeskategorier, fördjupningsutbildning för sjukgymnaster i slemmobilisering och i anpassad fysisk träning • Utbildningsmaterial till och utbildning i KOL-skola 1 för sjuksköterskor och sjukgymnaster i primärvården • Samtliga vårdcentraler (31): en timmes presentation av riktlinjen och information om rehabiliteringsinsatserna • Vid presentationen på vårdcentralerna delades ut inplastade behandlings-/rehabiliteringstrappor med manual, att gälla som en lathund i det dagliga kliniska arbetet. En unik sammankoppling mellan behandling och rehabilitering!

 8. Behandlings/Rehabiliteringstrappan

 9. Sjukgymnasten behandlar symtom och ger fysisk träning åt KOL- patienter som har: • Svårigheter med andning, andnöd (dyspné) • Hosta och ökad sekretmängd • Nedsatt fysisk prestationsförmåga • Inkontinens • Arteriell insufficiens i benen • Vid behov hänvisa/förmedla kontakt med andra i teamet Slemmobilisering och fysisk träning ökar immunförsvaret och minskar risken för exacerbationer (försämringsperioder). Alla med KOL kan träna och öka sin förmåga oavsett ålder och sjukdomsstadium!

 10. Arbetsterapeutens insatser kan… … förbättra patientens livskvalitet och öka aktivitet och autonomi (självständighet). Det centrala vid arbetsterapeutiska insatser vid rehabilitering av KOL är energibesparing. • Ergonomisk rådgivning och ADL-träning • Hjälpmedelsanskaffning och bostadsanpassning kan bli aktuellt • Vid behov hänvisa/förmedla kontakt med andra i teamet Arbetsterapi förlänger möjligheten att kunna arbeta och att kunna bo hemma

 11. Viktkontroll och kostrådgivning hos dietist Undervikt är en negativ prognosfaktor! Dietist: • Ger råd och näringstillskott vid ofrivillig viktnedgång eller vid BMI <22 • Ger råd vid BMI > 30 för en adekvat viktnedgång • Vid behov: hänvisar/förmedlar kontakt med andra iteamet

 12. Påverkan på den sociala livssituationen vid KOL: Kontakt med kurator/psykosocial resurs kan behövas… • … vid problem för patienten och anhöriga att acceptera sjukdomen och de begränsningar den innebär i familj- och vardagsliv • … vid ångest, depression och ilska • …vid behov: hänvisar/förmedlar kontakt med andra iteamet Acceptans av sjukdomen ökar följsamheten till råd och åtgärder.

 13. Tack! Eva Edfeldt, leg. sjukgymnast eva.edfeldt@ltkronoberg.se Mari Bergenholtz-Liljedahl, astma/KOLsjuksköterska/samordnare mari.bergenholtz-liljedahl@ltkronoberg.se Landstingets Kronoberg Medicinska riktlinjer/rehabilitering/KOL