P retpristupna podr ka eu
Download
1 / 23

P retpristupna podrška EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

P retpristupna podrška EU. Na čin f inansiranj a EU. Motivi evropskih integracija. Osiguranje mira, prosperiteta i stabilnosti u E v ropi ; Ujedinjenje razjedinjenog e v ropskog kontinenta ; Osiguranje sigurnosti građana E v ropske unije ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P retpristupna podrška EU' - asis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P retpristupna podr ka eu

Pretpristupna podrška EU

Način finansiranja EU


Motivi evropskih integracija
Motivi evropskih integracija

 • Osiguranje mira, prosperiteta i stabilnosti u Evropi;

 • Ujedinjenje razjedinjenog evropskog kontinenta;

 • Osiguranje sigurnosti građana Evropske unije;

 • Promovisanje uravnoteženogprivrednog i socijalnog razvoja;

 • Lakše suočavanje s izazovima globalizacije i očuvanje različitosti naroda Evrope;

 • Podrška vrijednostima zajedničkim svim građanima Evropske unije – održivi razvoj, očuvanježivotne sredine, poštovanje ljudskih prava, socijalna tržišna privreda...


Osnovni ciljevi eu
Osnovni ciljevi EU

 • Održavanje privrednog i društvenog razvoja;

 • Potvrđivanje evropskog identiteta na međunarodnoj sceni (zajednička spoljna i bezbjednosna politika);

 • Zaštita prava i interesa državljana država članica - građanstvo EU;

 • EU se bori protiv društvene iskijučenosti i diskriminacije i za unapređenje društvene pravde i socijalne zaštite, jednakosti između žena i muškaraca, solidarnosti između generacija i zaštite prava djeteta.

 • EU unapređuje ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i solidarnost između država članica.

 • EU poštuje bogatstvo svoje kulturne i jezičke raznovrsnosti i angažuje se na očuvanju i razvoju evropske kulturne baštine.


Razvoj kohezione politike
Razvoj kohezione politike

 • 1958-1975 – rana (skromna) faza

 • 1975-1989 – formiranje strukturnih fondova

 • 1989-1993 – period zaokruživanja unutrašnjeg tržišta

 • 1993-2007 – stvaranje EU i proširenje

 • 2007-2013 – podrška Lisabonskoj strategiju

 • 2014-2020 – podrška Strategijei Evropa 2020


Razvoj sistema finansiranja eu
Razvoj sistema finansiranja EU

 • Tok razvoja sistema finansiranja EZ/EU bio je usmjeren prema:

  • Unifikaciji budžeta - formiranju opšteg budžeta za sve tri zajednice zajedno

  • Finansijskoj autonomiji Ekonomske zajednice - oblikovanje prihodne strane budžeta

  • Stvaranju zajedničkih politika - oblikovanje rashodne strane budžeta

  • Traženju balansa moći između institucija nad budžetom - budžetske procedure

  • Traženju balansa moći između institucija i država članica – ustanovljavanje srednjoročnog finansijskog okvira.


Razvoj bud etske politike
Razvoj budžetske politike

 • EZUČ- dva budžeta - administrativni i operativni;

 • Euroatom - dva budžeta – administrativni i budžet namijenjen istraživanju i investiranju;

 • EEZ- ustanovljen samo jedan - opšti budžet EEZ;

 • 1965 - Ugovor o spajanju (Merger Treaty) - integrisan Administrativni budžet EZUČ i Administrativni budžet Euroatom-a u opšti budžet EEZ;

 • Luksemburg 1970 - budžet za istraživanje i investiranje integrisan u opšti budžet EEZ

 • Briselski sporazum 1975 – utvrđena pravila koja važe i danas;

 • Stalni problemi - budžeti za 1980, 1985, 1986. i 1988. godinu nijesu bili na vrijeme usvojeni;

 • 1982 – dogovoreno poboljšanje budžetske procedure.


Izvori bud etskog prava eu
Izvori budžetskog prava EU

 • Član 41 Ugovora o Evropskoj uniji;

 • Članovi 310-325 Ugovora o funkcionisanju EU;

  • Glava II Finansijske odredbe

   • Poglavlje 1: Sopstveni izvori prihoda EU

   • Poglavlje 2: Višegodišnji finansijski okvir

   • Poglavlje 3: Godišnji budžet EU

   • Poglavlje 4: Izvršenje budžeta i usvajanje završnog računa

   • Poglavlje 5: Zajedničke odredbe

   • Poglavlje 6: Borba protiv prevara

 • Regulativa Savjeta od 21. XII 1977. godine, o opštem budžetu Evropskih zajednica;

 • Odluka Savjeta br. 2006/597/EC, od 29. IX 2006. godine, o sistemu sopstvenih prihoda Evropskih zajednica;

 • Međuinstitucionalni sporazum od 17.V 2006. godine između Evropskog parlamenta, Savjeta i Komisije o budžetskoj disciplini i poboljšanju budžetskog postupka;

 • Regulativa Savjeta br. 2040/2006 od 26.IX 2006. godine o o budžetskoj disciplini;

 • Regulativa Savjeta br. 1258/2006 od 17.V 2006. godine o finansiranu zajedničke poljoprivredne politike i

 • Drugi pravni propisi sekundarnog prava kojima se reguliše finansiranje pojedinih zajedničkih politika EU.


Principi
Principi

 • Princippripisivanjanadležnosti

  • Unijanemaizvornekompetencije

 • Principsupsidijarnosti

  • Svakajavnafunkcijatrebadaseobavljaodstrane štonižegnivoavlasti

 • Principproporcionalnosti

  • Svakamjera, preduzetaodstraneUnije, nećeićiprekoonoga štojepotrebnodabiseostvariliciljevipostavljeniugovoromoEvropskojzajednici


Na ela
Načela

 • Osnovna načela budžetskog prava EU su:

  • Načelo jedinstva;

  • Načelo univerzalnosti;

  • Načelo specifikacije budžeta;

  • Nečelo godišnje periodičnosti budžeta,odnosno princip jednogodišnjosti;

  • Načelo budžetske tačnosti;

  • Načelo ravnoteže;

  • Načelo jedinice obračuna, odnosno jedinstvenog računa;

  • Načelo dosljednog finansijskog menadžmenta;

  • Načelo transparentnosti.


Pr i hodi bud eta
Prihodi budžeta

 • 1970. godine - uveden sistem sopstvenih izvora prihoda:

  • Carine (prenošene na Zajednicu postepeno do 1975);

  • Dažbine na poljoprivredne proizvode;

  • Prihod zasnovan na PDV-u, u iznosu od 1% od ukupno prikupljenih prihoda.

 • 1985. godine- uveden je “Opšti kompenzacioni mehanizam“


Na in finansiranja eu
Način finansiranja EU

 • Čest uzrok nesuglasica

  • Britanski rabat

 • Neto davaoci i neto primaoci EU sredstava

 • U početku - doprinosi država članica

 • Sistem vlastitih prihoda Zajednica – od 1970

 • Prihod zasnovan na BDP država članica– od 1988

 • Tradicionalni vlastiti prihodi (carine i dažbine na poljoprivredne proizvode),

 • Prihod zasnovan na PDV-u i

 • Prihod zasnovan na BDP-u.

 • Države članice prikupljaju sredstva i pri tome zadržavaju 25%Razvoj bud eta u brojkama
Razvoj budžeta u brojkama

 • 1970. godine budžet EEZ je iznosio 3,58 milijardi eura, ili 19 eura po stanovniku (u cijenama iz 1999. godine - 10 milijardi eura)

 • 1971. godine - 30 milijardi eura

 • 1991. godine - 70 milijardi eura

 • 2000. godine - 90 milijardi eura

 • 2003. godine - 98 milijardi eura (ili 258 eura po stanovniku Unije – 70 centi dnevno)

 • Prvi budžet EU 25 je iznosio 105 milijardi eura (232 eura po stanovniku godišnje ili 60 centi dnevno)

 • Danas je budžet EU ograničen na 1,24 % BDP-a svih država članica EU

 • Najviša stopa izdvajanja članica za troškove EU je bila 1,27% BDP-a – u periodu 1997-1999. godine


Bud et evropske unije
Budžet Evropske unije

 • 95% budžeta EU se preraspodjeljuje državama članicama

 • 2009 – planirano 133,8 milijardi eura, a

  ostvareno 116 milijardi eura- 1.03%BNP EU

 • 2010 – oko 123 milijarde eura

 • 2011 – rastod 2,9 odsto - oko 126 i po milijardi eura.Prihodi
Prihodi

 • Sistem prihoda budžeta EU čine:

  • Tradicionalni sopstveni prihodi (carine, dažbine na poljoprivredne proizvode) – 12% budžeta EU;

  • Prihod zasnovan na PDV-u (od 1980) –

  • Prihod zasnovan na BDP-u (najvažniji) – 77% budžeta EU.


Rashodi bud eta eu
Rashodi budžeta EU

 • Poljoprivredni rashodi

 • Strukturne operacije

 • Unutrašnje politike

 • Spoljne aktivnosti(i pomoć budućim članicama)

 • Administrativni troškovi

 • Rezerve


Rashodi bud eta 2008
Rashodi budžeta (2008)

 • Zajednička poljoprivredna politika - 40 %

 • Ekonomska i socijalna kohezija – 45%

 • Ostatak: pravda, bezbjednost, međunarodna pomoć, administracija, penzije...

 • Pad CAP-a i rast strukturnih fondova

  • CAP tokom sedamdesetih - preko 70%

  • Strukturni fondovi: 1975–4,8%, 1987-9%


Finansijske perspektive
Finansijske perspektive

 • Prvi Delorov paket: 1989-1993

  • Stvaranje uspješnog jedinstvenog tržišta

 • Drugi Delorov paket: 1993 -1999

  • Od Jedinstvenog evropskog akta do Mastrihta i dalje

 • Finansijska perspektiva: 2000-2006

  • Agenda 2000

 • Finansijska perspektiva 2007-2013

  • Građenje naše zajedničke budućnost

 • Finansijska perspektiva 2014-2020

  • Više Evrope za isti novac

 • Finansijski instrumenti za talase proširenja i produbljavanja integracijaPore enje plan ova bud eta eu 2007 2013 i 2014 2020
Poređenje planova budžeta EU 2007-2013 i 2014-2020


Bud et eu za 2010 godinu
Budžet EU za 2010. godinu

 • Usvojen je 17. decembra 2009. godine

 • 122,9 milijardi eura- 1,04% BDP EU

 • 6% veći u odnosu na 2009. (koji je ostvaren u iznosu od 116 milijardi eura)

 • Za poljoprivredu, zaštitu životne sredine i ruralni razvoj - 58 milijardi eura,

 • Za pomoć regionalnom - 36 milijardi eura

 • 2011 – Nova pravila po Lisabonskom ugovoru


ad