gie da dr in janusz zawi a nied wiecki l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 41
ashton

Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - PowerPoint PPT Presentation

2 Views
Download Presentation
Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Giełdadr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

 2. Plan prezentacji • Giełdy • Papiery wartościowe i towary • Rynek kapitałowy • Istota notowania giełdowego • Zlecenia • Kurs • Rozliczenia

 3. Pochodzenie giełd • jarmarki, bazary • koncentracja popytu i podaży • standaryzacja towaru

 4. Rodzaje giełd • towarowe • papierów wartościowych • walutowe

 5. Pojęcie papieru wartościowego • dokument (często elektroniczny) • stwierdza istnienie określonego prawa (własności, wierzytelności, powierzenia, dysponowania) • jest niezbędny do realizacji tego prawa • upraszcza obrót tym prawem

 6. Funkcje papierów wartościowych • kredytowa (pożyczkowa) • płatnicza • obiegowa • gwarancyjna • legitymacyjna

 7. Typy papierów wartościowych • akcje • prawa poboru • prawa do akcji • kupony • kwity depozytowe • obligacje • weksle • bony skarbowe i pieniężne

 8. Rodzaje papierów wartościowych wg praw majątkowych • udziałowe • wierzytelnościowe • towarowe (handlowe)

 9. Rodzaje papierów wartościowych wg charakteru korzyści • o stałym dochodzie • o zmiennym dochodzie • (o możliwej stracie)

 10. Rodzaje papierów wartościowych wg przenoszenia własności do praw • imienne • na zlecenie • na okaziciela

 11. Rodzaje papierów wartościowych wg rodzaju emitenta • skarbowe • komunalne • przedsiębiorstw przemysłowych • przedsiębiorstw handlowych • przedsiębiorstw finansowych • stowarzyszeń, fundacji itp.

 12. Towary w obrocie giełdowym • metale szlachetne • produkty hutnicze • ropa i paliwa • produkty rolnicze • itp. Standaryzacja towarów

 13. Instrumenty pochodne (terminowe) • warrant • futures • opcja

 14. Rynek finansowy • rynek pieniężny • rynek kapitałowy

 15. Organizacja rynku kapitałowego • Komisja Nadzoru Finansowego • NBP – bank rozliczeniowy • izby rozrachunkowe (np. KDPW) • giełdy (np. GPW, CeTO, WGT, TGE, MGT) • domy maklerskie • fundusze gwarancyjne

 16. Oferta (emisja) papierów wartościowych • oferta publiczna • subskrypcja • sprzedaż • oferta prywatna • nie przeznaczone do obrotu

 17. Rodzaje obrotu • obrót pierwotny • obrót wtórny

 18. Ryzyko na rynku kapitałowym • czyste (tylko strata) • spekulacyjne (możliwe odchylenie w obie strony od wyniku oczekiwanego) • symetria i asymetria ryzyka • dźwignia finansowa

 19. Przerwa

 20. Pośrednictwo domów maklerskich • obowiązkowe • odpowiedzialność za operacje klienta • gwarancje pokrycia kapitałowego • stosowanie dobrych praktyk banków

 21. Zawód maklera i doradcy inwestycyjn. • licencja • wyłączność na pośrednictwo • prawo do błędu • kodeks dobrych praktyk

 22. Dyspozycje inwestorów • bezpośrednie • zlecenia giełdowe • dyspozycje kierunkowe • pośrednie • indywidualne portfele inwestycyjne • instytucje inwestowania zbiorowego

 23. Techniki obrotu • rynek kierowany cenami • rynek kierowany zleceniami • notowania jednolitego kursu • notowania ciągłe • notowania głosem

 24. Zlecenie giełdowe • papier wartościowy, ilość, limit cenowy • po kursie dnia • wszystko albo nic

 25. Ustalanie kursu w notowaniach jednolit.

 26. Ustalanie kursu w notowaniach jednolit.

 27. Ustalanie kursu w notowaniach jednolit.

 28. Kurs Cena + tendencja rynku + stopa redukcji np. 102 nk 40%

 29. Równoważenie rynku • dogrywka • interwencja tzw. specjalisty papieru wartościowego

 30. Ustalanie kursu w notowaniach ciągłych odbywa się na bieżąco Kurs otwarcia Ko = 101

 31. Wpływa nowe zlecenie S 250 z limitem 101 Kurs otwarcia Ko = 101

 32. Wpływa nowe zlecenie S 550 z limitem 101 Kurs otwarcia Ko = 101

 33. Stan po realizacji transakcji Kurs otwarcia Ko = 101, Kb = 101

 34. Wpływa nowe zlecenie S 150 z limitem 100 Kurs otwarcia Ko = 101, Kb = 101

 35. Stan po realizacji transakcji Kurs otwarcia Ko = 101, Kb = 100

 36. Wspieranie płynności rynku • animator rynku • podtrzymywanie płynności • podtrzymywanie kursu

 37. Rozliczanie transakcji • proces zgodny z międzynarodowymi rekomendacjami G-30, • bank rozliczeniowy (NBP), izba rozrachunkowa (KDPW), domy maklerskie, • kompensacja w papierach i gotówce

 38. Bezpieczeństwo rynku • nadzór KNF • odpowiedzialność DM za klienta, solidarna odpowiedzialność • fundusze gwarancyjne w KDPW

 39. Wnioski

 40. Funkcja mikroekonomiczna Funkcja makroekonomiczna Inwestycje w akcje opłacają się bezwzględnie w horyzoncie ponad 20 letnim (to wynika z ogólnego wzrostu gospodarczego)

 41. Dziękuję Powodzenia jzawila@poczta.onet.pl