slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pawòl Lavi a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pawòl Lavi a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Pawòl Lavi a - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

Pawòl Lavi a. Out 2009. “Li pat manke renmen patizan-l yo ki te nan lemonn, li te renmen yo nèt ale” (Jn 13,1). Eske w konnen kilè yo prezante pawòl sa nan Levanjil la?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pawòl Lavi a


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pawòl

Lavi a

Out 2009

slide2

“Li pat manke renmen patizan-l yo ki te nan lemonn,

li te renmen yo nèt ale” (Jn 13,1).

slide4

Jan, nan levanjil li te ekri a, mete l anvan Jezi pare tèt li pou l lave pye patizan-l yo epi pou l potesoufrans li a.

slide5

Nan denye ti moman Jezi t-ap viv ansanm ak patizan-l yo, li montre yo yon fason ki pi fò kalite renmen san limit li te genyen pou yo.

slide6

“Li pat manke renmen patizan-l yo ki te nan lemonn,

li te renmen yo nèt ale” (Jn 13,1).

slide7

Pawòl “nèt ale” vle di jous nan finisman lavi li a, jous nan dènye souf li a. Men li vle di tou li te renmen yo nèt ale san pat gen okenn limit, jous nan bout nèt.

slide8

Apre Jezi rantre nan bèlte li a, patizan yo pral rete nan lemonn. Lè sa yo va santi yo poukont yo, yo va pase anpil tray. Nan moman sa yo menm, Jezi vle pou yo sèten li renmen yo vre.

slide9

“Li pat manke renmen patizan-l yo ki te nan lemonn,

li te renmen yo nèt ale” (Jn 13,1).

slide10

Eske w pa santi nan pawòl sa kalite lavi Kris la, fason pa l pou l renmen? Li lave pye patizan l yo. Renmen pa l mennen l nan sèvis sa a ki te pou esklav yo.

slide11

Jezi t ap pare tèt li pou dram Kalvè a. Li te vle bay patizan l yo ak tout lòt moun yo lavi li anplis pawòl espesyal sa yo, anplis mirak li yo, anplis tout sa li te fè a.

slide12

Yo te bezwen li, pi gwo bezwen chak moun genyen : delivre yo anba peche a kap pote lanmò a pou yo rantre nan syèl la kote yo tap jwenn kè poze ak kè kontan pou lavi ki pap janm fini an.

slide13

Jezi ofri tèt li devan lanmò a etan li tap rele Papa l ki tap lage l jous li rive kapab di nan finisman: « Tout fin reyalize ».

slide14

“Li pat manke renmen patizan-l yo ki te nan lemonn,

li te renmen yo nèt ale” (Jn 13,1).

slide15

Pawòl sa a montre nou kijan renmen Jezi a li solid

depi se renmen Bondye epi li dous tankou renmen yon frè.

Nou menm tou, paske Kris la nan nou menm, nou kapab renmen konsa.

slide16

Men mwen pa ta vle si tèlman propoze w pou w mouri tankou Jezi ki te mouri pou lòt yo (lè tan an te vini). Mwen pa ta vle ba w modèl ki espesyal tankou Pè Kolbe

ki te mouri nan plas yon lòt prizonye ki te ansanm avè l, oubyen Pè Damien ki te pran lalèp la nan mitan moun ki te gen lalèp epi ki te mouri ansanm ak yo epi pou yo.

slide17

Petèt nan lavi pa w, yo pap janm mande w pou w bay lavi kò a pou frè ak sè w yo. Men ou mèt sèten sa Bondye mande w se pou w renmen yo jous nan bout nèt dekwa pou w kapab di : “ Tout fin reyalize ”.

slide18

Se konsa ti Cetti, yon timoun italyen 11 lane, te fè. Li te wè ti zanmi ak konpay li, Giorgina, ki te gen menm laj avè l, te gen anpil kè sere. Li eseye ba li kè kontan men li pa reyisi. Lè sa, li vle ale jous nan bout pou l konnen pou kisa kè l sere konsa.

slide19

Lè papa l te mouri, manman l te kite l nan men grann li pou l ale viv ak yon lòt gason. Cetti konprann gwo pwoblèm sa epi li deside fè kichòy. Menm si l piti, li mande konpay li si li kapab pale ak manman l, men Georgina mande l pou l ale ansanm avè l sou tonm papa l. Cetti swiv li ak anpil renmen epi li tande Giorgina kriye epi mande papa l pou l vin chache l.

slide20

Kè Cetti kraze. Kote sa, te genyen yon ti legliz an movezeta, yo rantre anndan l. Sèl sa k rete se yon tabènak ak yon kwa. Cetti di konsa : “Gade, nan lemonn sa, tout bagay va kraze, sèl sa kap kenbe se kwa sa ak tabènak sa”. Giorgina, siye dlo nan je l epi li reponn : “ Se vre, ou gen rezon! ”. Apre sa, Cetti ak anpil delikatès pran men Giorgina epi yo ale ansanm bò manman l.

slide21

Lè li rive lakay li di avèk anpil kouraj : “ Gade, madanm, bagay sa yo se pa zafè pa m, men mwen kapab di w ou te lage pitit ou san li pa gen renmen manman li bezwen an. Epi mwen di w, ou pap janm gen kè poze tout tan ou pap pran li ansanm avèk ou epi w pap regrèt sa w te fè a ”.

slide22

Nan demen, ak anpil renmen, Cetti ankouraje Giorgina li rankontre nan lekòl la. Men gen yon bagay nouvo ki rive : yon machin vin pran Giorgina epi se manman li kap kondwi l. Depi lè sa, machin nan vini paske koulye a Giorgina ap viv ansanm ak manman l ki te kite gason sa a.

slide23

Dapre aksyon Cetti a, kit li piti kit li gwo, nou kapab di: “ Tout bagay fin reyalize ”. Li te byen fè tout bagay, jous nan bout nèt Li te reyisi.

slide24

Sonje yon ti kras. Konbyen fwa

ou te kòmanse ede yon moun epi w te lage l etan ou tap pe konsyans pa w avèk yon pakèt eskiz? Konbyen bagay ou te kòmanse avèk anpil dife nan kè w epi ou pat fini yo paske w te jwenn tray oubyen ou te kwè pwoblèm yo te pi fò pase fòs ou ?...

Men leson Jezi ba w jodi a :

slide25

“Li pat manke renmen patizan-l yo ki te nan lemonn,

li te renmen yo nèt ale” (Jn 13,1).

slide26

Se pou w fè konsa.

Epi si yon jou Bondye ta mande w lavi w vre, ou pa ta ezite fè l. Mati yo te konn ale nan lanmò an chantan.

slide27
Epi rekonpans ou pral jwenn se pi gwo bèlte a paske Jezi te di nanpwen pi gwo renmen pase sila kap bay san li pou zanmi l yo.
slide28

“Li pat manke renmen patizan-l yo ki te nan lemonn,

li te renmen yo nèt ale” (Jn 13,1).

“Parola di Vita”, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari.

Testo di: Chiara Lubich, aprile 1979.Grafica di Anna Lollo incollaborazione con don Placido D’Omina

(Sicilia - Italia)