slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Goed op weg naar het VO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Goed op weg naar het VO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Goed op weg naar het VO - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters. Goed op weg naar het VO. schooljaar 2010 - 2011. BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Goed op weg naar het VO' - ashanti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters

Goed op weg naar het VO

schooljaar 2010 - 2011

de grote sprong

BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

VO

PO

De grote sprong
grote veranderingen

Meer leerkrachten

Verhuizen naar een ander lokaal

Meer en dagelijks huiswerk

Sjouwen met een zware tas

Studielessen

Huiswerkklas

Afstand school – huis

Nieuwe klasgenoten

Weer de jongste van de school

Ander schoolklimaat

Andere lestijden

Grote veranderingen
uitstroom naar het vo

vmbo

PO

VO

bo

sbo

so

(LWOO)

PrO

havo

vwo

vso

Uitstroom naar het VO
schooltypen
Schooltypen

vwo

6 jaar

PrO

havo

5 jaar

vmbo

4 jaar

(met of zonder LWOO)

3 jaar

Onderbouw

2 jaar

1 jaar

praktijkonderwijs
De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1).

Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding.

Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend).

Praktijkonderwijs
onderbouw voortgezet onderwijs

Vakken / leergebieden:

Onderbouw voortgezet onderwijs

(vmbo, havo, vwo)

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen en Wiskunde
 • Mens en Natuur
 • Mens en Maatschappij
 • Kunst en Cultuur
 • Bewegen en Sport
slide8

vmbovoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)

Leerwegen

Basisberoeps

Kaderberoeps

Gemengd/

Theoretisch

Afkorting

BBL

KBL

GL/TL

MBO-niveau

1 & 2

3 & 4

3 & 4

vmbo sectoren

Techniek

bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro.

Zorg en Welzijn

verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed

Economie

administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed

Landbouw

landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed

Intersectoraal

dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

vmbo: sectoren
lwoo leerwegondersteunend onderwijs

LWOO is een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo.

LWOO is bedoeld voor:

leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.

LWOOLeerwegondersteunend onderwijs
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
havohoger algemeen voortgezet onderwijs

Duur:

Bovenbouwprofielen:

Vervolgopleiding:

5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)

Natuur en techniek

Natuur en gezondheid

Economie en maatschappij

Cultuur en maatschappij

HBO

slide12

vwovoorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Duur:

Bovenbouwprofielen:

Vervolgopleiding:

6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw)

Natuur en techniek

Natuur en gezondheid

Economie en maatschappij

Cultuur en maatschappij

HBO of universiteit

overige aanbod
Overige aanbod

Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo

Een extra jaar PO óp de VO-school met veel aandacht voor taal.

Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo

Internationale schakelklassen (ISK)

Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland

Onderwijs voor hoogbegaafden

VO-scholen met Leonardo-onderwijs

vso voortgezet speciaal onderwijs
VSOvoortgezet speciaal onderwijs
 • Commissie voor Indicatiestelling beslist over plaatsing
 • Vier clusters:
  • cluster 1: voor visueel gehandicapte leerlingen
  • cluster 2: voor auditief en communicatief gehandicapte leerling
  • cluster 3: voor verstandelijk, lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerling
  • cluster 4: voor leerling met ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek
 • Elk cluster heeft een eigen aanmeldingsprocedure
 • Deze wijkt af van BOVO-procedure
 • Andere formulieren
 • Ander tijdpad
 • Neem contact op met de VSO-school voor uitleg
didactische toetsen
Didactische toetsen

Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen.

 • Soorten toetsen:
 • Drempelonderzoek
 • Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS)
 • Cito Eindtoets
slide16
De Cito Eindtoets wordt afgenomen in februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van:

Cito Eindtoets

 • taal
 • studievaardigheden
 • rekenen-wiskunde
 • wereldoriëntatie (op meeste scholen)
intelligentieonderzoek
Intelligentieonderzoek

Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek.

Voorbeelden van intelligentieonderzoeken:

 • NIO
 • NDT
 • WISC-III
basisschooladvies
Basisschooladvies
 • Bestaat uit:
 • Mening van de basisschool over
  • het onderwijsniveau
  • het functioneren door de jaren heen
 • Onafhankelijke toets- en testgegevens
welke stappen
Welke stappen?

1. Bezoeken open dagen VO

2. 1e aanmeldingsperiode

Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze.

Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen.

3. Behandelperiode

VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van

toelatingscriteria.

slide20

4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum:

Toepassen van eventuele voorrangsregels

Plaatsing bij voldoende ruimte

Loting bij onvoldoende ruimte

Welke stappen?

Nb.

De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school.

slide21

5. 2e aanmeldingsperiode

Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn).

Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze.

Aanmelding op volgorde van binnenkomst.

Hierbij geldt de volgende uitzondering:

Welke stappen?

slide22

Uitzondering

Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen.

Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden.

Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede

periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen.

Welke stappen?

aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier

Uniek BOVO aanmeldingsnummer

slide24

Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld.

BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport.

Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken.

Aanmeldingsformulier

slide25

Rechten ouders

 • De basisschool maakt het onderwijskundig rapport (OKR). Ouders hebben het recht om het OKR in te zien. BOVO adviseert basisscholen ouders een kopie van het OKR en de bijhorende bijlagen te geven.
 • Indien ouders/verzorgers op- of aanmerkingen hebben over:
 • Het OKR
 • De BOVO-procedure
 • De toelatingscriteria en voorrangsregels van VO-scholen
 • De manier waarop scholen met bovenstaande omgaan
 • kunnen zij eerst terecht bij de direct betrokkenen en indien nodig bij het bevoegd gezag van de school (schoolleiding en het bestuur).
tips voor ouders
Tips voor ouders

Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk).

Leestips:

- BOVO Ouderfolder

- Website BOVO Haaglanden

Checklist bij schoolkeuze & Handige websites

(zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders)

- De Wegwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag)

- VO-gids ministerie OCW

(zie: www.rijksoverheid.nl)

einde
Einde

Veel succes!