Jak ps t projekty esky a srozumiteln
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Jak psát projekty česky a srozumitelně. Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. Mgr. Kamila Sekerová. Cíle kurzu. instruovat zájemce o kodifikačních příručkách a jejich charakteru; naučit zájemce využívat těchto příruček a ověřovat si platnou kodifikaci (dovednostní výuka);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - asa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak ps t projekty esky a srozumiteln

Jak psát projekty česky a srozumitelně

Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

Mgr. Kamila Sekerová


C le kurzu
Cíle kurzu

 • instruovat zájemce o kodifikačních příručkách a jejich charakteru;

 • naučit zájemce využívat těchto příruček a ověřovat si platnou kodifikaci (dovednostní výuka);

 • seznámit zájemce s dalšími zdroji sloužícími k ověření spisovnosti;

 • seznámit zájemce s aktuálními údaji o současné vývojové fázi češtiny;

 • představit zájemcům škálu možností, jak tvořit účinný odborný text;

 • nastínit klíčové požadavky kladené na současný odborný text;

 • vymezit rámcové prvky odborného textu;

 • ověřit v praxi schopnost samostatné tvorby odborného textu (dovednostní výuka).

Jak psát projekty česky a srozumitelně


Ur eno pro c lov skupiny
Určeno pro cílové skupiny

 • lektoři;

 • manažeři;

 • vedoucí kateder;

 • hlavní řešitelé;

 • studenti;

 • zaměstnanci institucí;

 • ostatní.

Jak psát projekty česky a srozumitelně


Absolventi z skaj
Absolventi získají

 • schopnost užívat spisovnou češtinu pro účely tvorby odborného textu;

 • konstruovat český odborný text přehledně, jasně, srozumitelně a adekvátně vzhledem k jeho zaměření, účelu a adresátům.

Jak psát projekty česky a srozumitelně


Forma studia
Forma studia

 • kombinovaná forma;

 • důraz na e-learning;

 • součástí kurzu jsou dva tutoriály (úvodní

  a závěrečný).

Jak psát projekty česky a srozumitelně


Hodinov dotace
Hodinová dotace

 • předpokládaná hodinová dotace činí cca 25 až 30 hodin.

Jak psát projekty česky a srozumitelně


Struktura st
Struktura částí

 • Jak psát projekty česky (prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.)

  • Čeština jako národní jazyk

  • Aktuální kodifikační příručky

  • Základní rysy českého pravopisu

  • Charakteristika Pravidel českého pravopisu

  • Terminologie a přejatá slova

 • Jak psát projekty srozumitelně (Mgr. Kamila Sekerová)

  • Diferenciace odborných textů podle zaměření

  • Požadavky kladené na srozumitelný odborný text

  • Rámcové prvky odborného textu

  • Kompoziční struktura odborného textu

  • Technické parametry odborného textu

 • Jak psát projekty česky a srozumitelně


  E tina jako n rodn jazyk
  Čeština jako národní jazyk

  • spisovná čeština:

   • prestižní a národně reprezentativní útvar (varieta) vnitřně diferencovaného národního jazyka;

   • má sloužit ke kultivovanému vyjadřování;

   • stěžejními úkoly jsou národně reprezentativní funkce a sjednocující role v národě;

  • sledování úzu, stanovení normy a vymezení kodifikace;

  • spisovný jazyk v kodifikované podobě.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Aktu ln kodifikace mluvnick p ru ky
  Aktuální kodifikace – mluvnické příručky

  • KOL. AUTORŮPříruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995.

  • HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002 (26. vydání).

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Aktu ln kodifikace slovn ky
  Aktuální kodifikace – slovníky

  • Příruční slovník jazyka českého (9 svazků, 250 tis. hesel, 1935–1957).

  • Slovník spisovného jazyka českého (4 svazky, přes 192 tis. hesel, 1. vyd. 1960–1971; reedice 1989).

  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (necelých 50 tis. hesel, 1. vyd. 1987, 2. vyd. 1994, 3. vyd. 2003, dotisk 2005) – také jako CD-ROM z nakladatelství LEDA Praha.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Esk pravopis rysy a sou asn kodifikace
  Český pravopis – rysy a současná kodifikace

  • pravopis (ortografie) = dohodnutýsoubor zásad, jimiž se řídíme při záznamu jazykového projevu písmem;

  • většina zásad se opírá o mluvnici;

  • jazykovědci zpracují pravidla pravopisu  kodifikační příručka (PČP z r. 1993, Dodatek MŠMT z r. 1994). 

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Pravidla esk ho pravopisu
  Pravidla českého pravopisu

  • vycházejí ve dvou podobách:

  • akademické vydání

   • obsahuje větší počet hesel;

   • údaje jsou však minimalizované;

   • zahrnují jen základní pravopisnou informaci;

  • školní vydání

   • menší počet hesel;

   • připojuje však různé servisní údaje (místo slovníku a mluvnice).

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Terminologie a p ejat slova
  Terminologie a přejatá slova

  • jsou obsahem slovníků cizích slov:

   • Velký slovník cizích slov z nakladatelství LEDA (CD-ROM)  www.leda.cz;

   • Akademický slovník cizích slov (Praha : Academia, 2001);

   • Nový akademický slovník cizích slov A–Ž (Praha : Academia, 2005)  www.academia.cz.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Jazykov poradna j av r
  Jazyková poradna ÚJČ AV ČR

  • dotazy týkající se češtiny:

   • e-mail: poradna@ujc.cas.cz (bez příloh)

   • telefon: 257 531 793 (pondělí – pátek od 9 do 12 hodin)

   • adresa: Jazyková poradna

    Ústav pro jazyk český AV ČR

    Letenská 4, 118 51 Praha 1

   • časté otázky: http://www.ujc.cas.cz (rubrika „Jazyková poradna“)

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Odborn text v ir m kontextu
  Odborný text v širším kontextu

  • odborné texty podle zaměření a účelu:

   • texty vědecké;

   • texty naučné;

   • texty popularizační;

   • texty učební.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Po adavky kladen na odborn text
  Požadavky kladené na odborný text

  • logické myšlenkové zpracování obsahu;

  • srozumitelná gramatická stavba;

  • přehledné uspořádání sdělované informace;

  • srozumitelnost s ohledem na adresáta konkrétního sdělení;

  • odborná přesnost a terminologická jednotnost.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  R mcov prvky odborn ho textu
  Rámcové prvky odborného textu

  • titulek

   • naznačující téma,

   • formulovaný jako otázka,

   • obsahující výsledek věd. práce,

   • specifický (např. obsahující citace nebo výroky);

  • abstrakt (výtah)  resumé (shrnutí);

  • anotace.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Kompozi n struktura odborn ho textu
  Kompoziční struktura odborného textu

  • kompoziční model IMRAD:

    introduction (úvod),

    methods (metody),

    results (výsledky),

    discussion (diskuse);

  • splňuje požadavky na jednoduchost, přehlednost a logičnost.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Technick parametry odborn ho textu
  Technické parametry odborného textu

  • bibliografické citace

   • citát  bibliografický odkaz;

  • poznámkový aparát;

  • průvodní aparát

   • přílohy,

   • rejstříky,

   • seznam literatury apod.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně


  Literatura
  Literatura

  • Akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2001.

  • ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.

  • HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002 (26. vydání).

  • KOL. AUTORŮ Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995.

  • Příruční slovník jazyka českého. Praha : Česká akademie věd a umění, 1935-1957.

  • SGALL, P. – PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha : Karolinum, 2004.

  • Slovník spisovného jazyka českého. Praha : Academia,1989.

  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Voznice : Leda,2004.

  • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005.

  Jak psát projekty česky a srozumitelně