1 / 21

Neuvostoliitto 1920-luvulla

Neuvostoliitto 1920-luvulla. Montaasielokuva. 1920-luvun kulttuurielämä. 1920-luvun alussa Neuvosto-Venäjällä erilaisia avantgardistisia suuntauksia / ajattelutapoja konstruktivismi, futurismi taiteen tekeminen koneen rakentamiseen / insinöörityöhön verrattavaa toimintaa

arvin
Download Presentation

Neuvostoliitto 1920-luvulla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Neuvostoliitto 1920-luvulla Montaasielokuva

 2. 1920-luvun kulttuurielämä • 1920-luvun alussa Neuvosto-Venäjällä erilaisia avantgardistisia suuntauksia / ajattelutapoja • konstruktivismi, futurismi • taiteen tekeminen koneen rakentamiseen / insinöörityöhön verrattavaa toimintaa • taiteen materiaali tärkeä • irtautuminen romantiikasta, psykologisoinnista, porvarillisuudesta • “techné concept of art”(David Bordwell)

 3. Sergei Eisensteinin muistikuva 20-luvusta Kaikkialla vallitsi peräänantamaton vaatimus taiteen tuhoamisesta, materi-aalien ja dokumenttien asettamisesta taiteen pääelementin, kuvan, tilalle…

 4. Olen elokuvasilmä, olen mekaaninen silmä. Minä, kone, näytän sinulle maailman sellaisena kuin vain minä sen näen. Nyt ja ikuisesti vapautan itseni inhimillisestä liikkumattomuudesta. Olen jatkuvassa liikkeessä, lähestyn esineitä ja loittonen niistä, ryömin niiden alle, kiipeän niiden päälle. Riennän laukkaavan hevosen kanssa, syöksyn väkijoukkoon, voitan juoksevat sotilaat, kaadun selälleni, kohoan ilmaan lentokoneen kanssa […] Vapaana ajasta ja tilasta yhdistän mitkä tahansa kaksi pistettä maailmassa riippumatta siitä missä olen ne tallentanut. Määränpääni on luoda tuore havainto maailmasta. Tutkin uudella tavalla maailmaa, joka sinulle on tuntematon. Dziga Vertov 1923

 5. Lev Kuleshov (1899-1970) • Aloitti lavastajana jo 1916 • kiinnostui ”amerikkalaisesta montaasista” (Griffith) • Ensimmäinen oma elokuva ”Insinööri Priten projekti” 1917-1918 • Kuleshovin työpaja valtion elokuvakoululla vuodesta 1920 • ”Kuleshovin efekti” • Useita elokuvia 1920-luvulla • Kirja Isskustvo Kino (”Elokuvataide”) 1929

 6. Vsevolod Pudovkin (1893-1953) • 1920 elokuvakouluun, Kuleshovin työpajaan • Eisensteinin ohella keskeinen montaasiohjaaja • Korosti kerronnallisuutta • Kirjoja elokuvanteosta • Tärkeimmät 1920-luvun elokuvat: • Äiti (1926) • Pietarin viimeiset päivät (1927) • Myrsky yli Aasian (1928)

 7. Sergei Eisenstein (1898-1948) • Tärkein montaasiohjaaja, teoreetikko • aloitti teatterissa, elokuvan pariin 1924 • montaasin vaikutus katsojan emootioihin suoraan ohi tarinan; ”intellektuaalinen montaasi” • 1920-luvun elokuvat: • Lakko (1924) • Panssarilaiva Potemkin (1925) • Lokakuu (1927) • Vanhaa ja uutta (1929)

 8. Panssarilaiva Potemkin (1925)

 9. Dziga Vertov(oik. Denis Kaufman 1896-1954) • kehitti dokumenttielokuvaa ja vaati kertovasta elokuvasta luopumista • Tunnetuin elokuva: Mies ja elokuvakamera (1929) • Ei välitekstejä • "kaupunkisinfonia" • Pääkuvaaja Mihail Kaufman • Muita elokuvia: • uutisraportteja 1919 alkaen (Kinonedelia – "Elokuvaviikko"; "Kino-Pravda") • Kinoglaz (Elokuvasilmä) 1924 • Kino-Pravda (”Totuuselokuva”) 1925 • Entusiasmi (1931) • Kolme laulua Leninistä (1934)

 10. Vertov: Kinoglaz (Elokuvasilmä)

 11. Mihail Kaufman (1897-1979)

 12. Montaasielokuvan piirteitä • Aiheet: konfliktit ja vallankumoukset • Kerronta • ei yliluonnollisia tapahtumia • yksilöt usein vähämerkityksisiä (tosin vaihtelua) • tapahtumien syynä yhteiskunnalliset voimat • henkilöhahmot luokkansa edustajia - tyypit • Leikkaus: keskeinen tyylillinen elementti • otosten määrä suuri (fragmentointi) • limittäinen leikkaus (overlapping editing) • elliptinen leikkaus

 13. Pudovkin: Äiti (1925)

 14. Limittäistä leikkausta Eisensteinin Lokakuussa (1927) Eisenstein: Lokakuu (1927): tarinatasolla lyhyttä siltojen avaamista pidennetään juonen tasolla näyttämällä samaa tapahtumaa useista eri kulmista (valikoima)

 15. Nopeaa leikkausta Eisensteinin Lokakuussa: ääntä (konekiväärin papatus) simuloidaan visuaalisesti leikkauksen avulla

 16. TyyppinäyttelijöitäTyöläisiä ja porvareita Sergei Eisenstein elokuvista

 17. Vertov ja Eisenstein:"elokuvasilmä" vs. "elokuvanyrkki" Eisenstein: Panssarilaiva Potemkin Vertov: Mies ja elokuvakamera

 18. Vertov vs. Eisenstein • Totuuden näyttäminen vs. yleisöön vaikuttaminen • Eisensteinille Vertov "impressionisti" – tärkeää ei näyttää vaan vaikuttaa yleisön mieleen • E: "emme tarvitse elokuvasilmää vaan elokuvanyrkin" • V: dokumentit "faktanyrkkejä" • "Elämä sellaisenaan" vs. näytellyn ja ei-näytellyn välimuoto • Vertov ei hyväksynyt draamaelokuvia eikä etenkään dokumentaarisen materiaalin sekoittamista fiktioon • Eisensteinille fiktion ja dokumentin välimuoto (mm. tyyppinäyttelijöiden käyttö) tehokas väline vaikuttaa yleisöön (Lokakuu, 1927).

 19. Vertov / Eisenstein /Kulešov-Pudovkin

More Related