IT
Download
1 / 26

Miroslav Marić - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

IT. Miroslav Marić. Šta su to informacione tehnologije?. Informacione tehnologije. Pod informacionim tehnologijama podrazumevaju se postupci, metode i tehnike prikupljanja, prenosa, obrade, č uvanja i prezentacije informacija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Miroslav Marić' - arvin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

IT

Miroslav MarićInformacione tehnologije
Informacione tehnologije

 • Pod informacionim tehnologijamapodrazumevaju se postupci, metode i tehnike prikupljanja, prenosa, obrade, čuvanja i prezentacije informacija.


 • Informacija predstavlja formalnu reprezentaciju saznanja prihvatljivog za žive organizme ili mašine.

 • Podatak je re-interpretabilna reprezentacija činjenice ili ideje na formalni način pogodan za komunikaciju, interpretaciju ili obradu.


Podela it ja
Podela IT-ja

 • Ulazne tehnologije

 • Komunikacione tehnologije

 • Računarske tehnologije

 • Izlazne tehnologije


 • Računarstvo se u savremenom društvu razvija pre svega u okviru računarsketehnologije kao jedne od informacionih tehnologija.

 • Računarski sistem predstavlja tehnološku podršku informacionim sistemima.


 • Računarstvo deli zajedničke naučne metode sa matematikom, prirodnimnaukama i tehnikom.

 • Paradigma koja ga vezuje za matematiku je teorija, sa prirodnimnaukama vezuje ga eksperimentalni naučni metod, dok je projektovanje zajedničko za računarstvo i tehniku.

 • To se ogleda i kroz istoriju razvoja računarstva,ali i kroz savremeni razvoj računarstva kao spoja teorije algoritama, matematičkelogike i pronalsaka elektronskog računara sa pamćenjem programa.


 • Računarstvo je sistematično izučavanje algoritamskih procesakoji opisuju i transformišu informaciju: njihove teorije, analize, projektovanja,efikasnosti, implementacije i primene.


Osnovno pitanje koje se postavlja pred celoračunarstvo je:

 • Šta se može efikasno automatizovati?


Funkcije ra unarstva
Funkcije računarstva

 • Prenos podataka

 • Obrada podataka

 • Čuvanje podataka

 • Kontrola prenosa, obrade i čuvanja podataka


 • Programiranje je u najopštijemsmisluaktivnostizradeprogramazaelektronskuračunsku mašinu (računar).

 • Programiranje, pored izučavanjavažnihklasaalgoritamaiprogramakoji se, kaočestekomponentedrugihprogramamoguprimeniti u rešavanjunovihzadataka,moradauključiimetoderazvojaalgoritamaiprogramasaunapredpoznatimponašanjem, tj. metodekojeomogućujuda se, zajednosaizvođenjemprogramaizvodiidokaznjegovekorektnosti (njegovasemantika), što približavarazvojprogramadokazuteoreme u matematici.


Razvoj ra unarstva
Razvoj računarstva

 • Period pre pojave elektronskih računara (ER) do 1946. godine)

 • Period nakon pojave elektronskih računara (nakon 1946. godiene)

  Navedena podela je vrlo gruba (prvi period je veoma dug, dok je drugi relativno kratak)


Detaljnija podela
Detaljnija podela

 • Period abakusa (premehanički period)

 • Period mehaničkih računarskih mašina

 • Period elektomehaničkih računskih mašina

 • Period elektronskih računara


Period abakusa
Period abakusa

 • Do 5000 g.p.n.e. - razvijeno brojanje

 • Oko 3000 g.p.n.e. - pojava prvih pisama (Sumeri u Mesopotamiji)

 • Oko 3000 g.p.n.e. - Razvoj 60-teričnog brojnog sistema

 • Oko 2600 g.p.n.e. - Zapisi na papirusu

 • 1200-1100 g.p.n.e. - Formiran abakus (abak, suan-pen)

 • Oko 330 g.p.n.e. - Aristotel postavio osnove logikePeriod mehani kih ra unskih ma ina
Period mehaničkihračunskih mašina

 • 1450. Johan Gutenberg - Konstrusaoprvuštamparskupresu

 • 1614-1620 John Napier otkrioprirodnelogaritmeilogaritamskiračunar

 • 1623/24 Wilhelm Schickard - prvaračunaska mašinasaprenosomdesetica

 • 1642. Blaise Pascal je napravio 6-mesnu računsku mašinu.

 • Godine 1647. usavršenana 8-mesnu saprenosomdesetica.


 • 1673. Wilhelm Laibniz - usavršioPascalovu mašinusa 4 računaskeoperacije (12-mesna)

 • -Binarnibrojnisistem

 • -Univerzalnijezikmatematike

 • 1801. J.M. Jacquard - Automatskirazbojsabušenomkarticom

 • 1820-1860 - Period obeležen radom Charles Babbage-a (1792-1871)

  • 1822 - diferencijalni mašina (analizator)

  • 1833 - nacrtanalitičke mašine

  • Ada Augusta (1815-1862)


Period elektomehani kih ra una r skih ma ina
Period elektomehaničkihračunarskih mašina

 • U 19. veku napravljena su velika otkrića koja su poboljšala komunikaciju (telegraf, telefon, i počinje se sa korišćenjem elektične struje za pokretanje raznih mašina.)

 • 1847. G. Bool - Bulova algebra


 • Kraj 19. veka, u ovojoblasti, obeležio je radHermanaHolerita (Hermann Hollerith - 1860- 1929)

 • 1884. jepatentiraoautomatsku mašinuzatabeliranje

 • 1890. - popis u SAD ielektronskiuređajizasortiranje (Ranije 50 ljudiza 5-7 godina, sada 43 mašinezanekolikomeseci)

 • 1896. - Osnovana Tabulating Machine Company, koja je 1924. prerasla u IBM.


Period elektronskih ra unara
Period elektronskihračunara

 • 1939. John Atanasoff - 16-bitni sabiračsavakumaskimcevima.

 • 1941. AtanasoviBerikonstruisalikalkulator

 • 1946. J.P. Eckert i J.W. Mauchlykonstruisalisu ENIAC (Electronic Numerical Integrater And Computer)

 • 18000 elektronskihcevi 10000 kondezatora

 • 70000 otpornika 1500 releja

 • težakoko 30 tona 10x15 kv.met.

 • 150KW energije

 • 0.0002 sec - sabiranje 0.0028sec - množenje


 • 1945. John von Neumann - Teorijski koncept ER

  Fon Nojmanovi računari

 • 1948. Bell Teleph. Corp. - prvi tranzistor

 • 1950. UNIVAC I - Prvi komercijalni ER

 • 1952. IBM 701 - Računar sa magnetnim trakama

 • 1954. Programski jezik FORTRAN (za IBM 650)


 • 1955. Bell Corp. TRADIC - računarzasnovannatranzistorima

 • 1958/59 - Texas Instriments - Integrisanaverzijatranzistora

 • 1959. Prog. jezik COBOL


 • 1960. - IBM 1401, 1620 - zasnovanepotpunonatranzistorima

 • 1960/61 - Integrisana kola zakomercijalnesvrhe

 • 1964. IBM-360 (CDC-499)

 • 1965. DEC serija PDP miniračunara

 • 1966. UNIVAC 9000 saoptičkimčitačem

 • 1968. Osnovan Intel (Pojavaintegrisaneploče sa 100 tranzistora)

 • 1970 - Pojavio se IBM 370


 • 1970/71 - Prvimikroprocesor (4-bitni mikroprocesornapravljen u Intel-u od 2300 tranzistora.)

 • 1974/75 - I8080, M6800, Zilog se izdvajaiz Intel-a .Pojavljuju se prvimikroračunari

 • 1976. Apple-računari

 • 1977. Memorijskičipoviod 16K (sapreko 20000 tranzistora)

 • 1978. I8086
ad