Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Dane INFORMACYJNE

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dane INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: • Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku • ID grupy: 97/47_P_G1 • Opiekun: Jadwiga Pszonka • Kompetencja: przedsiębiorczość • Temat projektowy: • „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”. • Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2010/2011

 2. Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G1 Opiekun: Magdalena Karwik Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”. Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2010/2011

 3. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami)

 4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Działalność gospodarcza (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.2) jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. ŹRÓDŁO : pl.euabc.com

 5. PRZEDSIĘBIORCA • Przedsiębiorcą (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.4) w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębną ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. • Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 6. MIKROPRZEDSIĘBIORCA Za mikroprzedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.104) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 7. MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Za małego przedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.105) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 8. ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA Za średniego przedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.106) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 9. FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA WADY I ZALETY ŹRÓDŁO: finansekredyt.com; blogusmaximus.blox.pl

 10. FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

 11. SPÓŁKA CYWILNA Zalety : • Łatwość założenia • Proste procedury prowadzenia • Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki • Niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności, • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania Wady : • Nie tylko pełna, ale przede wszystkim solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki • Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki • Trudność, czy wręcz niemożność działania w większym rozmiarze, prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw ŹRÓDŁO: sciaga.pl (obrazki) tws.org.pl ; jakzarobicszybkopieniadzebezwychodzeniazdomu.blog.onet.pl

 12. SPÓŁKA JAWNA Zalety : • Łatwość założenia i proste procedury prowadzenia • Posiadanie firmy • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej Wady : • Pełna, solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki • Koszty podatku od umowy spółki, wpisu do rejestru przedsiębiorstw i jego ogłoszenia • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 13. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zalety : • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników • Posiadanie firmy • Możliwość złączenia pomysłów i zaangażowania niektórych osób oraz kapitału innych • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze Wady : • Pełna, solidarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw • Odmienność praw i obowiązków komplementariuszy oraz komandytariuszy ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 14. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Zalety : • Możliwość emitowania akcji i pozyskania tą drogą kapitału • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników • Posiadanie firmy • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze Wady : • Pełna, solidarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki • Wysoki kapitał zakładowy • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 15. SPÓŁKA PARTNERSKA Zalety : • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności każdego wspólnika do własnych działań • Posiadanie firmy • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej Wady : • Ograniczone grono beneficjentów tej formy prawnej • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego • Wymóg prowadzenia pełnej księgowości • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 16. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zalety : • Ograniczona odpowiedzialność. • Osobowość prawna • Możliwość zaangażowania znacznego kapitału • Możliwość prowadzenia znacznych przedsiębiorstw Wady : • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego • Wysoki kapitał zakładowy i wysoka wartość udziału • Duża odpowiedzialność zarządu • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości i badania sprawozdań • Niemożność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, podwójne opodatkowanie dochodów ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 17. SPÓŁKA AKCYJNA Zalety : • Proste gromadzenie kapitału poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych • Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki • Łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów i potencjalnych akcjonariuszy Wady : • Drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji • Duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki • Konieczność prowadzenia pełnej księgowości • Konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej • Brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców • Skomplikowany proces likwidacji ŹRÓDŁO: mfiles.pl

 18. Główny cel przedsiębiorstwa • przetrwanie • rozwój

 19. Podział celu głównego: • cele ekonomiczne • cele techniczno – produkcyjne • cele regionalne

 20. Cel ekonomiczny działalności przedsiębiorstwa : • długoterminowy i krótkoterminowy zysk, • poprawa rentowności, • poprawa pozycji firmy na rynku, • wzrost produktywności czynników wytwórczych, • innowacyjność.

 21. Cel techniczno – produkcyjny realizowany jest poprzez: • maksymalizację produkcji • poprawę jakości • reprodukcję zasobów kapitałowych

 22. W skład celów regionalnych wchodzą: • ochrona i odnowa środowiska, • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, • rozwój infrastruktury regionalnej, • aktywizacja regionu.

 23. produkcja • Jest to wszelka działalność, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych – zwanych produktami lub wyrobami – przynoszących zyski jej producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne.

 24. Typy produkcji • produkcja jednostkowa • produkcja seryjna • produkcja masowa

 25. Produkcja jednostkowa • Polega na wykonywaniu produktów w pojedynczych sztukach, zwykle na zamówienie, np. produkcja statków.

 26. Produkcja seryjna • Polega na wykonywaniu produktów w określonych partiach, np. produkcja telewizorów.

 27. Produkcja masowa • Polega na produkowaniu stale tych samych produktów, np. produkcja cukru.

 28. Wytwarzanie wyrobów odbywa się • w ramach procesu produkcji.

 29. Przykładowy proces produkcji

 30. Proces produkcji • Jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy naturalne) aż do zdania gotowego wyrobu włącznie.

 31. Cechy procesu produkcyjnego: • celowość • dynamika • ekonomiczność • Warunkiem koniecznym istnienia procesu produkcyjnego jest przepływ ludzi, materiałów, informacji i czynników energetycznych.

 32. Elementy składowe procesu produkcyjnego: • proces technologiczny • procesy pomocnicze

 33. Proces technologiczny: • jest podstawowym elementem procesu produkcyjnego • w trakcie którego występuje zmiana formy, właściwości chemicznych i fizycznych przerabianego materiału lub surowca

 34. Podział procesu technologicznego: • procesy pracy • procesy naturalne

 35. Proces pracy: • oddziaływanie człowieka na surowce i materiały za pomocą narzędzi, maszyn • stworzenie odpowiednich warunków w celu uzyskania wyrobu gotowego

 36. Procesy naturalne: • następują bez udziału lub z minimalnym udziałem człowieka • powodują zmiany w przetwarzanych surowcach lub materiałach za pomocą czasu, środków chemicznych oraz czynników biologicznych • to np. procesy fermentacji, dojrzewania, suszenia, reakcje chemiczne

 37. Procesy pomocnicze: • procesy transportu • magazynowanie • procesy kontroli

 38. MISJA, WIZJA, CELE: Misja firmy - jest precyzyjnym wyrażaniem-w języku zrozumiałym dla członków firmy i jej otoczenia-dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. Misja jest więc ujęciem wizji strategicznej dla potrzeb zarządzania. Wizja firmy - widzenie i wyobrażenia, oznacza szeroką koncepcję, pożądany obraz przyszłości, organizacji i jej miejsca w otoczeniu, wyrażanie intencji i aspiracji bez szczegółowego określenia sposobów i środków osiągania celów. Cele Firmy- to pomysły na zrealizowanie wizji.

 39. PRZYKŁADY WIZJI, MISJI I CELÓW KONKRETNYCH FIRM: Wizja rozwoju Doskam„Chcemy być niezależną i nowatorską firmą, która jest głównym dostawcą szkoleń rozwojowych prowadzonych w formule: tradycyjnej, e-learning i blended learning. Chcemy konsekwentnie zwiększać wartość rynkową firmy poprzez jej permanentny rozwój, orientując się przy tym na klientów i współpracowników mających wpływ na rezultat, którym praca i współpraca z nami sprawia radość i satysfakcję.” Wizja Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. „dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem: • Jakości produktów naftowych, • Jakości obsługi klienta• Profesjonalnego zarządzania.”

 40. misja • MISJA GPN-T – gdański park naukowo-techniczny„Stworzenie przestrzeni dla przekucia marzeń i idei w rzeczywistość. GPN-T, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Dzięki pomocy merytorycznej oraz finansowej idee nowych rozwiązań high- tech stają się rzeczywistością. GPN-T wspierając nowopowstające firmy bazujące na unikalnym pomyśle przyczynia się do rozwoju gospodarki w regionie pomorskim budując jego konkurencyjność oraz staje się prekursorem działań B+R dla gospodarki Polski.” • Misja Firmy ANBUD • „dostarczanie przedsiębiorstwom najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w najkorzystniejszej cenie. Pozwala to naszym klientom zrealizować własną idee rozwoju informatyki dążąc do zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku.”

 41. CELE Cel działań PKN Głównym celem działań PKN jest zdobycie w Polsce i na arenie międzynarodowej renomy organizacji jako: uznawanej i docenianej w Polsce i na świecie, niezależnej od jakichkolwiek wpływów, autonomicznej i obiektywnej, sprawnie koordynującej prace normalizacyjne, aktywnie współuczestniczącej w działalności międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych, dostarczającej usługi i produkty wysokiej jakości na rzecz polskiej gospodarki, społeczeństwa i administracji publicznej. Cele działań Hoffman a.d rozwój spółki pod względem technicznym i organizacyjnym dający w konsekwencji pozytywny wynik finansowy jej pracy zdobycie uznania ze strony Klientów i zawiązanie trwałych relacji z nimi ciągłe doskonalenie skuteczności w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001

 42. SWOT

 43. Definicja Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej, może być także wykorzystywana w działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. Można ją stosować w poszczególnych sferach funkcjonowania firmy, np. w marketingu, finansach, produkcji.

 44. MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji. SŁABE STRONY organizacji (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Każda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ.

 45. SZANSE (zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia. ZAGROŻENIA (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania