1 / 55

Dane INFORMACYJNE

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku ID grupy: 97/47_P_G1 Opiekun: Jadwiga Pszonka Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”.

arvin
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dane INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: • Zespół Szkół Zawodowych im. G. Domagka w Lubsku • ID grupy: 97/47_P_G1 • Opiekun: Jadwiga Pszonka • Kompetencja: przedsiębiorczość • Temat projektowy: • „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”. • Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2010/2011

 2. Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G1 Opiekun: Magdalena Karwik Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej”. Semestr/rok szkolny: drugi /rok szkolny 2010/2011

 3. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami)

 4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Działalność gospodarcza (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.2) jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. ŹRÓDŁO : pl.euabc.com

 5. PRZEDSIĘBIORCA • Przedsiębiorcą (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.4) w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębną ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. • Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 6. MIKROPRZEDSIĘBIORCA Za mikroprzedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.104) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 7. MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Za małego przedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.105) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 8. ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA Za średniego przedsiębiorcę (Ustawa o swobodzie działalności Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 Art.106) uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 9. FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA WADY I ZALETY ŹRÓDŁO: finansekredyt.com; blogusmaximus.blox.pl

 10. FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

 11. SPÓŁKA CYWILNA Zalety : • Łatwość założenia • Proste procedury prowadzenia • Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki • Niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności, • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania Wady : • Nie tylko pełna, ale przede wszystkim solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki • Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki • Trudność, czy wręcz niemożność działania w większym rozmiarze, prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw ŹRÓDŁO: sciaga.pl (obrazki) tws.org.pl ; jakzarobicszybkopieniadzebezwychodzeniazdomu.blog.onet.pl

 12. SPÓŁKA JAWNA Zalety : • Łatwość założenia i proste procedury prowadzenia • Posiadanie firmy • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej Wady : • Pełna, solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki • Koszty podatku od umowy spółki, wpisu do rejestru przedsiębiorstw i jego ogłoszenia • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 13. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zalety : • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników • Posiadanie firmy • Możliwość złączenia pomysłów i zaangażowania niektórych osób oraz kapitału innych • Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze Wady : • Pełna, solidarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw • Odmienność praw i obowiązków komplementariuszy oraz komandytariuszy ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 14. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Zalety : • Możliwość emitowania akcji i pozyskania tą drogą kapitału • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników • Posiadanie firmy • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze Wady : • Pełna, solidarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki • Wysoki kapitał zakładowy • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 15. SPÓŁKA PARTNERSKA Zalety : • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności każdego wspólnika do własnych działań • Posiadanie firmy • Możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania • Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej Wady : • Ograniczone grono beneficjentów tej formy prawnej • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego • Wymóg prowadzenia pełnej księgowości • Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 16. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zalety : • Ograniczona odpowiedzialność. • Osobowość prawna • Możliwość zaangażowania znacznego kapitału • Możliwość prowadzenia znacznych przedsiębiorstw Wady : • Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego • Wysoki kapitał zakładowy i wysoka wartość udziału • Duża odpowiedzialność zarządu • Wymóg prowadzenia pełniej księgowości i badania sprawozdań • Niemożność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, podwójne opodatkowanie dochodów ŹRÓDŁO: sciaga.pl

 17. SPÓŁKA AKCYJNA Zalety : • Proste gromadzenie kapitału poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych • Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki • Łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów i potencjalnych akcjonariuszy Wady : • Drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji • Duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki • Konieczność prowadzenia pełnej księgowości • Konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej • Brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców • Skomplikowany proces likwidacji ŹRÓDŁO: mfiles.pl

 18. Główny cel przedsiębiorstwa • przetrwanie • rozwój

 19. Podział celu głównego: • cele ekonomiczne • cele techniczno – produkcyjne • cele regionalne

 20. Cel ekonomiczny działalności przedsiębiorstwa : • długoterminowy i krótkoterminowy zysk, • poprawa rentowności, • poprawa pozycji firmy na rynku, • wzrost produktywności czynników wytwórczych, • innowacyjność.

 21. Cel techniczno – produkcyjny realizowany jest poprzez: • maksymalizację produkcji • poprawę jakości • reprodukcję zasobów kapitałowych

 22. W skład celów regionalnych wchodzą: • ochrona i odnowa środowiska, • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, • rozwój infrastruktury regionalnej, • aktywizacja regionu.

 23. produkcja • Jest to wszelka działalność, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych – zwanych produktami lub wyrobami – przynoszących zyski jej producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne.

 24. Typy produkcji • produkcja jednostkowa • produkcja seryjna • produkcja masowa

 25. Produkcja jednostkowa • Polega na wykonywaniu produktów w pojedynczych sztukach, zwykle na zamówienie, np. produkcja statków.

 26. Produkcja seryjna • Polega na wykonywaniu produktów w określonych partiach, np. produkcja telewizorów.

 27. Produkcja masowa • Polega na produkowaniu stale tych samych produktów, np. produkcja cukru.

 28. Wytwarzanie wyrobów odbywa się • w ramach procesu produkcji.

 29. Przykładowy proces produkcji

 30. Proces produkcji • Jest to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, transportowe, kontrolne, magazynowe (a także procesy naturalne) aż do zdania gotowego wyrobu włącznie.

 31. Cechy procesu produkcyjnego: • celowość • dynamika • ekonomiczność • Warunkiem koniecznym istnienia procesu produkcyjnego jest przepływ ludzi, materiałów, informacji i czynników energetycznych.

 32. Elementy składowe procesu produkcyjnego: • proces technologiczny • procesy pomocnicze

 33. Proces technologiczny: • jest podstawowym elementem procesu produkcyjnego • w trakcie którego występuje zmiana formy, właściwości chemicznych i fizycznych przerabianego materiału lub surowca

 34. Podział procesu technologicznego: • procesy pracy • procesy naturalne

 35. Proces pracy: • oddziaływanie człowieka na surowce i materiały za pomocą narzędzi, maszyn • stworzenie odpowiednich warunków w celu uzyskania wyrobu gotowego

 36. Procesy naturalne: • następują bez udziału lub z minimalnym udziałem człowieka • powodują zmiany w przetwarzanych surowcach lub materiałach za pomocą czasu, środków chemicznych oraz czynników biologicznych • to np. procesy fermentacji, dojrzewania, suszenia, reakcje chemiczne

 37. Procesy pomocnicze: • procesy transportu • magazynowanie • procesy kontroli

 38. MISJA, WIZJA, CELE: Misja firmy - jest precyzyjnym wyrażaniem-w języku zrozumiałym dla członków firmy i jej otoczenia-dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. Misja jest więc ujęciem wizji strategicznej dla potrzeb zarządzania. Wizja firmy - widzenie i wyobrażenia, oznacza szeroką koncepcję, pożądany obraz przyszłości, organizacji i jej miejsca w otoczeniu, wyrażanie intencji i aspiracji bez szczegółowego określenia sposobów i środków osiągania celów. Cele Firmy- to pomysły na zrealizowanie wizji.

 39. PRZYKŁADY WIZJI, MISJI I CELÓW KONKRETNYCH FIRM: Wizja rozwoju Doskam„Chcemy być niezależną i nowatorską firmą, która jest głównym dostawcą szkoleń rozwojowych prowadzonych w formule: tradycyjnej, e-learning i blended learning. Chcemy konsekwentnie zwiększać wartość rynkową firmy poprzez jej permanentny rozwój, orientując się przy tym na klientów i współpracowników mających wpływ na rezultat, którym praca i współpraca z nami sprawia radość i satysfakcję.” Wizja Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. „dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem: • Jakości produktów naftowych, • Jakości obsługi klienta• Profesjonalnego zarządzania.”

 40. misja • MISJA GPN-T – gdański park naukowo-techniczny„Stworzenie przestrzeni dla przekucia marzeń i idei w rzeczywistość. GPN-T, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Dzięki pomocy merytorycznej oraz finansowej idee nowych rozwiązań high- tech stają się rzeczywistością. GPN-T wspierając nowopowstające firmy bazujące na unikalnym pomyśle przyczynia się do rozwoju gospodarki w regionie pomorskim budując jego konkurencyjność oraz staje się prekursorem działań B+R dla gospodarki Polski.” • Misja Firmy ANBUD • „dostarczanie przedsiębiorstwom najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w najkorzystniejszej cenie. Pozwala to naszym klientom zrealizować własną idee rozwoju informatyki dążąc do zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku.”

 41. CELE Cel działań PKN Głównym celem działań PKN jest zdobycie w Polsce i na arenie międzynarodowej renomy organizacji jako: uznawanej i docenianej w Polsce i na świecie, niezależnej od jakichkolwiek wpływów, autonomicznej i obiektywnej, sprawnie koordynującej prace normalizacyjne, aktywnie współuczestniczącej w działalności międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych, dostarczającej usługi i produkty wysokiej jakości na rzecz polskiej gospodarki, społeczeństwa i administracji publicznej. Cele działań Hoffman a.d rozwój spółki pod względem technicznym i organizacyjnym dający w konsekwencji pozytywny wynik finansowy jej pracy zdobycie uznania ze strony Klientów i zawiązanie trwałych relacji z nimi ciągłe doskonalenie skuteczności w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001

 42. SWOT

 43. Definicja Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej, może być także wykorzystywana w działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. Można ją stosować w poszczególnych sferach funkcjonowania firmy, np. w marketingu, finansach, produkcji.

 44. MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji. SŁABE STRONY organizacji (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Każda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ.

 45. SZANSE (zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia. ZAGROŻENIA (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania

More Related