PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ - PowerPoint PPT Presentation

artaxiad-jacobs
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ
107 Views
Download Presentation

PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY 2010 – 2014 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

 2. Efektivita Kvalita Standardy Optimalizace OPŘO Ověřování výsledků 5. a 9. ročníků Optimalizace PŘO Státní maturita Optimalizace sítě SŠ Nová závěrečná zkouška Revize RVP Reforma modelu financování Podpora pedagogů Snižování byrokracie Dlouhodobý záměr VS 2011: 2,1 mld. do tarifů 2012: 4 mld. do tarifů Optimalizace OPŘO Kariérní řád Novela zákona 561/2004 Sb. Novela zákona 563/2004 Sb. Modelový ŠVP Speciální vzdělávání, Firemní školky, NAPIV, IVýP (Smlouvy s rodiči), Angličtina od 3. roč.

 3. KVALITA Standardy- 5. a 9. ročník ZŠ, minimální úroveň, český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk (AJ, NJ, FJ). Ověřování výsledků 5. a 9. ročníků - provádí ČŠI, pilot 100 škol v prosinci 2011, ostrý start 2014. Zpětná vazba pro školu, žáka a učitele. Státní maturita – od r. 2011, záruka kvality výstupů SŠ, prestiž zkoušky. Nová závěrečná zkouška – jednotné zadání pro učební obory, lepší srovnatelnost výsledků. Revize RVP ZV– pracovní skupina 20 odborníků provede revizi rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání. Zapracování standardů a výchov (etická, citová, dopravní…)

 4. EFEKTIVITA Optimalizace OPŘO – v roce 2011 zánik 5 ostatních přímo řízených organizací. Úspora - 150 milionů korun. Optimalizace PŘO – zařízení náhradní výchovy pro r. 2012 provedou úspory v průměru 15 %. Úspora 200 až 300 milionů Kč. Optimalizace sítě SŠ – MŠMT není zřizovatelem, o optimalizaci nerozhoduje, tyto kroky zřizovatelů (krajských úřadů) však podporuje.

 5. SNIŽOVÁNÍ BYROKRACIE Optimalizace OPŘO – rušení ústavů, které kromě jiného školy zatěžovaly zdvojenými formuláři či vyplňováním zbytečných dat (člověkohodiny na horách). Novela zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) - administrativní zjednodušení práce škol, přijímacího řízení (dvě přihlášky v prvním kole), jednotný termín odevzdání zápisových lístků, nemožnost vzít je zpět. Zrušení autoevaluační zprávy. Změna funkčního období ředitelů školy.

 6. PODPORA PEDAGOGŮ 2011: 2,1 mld. do tarifů – na platy začínajících pedagogů, nástupní plat na 20 tisíc Kč. 2012: 4 mld. do tarifů – zvýšení platu zkušenějších pedagogů. Novela zákona 563/2004 Sb. - větší prostupnost, změny u učitelů odborného výcviku na SŠ. Už nemusí mít maturitu a výuční list, stačí mu pouze jedno vysvědčení plus doplnění pedagogických znalostí. Kariérní řád pedagogů - celoživotní zvyšování kvality, 4 kariérní stupně - podle úrovně dosažených kompetencí v pedagogické teorii a praxi. Modelový ŠVP – pro školy, které si neví rady se sestavením vlastního školního vzdělávacího programu.

 7. KVALITA, EFEKTIVITA, SNIŽOVÁNÍ BYROKRACIE, PODPORA UČITELŮ Reforma modelu financování - efektivnější přerozdělení financí, zvýšení kvality výuky. Snížení počtu normativů, k normativu financování na "hlavu jednoho žáka" přibude další parametr - optimální naplněnost třídy. Podpora malotřídek a inkluze. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 - 2015 – kvalita vzdělávání, nové metody hodnocení, optimalizace škol, rozvoj odborného vzdělávání, podpora pedagogů.

 8. NAPIV - Národní plán inkluzívního vzdělávání - náběhová fáze do konce roku 2013. Speciální vzdělávání - novela vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a novela vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální výchovný plán (Smlouvy s rodiči)- metodika, jak řešit kázeňské problémy žáků ve škole. Od září 2011 pilot na 35 školách. Pozitivní ohlasy. Firemní školky – součást novely školského zákona. Angličtina nejpozději od 3. ročníku ZŠ – povinná výuka prvního cizího jazyka se zahajuje od 3. ročníku. Přednostně se nabízí angličtina. Učí se jí přes 90% žáků.

 9. SHRNUTÍ • Skupina regionálního školství MŠMT plní nebo se podílí na plnění těchto úkolů uložených v Programovém prohlášení vlády ČR 2010 – 2014 • omezení nadměrné byrokratické zátěže škol • příprava nového návrhu zákona o vzdělávání a v rámci tohoto zákona úprava činnosti pedagogických pracovníků • podpora existence škol v malých obcích • zajištění výuky angličtiny nejpozději od 3. ročníku základního vzdělávání • rozhodnutí o konání nově koncipovaných státních maturitních zkoušek • zavedení pravidelného hodnocení žáků 5. a 9. ročníků základního vzdělávání • podpora rozvoje středního odborného vzdělávání • pozornost výchovným a diagnostickým ústavům, podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním • změna funkčního období ředitelů škol • posila odpovědnosti rodičů za vzdělávání dítěte • podílení se na rozvoji alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání

 10. KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

 11. Schéma vzdělávacího systému České republiky

 12. Schéma stávajícího systému financování RgŠ

 13. Počet škol, tříd, dětí/žáků/studentů v ČR ve školním roce 2010/11podle úrovně vzdělávání (včetně kurzů a dalšího vzdělávání)

 14. Názorná ilustrace negativ stávajícího systémuvýrazné meziroční a především mezikrajské rozdíly ve mzdových výdajích na 1 žákav 1 oboru vzdělání Normativ MP v jednotlivých krajích v letech 2010 a 2009 pro obor 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

 15. Názorná ilustrace negativ stávajícího systémuvysoké mzdové výdaje na 1 žáka ve špatně organizované základní škole v porovnání se mzdovými výdaji na 1 žáka v optimálně organizované základní škole Mzdové výdaje na 1 žáka v jednotlivých krajích v roce 2011 ve dvou různých základních školách tvořených oběma stupni (v Kč/žáka) Rozdíl ve výši mzdových výdajů na 1 žáka v těchto školách je téměř - 30 %

 16. Schéma rozdílu mezi působením financování „na žáka“ ve stávajícím a v novém systému

 17. Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně (tzv. „malotřídky“) Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Záměrem je umožnit fungování v podstatě jakkoli naplněné škole. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků, nikoli počtem tříd. Rozdíly jsou závislé na současné velmi rozdílné výši financování v jednotlivých krajích.

 18. I. stupeň plně organizovaných základních škol Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 24. Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.

 19. II. stupeň plně organizovaných základních škol Optimálním parametrem je reálně naplněná třída. Optimální počet žáků ve třídě je 24. Do problému se dostanou školy s nízkou naplněností tříd – lze řešit změnou organizace škol.

 20. Ukázka modelového působení nového systému financovánína obecní základní školy v působnosti obce III Jičín

 21. Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně (tzv. „malotřídky“) Všech 9 základních škol pouze s I. stupněm by podle navrhovaných parametrů v novém systému obdrželo větší objem finančních prostředků než nyní prostřednictvím krajských normativů KÚ Královéhradeckého kraje. Záměr umožnit fungování v podstatě jakkoli velké škole je zde naplněn. Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků, nikoli počtem tříd.

 22. Základní školy tvořené pouze třídami I. stupně (tzv. „malotřídky“) včetně mateřských škol Všech 9 základních škol pouze s I. stupněm (včetně mateřských škol, které jsou jejich součástmi) by podle navrhovaných parametrů v novém systému obdrželo větší objem finančních prostředků než nyní prostřednictvím krajských normativů KÚ Královéhradeckého kraje. Záměr umožnit fungování v podstatě jakkoli velké škole je zde naplněn. Optimálním parametrem je reálně naplněná škola. Ředitel školy může rozhodnout o optimální organizaci školy - objem finančních prostředků je ovlivněn počtem žáků či dětí, nikoli počtem tříd.

 23. Základní školy plně organizované (pouze běžné třídy bez vlivu integrace) Při „fixním minimu“ pro 19 žáků 1. stupně a 21 žáků 2. stupně V případě, že minimální průměrný počet žáků v běžných třídách školy, pro který je ze státního rozpočtu zajištěno tzv. „fixní minimum“, bude na 1. stupni 19 žáků a na 2. stupni 21 žáků, obdrží v novém systému pouze 4 z 10 plně organizovaných ZŠ méně finančních prostředků než nyní a tento pokles u žádné nepřesahuje 10%.

 24. Základní školy plně organizované včetně mateřských škol (pouze běžné třídy bez vlivu integrace) V případě, že minimální průměrný počet žáků v běžných třídách základní školy, pro který je ze státního rozpočtu zajištěno tzv. „fixní minimum“, bude na 1. stupni 19 žáků a na 2. stupni 21 žáků, obdrží v novém systému pouze 4 z 10 plně organizovaných ZŠ méně finančních prostředků než nyní a tento pokles u žádné nepřesahuje 10%. V součtu s mateřskými školami, které jsou jejich součástmi, pak tento pokles nepřesahuje 6,5 %.

 25. Vybrané parametry podle zřizovatelů

 26. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE O REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 27. Počty žáků krajského a obecního školství a jejich meziroční vývoj:

 28. Celkový meziroční pokles výkonů o 616 dětí, žáků a studentů, tj. pokles o 0,71 %je vyšší než republikový průměr (je sedmým nejvyšším poklesem ze všech krajů), nárůst počtu dětí v MŠ o 4,04 % je mírně pod celorepublikovým průměrem (je sedmým nejnižším nárůstem ze všech krajů), pokles počtu žáků v SŠ o 4,95 % je mírně nižší než celorepublikový průměr (je pátým nejnižším poklesem). Počty zaměstnanců v krajském a obecním školství Královéhradeckého kraje: (údaje za rok 2011) Počet zaměstnanců: 11 783, z toho: 8 406 pedagogů a 3 377 nepedagogů. Ve srovnání s rokem 2010 se celkový počet zaměstnanců v kraji snížil o cca 0,35 %, přitom počet pedagogů se zvýšil o 0,51 % a počet nepedagogů klesl o 2,44 %.

 29. Rozpočet RgŠ Královéhradeckéhokraje na rok 2012: *) Včetně účelových prostředků RP „Hustota a specifika“ a „Posílení platů pedagogů“, které jsou v roce 2012 převedeny do normativního rozpisu rozpočtu **) Normativní rozpis leden 2012

 30. DOPAD REFORMY NA OBECNÍ MŠ a ZŠ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI: Z 284 MŠ v kraji by si: všechny polepšily o více než 1 %, z toho: 155 (tj. 55 %) v rozmezí od 1 do 10 % 129 (tj. 45 %) by si polepšilo o více než 10 % Z 228 ZŠ v kraji by si: 162 (tj. 71 %) polepšilo o více než 1 % (z toho 30 (tj. 13 %) by si polepšilo o více než 10 %) pro 11 (tj. 5 %) by byl dopad neutrální (od -1 do +1 %) pro 55 (tj. 24 %) by byl dopad negativní, z toho: pro 15 (tj. 7 %) pokles o více než 10 % pro 40 (tj. 18 %) pokles v rozmezí od 1 do 10 %

 31. Rámcové vyhodnocení odborné veřejné diskuse ke koncepčnímu záměru reformy systému financování RgŠ

 32. 3 hlavní připomínky: 1. Termín realizace 2. Odlišné principy pro základní školy ve srovnání se školami středními 3. "Fixní minimum"

 33. Děkujeme za Vaši pozornost