spr stup ovanie lesov v lanovkov ch ter noch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH - PowerPoint PPT Presentation

art
87 Views
Download Presentation

SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SPRÍSTUPŇOVANIE LESOV V LANOVKOVÝCH TERÉNOCH Gestor predmetu: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Vyučujúci: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Ing. Michal Ferenčík Ing. Ivan Sačkov

  2. Inventarizácia lesnej dopravnej siete (LDS) Cvičenie č. 3, 4

  3. Úvod • Inventarizácia lesnej dopravnej siete sa vykonáva prostredníctvom ukazovateľov účinnosti lesnej dopravnej siete, ktoré sú dôležitými prvkami pri charakteristike územia z hľadiska riešenia technologickej prípravy pracoviska, ale aj účinnosti lesného hospodárstva odvodenej od výrobných technológií.

  4. Ukazovatele účinnosti lesnej dopravnej siete Hustota ciest HC- hustota ciest (m/ha) LC-dĺžka ciest (m) S- sprístupnená plocha (ha) • -Platí- • Z hľadiska technológie približovania a odvozu dreva nie je tento ukazovateľ • dostatočný pretože nevyjadruje systém rozmiestnenia ciest v teréne.

  5. Rozostup ciest Teoretickýrozostup ciest Skutočnýrozostup ciest DCT- rozostup ciest teoretický (m) HC-hustota ciest (m/ha) DCS- rozostup ciest skutočný (m) • -Platí- • Upresňuje vzájomnú polohu ciest potrebnú pre technologické projektovanie dopravy dreva. • Nie je konštantný, zvyčajne varíruje okolo priemeru. • Priemerný rozostup nepravidelnej LDS je väčší o koeficient LDS (kc).

  6. Približovacia vzdialenosť Teoretická približovacia vzdialenosť Geometrická približovacia vzdialenosť Skutočná približovacia vzdialenosť dt- teoretická približovacia vzdialenosť (m) HC- hustota ciest (m/ha) dg- geometrická približovacia vzdialenosť (m) dx- najkratšia vzdialenosť ťažísk štvorcov (m) n- počet ťažísk štvorcov ds- skutočná približovacia vzdialenosť (m) dx- skutočná vzdialenosť ťažísk štvorcov (m) n- počet ťažísk štvorcov -Platí- ds> dg > dt

  7. Koeficient dopravnej dráhy kd- koeficient dopravnej dráhy dg- geometrická približovacia vzdialenosť (m) ds- skutočná približovacia vzdialenosť (m) • -Platí- • Vyjadruje mieru šikmosti a priamosti skutočnej približovacej vzdialenosti voči vzdialenosti najkratšej (kolmej).

  8. Koeficient využitia ciest kc- koeficient využitia ciest R- rozostup ciest teoretický (m) dt- teoretická približovacia vzdialenosť (m) • -Platí- • Vyjadruje konkrétny podiel cesty na odvoze dreva.

  9. Účinnosť siete odvozných ciest Z- účinnosť siete odvozných ciest(%) SZ- plocha sprístupnená (m) SC-plocha celková (m) • -Platí- • Vyjadruje podiel sprístupnenej plochy z nesprístupnenej.

  10. Ďakujem za pozornosť Gestor predmetu: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Vyučujúci: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. Ing. Michal Ferenčík Ing. Ivan Sačkov