Download
1 / 17

Svi u ??kolu - PowerPoint PPT Presentation


 • 448 Views
 • Uploaded on

Svi u školu, budućnost za sve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svi u ??kolu' - arpas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide2 l.jpg
Живети попут стабласам и усправноживети сама са свима као шума то је наш сан


Slide3 l.jpg
Кампања “Сви у школу, будућност за све”

У сарадњи са тимом пројекта “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” (ДИЛС), Министарства просвете Републике Србије, покренули смо кампању чији је циљ остваривање квалитетне инклузивне праксе за сву децу - повећање обухвата деце из маргинализованих група и унапређивање квалитета образовања које сва деца добијају у предшколском, основношколском и средњошколском образовању. Кампања ће се реализовати у сто места у Републици Србији.

Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво већ дужи низ година раде на промоцији образовне и друштвене инклузије и развијању квалитетне инклузивне праксе.


Slide4 l.jpg
Циљеви кампање, фа за све”зе, реализатори и места

Циљеви:

Општи циљ Кампање за инклузивно образовање је остваривање квалитетне инклузивне праксе за сву децу - повећање обухвата деце из маргинализованих група и унапређивање квалитета образовања које добијају у предшколском, основношколском и средњошколском образовању.


Slide5 l.jpg

Специфични циљеви: за све”

 • Пружање подршке учесницима у образовном процесу за препознавање и развијање капацитета сваког ученика у циљу осамостаљивања и стицања економске независности (родитељи, наставници, стручни сарадници).

 • Развијање свести у стручној и широј јавности о значају инклузије кроз промоцију концепта и обезбеђивање позитивне климе у локалној заједници за имплементацију инклузивног образовања.


Slide6 l.jpg

Кампањом за квалитетно инклузивно образовање се подржава социјална и образовна инклузија у циљу доборобити све деце (свих дечака и свих девојчица). Активностима на кампањи се мобилишу, информишу, едукују и повезују стручњаци, грађани, родитељи и медији како би допринели квалитету живота деце у својим срединама.


Slide7 l.jpg

Фазе: инклузивно образовање се - Припремна фаза: новембар 2010 - јануар 2011.- Реализација кампање: фебруар - мај 2011.- Креирање и дистрибуција стручних материјала образовним установама: април - јун 2011.- Интерна евалуација и израда извештаја о пројекту: јул - август 2011.


Slide8 l.jpg
Релевантни закони, стратегије, конвенције и правилници:

 • Устав Републике Србије, 2006; Закон о забрани дискриминације, 2009; Стратегија за смањење сиромаштва, 2002; Национални план акције за децу (НПА), 2004; УН Конвенција о правима детета, 1989;

 • Закон о основама система образовања и васпитања, 2009; Закон о предшколском образовању, 2010; Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, 2010; Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, 2010; Правилник о програму обуке за педагошког асистента, 2010;

 • Стратегија унапређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, 2005; Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, 2006; УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом, 2006; Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом и Закон о потврђивању опционог протокола уз Конвенцију о правима особа са инвалидититем, 2009;

 • Стратегија за унапређивање положаја Рома у РС и Акциони план за образовање у оквиру Акционог плана за спровођење стратегије, (2008);

 • Стратегија интеграције у ЕУ, 2008.


Slide9 l.jpg
Шта је инклузивно образовање конвенције и правилници

Члан 3. Закона о основама система образовања и васпитања, 2009. јасно каже да “Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама”.

То значи да инклузивно образовање сваком детету пружа могућност за развој и стицање квалитетних и употребљивих знања за живот у модерном, демократском друштву. Тиме се ствара предуслов да се сваки појединац развије у пуновредног члана друштвене заједнице, који ће моћи да искористи свој пун потенцијал и стекне знање за рад у савременом, конкурентном свету. Инклузивно образовање утиче позитивно на развој целог друштва, на већу отвореност за различитости, остваривање права грађана и на економски развој.


Slide10 l.jpg

 • Инклузивним образовањем се обезбеђује остваривање ТРИ права:

 • Право на образовање - сва деца имају приступ базичном образовању доброг квалитета;

 • Право на једнаке могућности (шансе);

 • Право на учествовање у друштву (партиципацију).

  Принцип праведности захтева да се деца третирају другачије у складу са индивидуалним разликама, да би се постигли једнаки циљеви.


Slide11 l.jpg
ДОБИТИ ОД ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

ДОБИТИ ЗА СВАКО ДЕТЕ

 • Осећа се прихваћеним као члан одређене националне мањине и шире друштвене заједнице;

 • Разуме и прихвата да су људи различити а једнако важни;

 • Развија већу друштвену одговорност;

 • Развија осетљивост за потребе вршњака;

 • Учи да сарађује и пружи подршку другоме;

 • Развија пријатељство са ширим кругом вршњака;

 • Стиче нове вештине и знања која нису планирана редовним прогамом а корисни су (гестовни језик);

 • Увежбава знања помажући/подучавајући вршњацима/ке;

 • Има више шансе да буде схваћено и прихваћено када оно само има тешкоће.


Slide12 l.jpg

ДОБИТИ ЗА СВАКОГ РОДИТЕЉА ОБРАЗОВАЊА

 • Имају прилику да упознају децу другачију од њихове и развијају реалније ставове према могућностима и будућности свог детета;

 • Упознајући децу и родитеље другачије од себе и свог детета, могу боље да разумеју њихове специфичности и развијају позитивне ставове према њима;

 • Сагледавају проблеме са којима се суочавају друга деца и њихови родитељи;

 • Уче како да дају подршку другој деци и родитељима, развијају родитељску солидарност и предузимају акције у школи и заједници ради добробити све деце;

 • Дају позитиван пример својој деци како да расту у одговорне грађане/ке који брину о другим људима и заједници;

 • Могу да очекују више разумевања за своје личне проблеме или проблеме свога детета.


Slide13 l.jpg

ДОБИТИ ЗА НАСТАВНИКА/ВАСПИТАЧА И ОБРАЗОВНУ УСТАНОВУ

 • Поштују се права детета и развијају демократске вредности;

 • Развија се ПУ/школа као квалитетна средине за учење за сву децу у којој се уважавају индивидуалне снаге и специфичне потребе сваког детета;

 • Настави кадар и психолошко-педагошка служба унапређује своја професионална знања и праксу;

 • Развија се тимски рад унутар школе;

 • Унапређују се форме и квалитет сарадње са породицом;

 • Проширује се сарадња са локалном заједницом и релевантним институцијама;

 • Унапређује се средина за учење, средства за рад, методологија и садржаји наставе.


Slide14 l.jpg

ДОБИТИ ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ ОБРАЗОВНУ УСТАНОВУ

 • Поштује и остварује права свих грађана/ки;

 • Развија се у складу са демократским принципима и друштвеним вредностима (једнаке шансе, равноправност, подршка...);

 • Деца се развијају у продуктивне чланове заједнице - више су самостални и доприносе развоју, а мање се ослањају на подршку;

 • Боље се користе стручни ресурси у заједници - међусобно подучавање и подршка стручњака разних профила;

 • Већа је друштвена кохезија.


Slide15 l.jpg
Најава трибине “Образовање за све”

У оквиру пројекта “Сви у школу, будућност за све” у 100 градова Србије ће се организовати трибине о инклузивном образовању под називом “Образовање за све”.

Бечеј је један од 5 градова јужнобачког округа у коме ће се трибина одржати 12. 04.2011. године у Градском позоришту, са почетком у 17.00 сати.

Учесници трибине су просветни радници, родитељи, активисти НВО, представници локалне самоуправе, институција социјалне и здравствене заштите, представници медија и сви други заинтересовани грађани.

Реализатори трибинесу фацилитатори, локални координатори, саветници за инклузију из ШУ, наставници/стручни сарадници са искуством у инклузивном образовању и представници интерресорне комисије, педагошки асистенти, родитељи деце са тешкоћама, представници удружења и НВО.


Slide16 l.jpg

Дечје моћи треба развијати, а не притискати: васпитач, као и лекар, не заповеда него служи природи. 

Јан Амос Коменски


Slide17 l.jpg
Организатор трибине је притискати: васпитач, као и лекар, не заповеда него служи природи. 

e-mail: [email protected]


ad