slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svi u ??kolu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svi u ??kolu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Svi u ??kolu - PowerPoint PPT Presentation


 • 449 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svi u ??kolu' - arpas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Живети попут стабласам и усправноживети сама са свима као шума то је наш сан
slide3
Кампања “Сви у школу, будућност за све”

У сарадњи са тимом пројекта “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” (ДИЛС), Министарства просвете Републике Србије, покренули смо кампању чији је циљ остваривање квалитетне инклузивне праксе за сву децу - повећање обухвата деце из маргинализованих група и унапређивање квалитета образовања које сва деца добијају у предшколском, основношколском и средњошколском образовању. Кампања ће се реализовати у сто места у Републици Србији.

Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво већ дужи низ година раде на промоцији образовне и друштвене инклузије и развијању квалитетне инклузивне праксе.

slide4
Циљеви кампање, фазе, реализатори и места

Циљеви:

Општи циљ Кампање за инклузивно образовање је остваривање квалитетне инклузивне праксе за сву децу - повећање обухвата деце из маргинализованих група и унапређивање квалитета образовања које добијају у предшколском, основношколском и средњошколском образовању.

slide5

Специфични циљеви:

 • Пружање подршке учесницима у образовном процесу за препознавање и развијање капацитета сваког ученика у циљу осамостаљивања и стицања економске независности (родитељи, наставници, стручни сарадници).
 • Развијање свести у стручној и широј јавности о значају инклузије кроз промоцију концепта и обезбеђивање позитивне климе у локалној заједници за имплементацију инклузивног образовања.
slide6

Кампањом за квалитетно инклузивно образовање се подржава социјална и образовна инклузија у циљу доборобити све деце (свих дечака и свих девојчица). Активностима на кампањи се мобилишу, информишу, едукују и повезују стручњаци, грађани, родитељи и медији како би допринели квалитету живота деце у својим срединама.

slide7

Фазе:- Припремна фаза: новембар 2010 - јануар 2011.- Реализација кампање: фебруар - мај 2011.- Креирање и дистрибуција стручних материјала образовним установама: април - јун 2011.- Интерна евалуација и израда извештаја о пројекту: јул - август 2011.

slide8
Релевантни закони, стратегије, конвенције и правилници:
 • Устав Републике Србије, 2006; Закон о забрани дискриминације, 2009; Стратегија за смањење сиромаштва, 2002; Национални план акције за децу (НПА), 2004; УН Конвенција о правима детета, 1989;
 • Закон о основама система образовања и васпитања, 2009; Закон о предшколском образовању, 2010; Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, 2010; Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, 2010; Правилник о програму обуке за педагошког асистента, 2010;
 • Стратегија унапређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, 2005; Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, 2006; УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом, 2006; Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом и Закон о потврђивању опционог протокола уз Конвенцију о правима особа са инвалидититем, 2009;
 • Стратегија за унапређивање положаја Рома у РС и Акциони план за образовање у оквиру Акционог плана за спровођење стратегије, (2008);
 • Стратегија интеграције у ЕУ, 2008.
slide9
Шта је инклузивно образовање

Члан 3. Закона о основама система образовања и васпитања, 2009. јасно каже да “Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама”.

То значи да инклузивно образовање сваком детету пружа могућност за развој и стицање квалитетних и употребљивих знања за живот у модерном, демократском друштву. Тиме се ствара предуслов да се сваки појединац развије у пуновредног члана друштвене заједнице, који ће моћи да искористи свој пун потенцијал и стекне знање за рад у савременом, конкурентном свету. Инклузивно образовање утиче позитивно на развој целог друштва, на већу отвореност за различитости, остваривање права грађана и на економски развој.

slide10

Инклузивним образовањем се обезбеђује остваривање ТРИ права:

 • Право на образовање - сва деца имају приступ базичном образовању доброг квалитета;
 • Право на једнаке могућности (шансе);
 • Право на учествовање у друштву (партиципацију).

Принцип праведности захтева да се деца третирају другачије у складу са индивидуалним разликама, да би се постигли једнаки циљеви.

slide11
ДОБИТИ ОД ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

ДОБИТИ ЗА СВАКО ДЕТЕ

 • Осећа се прихваћеним као члан одређене националне мањине и шире друштвене заједнице;
 • Разуме и прихвата да су људи различити а једнако важни;
 • Развија већу друштвену одговорност;
 • Развија осетљивост за потребе вршњака;
 • Учи да сарађује и пружи подршку другоме;
 • Развија пријатељство са ширим кругом вршњака;
 • Стиче нове вештине и знања која нису планирана редовним прогамом а корисни су (гестовни језик);
 • Увежбава знања помажући/подучавајући вршњацима/ке;
 • Има више шансе да буде схваћено и прихваћено када оно само има тешкоће.
slide12

ДОБИТИ ЗА СВАКОГ РОДИТЕЉА

 • Имају прилику да упознају децу другачију од њихове и развијају реалније ставове према могућностима и будућности свог детета;
 • Упознајући децу и родитеље другачије од себе и свог детета, могу боље да разумеју њихове специфичности и развијају позитивне ставове према њима;
 • Сагледавају проблеме са којима се суочавају друга деца и њихови родитељи;
 • Уче како да дају подршку другој деци и родитељима, развијају родитељску солидарност и предузимају акције у школи и заједници ради добробити све деце;
 • Дају позитиван пример својој деци како да расту у одговорне грађане/ке који брину о другим људима и заједници;
 • Могу да очекују више разумевања за своје личне проблеме или проблеме свога детета.
slide13

ДОБИТИ ЗА НАСТАВНИКА/ВАСПИТАЧА И ОБРАЗОВНУ УСТАНОВУ

 • Поштују се права детета и развијају демократске вредности;
 • Развија се ПУ/школа као квалитетна средине за учење за сву децу у којој се уважавају индивидуалне снаге и специфичне потребе сваког детета;
 • Настави кадар и психолошко-педагошка служба унапређује своја професионална знања и праксу;
 • Развија се тимски рад унутар школе;
 • Унапређују се форме и квалитет сарадње са породицом;
 • Проширује се сарадња са локалном заједницом и релевантним институцијама;
 • Унапређује се средина за учење, средства за рад, методологија и садржаји наставе.
slide14

ДОБИТИ ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

 • Поштује и остварује права свих грађана/ки;
 • Развија се у складу са демократским принципима и друштвеним вредностима (једнаке шансе, равноправност, подршка...);
 • Деца се развијају у продуктивне чланове заједнице - више су самостални и доприносе развоју, а мање се ослањају на подршку;
 • Боље се користе стручни ресурси у заједници - међусобно подучавање и подршка стручњака разних профила;
 • Већа је друштвена кохезија.
slide15
Најава трибине “Образовање за све”

У оквиру пројекта “Сви у школу, будућност за све” у 100 градова Србије ће се организовати трибине о инклузивном образовању под називом “Образовање за све”.

Бечеј је један од 5 градова јужнобачког округа у коме ће се трибина одржати 12. 04.2011. године у Градском позоришту, са почетком у 17.00 сати.

Учесници трибине су просветни радници, родитељи, активисти НВО, представници локалне самоуправе, институција социјалне и здравствене заштите, представници медија и сви други заинтересовани грађани.

Реализатори трибинесу фацилитатори, локални координатори, саветници за инклузију из ШУ, наставници/стручни сарадници са искуством у инклузивном образовању и представници интерресорне комисије, педагошки асистенти, родитељи деце са тешкоћама, представници удружења и НВО.

slide16

Дечје моћи треба развијати, а не притискати: васпитач, као и лекар, не заповеда него служи природи. 

Јан Амос Коменски

slide17
Организатор трибине је

e-mail: becejdub@stcable.net