Spor kolu kul b y netmel okul spor kul b y netmel
Download
1 / 47

SPOR KOLU KUL B Y NETMELIGI OKUL SPOR KUL B Y NETMELIGI - PowerPoint PPT Presentation


 • 378 Views
 • Uploaded on

SPOR KOLU (KULÜBÜ) YÖNETMELİĞİ OKUL SPOR KULÜBÜ YÖNETMELİĞİ. GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, okul spor kulübü ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPOR KOLU KUL B Y NETMELIGI OKUL SPOR KUL B Y NETMELIGI' - neylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spor kolu kul b y netmel okul spor kul b y netmel
SPOR KOLU (KULÜBÜ) YÖNETMELİĞİOKUL SPOR KULÜBÜ YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı, okul spor kulübü ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu yönetmelik, Milli Eğitim bakanlığına bağlı okul ve kurumları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 179 ve 385 sayılı Kanun Hükmünde Nizamname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;

“Bakanlık” : Milli Eğitim Bakanlığı’nı,

“Daire Başkanlığı” : Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı’nı,

“Sporcu” : Okul içinde ve okul dışında yapılan sportif faaliyetlere katılan öğrenciyi,

“Kategori” : Öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş durumlarına göre yapılan sınıflandırmayı,


“Branş Kaptanı”: Okuldaki spor branşlarını temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,

“Genel Kaptan”: Okul branş kaptanlarından gösterilecek adaylar arasından seçilen kaptanı,

“Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF)”: Yurt içinde ve yurt dışında uluslararası spor yarışmalarını organize eden kuruluşu.

İfade eder.


Okul spor kul b n n kurulu ve organlari
OKUL SPOR KULÜBÜNÜN KURULUŞ VE ORGANLARI temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,

Okul Spor kulübünün Kuruluşu:

Madde 5-İlk ve orta öğretim kurumlarında, okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, Eğitici kulüpler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir spor kulübü kurulur. Bir okulun spor kulübü, o okulun adı ile anılır.


Madde 6- temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,Spor kulübünün forması, okulun seçtiği ve kabul ettiği renkleri taşır. Aynı il, ilçe ve belde içindeki spor kolları farklı renkleri seçerler. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklar; Milli Eğitim Müdürlüklerince, kuruluş tarihi eski olan okullara öncelik ve seçim hakkı tanınarak çözümlenir.


 • Madde 7- temsilen, sınıflardan seçilen başkanı, Spor kulübünün organları şunlardır:

  Genel Kurul

  Yönetim Kurulu

  Genel Kurul

 • Madde 8-Genel Kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur:

  Okul Müdürü,

  Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler,

  Sınıflardan seçilen birer spor kulübünün temsilcisi.


 • Madde 9- temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,Genel kurul, okul müdürünün çağrısı üzerine; okulların yeni öğretim yılına başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde, diğeri ikinci yarı yılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Okul müdürünün bulunmadığı hallerde, Kurula müdürün görevlendireceği bir yetkili başkanlık eder. Kurul, ayrıca üyeleri arasından iki yazman seçer.


 • Madde 10- temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,Genel Kurulun görevleri şunlardır:

  Bir önceki öğretim yılına ait faaliyet raporunu inceler ve değerlendirir.

  Spor kulübü yeni yönetim kurulu üyelerini seçer.

  Yeni öğretim yılında yapılacak faaliyetler için dilek ve tekliflerde bulunur.

  Spor kulübünün faaliyetlerini çeşitlendirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için okulun her türlü imkânlarının kullanılmasına yardımcı olur.


Yönetim Kurulu temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,

 • Madde 11-Yönetim kurulu, okulun öğretmenler kurulunca; beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa diğer öğretmenler arasından seçilen 3 öğretmen ile spor kulübünün genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından 8 öğrenciden teşekkül eder.

  Öğretmenler kurulu, yönetim kuruluna seçilen 3 öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı olarak belirler.

  Yönetim kurulu, ilk toplantısında genel sekreter, sayman ve malzeme koruyucularını seçer.


 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,

 • Madde 12-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:

 • Başkan, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, spor kulübünün yıllık çalışma programını hazırlatır, ve uygulatır.

  1.Başkan, yönetim kurulundaki öğretmenlerden birini başkan yardımcısı olarak görevlendirir. • b)Genel Sekreter; rehberlikte bulunur.

 • Yazışmaları yürütür, defterleri tutar ve gerekli belgeleri toplar.

 • Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

 • İstatistikî bilgi formlarının doldurulmasını yaratacak bilgileri derler, dosyalar ve zamanında ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

 • Spor kulübünün faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisansları iler ilgili işlemleri başkan, başkan yardımcısının gözetim ve denetimi altında izler, bunları bir dosyada saklar.


 • Sayman rehberlikte bulunur., spor kulübünün bütçe taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna getirir, banka emlerini izler, yapılması gereken harcamalar için memur aylıklarına uygulanan maaş katsayısı x 1000 TL. kadar parayı kasada bulundurabilir.

 • Malzeme koruyucuları; spor kulübünün ait malzemeleri demirbaş ve dağıtım defterlerine kaydeder, malzemeleri, çalışmalar ve yarışmalar için ilgililere teslim eder ve teslim alır.


Spor kul b y netim kurulunun toplanmas ve g revleri
Spor Kulübü Yönetim Kurulunun Toplanması ve Görevleri rehberlikte bulunur.

Madde 13-Yönetim kurulu, ayda bir toplanır. İlk toplantısını okulun açıldığı ilk hafta içinde yapar. Ayrıca, başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir.

Madde 14-Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 • Sınıflar arası yarışmaları programa bağlar ve uygulanmasını sağlar.

 • Her yıl yıllık programları ile milli eğitim müdürlüğünce gönderilen program ve emirlere göre okul çalışma programlarını yapar, okullar arası yarışmalarda okulun katılacağı spor branşı ve kategorileri tespit eder, okul müdürünün onayına sunar ve ilgililere duyurur.


 • Onaylanan yıllık çalışma programlarının bir örneğini okulun öğretime başladığı tarihi takip eden bir ay içinde milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

 • Okullar arası spor faaliyetlerinin istenilen biçimde düzenlenmesine katkıda bulunur.

 • Halk oyunları, eğlenceli oyunlar, müzikli ve müziksiz jimnastik ve spor gösterileri ile gelir getirici diğer faaliyetleri düzenler, yapılacak harcamalar için karar verir.

 • Özel spor yarışmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları düzenler.Yel k ve spor kul b de t rme
ÜYELİK VE SPOR KULÜBÜ DEĞİŞTİRME önlemleri alır ve ilgili kurullara iletir.

 • Madde 22-Üyelik ve spor kulübü değiştirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabi üyesidir.

 • Öğrenciler ancak kendi okullarının spor kulübüne girebilir ve yarışmalara kendi okulları adına katılabilirler. Tatillerde başka yerlere giden öğrenciler, bu yerlerdeki herhangi bir okul spor kulübü faaliyetlerine resmi yarışmalarda yer almamak kaydıyla geçici olarak katılabilirler.

 • Her öğrenci, tatil aylarında çeşitli spor branşlarında düzenlenen yaşına uygun kategorilerde bireysel ve takım halindeki yarışmalara, velisinin yazılı iznini almak ve sağlığına zararlı olmamak şartıyla katılabilir.


 • Aynı il içindeki bir okuldan diğer bir okula nakleden öğrenciler, yeni öğretim yılının başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde (tatile rast gelen onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar) yeni kaydoldukları okullarda, okula kayıt gününden başlamak üzere ancak 30 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.

 • Birinci kanaat döneminin son iş günü akşamına kadar bulunduğu ilden başka bir ildeki okula kaydolan öğrenciler, yeni kaydoldukları okullarda, okula kayıt gününden başlamak üzere ancak 60 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.


 • Bu maddenin (d) ve (e) fıkralarında belirtilen sürelerden sonra okula kaydolan öğrenciler yarışmalara katılamazlar.

 • Bu yönetmelikte belirtilen süre içinde bir ilden başka bir ile nakleden öğrenciler, aynı öğretim yılında tekrar aynı ile döndüklerinde ancak eski okullarına kaydoldukları takdirde, okullar arası yarışmalara katılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, (d) fıkrasına uymak zorundadırlar.

 • Bir öğrencinin, herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesildiği veya kulüplerle profesyonel sözleşme yaptığı takdirde okul spor kulübü ile ilişkisi kesilir.


 • Beklemeli öğrenciler spor yarışmalarında okullarını temsiz edemezler.

 • Lise ve dengi okulu bitirip de orta öğretim kademesinin devamı sayılan astsubay sınıf okulları, teknik liseler ve bunun gibi okullarda yeniden okuma hakkına sahip olan ve okulun devamlı öğrencilerinin haklarından aynen yararlanan öğrenciler, yaşlarına uyan kategorilerde okullarını temsilen yarışmalara katılabilirler.

 • Kız öğrenciler, erkeklerle aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.


Okul spor kul b yelerinin sa l k durumlar
Okul Spor Kulübü Üyelerinin Sağlık Durumları temsiz edemezler.

Madde 23- Öğrencilerin sağlık durumlarının sporla uğraşmaya elverişli olup olmadığı veya hangi spor branşlarında yarışmalarının gerektiği, okul doktoru tarafından, okul doktoru bulunmayan yerlerde, resmi kuruluşlarda görevli bir doktor tarafından tespit edilir. Sağlık kurullarında sağlık kontrolü gerekli görülen öğrenciler, hastanelere gönderilerek tam bir kontrolden geçirilir. Sağlık belgeleri saklanır. Yarışmalar süresince gerekli sağlık önlemleri alınır.


Spor kul pler nde tutulacak defterler ve dosyalar
SPOR KULÜPLERİNDE TUTULACAK DEFTERLER VE DOSYALAR temsiz edemezler.

 • Madde 25-Spor kulübünde, aşağıda belirtilen defter ve dosyalar ekli örneklerine uygun olarak tutulur:

 • Karar defteri

 • Spor kulübü demirbaş malzeme defteri

 • Yoğaltım malzeme defteri Spor kulübü tahmini bütçe taslağı

 • Gelir-gider defteri

 • Karşılaşma sonuçları defteri

 • Gelir makbuzu

 • Senet ve fatura dosyası

 • Sağlık raporları dosyası

 • Bütçe taslağı ve bilanço dosyası.


Okul spor kul b n n b t esi gelir ve giderleri
Okul Spor Kulübünün Bütçesi, Gelir ve Giderleri temsiz edemezler.

Madde 25-Okul spor kulübünün yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir. Spor kulübünün gelirleri T.C. Merkez Bankasında, Merkez Bankasının şubesi bulunmadığı yerlerde T.C. Ziraat Bankasında saklanır. Paralar bankadan yönetim kurulu başkanı veya yardımcısı ile saymanın ortak imzaları ile çekilir. Gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir.


a) Gelirler; temsiz edemezler.

 • Bakanlık tarafından gönderilecek ödeneklerden,

 • Spor kulübü üyelerinin ödentilerinden (Bu miktar kişi başına yılda memur aylıklarına uygulanan maaş katsayısı x 50 TL. karşılığını geçemez).

 • Okul kooperatifleri karının % 10’undan,

 • Koruma derneklerinden,

 • Üyelerin, velilerin, özel ve resmi kuruluşların bağışlarından,

 • Okul içinde ve dışında düzenlenecek piyango ve yarışma gelirlerinden,

 • Banka faizlerinden,

 • Çay, eğlence, şölen gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden sağlanır.


 • b) Giderler temsiz edemezler.

 • Okula ait saha, tesis yapımı ve onarımına,

 • Yarışmaların düzenlenmesi ve yönetiminde görev alanların zorunlu harcamalarına,

 • Beden eğitimi dersleri, spor kulübü faaliyetleri için gerekli görülen malzemelere,

 • Yarışmalar sonunda derece alan takım ve sporculara verilecek ödüllere,

 • Sporcu öğrencilerin antrenman, müsabaka, ulaşım, sağlık ve beslenme masraflarına harcanır.

 • Spor kulübleri ,gelirlerini aşan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki bütçe yılına borç devredemezler.


Renc ve spor kul pler n n ba ka kurumlarla l k ler
ÖĞRENCİ VE SPOR KULÜPLERİNİN BAŞKA KURUMLARLA İLİŞKİLERİ

Öğrenciler ve Takımlarla İlgili Disiplin İşleri

 • Madde 26-Okul içi ve okullar arası her türlü spor faaliyetlerinde suç işleyen öğrenciler; “Ortaokul ile İlköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre cezalandırılırlar.

 • Ayrıca, okullar arası mahalli yarışmalarda il ceza kurullarınca cezalandırılan öğrenci ile grup, yarı final, Türkiye birinciliği, ulusal ve uluslararası yarışmalarda merkez ceza kurulunca cezalandırılan öğrenciler, cezalı oldukları sürece okul içi ve okullar arası yarışmalara katılamazlar.


Y netici ve retmenlerle lgili kurullar
Yönetici ve Öğretmenlerle İlgili Kurullar İLİŞKİLERİ

 • Madde 27-Yönetici ve öğretmenler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

 • Okulun yarışmalara katılmasından ve iyi bir biçimde temsil edilmesinden, yarışmalar anında çıkacak olumsuz davranışlardan, okul müdürü ilgili yarışmada görevli beden eğitimi öğretmenleri ve okul yönetimince görevlendirilen yönetici ve öğretmenler sorumludurlar.

 • Milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen yarışmalara, okulların imkanları elverdiği branşlarda katılmaları ve yarışmaların sonuçları alınıncaya kadar devam etmeleri zorunludur.


 • Öğretmenler, resmi ve özel her türlü okullar arası yarışmalara sporcu olarak katılamazlar.

 • Resmi ve özel her çeşit yarışmalara katılan öğrencilerin başında en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunur. Okul müdürlükleri mahalli yarışmaların önemine göre daha fazla sayıda yönetici ve öğretmen, görevlendirebilir. Okullar arası yarışmalarda başlarında resmen görevli en az bir öğretmen veya yönetici bulunmayana okul, yarışmaya katılma hakkını kaybeder.


Rencilerin spor kul plerinin ba ka kul pler ve spor kurumlar ile li kileri
Öğrencilerin, Spor Kulüplerinin, Başka Kulüpler ve Spor Kurumları ile İlişkileri

Madde 28-Öğrenciler; gençlik ve spor il müdürlüklerince tescilli kulüplere kaydolarak ilgili federasyonların yaş kategorilerine göre, yaşlarının tuttuğu kategorilerde aşağıdaki şartlarda yarışmalara katılabilirler.

 • Velisinin yazılı iznini almak (İzin belgesi öğrenci dosyasında saklanır)

 • Öğrencilerin okula devamı, derslerdeki başarısı ve karakteri yönünden kulüpte oynamasında bir sakınca görülmediğine dair sınıf öğretmeni, spor kulübü başkan yardımcısı ve okul müdürlüğünden yazılı bir izin belgesi almış olmak.


 • Bu izni almadan okul dışı kuruluşların çalışma ve karşılaşmalarına katılanlar, okul disiplin kurulunca cezalandırılır. Kulüpte, yarışmalarına izin verilen öğrencilerden ders, disiplin durumları ve davranışları bozulanların kulüpte yarışma izni kaldırılır.

 • Kulüp adına lisans almış öğrenciler, aynı gün hem okulunun hem de kulübünün yarışması olursa okulunu seçmek zorundadır. Aksi halde kulüp adına verilen izin belgesi geri alınır. Ayrıca, okul disiplin kurulunca cezalandırılır.

 • Spor faaliyetlerinde üstün yetenek gösteren öğrencilerle ulusal ve temsili yarışmalara katılacakların özel programla yetiştirilmeleri ve yarıştırılmaları Bakanlığın izni ile sağlanır.


 • Bir kulüp adına lisans çıkartmış öğrenciler ilgili yönetmelik uyarınca kulüp değiştirebilirler. Ancak, yeni gireceği kulüp için de yönetmelikte belirtilen yazılı izin belgelerini yeniden almak zorundadır.

 • Okul spor kulübü, okulda hizmet veren diğer eğitici kollarla dengeli ve sağlıklı bir işbirliği içinde çalışır.

 • Spor kulüpleri, milli eğitim müdürlüğü ile gençlik ve spor il müdürlüklerinin anlaşması ve velilerin izni ile amatör kulüplerle antrenman ve özendirici yarışmalar yapabilirler. Yukarıda belirtilen anlaşmalarla ilgili istekler milli eğitim müdürlüğü kanalıyla valiliğin onayına sunulur.


 • 200 200 e t m ret m yili lk ret m l se spor kul b ola an kongre toplanti tutana i
  200.-200. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………SPOR KULÜBÜ OLAĞAN KONGRE TOPLANTI TUTANAĞI

  • TOPLANTI TARİHİ : ………………

  • TOPLANTI NO : - 1-

  • KATILANLAR :…………………. (Okul Müdürü)

  • ……………….., ……………..,………………. (Beden Eğitimi Öğretmenleri)

  • 1-A Sınıf Spor Kulübü Başkanı 1-B Sınıf Spor Kulübü Başkanı 1-C Sınıf Spor Kolu Başkanı

  • 2-A Sınıf Spor Kulübü Başkanı 2-B Sınıf Spor Kulübü Başkanı 2-C Sınıf Spor Kolu Başkanı

  • 3-A Sınıf Spor Kulübü Başkanı 3-B Sınıf Spor Kulübü Başkanı 3-C Sınıf Spor Kolu Başkanı

  • 4-A Sınıf Spor Kulübü Başkanı 4-B Sınıf Spor Kulübü Başkanı 4-C Sınıf Spor Kolu Başkanı

  • 5-A Sınıf Spor Kulübü Başkanı 5-B Sınıf Spor Kulübü Başkanı 5-C Sınıf Spor Kolu Başkanı

  • 6-A Sınıf Spor Kulübü Başkanı 6-B Sınıf Spor Kulübü Başkanı 6-C Sınıf Spor Kolu Başkanı

  • 7-A Sınıf Spor Kulübü Başkanı 7-B Sınıf Spor Kulübü Başkanı 7-C Sınıf Spor Kolu Başkanı

  • 8-A Sınıf Spor Kulübü Başkanı 8-B Sınıf Spor Kulübü Başkanı 8-C Sınıf Spor Kolu Başkanı


  • GÜNDEM ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………:

  • Saygı duruşu ve istiklal marşı

  • Üyelerden Genel Kurul Toplantı tutanağının yazılması için iki yazman seçilmesi

  • Bir önceki öğretim yılına ait çalışma raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi

  • Sınıf , branş ve Genel kaptanın seçilmesi

  • Spor kulübü yönetim kurulunun seçilmesi

  • Spor kulübü çalışmalarını çeşitlendirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için okulun her türlü imkanlarının kullanıma açılması

  • ………………… Eğitim Öğretim yılında yapılacak çalışmalar için dilek ve tekliflerde bulunulması

  • Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

  • MADDE 1 – Saygı duruşu ve ardından istiklal marşı okunarak toplantı açıldı.

  • MADDE 2 – Genel Kurul Yazmanlığına açık oy ve oy birliği ile …. Sınıfından …………. ile ….. .. sınıfından…………………………. seçilmişlerdir.


  • MADDE 3 – ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………Bir önceki yıla ait rapor Beden Eğitimi öğretmeni ………………tarafından kurula okundu. Basketbol ve voleybol branşlarında oldukça başarılı olunduğunu ve geçen yılın faaliyetlerini anlatarak bu öğretim yılında neler yapabileceklerini belirtti. Okul müdürü ……………………. bu öğretim yılında da başarılı olmak için çalışılmasını istedi.

  • MADDE 4 – Sınıf Branş Kaptanlarının Temsilciler kurulu üyelerinden oluşması kurula teklif edildi. Bu görüş oy birliği ile kabul edildi. Branş Kaptanları ise aşağıdaki gibi belirlendi;

  • Genel Kaptan :

  • Atletizm Branş Kaptanı: ……………………….. Basketbol Branş Kaptanı:………………

  • Voleybol Branş Kaptanı: ………………………. Futbol Branş Kaptanı:………………………

  • Hentbol Branş Kaptanı:………………………… Satranç Branş Kaptanı:………………………

  • Jimnastik Branş Kaptanı:…………………… Halk Oyunları Branş Kaptanı:…………………


  • MADDE 5– ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………Okul Müdürü ……………………Sene başı öğretmenler kurulunda, Spor Kulübü Yönetim Kuruluna Beden Eğitimi öğretmeni ……………………. Sınıf öğretmeni …………………. sınıfı öğretmeni ……………….. seçildiğini ve bu üyeler arasından …………………..in yönetim Kurulu başkanı olarak belirlendiğini söyledi. Temsilciler Kurulunun Aday olarak gösterdiği üyeler arasında yapılan oylama sonucu; Genel Kurul tarafından önerilen 8 öğrenci Yönetim Kurulu görevini almak üzere seçilmişlerdir. İlk Yönetim Kurulu toplantısında görev bölümü yapılacaktır.

  • Seçilen öğrenciler: ……………………………(..Oy),……………………..(…Oy),……………………………..(…Oy),………………………(..Oy),…………………….(..Oy)

  • ,………………………………..(..Oy),……………………………..Oy),……………………………(..Oy).

  • MADDE 6 - Okul Müdürü…………………………; Spor Kulübünün çalışmalarını gerçekleştirmek için okulun tüm olanaklarının kullanıma açık olduğunu, spor kolunda görev yapanların bu olanakları amacına uygun olarak kullanmalarını, tesis ve sahaların bakımının yapılması, eksik araç-gereç tespiti yapılıp yenilerinin alınmasını, tamir gerektiren malzemelerin onarılmasını ve okul idaresinin spor koluna her türlü desteği ve yardımı göstereceğini belirtti.


  • MADDE 7 – ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………Beden Eğitimi Öğretmeni ………………………. ; ……………………..Eğitim Öretim yılında da küçükler ve yıldızlar kategorilerinde voleybol ve basketbol branşlarında okullar arası yarışmalara katılmanın planlandığını 4. Ve 5. Sınıflardan taban takımları oluşturularak çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını söyledi. Üye……………….. futbol branşında da yarışmalara katılabilir miyiz ? diye sordu. Bu konunun Spor Kulübü Yönetim Kurulunun yapacağı ilk toplantının gündemine alınacağını söyleyen Beden eğitimi öğretmeni ……………………… futbol sahasının olmaması ve en yakın sahanın okula uzak olduğu için amaca yönelik çalışma yapılamadığı için geçmiş yıllarda bu branş da çalışma yapılmadığını söyledi. Üye …………………….. söz alarak sınıflar arası maçlar yapılabilir miyiz ? diye sordu. Bu yıl Mayıs Haziran aylarında böyle bir planlamanın yapıldığı ayrıntıların Spor Kulübü Yönetim kurulunca belirlenerek duyurulacağını Beden Eğitimi öğretmeni ………………………. söyledi. Bu amaçla Sınıf Kaptanlarının şimdiden çalışma yaparak branşların öğrencilerin isteklerine göre belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yardımcı olmalarını istedi.

  • Divan başkanı………………………okul müdürü olarak spor kulübünün eğitim öğretim yılımızda başarılarımıza katkı sağlayacağı ümidiyle toplantıya son verdi.

   Yazman Yazman Okul Müdürü

   (İmza) (İmza) Divan Başkanı)

   (İmza)


  Okul spor kul b karar defter
  OKUL SPOR KULÜBÜ KARAR DEFTERİ ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………

  Karar No :

  Karar Tarihi :

  Konular :

  1 ..............................................................................................................................................

  2 .............................................................................................................................................

  3 ..............................................................................................................................................

  4 ..............................................................................................................................................

  Okulumuz Spor Kulübü yönetim kurulu .........................................................................

  başkanlığında yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları oy birliği ile almıştır.

  1 ................................................................................................................................................

  2 ................................................................................................................................................

  3 ................................................................................................................................................

  4 ................................................................................................................................................

  1. Başkan Yardımcısı

  Başkan 2. Başkan Yardımcısı Genel Sekreter

  İmza İmza İmza

  Sayman 1.Malzeme Koruyucu 2. Malzeme Koruyucusu 3. Malzeme Koruyucusu

  İmza İmza İmza İmza

  1. Üye 2. Üye 3. Üye

  İmza İmza İmza

  Toplantıda bulunmayanlar: ..................................................................................................


  Spor kul b dem rba malzeme defter
  SPOR KULÜBÜ DEMİRBAŞ MALZEME DEFTERİ ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………

  • NOT: Demirbaş defterine kayıt edilen tüm malzemeler dağıtmaya mahsus eşya (Yoğaltım) defterinde yazılan sisteme göre tek tek yazılır, ancak düşüm işlemleri okul idaresince makamdan onay alarak yapılır.Yani, yönetim kurulu demirbaşa ait malzemelerin düşümünü yapamaz.

  • Demirbaş ve yoğaltım defterinde önceden mevcut olup faturası bulunmayan ve fiyatı belli olmayan malzemelerin fiyat tespiti okul idaresince oluşturulan takdir komisyonunca yapılır.


  SPOR KULÜBÜ TAHMİNİ BÜTÇESİ ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………

  Spor Kulübü Yönetim Kurulu


  …….İlköğretim Okulu / Lisesi…/… Öğretim Yılı ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………

  Spor Kulübü Yıllık Çalışma Programı


  Y l sonu spor kul b faaliyet raporu
  Yıl Sonu Spor Kulübü Faaliyet Raporu ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………

  İLKÖĞRETİM OKULU / LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

  ……………

  Okulumuz spor kulübü Yönetim kurulu olarak sene başında belirlenen faaliyet raporları programı doğrultusunda hazırlanan etkinliklerin tamamı gerçekleştirilmiş olup

  bütün sınıflarda sınıflar arası müsabakalar………….. Branşlarda yapılmış gerekli ödüller

  verilmiş ve il içerisinde…………. Branşlardan………… dereceler elde ettik. Okulumuzda

  toplam bütün sınıflardan spor kolları yönetmeliğinin gereği spor parası toplanmış ve

  toplam gelirimiz…… TL toplam giderimiz ………….TL olup aradaki fark TC. ZİRAAT

  BANKASI…………Nolu hesabımıza vadeli olarak yatırılmıştır.

  Harcamalarla ilgili kararlarımız ve faturalarımız eksiksiz bir şekilde dosyamızda muhafaza edilmektedir. Yıl sonu kesin bütçe bilanço listesi raporunun ekinde Makama sunulacaktır.

  Durum takdir ve onaylarınıza arz olunur.

  Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı

  …………………………………..

  NOT: Spor Kulübü Yıl Sonu Faaliyet Raporu Öğretmenler Kuruluna sunulup Onandıktan sonra Yönetim Kurulunca Tüm Defter ve Dosyalar Okul Müdürlüğüne tutanakla gelecek yıl teslim almak üzere teslim edilir.


  (Yıl Sonu Kapatma) ………….İLKÖĞRETİM-LİSE………

  200. - 200. ÖĞRETİM YILI…..İLKÖĞRETİM OKULU-LİSESİ SPOR KULUBÜ GİDER GELİR DEFTERİ


  …..ÖĞRETİM YILI……İLKÖĞRETİM/LİSESİ SPOR KULÜBÜ YIL SONU KESİN BÜTÇESİDİR (BİLANÇO)


  Okul spor kul bler de erlend rme formu
  OKUL SPOR KULÜBLERİ DEĞERLENDİRME FORMU KULÜBÜ YIL SONU KESİN BÜTÇESİDİR (BİLANÇO)

  • Okul Spor Kulübünün Adı :

  • Spor Kulübünün Forma Rengi :

  • Genel Kurul Üye Sayısı :

   • Okul Müdürü

   • Beden Eğt. Dersini Yürüten Öğr. Sayısı

   • Spor Kulübü Temsilcisi Sayısı

 • Okuldaki Toplam Şube Sayısı :

 • Genel Kurulun Yapıldığı Tarih :

 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı Soyadı Görevi Kuruldaki Görevi

  1-

  2-

  3-

  4-

  5-

  6-

  7-

  8-

  9-

  10-

  11-


  • Yönetim kurulu toplantı tarihleri: KULÜBÜ YIL SONU KESİN BÜTÇESİDİR (BİLANÇO)

  • Yönetim kurulu başkanı öğretmenler kurulunda seçilmiş midir?

  • Spor kulübü temsilcilerinin listesi var mıdır?

  • Şube kaptanlarının listesi var mıdır?

  • Sınıf kaptanları seçilmiş midir?

  • Okul kaptanının adı soyadı.

  • Branş kaptanlarının adı soyadı.

  • Spor kulübü başkanı üye öğretmenlerinin görevleri belirlenmiş midir?

  • Yönetim kurulu toplantı gündemleri sekreter tarafından hazırlanmış mıdır?

  • Sporcu öğrencilerin lisansları takip edilmekte midir, lisans dosyası mevcut mudur?

  • Tahmini bütçe hazırlanmış mıdır?

  • Malzeme koruyucuları testin tutanakları ve demirbaş kayıtları tutmuş mudur?

  • Sınıflar arası yarışmalar programı hazırlayıp okul müdürünün onayına sunulmuş mudur?

  • Lig heyeti programı doğrultusunda okulu katılacağı spor yarışmalarındaki branş ve kategoriler tespit edilerek okul müdürünün onayına sunulmuş mudur?

  • Onaylı program il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmiş midir?

  • Gelir getirici faaliyetler düzenlenmiş midir?

  • Sporcu öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış mıdır?

  • Gelirler hangi bankada muhafaza edilmektedir?

  • 24. maddede belirtilen defter ve dosyalar tutulmakta mıdır?

  • Tescilli kulüplerde oynayan sporcuların izin belgeleri hazırlanmış mıdır? (Sınıf öğretmeninin görüşüne dayalı olarak başkan yardımcısından ve okul müdüründen onaylı).

  • Yapılan herhangi bir disiplin işlemi var mıdır?

  • Üstün yetenekte öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

  • Aidat toplama işlemleri usulüne göre yürütülmüş müdür?


  Lk ret m okulu l ses spor kul b a dat ba i l stes
  …………………İLKÖĞRETİM OKULU / LİSESİ KULÜBÜ YIL SONU KESİN BÜTÇESİDİR (BİLANÇO)SPOR KULÜBÜ AİDAT BAĞIŞ LİSTESİ

  Beden Eğitimi Sınıf Spor Kulübü Sınıf Öğretmeni

  Öğretmeni Başkanı


  ad