ekologick aspekty liniov ch staveb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekologické aspekty liniových staveb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekologické aspekty liniových staveb

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ekologické aspekty liniových staveb - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Ekologické aspekty liniových staveb. Úvod. Tématické okruhy . Obecné základy ekologie a ochrany životního prostředí Obecné základy toxikologie Vlivy liniových staveb na složky životního prostředí Legislativní náležitosti ochrany životního prostředí. Ekologie a nauka o životním prostředí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ekologické aspekty liniových staveb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Ekologické aspekty liniových staveb

  2. Úvod Tématické okruhy. • Obecné základy ekologie a ochrany životního prostředí • Obecné základy toxikologie • Vlivy liniových staveb na složky životního prostředí • Legislativní náležitosti ochrany životního prostředí

  3. Ekologie a nauka o životním prostředí ekologie - studium vztahů mezi organismy a neživým prostředím nauka o životním prostředí - zkoumání přírody v okamžiku (nežádoucí) změny

  4. Ekologie jako vědecká disciplína Objekty zkoumání - • jedinec (autekologie) • ekosystém (synekologie) • krajina (krajinná ekologie) • ostrovní ekologie • invazní ekologie • aplikovaná ekologie

  5. Biotické a abiotické faktory prostředí Vlastnosti živého objektu • výměna látková • dráždivost • dědičnost znaků • vývoj Faktory prostředí • biotické (působení organismů) • abiotické (fyzikální a chemické vlivy)

  6. Fyzikální faktory prostředí • sluneční záření • teplota • světlo • živiny • tlak • proudění

  7. Chemické faktory prostředí • voda • kyslík • salinita • pH

  8. Další vlivy • Vlivy ostaních organismů • čas • biologické hodiny • sezónní cykly • denní cykly

  9. Zdroje energie a látek v přírodě • základní zdroj energie - Slunce (záření 400 - 700 nm)

  10. Koloběh látek v přírodě biogeochemické cykly • biogenní prvky (C, H, O, N, S, P) • stopové prvky (I, Se,…)

  11. Horninový cyklus eroze …sedimentace Horniny • sedimentární • metamorfované • vyvřelé

  12. Koloběh vody vznik hydrosféry - odplynění zemského nitra oceány - 97% ledovce, podzemní a povrchová vody, atmosféra,živé organismy - 3%

  13. Cyklus uhlíku (CO2, uhličitany, biomasa, fosilní paliva) CO2 - fotosynthésa - rostlinná těla býložravci - masožravci - humus - CO2

  14. Cyklus dusíku (N2, NH3, Nox) Nitrifikační mikroorganismy - přeměna vzdušného dusíku na rozpustné dusíkaté sloučeniny Metabolismus - močovina, exkrementy Denitrifikační mikroorganismy - přeměna vázaného dusíku na volný

  15. Cyklus síry S - H2S (CH3SCH3) - SO2

  16. Cyklus fosforu Omezené pohybu (nevyskytuje se v plynné formě) Přenos energie v buňkách (ATP - ADP - ATP)

  17. Populace Faktory ovlivňující velikost populace • porodnost (natalita) • úmrtnost (mortalita) • pohyb jedinců (migrace) Nosná kapacita prostředí určena dostupností živin a prostoru

  18. Společenstva a ekosystémy Společenstvo - soubor populací na sebe vázaných druhů Ekosystém - společenstvo + faktory neživé přírody

  19. Společenstvo • diverzita - rozmanitost druhů • dominantní druhy - hierarchické uspořádání důležitosti druhů ve společenstvu • periodicita • prostorové členění • (ekotony)

  20. Ekosystém Základní jednotka biosféry složená ze živých organismů a okolního abiotického prostředí. Organismy • autotrofní - producenti • heterotrofní - konzumenti • rozkladači

  21. Vývoj společenstev a ekosystémů • sukcese • primární • sekundární • klimax

  22. Hlavní ekosystémy Země - biomy (terestrické - zonální ekosystémy) • tundra • tajga • stepi • listnatý les mírného pásma • tvrdolisté křovinaté lesy • pouště a polopouště • tropické opadavé lesy a savany • tropické deštné lesy

  23. Stabilita ekosystémů významné vlastnosti • rezistence • pružnost