slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informasjons- og dialogmøte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Informasjons- og dialogmøte - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Informasjons- og dialogmøte. Helse Midt-Norge 26.august 2009 Mette Grytten, prosjektleder for BIRUS, Kompetansesenter rus Midt-Norge. Informasjons- og dialogmøte. Bakgrunnen for møtet Orientering om BIRUS-prosjektet – Ingjerd og Mette Endringer i Helsepersonelloven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informasjons- og dialogmøte' - armina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informasjons-

 • og dialogmøte

Helse Midt-Norge 26.august 2009

Mette Grytten, prosjektleder for BIRUS, Kompetansesenter rus Midt-Norge

informasjons og dialogm te
Informasjons- og dialogmøte
 • Bakgrunnen for møtet
  • Orientering om BIRUS-prosjektet – Ingjerd og Mette
  • Endringer i Helsepersonelloven
 • Kommunens/barnevernets erfaringer om samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, i forhold til dagens tema
 • Hvordan blir Barneperspektivet ivaretatt ved enhetene, dagens situasjon og hvilke utfordringer er knyttet til temaet?

(barneansvarlige, registrering av barna, vurdering av barnas situasjon, oppfølgingstiltak, samarbeid)

 • Nettverksetablering
 • Rapporteringsskjema (sendes innen 7 dager)
hvordan er situasjonen for barna i familier med rusvansker
Hvordan er situasjonen for barna i familier med rusvansker
 • Flere har helseproblem av både fysisk og psykisk karakter, flere har adferdsvansker, flere har skoleproblem, flere blir mobbet, utsatt for flere ulykker
 • Flere får rusproblemer, blir kriminelle, har tilpasningsvansker
 • Høy forekomst av psykiske overgrep, fysiske overgrep, seksuelle overgrep
 • Ofte kaotiske familieforhold
 • Lever i familier som ofte er preget av materiell og kulturell fattigdom, ensomme, marginaliserte og uten nettverk
 • Stress-situasjon selv når symptom er fraværende
 • Har mange spørsmål og få svar

Hvorfor kan ikke pappa bare slutte å drikke..? (jente 12 år)

vanlige utfordringer for barna
Angst og tristhet, utrygghet

Redsel for egen del eller for foreldrene

Dårlig selvbilde, liten tro på seg selv og egen mestring, diffus identitet

Skyldfølelse og skam

Har ”hemmeligheter”, taushet

Atferdsvansker (mobber, lyver, bråker…)

Utagerende atferd

Skoleproblemer (skoleskulk)

Karakterer og innsats på skolen varierer

Konsentrasjonsproblemer (lese bok, lære nye ting, må ha forstyrrelser for å unngå vanskelige tanker)

Har lite initiativ/ orker lite

Mobbeoffer

Opplever fordømming fra omgivelser

Depresjon

Trøtt

Søvnproblemer og mareritt

Alkoholskade

Rusmisbruk

Kriminalitet

Seksuelt misbruk

Familievold

Økonomiske problemer

Magesmerter

Spiseforstyrrelser

Anspenthet i muskulatur

Hodepine/migrene

Trist/hemmet/mimikkløs

Enurese/encoprese (ufrivillig vannlating/ufrivillig avføring dag eller natt)

Motorisk uro (kroppslig uro)

Vansker med venner og sosial tilhørighet, isolasjon, føler seg alene om problemene

Føler seg lite prioritert av foreldrene, skolen overser årsaken til problemene

Føler seg lett avvist

Vanskelig for å stole på andre

Overytere/overdreven tilpasning hjemme eller på skolen/jobb

Tar mye ansvar for oppgaver i hjemmet/for foreldrene/yngre søsken

Opplever store krav fra omgivelsene

Følelsesmessig labilitet/ følelsene skifter lett

Veldig strukturerte eller lite strukturerte

Høy/liten toleranse for rus

Tvangstanker, tvangshandlinger

Flink til å omstille seg

Har mange spørsmål, få svar

Vanlige utfordringer for barna:
forankring av barneperspektivet
Forankring av barneperspektivet
 • Lov om pasientrettigheter. § 3-3.
 • Lov om sosiale tenester § 6-1
 • Lov om barneverntenester § 6-4
 • Opptrappingsplanen for rusfeltet, 2008
 • Oppdragsbrev frå hdir for 2009
 • Regionalt rusprogram, handlingsplan fram til 2010
 • Rundskriv IS-5/2006 frå Sosial- og helsedirektoratet: Oppfølging av barn til psykisk syke/og eller rusavhengige foreldre
 • Helsepersonelloven (ny) § 10 a, § 25-3., (ny) § 3-7a (endringer gjeldende fra 01.01.2010)
 • Veileder om Tidlig Intervensjon på rusfeltet
endringer i helsepersonelloven
Endringer i Helsepersonelloven
 • Bidra til å ivareta barnets behov for informasjon og nødvendig oppfølging
  • Avklare om pasienten har barn, registrere og vurdere situasjonen til barna
  • Samtale med pasienten om foreldrerollen
  • Innhente samtykke
  • Gi informasjon til barnet og dets forsørger
 • Gi opplysninger til samarbeidende personell for å ivareta barnas behov
 • Hver enhet skal ha barneansvarlig personell med ansvar for å koordinere oppfølgingen av barna
a b c modellen alternative handlem ter
A B C – modellen (alternative handlemåter)

Merk: Hvis foreldrene ikke ønsker å samarbeide, vurderes alternativ C både ved A og B!

hva trenger vi
Hva trenger vi?
 • Kunnskap
 • Verktøy
 • Mot
 • ”Tørre å spørre”
 • ”Den nødvendige samtalen”
 • ”Jeg kan ikke huske at en eneste av de ansatte hilste på meg og spurte hvordan
 • jeg hadde det… ”
barn som p r rende i familier med rusvansker barna med de st rste belastningene
Barn som pårørende i familier med rusvansker ”Barna med de største belastningene”

Viktig at disse barna

blir fanget opp og ”sett”

utfra sine behov. Dette

kan gjøres gjennom eit

systematisk tilrettelagt

samarbeid mellom

spesialisthelsetjenesten

og kommunene, der barna

og deres livssituasjon står

i fokus.

”Problemet var at jeg egentlig ikke visste

hva jeg skammet med sånn over.”

birus 2009 2011
BIRUS 2009 - 2011
 • Prosjektnamn
  • BIRUS – barn som pårørende i familier med rusvansker
 • Innhold
  • Øke barneperspektivet i behandlingen, etablere samarbeid for å oppdage barna og sørge for tilbud til de som trenger det
 • Målgruppe
  • Barn under 23år til brukere av enheter innen rus og psykiatri i spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge
 • Utviklingsprosjekt
  • Korus bistår enhetene (med koordinering, kompetanseheving og i utvikling av tiltak og rutiner)
utkast til prosjektmandat
UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT

Styringsgruppe: (leder for KoRus, Steinar Volden, videre deltakelse utredes etterhvert)

 • fatte viktige beslutninger i prosjektet, eks. økonomi og evt. endringer i målsettinger. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen om framdrift i prosjektet, og legger fram saker som budsjett og evt. store endringer i prosjektplanene

Prosjektgruppe: (prosjektleder Mette Grytten, veileder Ingjerd Woldstad, 1 fra hvert fylke)

 • koordinere arbeidet i prosjektet og utføre oppgaver som: utarbeiding av mål og planlegging av innsatsen, ta ansvar for at prosjektet har framdrift og at resultat blir oppnådd
forts prosjektmandat
Forts. prosjektmandat

Kompetansenettverk: (Vestmo behandlingssenter, Veksthuset i Molde, Ungdomsklinikken, Voksenklinikken, Lade behandlingssenter, Kvamsgrindkollektivet, Tyrilil i Trondheim)

 • har mottatt midler for å styrke barneperspektivet i egen enhet
 • ansvar for å utarbeide og prøve ut tiltak som sikrer barneperspektivet, og å dele erfaringene med hverandre og med de fylkesvise fagnettverkene
 • Rapportere på bruk av barnearket, og igangsatte tiltak til prosjektgruppen i BIRUS
 • Rapportering på bruk av midlene til Rusbehandling Midt-Norge

Fylkesvise fagnettverkene:

 • dele erfaringer fra egen enhet, vurdere aktuelle tiltak som blir presentert til bruk i egen virksomhet
 • gjensidig veilederfunksjon
 • rapportere på bruk av barnearket og igangsatte tiltak

Enhetene i spesialisthelsetjenesten:

 • ansvar for å ivareta barneperspektivet i behandlingen hos brukere som er foreldre
 • ansatte har ansvar for å registrere barna og vurdere livssituasjonen deres.
 • bidra til nødvendig informasjon og oppfølging av barna
 • bidra med erfaringer til prosjektet
hovedfaser i prosjektet
Hovedfaser i prosjektet

2009 2010 2011

Lage prosjektplan Enhetene registrerer og Bedre rutiner for samarb.

Lage brosjyre vurderer barnas behov ml. spes.h.tj og

Etablere nettverk, frist 18.sept. Foreldre får tilbud om samtale/seminar kommunene Kartlegge situasjonen om foreldrerollen Sluttkonferanse

og behovene v/enhetene Involvere samhandlingskoordinatorene Sluttevaluering

2dagers seminar Involveres i kvalitetssikringen,

Barnet & Rusen 2009 tilsyn- og avviksystem

Ta stilling til bruk av Barnearket Ta ibruk og videreutvikle Barnesporene

Prøve ut besøksdager Fagkonferanse for involverte enheter

for barna (ved Vestmo) Vurdere inntak av nye enheter

Samarbeid m LMS

Utvikle Barnespor

Rapporteringer

Barnesporene.doc

birus barn som p r rende i familier med rusvansker
BIRUS- barn som pårørende i familier med rusvansker

Spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge tar ansvar: Barn (0-23 år) av rusmisbrukere som kommer i kontakt med spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge, får nødvendig informasjon og oppfølging.

”Det er godt å møte andre barn som har det sånn som hjemme hos meg.”

ad