slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ทัศนมิติของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ( Perspectives of HCRD ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ทัศนมิติของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ( Perspectives of HCRD )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ทัศนมิติของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ( Perspectives of HCRD ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

ทัศนมิติของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ( Perspectives of HCRD ). สังคมไทยในสายตาต่างชาติ. ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เคารพกฎระเบียบ ไม่คำนึงถึงคุณค่าของเวลา/ไม่รีบเร่ง พูดกลับไปกลับมา/ไม่ตอบรับ-ปฎิเสธ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน. สังคมไทยในสายตาต่างชาติ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ทัศนมิติของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ( Perspectives of HCRD )' - arlais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ทัศนมิติของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

(Perspectives of HCRD)

slide2

สังคมไทยในสายตาต่างชาติสังคมไทยในสายตาต่างชาติ

 • ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ไม่เคารพกฎระเบียบ
 • ไม่คำนึงถึงคุณค่าของเวลา/ไม่รีบเร่ง
 • พูดกลับไปกลับมา/ไม่ตอบรับ-ปฎิเสธ
 • ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
slide3

สังคมไทยในสายตาต่างชาติสังคมไทยในสายตาต่างชาติ

 • นิยมความสนุกในการทำงาน
 • ภูมิใจในเชื้อชาติ แต่ไม่พัฒนาตนเอง
 • การศึกษา คือ หน้าตา
 • นักเรียนไม่เคารพครู ไม่มีวินัยในชั้นเรียน
slide4

บุคลิกภาพคนไทย

 • เฉย ๆ
 • เช้าชามเย็นชาม
 • ไม่เป็นไร
 • ตามสบาย
 • เลยตามเลย
 • กินตามน้ำ
 • ไม่ใช่ธุระ (โยนกลอง)
slide5

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development: HRD)

ค.ศ.1964 ปรากฏใช้ครั้งแรก-Harbison and Myers

ค.ศ.1969 ถูกแนะนำให้รู้จัก-Leonard Nadlerในการประชุม Miami Conference of the American Society of Training and Development : ASTD”

slide6

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development: HRD)

ความหมาย...

organised learning experiences in a definite time period to increase the possibility of improving job performance growth. (Nadlerand Nadler,1990 cited in Wilson, John P., 2005: 10)

slide7

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development: HRD)

ดนัย เทียนพุฒการบูรณาการเพื่อใช้การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ สำหรับปรับปรุงบุคคล ทีมงานและประสิทธิผลขององค์การ

slide8

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development: HRD)

สัญญา สัญญาวิวัฒน์การเปลี่ยนแปลงตัวมนุษย์ ซึ่งเป็นสมาชิกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ หรือเรียกโดยรวมว่า ศักยภาพของพนักงานให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ

slide9

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวตะวันตก คือ การเปลี่ยนแปลงตัวมนุษย์/พนักงาน ให้มี...

 • ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
 • ศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลองค์การ
 • กำไรสูงสุด
slide10

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • แนวตะวันตกพัฒนาอะไร...
 • ความรู้
 • ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในองค์การ
 • ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
 • เทคนิควิธีการทำงาน
 • การใช้เครื่องมือสมัยใหม่
 • คุณภาพชีวิต
slide11

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • แนวตะวันตกพัฒนาให้เป็นคนอย่างไร...
 • มีคุณภาพ (ความรู้ ทักษะ)
 • มีคุณธรรม (เป็นคนดี)
 • มีความสุข
 • มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม
slide12

ลักษณะคนตามทฤษฎีความทันสมัยลักษณะคนตามทฤษฎีความทันสมัย

 • ยึดถือประเพณีแต่ไม่ใช่ทาส
 • ตำแหน่งได้มาจากการทำงาน
 • ยึดถือความสามารถมากกว่าชาติกำเนิด
 • มุ่งอนาคต
 • มีเหตุผล
 • ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
slide13

Modern Man : Alex Inkeles

 • เปิดรับประสบการณ์ใหม่
 • มีความพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • ยอมรับความหลากหลายที่ต่างออกไป
 • แต่ไม่ขาดจุดยืนของตัว
 • เมื่อสงสัยอะไรต้องแสวงหาข่าวสาร
 • หรือความจริงให้ได้
 • มองอนาคตและปัจจุบัน มากกว่าอดีต
 • มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้
slide14

Modern Man : Alex Inkeles

 • มีการวางแผนที่ดี
 • มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้
 • ให้คุณค่าด้านทักษะทางเทคนิค
 • ความรู้มากขึ้นค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้น
 • ให้คุณค่าการศึกษาแบบทางการ/การเข้าโรงเรียน
 • เคารพเกียรติของผู้อื่น
 • เป็นคนที่มีเหตุผล
slide15

Mature Man: T.R.Batten

1.รู้จักใช้ความคิดแบบมีจุดหมายปลายทาง

2.มีความสามารถคาดการณ์ภายหน้าได้ดี

3.สามารถทำงานสลับซับซ้อนได้ดี

4.ยินดีรับฟังและทำความเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น

5.ชำนาญในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

slide16

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวพุทธศาสนา คือ การพัฒนาคนให้เป็น...

 • สัตว์ที่ประเสริฐ
 • สมาชิกที่ดีแก่สังคม
 • อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
slide17

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวพุทธศาสนา พัฒนาอะไร...

1.กาย (ศีล)

2.จิต (สมาธิ)

3.ปัญญา

ไตรสิกขา

slide18

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวพุทธศาสนา พัฒนาให้เป็นคนอย่างไร...

1.รู้จักเหตุ

2.รู้จักผล

3.รู้จักตน

4.รู้จักประมาณ

5.รู้จักกาลเวลา

6.รู้จักสังคม

7.รู้จักบุคคล

คนดี

slide19

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิธีการพัฒนา “ไตรสิกขา”

การรักษาศีล - ระเบียบวินัย พฤติกรรม

การฝึกสมาธิ - คิดดี มีเมตตา

ปัญญา

slide20

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิธีการพัฒนา “ภาวนา”

การศึกษาธรรมะ

การนำธรรมะมาปฏิบัติ

นิพพาน

slide21

วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • การฝึกอบรม
 • การศึกษา
 • การประชุมสัมมนา
 • การศึกษาดูงาน
 • การให้คำปรึกษา
 • การสอนงาน
 • การวางแผนและพัฒนาอาชีพ
 • การสร้างทีมงาน
 • การเรียนรู้ด้วยตนเอง
slide22

วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยการฝึกอบรม (Training)

1.ก่อนประจำการ

2.ระหว่างประจำการ

- การปฏิบัติงานในหน้าที่

- การอบรมเฉพาะเรื่อง (ระยะสั้น)

slide23

การฝึกอบรม

 • นำโดยผู้สอน
 • ยึดเนื้อหา
 • เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์
 • ในพฤติกรรม
 • จบลงด้วยการสูญเสียเงิน
slide24

วิธีการฝึกอบรม

 • การปฐมนิเทศ
 • การบรรยาย
 • การสัมมนา/อภิปราย
 • การจำลองสถานการณ์
 • การระดมสมอง
 • คอมพิวเตอร์ (E-learning, E-book)
slide25

วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • โดยการศึกษา (Education)
 • ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก
 • ในหลักสูตรต่างๆ (ระยะยาว)
 • โดยการพัฒนาตนเอง (Self development)
 • อ่านหนังสือ ตำรา อินเตอร์เน็ต
 • สอบถาม/พูดคุยกับผู้รู้
slide26

การเรียนรู้

 • เรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกฝน/
 • ประสบการณ์
 • ยึดงานเป็นหลัก
 • เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • ที่ค่อนข้างถาวร
slide27

หลุมพรางการเรียนรู้

 • มีความไม่แน่ใจ
 • ขาดความสามารถในการจัดการ
 • ความยากลำบากในการวัดการเรียนรู้
 • ลดความเข้มข้น/สูญหายไปตามวันเวลา
 • บางคนไม่ต้องการเรียนรู้ด้วยเหตุผลบางอย่าง
slide28

สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)

 • โลกของการแข่งขัน
 • โลกที่มีติดต่อสื่อสาร/โลกาภิวัตน์
 • โลกที่ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

“ประเทศไทยจะหยุดก้าวหน้า...

....ถ้าคนไทยหยุดการเรียนรู้”

slide29

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร

 • การจูงใจ
 • การมีส่วนร่วม
 • การใช้ประโยชน์และความสามารถ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
slide30

หลักการพัฒนาคน

พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว

1. ระเบิดจากข้างใน

2. องค์รวม (Holistic)

3. ประชาพิจารณ์

4. ขาดทุน คือ กำไร

5. พออยู่พอกิน

6. การพึ่งตนเอง