Lotnicza kamera szerogowa
Download
1 / 28

Lotnicza kamera szerogowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Lotnicza kamera szerogowa. Plan nalotu wybrane obszary. Oległość obrazowa a zasięg zdjęcia. Odległość obrazowa a martwe pola. Tworzenie modelu przestrzennego na podstawie stereopary zdjęć (ćwiczenie 2). Cyfrowy model powierzchni terenu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lotnicza kamera szerogowa' - aristotle-thornton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cyfrowy model powierzchni terenu
Cyfrowy model powierzchni terenu zdjęć

 • Cyfrowym (numerycznym) modelem wysokości (ang. DEM – Digital Elevation Model) nazywa się matematyczną, nieciągłą reprezentację kształtu dowolnej powierzchni.

 • Jest to obiekt trójwymiarowy, zapisany w postaci zestawu danych o współrzędnych płaskich x, y określających położenie oraz współrzędnej z oznaczającej wysokość

 • Jeżeli model przedstawia powierzchnię terenu, stosuje się wtedy nazwę cyfrowy model terenu (ang. DTM – Digital Terrain Model). W przypadku, gdy DEM odnosi się do powierzchni położonej powyżej lub poniżej powierzchni terenu (np. korony drzew, budynki) używa się nazwy cyfrowy model powierzchni (ang. DSM - Digital Surface Model)


Rodzaje dem
Rodzaje DEM zdjęć

 • regularna siatka punktów (macierz punktów wysokościowych) (ang. RG- Regular Raster Grid)– jest to najczęściej stosowany w GIS model. Zazwyczaj zapisywany jest on w postaci rastra. Każdy punkt (element macierzy) zawiera średnią wartość rzędnej wysokościowej pola podstawowego o rozmiarze zależnym od dobranej rozdzielczości przestrzennej modelu.

 • model triangulacyjny (nieregularna siatka trójkątów) (ang. TIN – Triangular Irregular Network)– model ten zapisuje się w postaci wektorowej. Powierzchnia terenu dzielona jest na trójkąty, których wierzchołki stanowią punkty wysokościowe.

 • model poziomicowy – (ang. DGL – Digital Line Graph) (rys. 3c) – przedstawia kształt danej powierzchni przy użyciu izohips (linii łączących punkty o jednakowej wysokości), zapisywanych w postaci obiektów wektorowych o współrzędnych (x, y, z).


Lotnicza kamera szerogowa

 • Rodzaje DEM zdjęć

 • Regularna siatka punktów

 • Nieregularna siatka trójkątów (TIN)

 • Model poziomicowy


Produkty uzyskane z dem
Produkty uzyskane z DEM zdjęć

mapa poziomicowa – ukazująca rzeźbę powierzchni terenu przy pomocy izohips (wersja poziomicowa), barwnych powierzchni pomiędzy poszczególnymi poziomicami (mapa hipsometryczna) lub w postaci rysunku cienia;

mapa spadków terenu – pokazująca obszary o określonym nachyleniu, w zależności od wydzielonych przez użytkownika klas spadków

mapa ekspozycji terenu – przedstawiająca orientację terenu w przyjętych przez użytkownika przedziałach azymutów;

mapa widoczności – ukazująca obszar terenu widoczny z dowolnie wybranego punktu;

profile morfologiczne, tj. profile rzeźby terenu o dowolnym przebiegu wyznaczonym przez użytkownika;

blokdiagram, tj. obraz rzeźby terenu dający złudzenie trójwymiarowości. Może być dowolnie obracany, skalowany i oświetlany. Dodatkowo nałożyć można na niego dowolną warstwę rastrową lub wektorowąR d a danych dla dem
Źródła danych dla DEM zdjęć

 • Stereopary zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych

 • Digitalizacja map topograficznych

 • Bezpośrednie pomiary terenowe

 • Skanning laserowyGeometria obraz w satelitarnych
Geometria obrazów satelitarnych zdjęć

 • Landsat

  • Orbita okołobiegunowa (inklinacja 98,2o)

  • Wysokość: 705 km

  • Czas 1 okrążenia ~ 99 min

  • 14,5 okrążeń dziennie

  • Pokrycie całej ziemi – 16 dni

Prędkość względem powierzchni Ziemi

7,5 km/s

Źródło: Landsat 7 Science Data Users Handbook

http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov


Landsat
Landsat zdjęć

 • Orbita synchroniczna ze słońcem – orbita przecina równik zawsze ok. 10:00

 • Zmienna wysokość słońca nad horyzontem – zmienne oświetlenie sceny

Źródło: Landsat 7 Science Data Users Handbook

http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov


Landsat1
Landsat zdjęć

 • Szerokość pola widzenia sensora – 185 km

 • Odległość pomiędzy kolejnymi pasami zobrazowania – ok 2752 km

 • Pokrycie całej powierzchni Ziemi w cyklu 16 dniowym

Źródło: Landsat 7 Science Data Users Handbook

http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov


Rozdzielczo naziemna wybranych zobrazowa satelitarnych
Rozdzielczość naziemna wybranych zobrazowań satelitarnych zdjęć

 • World-View-1 – 0,50 m

 • QuickBird – 0,61 m

 • IKONOS – 1 m

 • SPOT 5 – 5 m

 • SPOT – 10 m

 • ASTER – 15 m

 • LANDSAT 7 30 m (15m)

 • IRS 36,5 m

Źródło: Landsat 7 Science Data Users Handbook

http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov


Zr nicowana szeroko zobrazowania
Zróżnicowana szerokość zobrazowania zdjęć

Szerokość sceny od ok. 183 km (Landsat) do ok. 8 km (OrbView)

Zróżnicowana powtarzalność

Źródło: Landsat Data Gap Studies:

Potential Data Gap Sources


Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne
Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne zdjęć

 • Bardzo wąski kąt widzenia (~1o)

 • Skaner typu push-brum

  • Linijka sensorów CCD prostopadła do kierunku ruchu

  • Obraz dynamiczny – każda linia ma inne elementy orientacji zewnętrznej oraz współrzędne środka rzuty

Źródło: Digital Imaging


Refrakcja

Wskutek nierównomiernej gęstości powietrza w pionie, wzrastającej ku powierzchni Ziemi, promienie świetlne przechodzące przez atmosferę ulegają odchyleniu. Odchylenie to jest zwane refrakcją lub załamaniem promieni świetlnych. Dla typowej gęstości atmosfery wielkość refrakcji dla kątów zenitalnych równych 80° jest mniejsza lub równa 1° (Teillet, 1988). Refrakcja ma znaczenie w fotogrametrii, gdyż powoduje wzrost dystorsji radialnej. Jest ona cechą konstrukcyjną obiektywów i powoduje radialne przemieszczenie obrazów punktów w kierunku od lub do punktu głównego zdjęcia. Wynika ona z różnego powiększania obrazów obiektów leżących w różnych odległościach kątowych od osi optycznej obiektywu (Sitek, 1992). Zwiększenie wartości dystorsji radialnej, spowodowanej refrakcją światła w atmosferze, osiąga wartości do 15 m w odległości 160 mm od punktu głównego zdjęcia. Błąd tej wielkości występuje na zdjęciach terenów górskich wykonanych z wysokości ponad 9000 m, przy różnicy wzniesień dochodzącej do 1500 m (Sitek, 1990). Przesunięcie wielkości 15 mm odpowiada 3/5 wymiaru liniowego piksela obrazu cyfrowego, zeskanowanego z rozdzielczością 1000 dpi.

Refrakcja


Dok adno geometryczna obraz w satelitarnych na przyk adzie danych aster poziom 1b
Dokładność geometryczna obrazów satelitarnych na przykładzie danych ASTER – poziom 1B

Kanał spektralny 3N z 18 lipca 2001 roku i 18 maja 2002 roku. Rozdzielczość naziemna 15m na piksel.

Okolice Rzepina.

Przesunięcie około 7 pikseli (105m).


Dok adno geometryczna obraz w satelitarnych na przyk adzie danych landsat obrazy ortorektyfikowane
Dokładność geometryczna obrazów satelitarnych na przykładzie danych Landsat –obrazy ortorektyfikowane

Kanał spektralny 4 z 23 czerwca 2003 roku i 24 maja 2001 roku. Rozdzielczość naziemna 30m na piksel.

Rejon wielkopolskiego parku Narodowego, w centrum jezioro Góreckie.

Przesunięcie około 43 piksele (1300m).