maksu ja tolliamet kontrolliosakonna pearevident marika suvi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Maksu- ja Tolliamet Kontrolliosakonna pearevident Marika Suvi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Maksu- ja Tolliamet Kontrolliosakonna pearevident Marika Suvi - PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on

Maksu- ja Tolliamet Kontrolliosakonna pearevident Marika Suvi. Mis on ettevõtlus?. Juriidiline isik FIE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maksu- ja Tolliamet Kontrolliosakonna pearevident Marika Suvi' - arista


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mis on ettev tlus
Mis on ettevõtlus?

Juriidiline isik FIE

 • Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sh notari, kohtutäituri, vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus
kellele langeb maksukohustus
Kellele langeb maksukohustus?
 • Taksoveoluba - juriidiline isik, FIE
 • Sõidukikaart - kinnitab, et selle sõidukiga on lubatud osutada taksoteenust

Sõidukikaarti omav sõiduk = taksoteenusest tulenev teenistus

 • Taksoveo omaniku käive
 • Taksoveo omaniku tööjõumaksud
 • Muud seadusega ettenähtud maksud (näiteks maamaks, raskeveokimaks jne)
joonis
Joonis

Taksoveoluba- Juriidiline isik või FIE= taksoveoloa omaniku käive

2 sõidukikaarti Sõidab 2 autot = 2 auto taksoteenusest tulenev teenistus

Ekspluatatsioon (kõik autod)

Taksoveoloa omaniku (FIE) riigimaksud, sh tööjõu kulu (palk + maksud), käibemaks jne

millal on tegemist fie ga
Millal on tegemist FIE-ga?

Ettevõtlusega on tegemist, kui:

 • FIE ise otsustab, kuidas, kellele, kus ja millal ta tööd teeb
 • töö tegemiseks võib FIE palgata teisi isikuid, st FIE võib olla tööandjaks teistele isikutele
 • FIE soetab ja remondib ettevõtluses kasutatavad seadmed, töövahendid jmt omal kulul
 • FIE hangib ettevõtluse tarbeks materjalid, kaubad ja teenused omal kulul
 • FIE organiseerib ja maksab koolituse eest ise, jne
millal on tegemist fie ga1
Millal on tegemist FIE-ga?

FIE peab ise otsustama, millal ta tegutseb eraisikuna ja millal ettevõtjana.

 • FIE ei saa olla ise endale tööandjaks, saata ennast lähetusse, maksta endale palka ega teha endale erisoodustusi
 • FIE ei saa teha tehinguid iseendaga
 • FIE vastutab oma tegevuse eest kogu oma varaga, st nii ettevõtluses kasutatava kui ka isikliku varaga
 • FIE määrab ise, milline on tema ettevõtluses kasutatav vara
ldinfo
Üldinfo
 • Tulude deklareerimise ja tulumaksu tasumise kohustuse sätestab tulumaksuseadus (ptk 9). Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta
 • Tuludeklaratsiooni peavad esitama füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d), seda ka juhul, kui neil ettevõtlustulu puudus või oli maksuvabast tulust väiksem. FIE-d esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtustulu vormi (vormi E)
 • Tuludeklaratsiooni saab esitada kas elektroonilisel vormil e-maksuametis/e-tollis või pabervormil
fie de raamatupidamise ldp him tted
FIE-de raamatupidamise üldpõhimõtted
 • FIE on raamatupidamiskohustuslane
 • Kassapõhine arvestusprintsiip
  • Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse tulud ja kulud aasta alguses kronoloogilises järjekorras, arvestades raha tegelikku laekumist või tasumist

Näide:

FIE Ants andis OÜ-le Lagle kauba üle ja esitas arve summas 10 000 krooni 2007. aasta oktoobris. Raha üleantud kauba eest laekus FIE pangakontole 2008. aasta jaanuaris. Summa 10 000 krooni loetakse aga FIE 2008. aasta tuluks.

fie de raamatupidamise ldp him tted1
FIE-de raamatupidamise üldpõhimõtted
 • Tekkepõhine arvestusprintsiip
  • Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse korral toimub majandustehingute kajastamine vastavalt tehingu toimumise ajale, sõltumata raha liikumisest. Raamatupidamises võetakse tulu või kulu arvele, siis kui kaup on müüdud või teenus osutatud, olenemata sellest millal nimetatud tehingust raha laekus

Näide:

FIE Oleg andis OÜ-le Puri kauba üle ja esitas arve summas 15 000 krooni 2007. aasta oktoobris. Raha laekus FIE pangakon-tole 2008. aasta jaanuaris. Summa 15 000 krooni näitab FIE oma raamatupidamises 2007. aasta tuluna, kuid tulumaksu arvestamisel kajastatakse see summa alles 2008. aasta tuluna.

ettev tluse tulud ja kulud
Ettevõtluse tulud ja kulud
 • Tulu- ja sotsiaalmaksu arvestus toimub kassapõhiselt, st arvesse võetakse ainult kalendriaastas laekunud tulud ja kulud
mis on ettev tluse tulud
Mis on ettevõtluse tulud?
 • Ettevõtluse tuludeks on kauba tootmisest, müümisest, vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loomingulisest tegevusest saadud rahasummad
 • Ettevõtlustulude arvestamise periood on kalendriaasta, olenemata sellest mitu kuud FIE kalendriaasta jooksul tulu sai ja kas ta sai tulu ettevõtlusega tegelemise ajal, ettevõtluse peatamise ajal või pärast ettevõtluse lõpetamist
 • Seega tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse ettevõtlustulu olenemata selle laekumise ajast ja maksustamisel võetakse arvesse maksustamisperioodil laekunud tulud
 • FIE on kohustatud deklareerima kõik ettevõtluse tulud, nii dokumentaalselt tõendatud, kui ka dokumentaalselt tõendamata (näiteks turul müüdud kauba eest saadud raha)
mida ei loeta ettev tluse tuluks
Mida ei loeta ettevõtluse tuluks?
 • Füüsiline isik võib saada tulu mitmelt poolt, kuid kõiki saadud tulusid ei loeta alati tema kui FIE ettevõtlustuludeks. Ettevõtluse tuluks ei loeta palgatulu. Olukorras, kus füüsiline isik töötab tööandja juures, allub tööandja juhtimisele ja kontrollile ning tööaeg ja täpsed kohustused on määratud tööandja poolt, on saadud tasu puhul tegemist palgaga, mitte aga ettevõtlustuluga
mis on ettev tluse kulud
Mis on ettevõtluse kulud?

Et kulu oleks võimalik lugeda ettevõtluskuluks ja tulust maha arvata, peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused:

 • kulu peab olema tehtud maksumaksja poolt
 • kulu peab olema tehtud sellel maksustamisperioodil, millise perioodi ettevõtlustulust kulu maha arvatakse
 • kulu peab olema dokumentaalselt tõendatud
 • kulu peab olema seotud maksumaksja, mitte kellegi teise ettevõtlusega

Kui tehtud kulu on ettevõtlusega seotud vaid osaliselt, siis võib kulu ettevõtlustulust maha arvata vaid ettevõtlusega seotud ulatuses.

ettev tluse kuluna k sitletakse
Ettevõtluse kuluna käsitletakse
 • Ettevõtluse tarbeks põhivara, kaupade, materjalide, tooraine, kütuse, energia, pooltoodete jms soetamist
 • Teenuste eest tasumist
 • Ettevõtluses kasutatud pinna eest tasutud rendi- või üürisummasid
 • Töötajatele makstud palkasid
 • Töötajate eest makstud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakset
 • Ettevõtlusega seotud riiklikke makse (maamaksu, tollimaksu, käibemaksu, raskeveokimaksu, riigilõivu) või kohaliku omavalitsusüksuse poolt haldusterritooriumil kehtestatud makse (reklaami-, mootorsõiduki-, vm makse)
ettev tluse kuluna k sitletakse1
Ettevõtluse kuluna käsitletakse
 • Laenu ja kapitalirendi intresse, v.a maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse
 • Töötajatele tehtud erisoodustusi ja nendelt tasutavaid makse
 • Lepingute tasusid
 • Ettevõtluses kasutatava vara kindlustusmakseid
 • Litsentside, kauplemislubade või tegevuslubade eest makstud tasusid
 • FIE või FIE poolt oma töötajate eest tasutud täiend– või ümberõppe kulusid
 • Jm ettevõtlusega seotud kulusid

Ettevõtja kajastab ettevõtlusega seotud kulud koos tasutud käibemaksuga.

mida ei loeta ettev tluse kuludeks
Mida ei loeta ettevõtluse kuludeks?
 • Ettevõtlusega tegelemise käigus tekib aga mitmeid kulusid, mida ei loeta ettevõtluskuluks. Kulud, mida ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata on loetletud tulumaksuseaduse §-s 34

Näide: Taksoveoteenust osutavale ettevõtjale määrati piirkiiruse ületamise eest rahaline trahv. Ettevõtja tahtis seda trahvisummat kuludesse kanda, kuid tulumaksuseaduse kohaselt ei loeta seaduse alusel määratud trahve ettevõtluskuluks ja FIE poolt makstud trahvisummat ei või ettevõtlustulust maha arvata

ettev tlusega mitteseotud kuludeks loetakse veel
Ettevõtlusega mitteseotud kuludeks loetakse veel:
 • maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumust
 • seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha
 • maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse, kõrgendatud määraga tasutud keskkonnatasu vastavalt keskkonnatasude seadusele
 • kolmandale isikule tekitatud kahju hüvitamise tasu
 • makstud tulumaksu (v.a tulumaksuseaduse § 48 alusel tasutud tulumaksu)
 • FIE kohustusliku kogumispensioni makseid jms
ettev tte maksukohustused
Ettevõtte maksukohustused
 • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon TSD tuleb esitada iga järgneva kuu 10. kuupäevaks, samaks päevaks tuleb ka maksud eelarvesse kanda
 • Käibedeklaratsioon (kui ettevõte on käibemaksukohustuslane)
 • KMD iga järgneva kuu 20. kuupäevaks, samaks päevaks tasuda käibemaks eelarvesse
 • Maksukalender MTA kodulehel:www.emta.ee/maksukalender
k ibemaks
Käibemaks
 • Arvele tohib käibemaksu lisada ainult siis, kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslaseks. Kui ei ole registreeritud, ei saa ka sisendkäibemaksu tagasi
 • Registreerimine on kohustuslik, kui käive aasta algusest ületab 250 000 krooni. Väiksema käibega registreerimine vabatahtlik – tuleb tõendada ettevõtlust
 • Käibemaksu määrad 2009. aastal on 18%, 9%, 0%
slide20
Tulumaks
 • Põhimäär 2009. aastal 21%
 • Maksuvaba tulu 27 000 krooni kalendriaastas (2250 krooni kuus)

Sotsiaalmaks

 • Määr 33%, maksab tööandja

Töötuskindlustusmakse (v.a FIE ise)

 • Määr kindlustatule 0.6 (peetakse kinni brutosummalt) ja tööandjale 0.3 (tööandja kulu, arvestatakse brutopalgalt)

Kogumispensionimakse

 • Makse (kinnipidamise) määr on 2% maksustatavatelt tasudelt
 • 4%, mida lisatakse töötaja enda maksele tasutava sotsiaalmaksu arvelt