service plan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Service Plan เพื่อเตรียมรับการนิเทศ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Service Plan เพื่อเตรียมรับการนิเทศ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Service Plan เพื่อเตรียมรับการนิเทศ - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Service Plan เพื่อเตรียมรับการนิเทศ. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ โรงพยาบาลยโสธร. วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Service Plan เพื่อเตรียมรับการนิเทศ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
service plan

ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Service Planเพื่อเตรียมรับการนิเทศ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ โรงพยาบาลยโสธร

slide2

วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข: ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

slide3
๓ ยุทธศาสตร์

๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

๓. ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการระบบสนับสนุน

slide4
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

การเข้าถึงบริการ

1.ลดความแออัด และเวลารอคอย

2. ส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 50)

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (70)

slide5

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

กลุ่มระบบบริการ

ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 50)

stemi
STEMI

หัวใจ

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการรักษาด้วยการเปิดเส้นเลือดด้วยการให้ยา Fibrinolytic Agent หรือขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือได้รับการส่งต่อเพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด/ทาบอลลูนขยายเส้นเลือดเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50 ในปี 2556 และมากกว่า 80% ในปี 2558

2. ผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 10 ในปี 2558 (Hos. Base)

slide7
ไต

ไต

1.มี CKD Clinic ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อยใน 1 ปี และพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ

2.คิวบริการ HD, CAPD มีบริการอย่างไม่มีคิวใน 3 ปี

stroke
Stroke

หลอดเลือด

1. มีStroke Unit ทุก รพ. ระดับ A เป็นอย่างน้อย และ รพ. ระดับS ที่พร้อม

2. ระดับ S ,M1 ทุก รพ. สามารถให้ Thrombolytic agent ได้ใน 1 ปี และมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นตามลาดับทุกปี

surgery
Surgery

1.มีการกระจายการผ่าตัดผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ออกจาก รพศ.(A) ไปยัง รพ.ในเครือข่ายที่เครือข่ายเป็นผู้กำหนด >50% ใน 2 ปี

slide10

๑. สถานการณ์โรค

- ปัญหาขอบเขต โซนเขตบริการ “ไทยเจริญ /นิคมคำสร้อย/ดอนตาล”

๒. ข้อมูลด้านบริการ แยกรายอำเภอ “กุดชุม/ไทยเจริญ/ดอนตาล”

๓. จุดเน้น

- ไต (ดึงข้อมูลรายอำเภอ CKD)

- CAPD

- ศัลยกรรม (รพร.จะทำส่วนใหนได้ )

- ไต Stemi/stroke คุณหมอไก่

(สามารถเปิดบริการ คนไข้ประมาณ ๕๐ ราย) ทีมแพทย์อบรม ๒ คน

จัดตั้งคลินิก ปัญหา สัญญาเดิมหมด

stemi1
STEMI

- การให้ SK กำลังประเมินสถานการณ์

-

stroke1
Stroke

- คุณหมอโป้ง

คนไข้ ที่มีอาการ โอกาสได้ยา ต้องได้ยาจาก รพ.ยโสธร ต้องดูระยะเวลา

slide13
ศักยภาพ
 • การมองภาพที่เชื่อมโยง ระหว่าง รพท. /รพ.แม่ข่าย
 • STEMI ประชุม ๒ รอบ
service plan1
การขับเคลื่อน Service Plan ยโสธร
 • ดูที่ศักยภาพของ แพทย์เชี่ยวชาญ แผนพัฒนา Service plan
slide15
ข้อมูลที่นำเสนอ
 • ภาพรวมระดับจังหวัด
 • ภาพรวม node (รพร.เลิง)
 • การขอรับการสนับสนุน
slide16

รพป่าติ้ว ดำเนินการไปบางส่วน ให้ตาม cpg

 • CKD
slide17

ความไม่ชัดเจนในแต่ละสาขา (โจทก์)

 • การจัดทำแผนพัฒนาใน ปี ๕๗

- แผนรายสาขา

- แผนรวม

 • เป้าหมายตัวชี้วัดร่วมกัน
 • แผนเยี่ยมของจังหวัด
 • การบริหารจัดการร่วม
stroke2
Stroke

- การบริหารจัดการ ไม่มีงบประมาณ

- ทีมงานมีความอยากทำ มีความภาคภูมิใจ แต่…..

 • ปัญหาความล่าช้าของงบประมาณ เลขาคณะเชี่ยวชาญติดตาม (แผนพัฒนาที่ชัดเจน)
 • แผนการพัฒนาบุคลากรของเขต
 • แผนพัฒนาภาพจังหวัด
 • ระบบการให้คำปรึกษา ระหว่าง รพ.ยส/ลูกข่าย การซื้อเครื่องมือสื่อสาร
slide19

ข้อมูลที่มีตาม service plan

 • ระบบเครื่องมือ น่าจะมีทุกแห่ง ช่องทางการบริหารจัดการระหว่างแม่ข่าย/ลูกข่าย (ภาระงานที่เพิ่มขึ้น)
 • เอ็กซเรย์
 • กันงบส่งเสริม/ป้องกันเพื่อให้เครือข่ายได้ดำเนินการ
slide20
ข้อเสนอแนะ
 • ระบบส่งต่อ ใบรีเฟอร์
 • กรณี CASE ด่วน /กรณี CASE เรื้อรัง
 • ข้อตกลงร่วมระบบ DATA CENTER (การแก้ปัญหาการรับรู้ข้อมูล)
slide21
ประเด็น
 • การจัดทำแผนภาพรวม (สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน มค.)
 • การจัดทำแผนแยกรายสาขา
 • แผนการเยี่ยม รพท.เยี่ยมทุก รพช อย่างน้อย ๑ ครั้ง
 • การบริหารจัดการร่วม
slide22
อื่น ๆ
 • การนิเทศของ สปส. ตัวเชื่อมการพัฒนาของจังหวัดเรา
 • รพ.ทรายมูล มีหมอ med