Perspektiv på arkitektur - PowerPoint PPT Presentation

perspektiv p arkitektur n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perspektiv på arkitektur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perspektiv på arkitektur

play fullscreen
1 / 44
Perspektiv på arkitektur
322 Views
Download Presentation
aric
Download Presentation

Perspektiv på arkitektur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perspektiv på arkitektur Mats Hultman 14/1 2008

 2. Är detta arkitektur?

 3. Vad för sorts arkitektur är det här?

 4. Vad är arkitektur? • Arkitekturbegreppet • Arkitekturens sammanhang • Olika perspektiv

 5. Ord och begrepp begreppet/tanken ”hus” alla fysiska/faktiska hus ordet HUS

 6. Bild och begrepp begreppet/tanken ”hus”? det fysiska/faktiska huset

 7. Den semiotiska triangelnsemiotik = teckenlära, betydelselära interpretant begreppet/tanken ”hus”? det fysiska/faktiska huset eller HUS objekt representamen

 8. Vad är arkitektur? • Vad betyder arkitektur?(Språklig betydelse) • Vad är det som gör arkitektur till arkitektur? (Essentiella egenskaper) • Vad gör att arkitektur får en viss form? (Orsaker) • Vad är viktigt inom arkitektur? (Vilka egenskaper är betydelsefulla?) • Vad är meningen med arkitektur?(Betydelse för/roll i livet)

 9. Med arkitektur menas ofta…

 10. …särskilt ”fina” byggnader

 11. …byggnader byggda efter ritning

 12. …byggnaders formspråk

 13. Problem: Finns det arkitektur ”utan arkitekter”?

 14. Arkitektur eller ”bara” byggnader? Hade de någon ritning?

 15. Är rummet en del av formspråket?

 16. Arkitektur betyderenligt Websters engelska lexikon • Konsten eller kunnandet att bygga; speciellt konsten eller praktiken att designa (formge) och bygga strukturer och speciellt beboeliga sådana. • a. Formation eller konstruktion som eller som om resultat av en medveten handling (exempel: trädgårdens arkitektur). b. En förenande eller sammanhängande form eller struktur (hos exempelvis roman). • Arkitektoniskt verk eller produkt • En byggnadsmetod eller -stil. • Det sätt på vilket komponenterna i en dator eller ett datorsystem är organiserade och integrerade.

 17. En skulptur för en viss plats

 18. Arkitektur som design – uttänkt i förväg

 19. Arkitektur som kommunikation

 20. Arkitektur som poesi extramums v.1

 21. Byggnader +estetik/konst extramums v.2

 22. Arkitektur som mystisk ande förkroppsligad i arkitekturverket

 23. Arkitektur är mer än nytta(?)

 24. Arkitektur • en estetisk organisation av en praktisk verklighet • artefakter som formar användbara rum • byggnader med ett konstnärligt syfte

 25. byggnadsKONST? • konst som kunnande (t.ex. kokkonst) • konstverk som a) ger en viss (estetisk) upplevelse och/eller b) uttrycker en konstnärlig avsikt • egenskap hos konstverket (t.ex. struktur /komposition eller estetisk kvalitet)

 26. Att se byggnader som konst inte bara som: • byggnadsteknik • historiskt dokument • användning etc. men också som uttryck och konstnärlig komposition

 27. sammanhang där arkitektur får sin mening • Platsen (geografisk-topografisk lokal, rumslig-visuell kontext, klimat etc) • Tiden (perioden, årstiden, dagen) • Användningen/bruket • Socio-kulturella sammanhang (historiska, religiösa, ideologiska, samhälleliga, konstnärliga etc) • Teknisk/ekonomiska sammanhang (byggande, försäljning, förvaltning etc) • Arkitektoniska sammanhang (stil, byggnadstyp, arkitekturhistoria etc)

 28. arkitekturens sammanhang • sammanhang där arkitekturen uppträder • sammanhang där arkitekturen tolkas

 29. tolkningssammanhang • tillblivelsens sammanhang • brukets sammanhang

 30. Meningen med byggnader: • att ge skydd mot klimat och andra människor • att utgöra livets scen • Meningen med arkitektur: • att ge estetiska upplevelser • att ge upphov till känslor som glädje, trygghet,upphetsning etc. • att gestalta och uttrycka en livsform och dess kulturella föreställningar

 31. Perspektiv • position – var står jag? vilka är mina utgångspunkter och intressen? • blickpunkt – vad betraktar jag? vilka aspekter väljer jag ut?

 32. hur är husen byggda? • hur mycket har de kostat? • är de dyra att hyra? • vad är det för stil? • när byggde man så? • vilket samhällsskick återspeglar de? • vilken världsbild? • hur är fasaderna komponerade? • vad uttrycker de? • hur skiljer sig tolkningen mellan olika människor? • hur påverkar de miljön och människorna? (direkt och indirekt)

 33. hur används parken? • av vem? • vilka delar används mest? • vem har makten över rummets utformning respektive användning? • hur upplever parkbesökarna platsen? • vad har den för betydelse i deras liv? • är det skillnader mellan män och kvinnor? • fattiga och rika? • hög- och lågutbildade? • olika etniska eller religiösa grupper?

 34. Sociologiska (användning) Tekniska Ekonomiska Historiska Politiska Kulturella (tolkningar) Ekologiska klass, genus, etnicitet, etik konstruktion, byggteknik, byggprocess byggkostnad, förvaltning arkitektur-, konst- och allmänhistoria makt, territorium semiotik, fenomenologi, psykologi, filosofi, estetik biologi, kemi, medicin Perspektiv på arkitektur

 35. Perspektiven är arkitekturteoretiska om de har arkitektur d.v.s. byggnader sedda som konst som sitt undersökningsobjekt

 36. Är detta arkitektur?

 37. Det måste vi fortsätta att diskutera!