html5-img
1 / 10

Vállalati tanácsadás pályázatainak értékelése

Vállalati tanácsadás pályázatainak értékelése. Témák. OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása Kiket támogatunk? Milyen jellegű projekteket várunk? Milyen dokumentációt várunk? A pályázatok tartalmi ellenőrzésének bemutatása A projektzárás tartalmi ellenőrzésének bemutatása.

aria
Download Presentation

Vállalati tanácsadás pályázatainak értékelése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vállalati tanácsadás pályázatainak értékelése

  2. Témák • OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása • Kiket támogatunk? • Milyen jellegű projekteket várunk? • Milyen dokumentációt várunk? • A pályázatok tartalmi ellenőrzésének bemutatása • A projektzárás tartalmi ellenőrzésének bemutatása

  3. OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása • Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. • Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai uniós forrásokból rendelkezésre álló támogatások hatékony felhasználását kívánja elősegíteni önkormányzati és vállalati ügyfelei körében. Főbb tevékenységi területei a projektgenerálási, pályázat- és tanulmánykészítési, projektfinanszírozási és projektmenedzsment-szolgáltatások, valamint az ezeket kiegészítő oktatási, információs és publikációs tevékenység. • A projekt keretében az internetes bejelentkezési felület megteremtésében, üzemeltetésében, a potenciális címzettek felkutatásában, valamint a beérkezett projektzárási dokumentációk kiértékelésében vesz részt.

  4. Kiket támogatunk a programban? Azokat a • Kettős könyvvitelt vezető, illetve az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaságokat, • Szövetkezeteket, • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat, • Egyéni cégeket, • Non-profit kft-ket melyek mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. Telephelyük Budapesten, illetve Pest megyében található, • Nem állnak csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, • A támogatási rendszerekből nem zárták ki, • Amely nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással, • Nem tagjai franchise rendszernek, • és árbevételük 50% nem mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

  5. Milyen jellegű projekteket várunk? A program céljával összhangban olyan projekteket várunk, melyeknél a tanácsadói dokumentum teljes egészében tartalmazza a tanácsadási tevékenység megvalósulását. Az alábbi szakterületekre lehet pályázatokat benyújtani: • VÁLLALATI STRATÉGIA • SZERVEZETFEJLESZTÉS • ONLINE MEGJELENÉS, E-KERESKEDELEM • TECHNOLÓGIA, TERMÉKFEJLESZTÉS • MARKETING • KÖZBESZERZÉS • PÉNZÜGY-ADÓ-SZÁMVITEL • HORIZONTÁLIS CÉLOK • MUNKAÜGY, MUNKABIZTONSÁG • ÜGYVITEL, ADMINISZTRÁCIÓ • JOG • MINŐSÉGMENEDZSMENT

  6. 1. Milyen dokumentációt várunk? Két dokumentumbenyújtási szakasz • Pályázati szakasz(gyors, könnyen összeállítható pályázati dokumentáció) Kötelező elemei: • Pályázati adatlap (ONLINE kitöltőn keresztül) • ÁFA nyilatkozat • Cégkivonat • Tanácsadói szerződés

  7. 2. Milyen dokumentációt várunk? • Projektzárási szakasz(részletekbe menő Projektzárási dokumentáció ) Kötelező elemei: • Kifizetési kérelem • Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) • Tanácsadói számla • Pénzügyi teljesítési igazolás • Teljesítési igazolás • Tanácsadási dokumentum • Köztartozás mentességét igazoló dokumentumok • 30 napnál nem régebbi cégkivonat • Változás-bejelentési nyilatkozat

  8. Pályázati dokumentáció tartalmi ellenőrzése Pályázat tartalmi elemei: • Pályázó szervezet üzleti környezetének ismertetése • Megoldandó problémák, illetve a tanácsadástól elvárt célok • Célok eléréséhez szükséges tanácsadói tevékenység • Tanácsadás végeredményét képező „végtermék” ismertetése Vizsgálat két fő szempontja: • Piaci ár vizsgálata Tanácsadói dokumentum elkészítéséhez szükséges óraszám vs. Tanácsadás díja • A tanácsadás szükségességeA pályázat tartalmi elemeinek vizsgálata (szükség esetén szakértők bevonása) Amennyiben a Támogatás Közvetítő nem tartja indokoltnak a projekt megvalósulását, úgy a pályázónak lehetősége van konzultálni a Támogatás Közvetítővel.

  9. A projektzárás tartalmi ellenőrzésének bemutatása A formai, jogosultsági vizsgálaton kívül, ismételt tartalmi ellenőrzésre is sor kerül! Pályázatban foglaltak megvalósulásának vizsgálata: • A vázolt problémákat kezeli-e a tanácsadói dokumentum? • A pályázatban meghatározott tanácsadói tevékenység valósult-e meg? • A pályázatban ismertetett „végtermék” összhangban van-e a pályázati dokumentációban benyújtottal? Amennyiben a Támogatás Közvetítő bármilyen formai, jogosultsági, tartalmi hiányosságot fedez fel egyszeri hiánypótlásra van lehetőség. Ha a tanácsadói dokumentum tartalmi értékelése során hiányosság kerül megállapításra, úgy a Támogatás Közvetítőnek lehetősége van a kifizetés megtagadására, illetve a támogatási összeg csökkentésére.

  10. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

More Related