nhale budesonide ve formoterol te dav s n n gen astmalilarda bron yal remodeling zer ne etk s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Giriş PowerPoint Presentation
Download Presentation
Giriş

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Giriş - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

İNHALE BUDESONIDE VE FORMOTEROL TE DAVİSİNİN GENÇ ASTMALILARDA BRONŞİYAL REMODELING ÜZERİNE ETKİSİ. Giriş. Astma havayollarında remodeling’e neden olabilen kronik bir hastalıktır . Tedavinin remodeling’in reversibilitesi üzerine olan etkisi açık değildir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Giriş' - aria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nhale budesonide ve formoterol te dav s n n gen astmalilarda bron yal remodeling zer ne etk s
İNHALE BUDESONIDE VE FORMOTEROLTEDAVİSİNİN GENÇ ASTMALILARDA BRONŞİYAL REMODELING ÜZERİNE ETKİSİ
slide2
Giriş
 • Astma havayollarında remodeling’e neden olabilen kronik bir hastalıktır. Tedavinin remodeling’in reversibilitesi üzerine olan etkisi açık değildir.
 • Çalışmaların çoğu stabil hastalarda yapılmıştır ve bulgular ataklar sırasında meydana gelen patolojik değişikliklerin anlaşılmasında yeterli olmayabilir.
 • Çalışmalarda standart bir tedavi verilen hastalarda zaman içinde gelişen histopatolojik değişikliklerin takibi önemli bir zorluktur.
slide3
Giriş
 • Havayollarındaki yapısal değişikliklerin, yani remodeling’in, engellenmesi ve/veya reversibilitesi solunum fonksiyonlarında kalıcı bozulmanın engellenmesinde en önemli basamak olabilir.
 • Bu çalışmanın amacı HRCT ve bronkoskopik biyopsi incelemeleriyle inhale budosenide ve formoterol tedavisinin bronşlar ve bazal membrandaki yapısal değişiklikler (remedeling) üzerine olan etkisini araştırmaktır. Ayrıca yapısal değişiklikler ile bazal membran kalınlığı arasındaki ilişki de araştırılmıştır.
metot
Metot
 • Hafif ve orta persistan astma hastası 36 erkek hasta (20-31 yaşlarında) 3 ay süreyle inhale formoterol ve budesonide tedavisi kullandı ve HRCT ile ölçülen bronş çapı (BÇ) ve bronş duvarı kalınlığı(BDK) ile bronkoskopik olarak ölçülen bazal membran kalınlığı tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldı.
 • Aynı yaş grubunda 22 hasta kontrol grubu olarak alındı.
slide6

Tedavi Öncesi

Tedavi Sonrası

P Değeri

Total IgE (IU/mL)

551.28 ± 581.92

385.34 ± 492.84

0.024

Eozinofil Sayımı (cells/mL)

198.80 ± 88.90

153.57 ± 34.71

0.022

FEV1 (% beklenen)

70.72 ± 7.37

75.97 ± 6.85

0.0001

FVC (% beklenen)

71.86 ± 10.41

76.75 ± 7.90

0.0001

FEF (% beklenen)

59.16 ± 14.79

66.44 ± 14.51

0.003

Tablo I: Tedaviyle bazı klinik parametrelerdeki değişim.

slide7

Tablo II: Tedavi öncesi ve sonrası yapısal ve histopatolojik özelliklerin karşılaştırması.

T = HRCT ile ölçülen bronş duvar kalınlığı(mm); D = HRCT ile ölçülen bronş çapı (mm); BMT = histopatolojik ölçümle bazal membran kalınlığı(m); (*) metot bölümünde anlatılmıştır; (**) istatistiki olarak hasta grubundan farklı.

korelasyonlar
Korelasyonlar
 • FEV1 – BD r = 0.491
 • FEV1 – T r = - 0.293
 • FEV1 – BMK r = - 0.597
 • Eoz.* – Lenfosit* r = 0.580
 • Eoz.* – BMK r = 0.366
 • Total IgE – Eoz.* r = 0.494
 • Eozinofil (serum) – Eoz.* r = 0.463

(*) biyopsi materyali infiltrasyon skoru

sonu lar1
Sonuçlar
 • Kontrol grubuna göre hasta grubunda BÇ daha küçük fakat BDK ve BMK daha fazlaydı.
 • 3 ay sonra, subsegmental havayollarında BDKve BMK anlamlı şekilde azalmış fakat BÇ artmış bulundu.
 • Hastaların bronş mukozasında belirgin eozinofilikve lenfositik infiltrasyon saptandı. Eozinofilik infiltrasyon tedavi sonunda anlamlı şekilde düzeldi.
 • Serum total IgE ve eozinofil sayımlarıbiyopsi örneklerindeki eozinofilik infiltrasyon skorlarıile korele bulundu (sırasıyla, r = 0.494 ve r = 0.463).
 • FEV1segmental ve subsegmental havayollarının çapıyla pozitif (sırasıyla, r = 0.491 and r = 0.265) fakat subsegmental BDK (r = -0.293) ve segmental /subsegmental havayollarının BMK ile negatif korele bulundu (sırasıyla, r = -0.597 and r = -0.590).
tart ma
Tartışma
 • HRCT bulguları astma hastalarında havayolları ve parankime ait anatomik ve fizyolojik değişiklikleri doğru olarak yansıtmaktadır.
 • Epitelyal hasar ve BMK değişiklikleri hafif astmada da gösterilmiştir
 • BMK’nın bronş duvarındaki düz kas miktarı, submukozal mukus gland sayısı ve bronş duvarının toplam kalınlığı ile korele olduğu gösterilmiştir.*

(*) James AL, et al. The relationship of reticular basement membrane thickness to airway remodelling in asthma. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 1590; 95.

tart ma1
Tartışma
 • Bazı çalışmalarda BDK değişikliklerinin irreversible olduğu öne sürülmüştür.
 • Astma hastalarında kortikosteroid tedavisine rağmen bazı enflamatuar hücrelerin sayısının yüksek kalabildiği gösterilmiştir
 • Paganin et al. Astmalılarda BDK artışının irreversible olduğunu öne sürmüştür
 • Ward et al 12 ay süreyle yüksek doz fluticasone propionate (1.5 mg/gün) tedavisinin etkisini değerlendirmiştir.Üç ay tedavi sonunda biyopsi örneklerinde enflamatuar hücre sayılarında anlamlı düşme gözlemiş ama bundan sonra 12 ay boyunca değişiklik olmamıştır.
 • Roche WR. Fibroblasts and asthma. Clin Exp Allergy 1991 Sep;21(5):545-8.
 • Paganin F, Seneterre E, Chanez P, et al. Computed tomography of the lungs in asthma: influence of disease severity and etiology. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153: 110-114.
 • Ward C, Pais M, Bish R, et al. Airway inflammation, basement membrane thickening and bronchial hyperresponsiveness in asthma. Thorax 2002; 57: 309-316.
 • Louis R, Lau LCK, Bron AO, et al. The relationship between airways inflammation and asthma severity. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 9-16.
tart ma2
Tartışma
 • Havayolu yapısal değişiklikleri astma ciddiyetiyle ilişkili ve hastalığın etkili kontrolü ile bu anormallikler kısmen de olsa reversibl bulunmuştur.
 • Budesonide tedavisi ile ekstrasellüler matriks depolanması, enflamatuar mediatör yapımında azalma ve transforming growth factor beta sinyal mekanizmalarında modülasyon gözlenmiştir. Sonuç olarak havayolu remodelinginde iyileşme izlenmiştir.
 • Hafif persistan astmada 4 hafta düşük doz inhale steroid kullanımı eozinofilik infiltrasyonda rezolusyon ve metalloproteinase-9 ve tissue inhibitor metalloproteinase-1 gibi remodeling belirteçlerinde azalma ile sonuçlanmıştır (vignola et al.).
 • İki yıl süren prospektif, randomize ve tek kör bir çalışmada yoğun kortikosteroid tedavisi ile BMK da azalma elde edilmiştir (Sont et al.).
 • Lee YM, et al. High resolution CT findings in patients with near-fatal asthma. Comparison of patients with mild-to-severe asthma and normal control subjects and changes in airway abnormalities following steroid treatment. Chest 2004; 126: 1840-1848.
 • McMillan SJ, et al. Therapeutic administration of budesonide ameliorates allergen-induced airway remodeling. Clin Exp Allergy 2005; 35: 388-396.
 • Vignola AM, et al.Effects of low doses of inhaled fluticasone propionate on inflammation and remodeling in persistent-mild asthma. Allergy 2005; 60: 1511-1517.
 • Sont JK, et al. Clinical control and histopathologic outcome of asthma when using airway hyperesponsiveness as an additional guideline to long-term treatment. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 1043-1051.
slide18
Sonuç
 • Sonuç olarak, inhale formoterol ve budesonide tedavisinin astma hastalarında remodelingin bir parçası olan BMK ve BDK artışını önleyebileceğini hatta geri döndürebileceğini düşünüyoruz.
 • Daha önce yapılmış çalışmaları da göz önünde bulundurarak remodeling reversibilitesinin altta yatan patolojik değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülebilir. Submukozal enflamasyon veya ödem hakimse reversible hava yolu değişiklikleri çok ileriyse irreversible olduğu düşünülebilir.
 • Üç ay inhale budesonide ve formoterol tedavisi sonunda gelinen nokta muhtemelen tedaviye dirençli yapısal değişiklikleri yansıtmaktadır.