TLAK V PRAXI - PowerPoint PPT Presentation

tlak v praxi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TLAK V PRAXI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TLAK V PRAXI

play fullscreen
1 / 18
TLAK V PRAXI
644 Views
Download Presentation
argyle
Download Presentation

TLAK V PRAXI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TLAK V PRAXI 7.ročník ZŠ Mgr.Anna Romanová

 2. tlaková sila TLAK = obsah plochy Blaise Pascal F TLAK = F:S = S 1N 1 Pa = m2 TLAK = fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje, aká veľká sila pôsobí na jednotku plochy (rozloženie sily na ploche) JEDNOTKA: pascal = Pa

 3. Blaise Pascal Blaise Pascal sa narodil 19. júna 1623 v Clermonte, v rodine známeho matematika Etienna Pascala. Od malička vynikal matematickým nadaním. Ako 12-ročný si zostavil vlastnú geometrickú sústavu založenú na Euklidovi a ako 16-ročný napísal štúdiu o kužeľosečkách. Usilovne študoval matematiku, fyziku a filozofiu. V práci „Pojednanie o aritmetickom trojuholníku“ vyslovil niekoľko základných poučiek teórie pravdepodobnosti a kombinatoriky, V aritmetike sa stal známy jeho Pascalov trojuholník. Ďalej zistil pravidlá deliteľnosti a stal sa predchodcom Newtonovho a Leibnitzovho diela z diferenciálneho a integrálneho počtu. Ako 19 - ročný skonštruoval počítací stroj, ktorý vykonával 4 základné aritmetické úkony. Stroj stále vylepšoval a celkom ich zhotovil vyše 50. Dnešné počítacie stroje pracujú na tom istom princípe. Pascal prvý prišiel na myšlienku, že pomocou barometra možno merať výškový rozdiel dvoch miest a upozornil, že zmeny výšky ortuťového stĺpca barometra závisia aj od vlhkosti a teploty vzduchu, a preto môžu slúžiť aj na predpovedanie počasia. Výsledky skúmania atmosferického tlaku zhrnul v práci „Pojednanie o tlaku vzduchu“ v roku 1653. Vytlačená bola však až po jeho smrti v roku 1663. Nie menej známe sú Pascalove práce z oblasti hydrostatiky. V práci „Pojednanie o rovnováhe kvapalín“ formuloval základný zákon hydrostatiky, neskôr pomenovaný Pascalov zákon. Vyčíslil veľkosť hydrostatického tlaku, opísal hydrostatický paradox, zákon spojených nádob a princíp hydraulického Iisu. Pascal sa zaoberal aj filozofickými úvahami, v ktorých síce vidí pokrok vedy ako cieľ existencie ľudstva, lenže v názoroch váhal medzi racionalizmom a skepticizmom, ktorý ho viedol k uznaniu viery nad rozumom. V roku 1653 sa Pascal oddal teologicko-filozofickým úvahám a o 3 roky neskôr na to vstúpil do kláštora. Zomrel ako 39 ročný, 19 augusta 1662 v Paríži.

 4. V technickej praxi aj v každodennom živote potrebujeme niekedy tlak zmenšiť, niekedy zväčšiť.

 5. F F p = 2S F Pri rovnakej tlakovej sile sa tlak toľkokrát zmenšil, koľkokrát sa zväčšil obsah plochy. (2x väčšie S = 2x menšie p)

 6. F 2F p = S F Pri rovnakom obsahu plochy sa tlak toľkokrát zväčšil, koľkokrát sa zväčšila tlaková sila. (2x väčšie F = 2x väčšie p)

 7. Tlak môžeme zmenšiť... Zväčšením obsahu S styčnej plochy Zmenšením tlakovej sily F

 8. Tlak môžeme zväčšiť... zmenšením obsahu S styčnej plochy zväčšením tlakovej sily F

 9. ! ? ? ! ? ? Skús zodpovedať na nasledujúce otázky

 10. ...chvíľa na premyslenie... V ktorom prípade je tlak telesa na podložku väčší? ...menšie S, väčšie p...

 11. ...chvíľa na premyslenie... Prečo fakír na lôžku z klincov leží a nesedí? ...väčšie S, menšie p...

 12. ...chvíľa na premyslenie... Ktorá topánka viac poškodí plastovú podlahu? ...menšie S, väčšie p...

 13. ...chvíľa na premyslenie... Ktorý traktor použiješ na jarnú orbu? ...menšie F, menšie p...

 14. ...chvíľa na premyslenie... Ktoré vozidlo viac zapadne v rozbahnenom teréne? ...väčšie S, menšie p...

 15. Ktorý chlapec poskytuje správne pomoc topiacemu sa pod ľadom? ...väčšie S, menšie p...

 16. Vedel si odpovedať? Tlak ZMENŠÍME: a/ zväčšením obsahu styčnej plochy (fakír...) b/ zmenšením tlakovej sily (traktor...) Tlak ZVAČŠÍME: a/ zmenšením obsahu styčnej plochy (ostrenie...) b/ zväčšením tlakovej sily (lis...)

 17. ? Otázka na záver Kedy a v akých situáciách potrebujeme ... priemysel, opracúvanie a/ zväčšiť tlak? ochrana ŽP, šetrenie materiálov b/ zmenšiť tlak?

 18. Ďakujem za pozornosť! Použité zdroje informácií: Internet Fyzika pre 7. ročník