1 / 10

Grafin ės vartotojo sąsajos testavimas

Grafin ės vartotojo sąsajos testavimas. T120B029 20 1 1 pavasario sem. Kokia būna sąsaja. Keli svarbūs faktai iš sąsajos projektavimo Verslo požiūriu: išvaizda nėra svarbi – funkcionalumas svarbiau Sąsajos, kaip ir programos. Kas yra sąsajos testavimas. Komponentų F unkcionalumo.

aran
Download Presentation

Grafin ės vartotojo sąsajos testavimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Grafinės vartotojo sąsajos testavimas T120B029 2011 pavasario sem.

  2. Kokia būna sąsaja • Keli svarbūs faktai iš sąsajos projektavimo • Verslo požiūriu: išvaizda nėra svarbi – funkcionalumas svarbiau • Sąsajos, kaip ir programos

  3. Kas yra sąsajos testavimas • Komponentų • Funkcionalumo

  4. Kaip atliekamas testavimas • Rankiniu būdu • Record-Playback • Automatizuotas • Įvardinkite trūkumus? • Kuris iš būdų labiausiai tinka regresiniam testavimui?

  5. Testavimo etapai • Testinių scenarijų paruošimas • Kiek galima rasti kelių? • Testinių duomenų paruošimas • Ar duomenys sugebės aktyvuoti kelią? • Testų vykdymas • Click, click.... • Rezultatų įvertinimas • O kaip turi būti ištiesų?

  6. GUI testų vykdymo trukmė

  7. GUI testo grafinis atvaizdavimas

  8. Koks testavimas taikomas praktikoje?

  9. Platformų specifika • Desktop • Dažniausiai visas sistemos funkcionalumas pasiekiamas iš vieno lango • Web • Skirtingos naršyklės skirtingai atvaizduoja arba nepalaiko visų naujovių • Mobile • Sudėtingas funkcionalumas reikalauja langų medžio

  10. Diskusija

More Related