pembelajaran berasaskan teknologi dan web n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pembelajaran Berasaskan Teknologi Dan Web PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pembelajaran Berasaskan Teknologi Dan Web

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Pembelajaran Berasaskan Teknologi Dan Web - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Pembelajaran Berasaskan Teknologi Dan Web. NORLAILAH AWANG ANAK M20112001683. Menggunakan Animasi Di Dalam Instruksi Khas Untuk Kanak-Kanak Disleksia. Oleh : Ronaldi Saleh B. Umar , Fadilahwati Mokhtar & Nor Aziah Alias Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka dan Fakulti Pendidikan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pembelajaran Berasaskan Teknologi Dan Web' - anthea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pembelajaran berasaskan teknologi dan web
PembelajaranBerasaskanTeknologi Dan Web

NORLAILAH AWANG ANAK

M20112001683

menggunakan animasi di dalam instruksi khas untuk kanak kanak disleksia
MenggunakanAnimasi Di DalamInstruksiKhasUntukKanak-KanakDisleksia

Oleh : RonaldiSaleh B. Umar, Fadilahwati

Mokhtar & Nor Aziah Alias

FakultiSeniLukisdanSeniRekadanFakultiPendidikan

UniversitiTeknologi Mara(UITM), Shah Alam

kanak kanak disleksia
KANAK-KANAK DISLEKSIA
 • Kanak-kanakdisleksiaadalahkanak-kanak yang menghadapikesukarandalammembaca, menulis,mengejadanmengira
 • Disleksiadapatdibahagikan 3 iaitu :

a. Disleksia Visual

b. DisleksiaAuditori

d. Disleksia Visual - Auditori

persoalan kajian
PersoalanKajian

1. Bagaimanakahkanak-kanakdisleksia

berinteraksidenganObjekPembelajaran

atau Learning Object (LO) dalambentuk

animasibagimatapelajaranmatematik?

kaedah yang digunakan
Kaedah Yang Digunakan
 • Menggunakan Learning Object (LO) atauObjekPembelajaranmenggunakananimasi.

Sub topik : PendarabanDua

 • Model DIMLOM( DisleksiaInteraktif Multimedia Learning Object Model) yang direkamengikut 3 fasaiaitusebelumpembangunan, semasapembangunandanselepaspembangunan.
model dimlon1
MODEL DIMLON

Sebelum Pembangunan :

Pengkajimengenalpasticiri-ciripelajardisleksiadenganmengambilkiramasalah-masalah yang dihadapi. Melaluikajianperingkatawal, pengkajitelahmembuatkajiangayapembelajarankepada lima orangpelajardanmendapatimerekacenderungkepadapembelajaran visual.

model dimlon2
MODEL DIMLON

Semasa Pembangunan :

Papanceritadihasilkandenganmengambilkiraisuciri-ciripelajar, gayapembelajarandanisikandungan yang diambildarisukatanpelajaran. Visual direkakhasuntukmemudahkanpemahamanteks, isikandungandanjugakonseppembelajaran

skrin animasi untuk pengenalan konsep pendaraban
Skrin animasi untuk pengenalan konsep pendaraban

Rajah 1

Aktivitiberkonseppenceritaandimana

karakterutama

menggunakansuaralatarmengajakpenggunauntukmembantumenyiapkan beg plastikbagimeraikanharijadinya.

Imej yang direkakhassebagaiikonduabiji

gula-gulauntukmewakilidarabdua

skrin animasi untuk pengenalan konsep pendaraban1
Skrin animasi untuk pengenalan konsep pendaraban

Rajah 2

Jumlahgula-guladitulisdalambentukangkaberwarnacerahdanberlatarbelakangkanwarnagelapbagimemudahkanpelajar

disleksiauntukmengenalpastiangka

skrin animasi untuk pengenalan konsep pendaraban2
Skrin animasi untuk pengenalan konsep pendaraban

Rajah 2

huruf “x” berkelipbagitujuan

memperkenalkantandadarab.

Secarakeseluruhananimasidimainkanuntuk muka surat satu dalam jangka masa yang singkatbagimemudahkanproses

penerangan
PENERANGAN
 • Konsep penceritaan dibuat untuk mendapatkan rangsangan secara terus kepada pelajar disleksia dengan menggunakankarakter yang bolehbercakap, suaralatarbelakang, ikon-ikongambar yang memberikefahamansecaraterusdananimasi yang menunjukkanprosespendarabantersebut.
 • Didalamceritaini, pelajardigalakkanuntukturutsertamembuatpersiapanmajlisharijadi, dimanamerekaperlumemasukkanduabuahgula-gulakedalam beg plastik. Kemudianjumlahgula-gulatersebutdikiradankonseptambahberulangbolehdiperkenalkan
objek pembelajaran lo
ObjekPembelajaran (LO)

Rajah 1

Aktiviti dimana animasi karakter

mengajakpenggunauntuk

membantunyamenghitungjumlahkawannya. Mata, mulut

dantangankaratertersebutbergerakmengikutsuaralatarbagimemperjelaskansituasi.

objek pembelajaran lo1
ObjekPembelajaran (LO)

Rajah 2

Animasianakpanah yang keluarserentakdengan tulisan “+ 2+ dan angka bagi mempercepatpemahamankonsepkiraan

melangkau.

objek pembelajaran lo2
ObjekPembelajaran (LO)

Watakkawan-kawankaraterdihidupkandenganriakwajah yang gembiradanmata yang berkedip. Animasi yang konsistensebeginimampumengekalkanfokus

selepas pembangunan
Selepas Pembangunan
 • Melihathasilpenilaianterhadap LO bagipelajartahunduadiSekolahDisleksiaLembah Kelang denganmenggunakanborangpenilaian yang dihasilkanolehLeeder(2003) dariUniversiti Collaboration in eLearning.
 • Penilaian LO in terbahagikepada 2 iaitu :

a. Penggunaan LO

B. NilaiPembelajaran

dapatan kajian penggunaan lo
DapatanKajianPenggunaan LO
 • 90% pelajarmengaku LO senangdigunakan. Fungsiikon-ikonsenangdifahamidanmerekabolehmenelusuriisikandungandenganmenekanikon-ikonbutang.
 • 82% pelajarbersetujubahawa LO distrukturdenganbaik. Inikeranastrukturkonseppenceritaanperayaanharijadimampumenyusunisikandunganmengikutsukatanpelajaran.
 • 100% pelajarbersetujubahawamerekasukadenganapa yang merekalihatdan rasa.
dapatan kajian nilai pembelajaran lo
DapatanKajianNilaiPembelajaran LO
 • 100% pelajarbersetujubahawa LO adalahmenarik. Begitujugaimejdananimasiadalahkomponenpenting LO. Merekamemahamiimejikongula-gula, plastikdankekcawansebagaisimbolkepadaangka yang akandikira.
 • 90% pelajarbersetujuaktivitipenceritaanadalahsesuaidanmembantubegitujugaisikandunganadalahsesuaidengankeperluan. Pelajarmendapatibahawapenggunaanimejdananimasimenunjukkankefahamanterhadapisikandungan.