slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leader Partner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leader Partner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Leader Partner - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

Leader Partner. BMLFUW (Austria). AUSTRIA. AUSTRIA. AUSTRIA. AUSTRIA. Project Partners. AUSTRIA. AUSTRIA. BAVARIA. EKOTOXA OPAVA. GREECE. ÚHÚL. VÚZE. HUNGARY. VUT-FAST. SZKT. CZECH REPUBLIC POMORAVÍ. CHKO. ÚP OL. VITA. Charakteristika území. celková plocha 3 600 km2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Leader Partner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Leader Partner

BMLFUW (Austria)

AUSTRIA

AUSTRIA

AUSTRIA

AUSTRIA

Project Partners

AUSTRIA

AUSTRIA

BAVARIA

EKOTOXA OPAVA

GREECE

ÚHÚL

VÚZE

HUNGARY

VUT-FAST

SZKT

CZECH REPUBLIC

POMORAVÍ

CHKO

ÚP OL

VITA

charakteristika zem
Charakteristika území

celková plocha 3 600 km2

zemědělská půda 47,4%

orná půda 120 000 ha

TTP 50 000 ha

ostatní kultury 5 160 ha

velikost PD / 13 ha

lesní plocha 37,5 %

zastavěná plocha 15,1 %

526 kat. území

241 obcí a měst

423 000 obyvatel

NZO 21%

LFA 37%

slide5

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • 2002 popis území, sběr dat
 • 2003 analýzy
 • 2004 návrhy řešení
 • 2005 syntézy a zpracování navržených výstupů
 • aktualizace, implementace,
 • publikace výsledků pro využití v praxi
slide6

PEDOLOGICKÁ MAPA

Etapa 01

Sběr dat, průzkum území

(všichni řešitelé)

Etapa 02

Tvorba základního GIS,

GIS analýzy

Ekotoxa

slide7

Etapa 03 Zemědělské hospodaření

(Jihočeská Universita ČB, Ekotoxa, VUZE Praha)

slide8

LPIS

BPEJ /

Pedologická mapa

VSTUPY

POSTUP ŘEŠENÍ

VÝSTUPY

ČSÚ / FADN

Přehled stavu zemědělského hospodaření

Klimatické údaje

Analýza území, produkční a ekologický potenciál území HP

Doporučená změna struktury zeměděl. podniků

LFA

FARMA 4

Přehled změn z pohledu zemědělského hospodaření a ochrany přírody

Primární data

z terénu

2002 - 2006

NÁVRH MANAGEMENTU AEO

NÁVRH MANAGEMENTU

v okresech

DMVK

Metodiky

pro praxi

Etapa 03 - Zemědělské hospodaření

slide9

Etapa 04 - Lesnické hospodaření

(ÚHÚL Olomouc, Lesoprojekt)

LESNÍ VEGETAČNÍ STUPNĚ

slide10

Etapa 04 –

Lesnické hospodaření

VÝSTUPY:

- Tvorba podkladů

pro oblastní plány rozvoje lesa

- Teoretický i praktický návod na způsoby výuky pedagogiky v lese

- Hledání a návrhy cest podpory drobných a středních podnikatelů v lese

- Posouzení využití biomasy z lesa

slide11

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY – VYUŽITÍ: tvorba územně plánovací dokumentace

VÝKRESOVÁ

DOKUMENTACE –

VÝKRES HODNOT

slide12

Etapa 05 - Vodní režim v krajině

(VUT-FAST Brno)

Vyhodnocení odtokových a erozních poměrů v území a retenční vodní kapacity krajiny

Výpočty a modelování základních hydrologických charakteristik a erozní ohroženosti půdy a transportu splavenin

Návrhy komplexní ochrany a organizace povodí

Optimalizace ochrany a organizace povodí

Území Horního Pomoraví

- dílčí povodí

slide16

VYUŽITÍ

 • Návrhy komplexní ochrany a organizace povodí
 • Návrhy retenčních prostor nebo nádrží
 • Metodická příručka pro projektanty i správce v území
 • Opatření v ploše povodí se zaměřením na krajinu
 • Sumarizované množství potřebných návrhů
 • finančně i věcně zahrnutých do přehledných
 • seřazení území podle naléhavosti řešení
 • při protipovodňové a protierozní ochraně
slide17

Etapa 06 – Rozvoj krajiny

(Ing. Igor Kyselka, CSc., Ekotoxa)

VYUŽITÍ:

Příprava metodických pokynů pro zpracování rámcových krajinných plánů pro obvody ORP a Regulačních plánů nezastavěných území v souladu s Evropskou úmluvou o krajině

slide18

DIGITÁLNÍ MAPA VENKOVSKÉ KRAJINY

VYUŽITÍ: Územní plánování, Komplexní pozemkové úpravy, IACS, administrace a kontrola EAFRD opatření, Analýzy využití krajiny, Data pro informační systémy veřejné správy, Zpřesnění datových vrstev NATURA 2000, OPRL, GIS podklad pro strategické koncepce na úrovni KÚ a resortů

slide19

Etapa 07 – Ochrana a řízení přírodních zdrojů (Ekotoxa, Ing.Ivo Machar)

 • VYUŽITÍ
 • zajišťování vazeb na agro-environmentální programy
 • - návrh nových způsobů propojení zemědělských činností a ochrany přírody a zhodnocení rizik nařušení přírodních zdrojů ze zanedbávané péče o krajinu
slide20

Etapa 08 – Řízení lidských zdrojů (Ekotoxa, J.Mikšaník)

 • Využití výstupů:
 • VEŘEJNÁ SPRÁVA
 • stanovení objektivních kritérií při rozdělování
 • financí na rozvoj obcí, určení oblastí podpory
 • využití shromážděných dat (příp. analýz)
 • při přípravě rozvojových projektů obcí a regionů
 • INVESTOŘI, PODNIKATELÉ
 • analýza dostupnosti pracovní síly určité kvalifikace
 • ODBORNÁ VEŘEJNOST
 • -utříděné datové podklady pro nejrůznější
 • ekonomické, demografické či rozvojové studie
slide21

Etapa 08 – Udržitelný rozvoj venkova (Ekotoxa, Ing.Maříková)

 • Socio-demografický průzkum:
  • 1. „Pilotáž“ – 2004, rozhovory se starosty, podnikateli, dalšími obyvateli  zjištění stavu, hypotézy pro další šetření
  • 2. Lidé – 2006,
  • 1 084 obyvatel venkova v HP
  • 3. Starostové – 2006,
  • starostové 64 vybraných obcí
  • 4. Podnikatelé – 2006,
  • 224 podnikatelů v HP
slide22

VÝSTUPY šetření:

 • soubor indikátorů URV
 • datová matice, obsahující jak „tvrdá“ (statistická), tak i „měkká“ data (názory obyvatel) – SOC-DEMO, ENVI, EKONOM
 • zpráva o analýze datové matice (popis socio-demografických charakteristik a výsledků výzkumů)
 • faktorová analýza dat
slide23

Etapa 09 – Vztahy s veřejností (Ekotoxa)

 • poskytování technických zpráv
 • tiskové materiály (letáky, brožura, příručky, web)
 • audio-video prezentace
 • aktivní spolupráce s odbornou veřejností
slide24

Mapový server

Internetové řešení

Etapa 10 – Informační systém o území (Ekotoxa, Ostravská universita)

Centrální datový sklad

slide25

České kofinancování - MMR

ERDF

Ostatní české zdroje

Financování projektu

 • Finanční spoluúčast:
 • MZe ČR, MMR ČR,
 • Olomoucký, Pardubický kraj
 • Lesy ČR s.p.
 • Města: Hanušovice, Litovel, Mohelnice, Zábřeh, Šumperk
slide26

Ing. Jiří Krist

Ekotoxa s.r.o.

Kosmákova 28

Brno – Židenice

553 696 141, 274

jiri.krist@ekotoxa.cz

emc@ekotoxa.cz

www.ekotoxa.cz

www.ilup-pomoravi.cz

Děkuji za pozornost